Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 17 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Universal Measurement Interface for Digital Audio Signal
Gál, Marek
This article deals with a modification of existing project which is used as a helpful tool for tracking and measuring digital audio interface I2S. Modifications are based on practical one year experience when the device was tested and deals with new requirements for extension.
Electrochemical Study of the Supported Iron Oxide Catalysts
Gál, M. ; Horváth, B. ; Navrátil, Tomáš
Propylene oxide (PO) belongs to the group of the most important chemical industrial\nintermediates. It is mainly used for polyurethanes, pharmaceuticals, textile, and detergent\nproduction. In this short contribution we tried to characterize supported iron(III) oxide\ncatalyst with different amount of Fe and to find an optimal iron(III) oxide content for the best\ncatalysts performance. The importance of phase quality on the selectivity of respective\ncatalysts samples is also discussed. Linear sweep voltammetry was chosen for this purpose.\nResults obtained by electrochemical methods are compared with efficiency (selectivity) of\nrespective catalysts.
Časově rozlišená potenciometrie na kapalném mezifází
Mansfeldová, Věra ; Nesměrák, Karel (vedoucí práce) ; Opekar, František (oponent) ; Gál, Miroslav (oponent)
Věra Mansfeldová: Časově rozlišená potenciometrie na kapalném mezifází (Disertační práce) Abstrakt Cílem této práce bylo prozkoumat využití časového průběhu signálu v potenciometrii jako možné nové elektrochemické analytické metody. Ve spojení s mezifázím dvou nemísitelných roztoků elektrolytů (ITIES) kapalin může mít tato technika, která podle dostupných informací nebyla dosud publikována, využití v analytické chemii. Potenciálová odezva analytu na mezifází kapalina/kapalina zahrnuje distribuční procesy, jejich časový vývoj a redoxní procesy, jejichž specifičnost může být modifikována změnou složení jednotlivých fází. Na rozdíl od "klasických" potenciometrických technik, které se omezují pouze na stanovení změny potenciálu, metoda, kterou jsem pracovně nazvala časově rozlišená potenciometrie na kapalném mezifází, využívá časového průběhu potenciálové odezvy, která má specifický průběh pro daný analyt. Časově rozlišená potenciometrie prezentovaná v této práci zahrnuje průběh časové odezvy potenciálu a její obalovou křivku do analytických parametrů specifických pro daný analyt. Poskytuje tak sérii dat charakterizujících analyt v daném prostředí podobným způsobem jako je tomu u spekter a poskytuje tak možnost vytvoření vysoce specifického souboru - tzv. "fingerprintu". Kombinace s kapalným mezifázím umožňuje,...
Supported Phospholipid Bilayer at the Conductive Interface
Sokolová, Romana ; Kocábová, Jana ; Kolivoška, Viliam ; Gál, M.
The interactions of ethanol and flavonoid compounds with supported phospholipid bilayer\nwere studied by means of electrochemical methods and scanning probe techniques. The\nstability of a 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DPPC) phospholipid bilayer\nsupported on different types of conductive substrate was investigated. The relationship\nbetween the method of lipid deposition and the formation of several types of lipid structures\nincluding vesicles, hemimicelles, patches and single bilayers on the interface is discussed.
The Necessity of the Baptism for Salvation in the Light of the Document of ITC
Gál, Miroslav ; Mohelník, Tomáš (vedoucí práce) ; Brož, Prokop (oponent)
Na základě dokumentu MTK "Naděje na spásu pro děti, které umírají nepokřtěné" a na podkladě studia vybraných textů Písma, magisteriálních, teologických, liturgických pramenů byla v práci stručně řešena otázka nevyhnutelnosti křtu pro spásu dětí i dospělých. Křest představuje řádnou cestu spásy pro všechny lidi. V christocentricky vnímaných dějinách je každý člověk zaměřen na Krista a naopak, Kristus má nárok na každého jednotlivce. Proto je možné oprávněně předpokládat, že pro dospělého člověka, který nemůže vykonat explicitní rozhodnutí pro Krista, bude jeho implicitní rozhodnutí na základě tohoto Kristova nároku spásonosným, pokud tomuto nároku výslovně neodporuje. Za malé zemřelé děti, které explicitní ani implicitní rozhodnutí nemohli objektivně vykonat, se církev přimlouvá, aby se nik neztratil, protože existují dostatečné teologické důvody domnívat se, že i tyto děti budou spaseny, protože Kristův nárok se vztahuje rozhodně i na ně.
The Roman Catholic Church and the Human Rights
Gál, Miroslav ; Matějek, Marek (oponent) ; Ovečka, Libor (vedoucí práce)
Miroslav Gál Katolická církev a lidská práva (Bakalářska práce) RESUMÉ Práca sa pokúša v stručnosti charakterizovať problematiku ľudských práv a slobôd v profánnom a cirkevnom svete. Vychádza z dvoch koncepcií, z ktorých sa rodili myšlienky ľudských práv a slobôd: teickej a antropocentrickej. Prvá vychádza zo židovsko-kresťanskej tradície a môžeme povedať, že je vo svojej podstate staršia. Antropocentrická, hoci má svoje korene už v antike, zažíva svoj najväčší rozvoj až v 18. storočí v spojitosti s vyhlásením nezávislosti USA a s francúzskou revolúciou. Až tieto dve historicky dôležité udalosti prispeli k rozvoju myšlienky ľudských práv a slobôd tak, ako ich poznáme dnes. V práci sú ľudské práva následne delené podľa niekoľkých hľadísk. Na základe toho považujeme niektoré práva za dôležitejšie ako iné. Sú teda na jednej strane práva, ktorých dodržiavanie a vymáhateľnosť je upravená medzinárodne-právnymi záväzkami, na druhej strane sú práva, ktoré sú "špecifické" pre tú ktorú kultúru, spoločenstvo či krajinu. Dôraz v práci je kladený jednak na historický vývoj vzťahu Katolíckej cirkvi k ľudským právam, ktorý vôbec nebol od počiatku z najvyšších cirkevných miest pozitívny a jednoznačný, jednak sú v práci spomínané niektoré problémy, ktoré vo vzťahu k ľudským právam a slobodám môžeme nájsť vo vnútri súčasnej...
Sportovní bezdrátová časomíra
Gál, Marek ; Horák, Karel (oponent) ; Petyovský, Petr (vedoucí práce)
Náplní této bakalářské práce je návrh a realizace univerzální časomíry pro sportovní účely za použití bezdrátové komunikace mezi jednotlivými komponenty. Cílem je dosažení maximální mobility, spolehlivosti a uživatelské jednoduchosti. Práce se nezabývá samotnými snímacími prvky měřicího systému, pouze uvádí typové příklady jejich použití. Obsahem je návrh primární měřicí jednotky, která bude zajišťovat samotné měření času s rozlišením minimálně 0,01s, a sekundární jednotky, která bude sledovat informace ze snímacích prvků a ty bude dále předávat primární jednotce ke zpracování. Práce zahrnuje způsob komunikace, hardwarovou část jednotlivých komponent a popisuje použitý firmware.
Univerzální měřicí rozhraní pro digitální audio signál
Gál, Marek ; Macho, Tomáš (oponent) ; Petyovský, Petr (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá modifikací již existujícího zařízení sloužícího jako pomocný prostředek pro sledování a měření digitálního audio rozhraní I2S. Původní návrh vychází z diplomové práce Ing. Martina Stejskala, Polymorfní USB - I2S rozhraní. Modifikace jsou založeny na praktických poznatcích z ročního testovacího provozu a nových požadavcích na rozšíření tohoto zařízení. Práce popisuje a odůvodňuje jednotlivé změny v hardwarové i softwarové části projektu.
Reduction and Oxidation of Hydroxyquinolines in Acetonitrile and Dimethylsulfoxide
Sokolová, Romana ; Ramešová, Šárka ; Fiedler, Jan ; Kolivoška, Viliam ; Degano, I. ; Gál, M. ; Szala, M. ; Nycz, J. E.
This study is focused on investigation of oxidation and reduction pathways of selected hydroxyquinoline compounds in nonaqueous solutions. The experimentally obtained reduction potentials are reported to well correlate with calculated values of LUMO energies as well as the obtained oxidation potentials are in a good agreement with theoretical HOMO energies. The cyclic voltammetry, in situ UV/Vis spectroelectrochemistry and in situ IR spectroelectrochemistry confirmed that the oxidation mechanism is complicated. Oxidation unexpectedly proceeds together with protonation of the starting compound. This behaviour was found for all studied compounds, hydroxyquinoline carboxylic acids and also for compounds, where a methyl group is present instead of carboxylic group.
Electrochemistry as a Tool for an Enzyme Characterization
Gál, M. ; Krahulec, J. ; Jiríčková, K. ; Sokolová, Romana ; Híveš, J.
Basic biochemical properties such as Michaelis constant (KM) and turnover number (kcat) of enzyme enteropeptidase was measured by electrochemical impedance spectroscopy. Both values determined by impedance measurements are in good agreement with those obtained by traditional spectroscopic techniques. Therefore one can suppose that electrochemical methods might be successful for such measurements also in the case where usual ones (UV-Vis, fluorescence spectroscopy) are not able to determine these enzyme characteristics.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 17 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Gál, M.
3 Gál, Marek
5 Gál, Miroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.