Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Interbank markets, monetary transmission and bank efficiency
Lešanovská, Jitka ; Geršl, Adam (vedoucí práce) ; Hlaváček, Michal (oponent) ; Fungáčová, Zuzana (oponent) ; Brei, Michael (oponent)
Disertační práce se skládá ze tří článků, které propojují vztah transmise měnové politiky s charakteristikami bank, zejména jejich nákladovou efektivitou. První článek vysvětluje vývoj rizikové prémie na mezibankovním trhu v České republice během globální finanční krize. Významné odchýlení mezibankovních úrokových sazeb od měnověpolitické sazby je vysvětlováno kombinací různorodých faktorů včetně likviditního rizika, rizika protistrany, zahraničními vlivy, mezibankovními vztahy a strategickým chováním bank. Výsledky naznačují relevantní roli tržních faktorů a určitý význam rizika protistrany. Druhý článek zkoumá průsak změn sazeb finančního trhu ovlivňovaných centrálními bankami do sazeb, které banky stanovují pro firmy a domácnosti. Článek analyzuje mechanismus průsaku na unikátním souboru dat, který pokrývá české depozitní a úvěrové produkty, a zaměřuje se na roli determinant cenové politiky jednotlivých bank, a to zejména na roli nákladové efektivity bank, kterou odhadujeme pomocí stochastické hraniční analýzy a analýzy obalu dat. Naše hlavní výsledky jsou následující: Zaprvé, dlouhodobý průsak úrokových sazeb byl před krizí u většiny produktů téměř kompletní, ale poté výrazně zeslábl. Zadruhé, banky, které poskytují vysoké úrokové sazby na depozita, také často vyžadují vyšší rizikové prémie na...
Essays on the Remittance Inflows Sent to Ukraine from Abroad
Kuntsevych, Iuliia ; Filer, Randall (vedoucí práce) ; Fungáčová, Zuzana (oponent) ; Lubyová, Martina (oponent)
ix Abstrakt Tato disertace se zabývá tématem finanční pomoci rodné zemi imigranty z Ukrajiny a korupcí v České Republice. První kapitola analyzuje finanční pomoc poslanou Ukrajinskými emigranty do jejich rodné země. Kapitola zkoumá závislost na finanční pomoci a výdajů domácností na lidský kapitál, spoření a dary charitě, v porovnáním s politickou situací na Ukrajině v roce 2004. Disertace též zkoumá efekt politické nestability na úroveň útraty daných domácností, jenž obdržely finanční pomoc ze zahraničí od emigrantů. Výsledky Ukrainian Longitudinal Monitoring Survey (Ukrajinský Dlouhodobý Monitorovací Dotazník, ULMS) jsou využity k analýze rozhodnutí domácností na útratu na vývoj lidských zdrojů, spoření, či darování peněz na charitu, v závislosti na politické orientaci a očekávání budoucnosti dotázaných. Primární prozkoumaná hypotéza jest zda jedinci kteří podporovali či byli přímo zapojení do Oranžové Revoluce ("pro-orange"), a kteří byli optimističtí ohledně budoucnosti Ukrajiny po Oranžové Revoluci, spořili/darovali vice peněz než ti, kteří nepodporovali Oranžovou Revoluci ("pro- blue-white"). Dále je analyzována úroveň vlivu finanční pomoci ze zahraničí od rodiny či známých na rozhodnutí spořit či darovat prostředky na charitu. Výsledky ukazují že politické názory dotazovaných nemají významný vliv na...
Future of Inflation Targeting in the Russian Federation
Navrátilová, Alice ; Fungáčová, Zuzana (vedoucí práce) ; Raková, Marie (oponent)
Níže předkládaná diplomová práce se zabývá analýzou připravenosti ruské měnové politiky pro zavedení režimu cílování inflace. Definujeme vliv různých faktorů na úroveň inflace a následně jejich význam na průběh odhadování inflace v období mezi lednem 2006 a zářím 2012 v Ruské federaci. Výběr faktorů je teoretický a byl proveden na základě zkoumání prostředí ruské měnové politiky s ohledem na důvěryhodnost, transparentnost a odpovědnost v jednání měnových institucí a s ohledem na specifika finančního trhu a reálné ekonomiky. K analýze vzájemných vztahů mezi faktory je přistupováno sestavením vektorového autoregresního modelu VAR(4) a využitím testu Grangerovy kauzality a analýzy odezev na impuls. Naše výsledky ukazují, že hlavní roli mezi vybranými faktory v utváření inflace ve sledovaném období měl směnný kurs a úroková sazba získala do určité míry na důležitosti. Proto ruská Centrální banka přistoupila k přípravě pravidla měnové politiky pro zavedení režimu cílování inflace. Avšak budování kvalitních měnových a finančních institucí, zavedení plně plovoucího směnného kursu a odklon od cílování směnného kursu jakožto předpoklady pro efektivnost režimu cílování inflace jsou oblasti, které stále potřebují být zvládnuty. Klasifikace E02, E31, E52, E58 Klíčová slova Instituce a makroekonomie, Úroveň cen;...
Privatization and Stock Market Creation: Evidence from Transition Economies
Fungáčová, Zuzana ; Hanousek, Jan (vedoucí práce) ; Fidrmuc, Jarko (oponent) ; Hasan, Iftekhar (oponent)
Zuzana Fungáčová Privatization and Stock Market Creation: Evidence from Transition Economies Abstrakt v češtině - dokument nenalezen
Může trh napravit chybná administrativní rozhodnutí? Objemné deregistrace na Pražské burze cenných papírů
Fungáčová, Zuzana
Základním cílem tohoto výzkumu je přispět do studií nepříznivého vývoje nevyspělých akciových trhů v tranzitivních ekonomikách, jmenovitě pak České republice. Výzkum rovněž poskytuje určitá politická doporučení.
Může trh napravit špatné úřední rozhodnutí? Objemné deregistrace na Pražské burze cenných papírů
Fungáčová, Zuzana
Základním cílem tohoto výzkumu je přispět do studií nepříznivého vývoje nevyspělých akciových trhů v tranzitivních ekonomikách, jmenovitě pak České republice.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.