National Repository of Grey Literature 6 records found  Search took 0.00 seconds. 
Estimation of Migration Parameters of Rocks with Fracture Permeability using Fluorescent Solutions : Research Report considering Work Progress and Results Achieved in 2013 Intermediate Report Covering the I. Phase : bibliography and preparatory works
Lachman, V. ; Kovářová, R. ; Novák, P. ; Rohovec, Jan ; Vašíček, R. ; Frydrych, V. ; Patzelt, Z. ; Šigut, R. ; Vachudová, L. ; Durajová, M. ; Koděrová, K.
The proposed project focusing on the use of fluorescent properties during tracer tests reflects the absecne of tracer substances not modifying the hydrochemical properties of the environment and not being radioactive. A positive result of the proposed research will enable more accurate evalutation of absorption properties of the rock environment in case of leakage of hazardous substances than it is for chemical tracers. Fluorescence salts offer the possibility of continuous monitoring of fluorescence changes without endangering the environment and without negative effects on hydrochemistry. Research will proceed according the fillowith scheme: bibliography-laboratory research-field tests-mathematical modeling. The project proposer has already acquired a patent and design rights in the frame of previous research project concerning the developed facility and technology enabling continuous monitoring and evaluation of fluorescence changes in liquids. The investigation of interaction between fluorescent salts and migratory pproperties of the rock environment will focus on rock with fracture permeability. Further selection of fluorescence salts accomplishing the objectives of the project will be based on the detailed bibliographic study. Particular fluorescent salts will be investigated in laboratory scale on selected rocs. Most promising fluorescence solutions will be consequently used for migration tests in specified rock environment with fracture permeability. The research polygon will be equipped with small-diameter boreholes interconnected by fracture network with two network section - with and without sorption properties. The results of both, laboratory and field tests, will be validated by mathematical models.
Efektivita provedených revitalizačních zásahů při zpětném procesu zmeandrování toků z hlediska ochrany krajiny a možností zvýšení zadržení vody
GEOMEDIA s.r.o., Praha ; Zemánek, Slavoj ; Frydrych, Václav ; Myslil, Vlastimil
Revitalizační opatření v krajině, změny přírodního režimu oběhu vody v krajině, klasifikace a kategorizace typů krajiny, optimalizace a efektivnost krajinotvorných opatření, význam zpětného zadržení vody v krajině. Modelová řešení vybraných území: povodí Kopaninského potoka, povodí Malé Úpy, povodí Třebýcinky na Klatovsku, povodí Kouby na Domažlicku.
Vytváření vhodných podmínek v krajině ve vztahu k povodním
GEOMEDIA s.r.o., Praha ; Frydrych, Václav ; Myslil, Vlastimil
Zpracování studie se soustředí na možnosti ovlivnění krajiny vlivem povodní, význam poldrů v horní, střední a dolní části povodí větších a menších vodních toků, posouzení vytvořených poldrů na hydrogeologický režim jejich okolí, význam dočasné funkce poldrů pro krajinu a vodní režim a možnost začlenění poldru jako krajinného prvku.
Možnosti využívání geotermálních zdrojů pro energetické účely. Využití geotermální energie v postižených oblastech
TERRATEST, Lázně Toušeň ; České vysoké učení technické v Praze ; Český geologický ústav, Praha ; Česká geologická služba-Geofond, Praha ; CITYPLAN spol. s r.o., Praha ; Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Praha ; GEOMEDIA s.r.o., Praha ; Zemánek, Slavoj ; Frydrych, Václav ; Fritschová, Linda ; Stibitz, Michal ; Myslil, Vlastimil
Doplněk závěrečné zprávy z března 2003 k dílčím úkolům 04 a 06. Doplněk A - Pilotní projekty pro využití TČ. Doplněk B - Ekonomické posouzení primárních zdrojů tepelných čerpadel. Doplněk C - Plošné hodnocení možností využití geotermální energie v ČR.
Možnosti využívání geotermálních zdrojů pro energetické účely. Využití geotermální energie v postižených oblastech
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Praha ; Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Praha ; České vysoké učení technické v Praze ; Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Praha ; CITYPLAN spol. s r.o., Praha ; Česká geologická služba-Geofond, Praha ; Český geologický ústav, Praha ; GEOMEDIA s.r.o., Praha ; Frydrych, Václav ; Fritschová, Linda ; Stibitz, Michal ; Myslil, Vlastimil
Přehled výstupů řešení jednotlivých dílčích úkolů: DÚ 01 - Přehodnocení stávající vrtné hydrogeologické a teplotní dokumentace s ohledem na teplotně-fyzikální parametry hornin, DÚ 02 - Měření tepelného toku, DÚ 03 - Členění ČR podle možnosti uplatnění tepelných čerpadel, DÚ 04 - Pilotní projekty pro využití tepelných čerpadel, DÚ 05 - Inovativní aplikace tepelných čerpadel, DÚ 06 Hodnocení možnosti využití hlubinné geotermální energie.
Aplikace typové analýzy rizika při hodnocení environmentálních dopadů projektů PO 5 OP ŽP
Exacom, Praha ; Vachudová, Linda ; Ditrich, František ; Michálková, Jana ; Vaněček, Michal ; Frydrych, Václav ; Kelnar, Lubomír ; Boušková, Alžběta ; Stibitz, Michal
Popis použití metodiky ARAMIS (Accidental Risk Assessment Methodology for Industries) pro hodnocení potenciálních environmentálních dopadů u projektů navrhovaných a realizovaných v rámci prioritní osy Operačního programu Životního prostředí. Po své validaci poslouží k implementaci směrnice SEVESO II a měla by být nástrojem pro průmyslové podniky a státní kontrolní instituce odpovědné za implementaci směrnice. Zpráva zahrnuje dále kapitoly: Posouzení použitelnosti modelovacích metod v ČR v porovnání s legislativními požadavky ČR. Stanovení a popis charakteristických situací, procesů a jevů - zdroje rizika, potenciálně dotčené složky životního prostředí, metodiky pro hodnocení dopadů havárií na ŽP, možné environmentální aspekty a jejich dopady. Návrh postupů typové analýzy vycházejících z modelovacích metod. Formulace typových scénářů pro působení úniku toxických plynů, úniku toxických kapalných látek, tepelné radiace vyvolané požárem, přetlaku rázové vlny vyvolané explozí. Stanovení okruhů potřebných vstupních dat.

See also: similar author names
5 Frydrych, Václav
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.