National Repository of Grey Literature 19 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Information and Communication Technology and Brexit Referendum
Šindelka, Dan ; Sedláček, Pavel (referee) ; Froehling, Kenneth (advisor)
Cílem této práce je popsat informační a komunikační technologie, které byly použity během Referenda o členství Spojeného království v Evropské unii 2016. Tato práce také poskytuje popis referend ve Spojeném království, následně jsou popsány informační a komunikační technologie. Účel firmy AggregateIQ v Referendu členství Spojeného království v Evropské unii 2016 je vysvětlen. Je popsána kombinace velkých dat a psychografik, dále je popsána role této kombinace na Referendum o členství Spojeného království v Evropské unii 2016. Kromě toho je ještě diskutován možný následek informačních a komunikačních technologií na pozdější demokratické volby.
Industrial Tester for Photometric Values of LED diodes Used in Automotive Signal Lighting
Gaži, Dominik ; Froehling, Kenneth (referee) ; Baumgartnerová, Alena (advisor)
V posledních letech zažili světlomety v autech obrovský technický rozvoj, který se podílel na jejich současné složitosti. Aby řidiči i zákazníci byli spokojeni, je využíváno různých technologií pro neustálé dosahování účinnějších a bezpečnějších světelných zdrojů. Společnosti usilují o minimalizaci ztrát ve výrobě ve snaze šetřit životní prostředí a konat ekonomicky. Tato práce se zabývá výzkumem osvětlovací techniky a návrhem jednoduchého a efektivního zařízení pro testovaní chyb LED plošných obvodů ve světlometech, to vše za účelem minimalizace strat. Dalším cílem je výzkum možností konstrukce takového zařízení z technologického hlediska.
The Juno Mission to Jupiter
Gall, Jiří ; Sedláček, Pavel (referee) ; Froehling, Kenneth (advisor)
Semestrální práce je zaměřena na zkoumání planety Jupiter sondou Juno. Jsou zde popsány mise k Jupiteru, které předcházely misi Juno, spolu s jejich dosaženými výsledky. Dále je v této práci popsaná samotná mise Juno se zaměřením na zkoumání vzniku a následného vývoje planety. Je zde popsán průběh mise od startu až po, ještě neuskutečněné, shození sondy do atmosféry planety. Poté jsou popsány konstrukční prvky a subsystémy vesmírné sondy, spolu se všemi devíti měřícími přístroji určenými ke zkoumání planety. Na závěr jsou popsány a okomentovány její dosavadní výsledky.
Life management of power oil transformer
Čechová, Karolína ; Froehling, Kenneth (referee) ; Sedláček, Pavel (advisor)
Pro pochopení významu procesu řízení životnosti výkonových olejových transformátorů, je nutné si nejdříve uvědomit jejich roli v elektrizační soustavě. Používají se především ke zvýšení a snížení napěťových úrovní v přenosové a distribuční soustavě dle aktuálních potřeb. Nespolehlivost výkonových olejových transformátorů může způsobit narušení stability dodávky elektrické energie, což představuje značné finanční a technické ztráty pro společnosti, které spravují tento typ zařízení. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla napsat práci, která poskytuje přehled o procesu řízení životnosti, popsáním jeho ekonomických přínosů spolu s technickými diagnostikami, které napomáhají ke zjištění vznikajících poruch během provozu výkonových olejových transformátorů. Hlavním záměrem této práce je popsat a dokázat důležitost procesu řízení životnosti a využití diagnostických metod ke sledování parametrů transformátoru, které slouží jako prostředek ke zjištění možných poruch. Praktická část je zaměřena na navržení vhodných diagnostickým metod pro měření zvolených parametrů vybraného výkonového olejového transformátoru. Poté je provedena analýza zvolených parametrů a na základě jejích výsledků, je určen celkový stav vybraného výkonového olejového transformátoru.
The Use of 3D Printers in Medicine
Shchennikov, Vladislav ; Froehling, Kenneth (referee) ; Šedrlová, Magdalena (advisor)
Text se zabývá rychlým rozvojem trojrozměrných tiskáren, popsáním jejich obecných komponentů a využitím 3D tiskáren v medicíně. V našem současném světě se v poslední době objevily 3D tiskárny a byly okamžitě použity v různých oborech a průmyslech. 3D tisk je inovační a perspektivní technologie, která nepředstavitelně mění lidské životy a zkrátí obrovské množství času a zdroje, které se vynakládají na vytváření určitých produktů. V této bakalářské práce uvedené příležitosti využití těchto technologií v různých oblastech především v medicíně, stejně jako rozdíly mezi jednotlivými technologiemi a jejimi výhody a nevýhody.
Cybercrime: Concept, Detection and Prevention
Tureček, David ; Froehling, Kenneth (referee) ; Ellederová, Eva (advisor)
Tato bakalářská práce se zabývá koncepcí kybernetické kriminality. Začíná popisem historického vývoje kybernetické kriminality a s ní související počítačové technologie. Práce dále uvádí důvody, proč ke kybernetické kriminalitě dochází, a popisuje kybernetickou kriminalitu z praktičtějšího hlediska, přičemž analyzuje různé typy útoků a útočníků včetně názorných příkladů. Teoretická část práce je zakončena kapitolou věnující se prevenci a detekci kybernetických hrozeb. Účelem praktické části je ukázka jednoduchého Denial of Service útoku.
The Use of 3D Printers in Medicine
Shchennikov, Vladislav ; Froehling, Kenneth (referee) ; Šedrlová, Magdalena (advisor)
The text deals with a rapid development of three-dimensional printers, description of their general components, and the utilization of 3D printers in medicine. In our contemporary world, three-dimensional printers have appeared more recently and immediately were applied in various fields and industries. 3D printing is innovative and forward-looking technology that will unimaginably change people’s lives and will reduce an enormous amount of time and resources, that is spent on creating certain products. The opportunity of using such technology in different areas particularly in medicine are described in this bachelor thesis, as well as the differences between individual technologies and their advantages and disadvantages.
Instant Replay Technology and Its Effect on Game Sports
Nguyen, Roman ; Mihai, Hana (referee) ; Froehling, Kenneth (advisor)
Semestrální práce pojednává o technologiích okamžitého přehrávání a jejím vlivu na herní sporty. Popisuje technologie okamžitého přehrávání používané ve fotbale, basketbale, americkém fotbale a jejich vliv na sportovní zápasy. Závěrem pojednává o tom, zda tyto technologie zlepšily herní sporty, nebo situaci zhoršily.
Renewable energy sources from oceans
Krišková, Mahulena ; Froehling, Kenneth (referee) ; Sedláček, Pavel (advisor)
Obnovitelné zdroje jsou v dnešní době velmi diskutované téma především kvůli vyvstávajícím problémům v rámci ekologie a úspory energií. I přes nejvíce zastoupenou část v této oblasti vodními, větrnými a solárními elektrárnami, se tato práce zabývá méně vyvinutou formou čerpání energie pomocí obnovitelných zdrojů, a tím jsou energie z oceánů. Příbojové a přílivové technologie jsou dvěma základními možnostmi, jak efektivně získat určité množství energie. V úvodu jsou popsány jednotlivé možnosti obnovitelných zdrojů a jejich zastoupení v rámci produkce elektřiny. Především jsem se však zabývala jednotlivými typy elektráren a na jakých principech fungují. Výsledkem je shromáždění informací o využívaných metodách v oblasti oceánské energie, spolu s nejvýznamnějšími elektrárnami světa.
Generation of Energy Using Renewable Resources
Vrbka, Martin ; Langerová, Petra (referee) ; Froehling, Kenneth (advisor)
Tato bakálářská práce se zaměřuje na výrobu elektrické energie za pomoci obnovytelných zdrojů. Existuje nespočet faktorů vztahůjících se k obnovitelné energii. Nicméně na tyto aspekty je většinou pohlíženo spíše individuálně, než jako na celek. Tudíž se tato práce pokouší obsáhnout většinu významných aspektů jež jsou spojeny s výrobou energie za pomoci obnovitelných zdrojů a organizuje je v jeden logický celek. To je uskutečněno představením obecného popisu technologie jako takové stejně jako výsledných dopadů použitých systémů.

National Repository of Grey Literature : 19 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
1 Froehling, Kryštof
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.