National Repository of Grey Literature 10 records found  Search took 0.00 seconds. 
Generation of Energy Using Renewable Resources
Vrbka, Martin ; Langerová, Petra (referee) ; Froehling, Kenneth (advisor)
Tato bakálářská práce se zaměřuje na výrobu elektrické energie za pomoci obnovytelných zdrojů. Existuje nespočet faktorů vztahůjících se k obnovitelné energii. Nicméně na tyto aspekty je většinou pohlíženo spíše individuálně, než jako na celek. Tudíž se tato práce pokouší obsáhnout většinu významných aspektů jež jsou spojeny s výrobou energie za pomoci obnovitelných zdrojů a organizuje je v jeden logický celek. To je uskutečněno představením obecného popisu technologie jako takové stejně jako výsledných dopadů použitých systémů.
Negative impact of Smart Cities on human society
Sakharova, Daryna ; Froehling, Kenneth (referee) ; Sedláček, Pavel (advisor)
Koncept Smart Cities je považován za nový způsob lidského bydlení. Hlavním úkolem této práce je určení role klíčových komponentů Smart City, za účelem zhodnocení zda Smart technology přináší pohodlí a zahrnuje oblasti, kde se lidé cítí v bezpečí. Ve své bakalářské práci představuji koncept Smart City za pomoci analýzy a zvážením různých definicí. Pro objasnění konceptu a vysvětlení jeho užití bylo nutno zahrnout i kapitolu věnující se historii tohoto termínu a fenoménu. Aby čtenář snáze pochopil problematiku konceptu Smart Cities a jejich potenciálních negativních dopadů, bylo nutno zabývat se i faktory, které ovlivňují vědecké vnímání toho výrazu. Stanovením hlavních nevýhod jejich realizace se zabývají poslední dvě kapitoly mé práce. V nich poskytuji detailní popis stávajících problémů, uvádím příklady a objasňuji důvody pro jejich výskyt.
Negative impacts of the Internet on human society and communication
Pershina, Mariya ; Froehling, Kenneth (referee) ; Sedláček, Pavel (advisor)
V současnosti se o internetu mluví jako o jednom z nejvýznamnějších vynálezů lidstva. Internet ovšem není pouze jen celosvětový systém propojených počítačových sítí, ve kterých je uloženo obrovské množství různých informací, je to také virtuální svět. Internet je používán téměř ve všech sférách lidských aktivit – domácnost (Chytrá Domácnost), komunikace, vzdělání, dopravní systémy atd. Díky internetu se lidský život stal jednoduší. Vznik internetu sebou přinesl velké množství výhod, nicméně tento vynález má i negativní efekty na lidsky život. Cílem této bakalářské práce je prozkoumat hlavní negativní dopady internetu na lidskou společnost a komunikaci. Tato práce se zabývá internetovými jevy, které ovlivňují společnost tím nejvíce negativním způsobem. Internet je v této práci taky analyzován jako komunikační kanál. Tato práce pojednává o vlivu internetu na jazykové aspekty a dopadu beztrestnosti na komunikaci. Studium literatury a provedení výzkumu v oboru spojeného s daným tématem byly hlavními podklady pro tuto práci.
Social Media and their Influence on Democratic Elections
Khyzhniak, Veronika ; Žouželková Bartošová, Marie (referee) ; Froehling, Kenneth (advisor)
Technologický pokrok výrazně zlepšil způsob, jakým mohou lidé na celém světě komunikovat. Sociální sítě velmi usnadňují živou komunikaci nejen pro obyčejné lidi, ale také pro zástupce legislativní moci. Prostřednictvím sociálních médií mohou politici propagovat svou politickou kampaň a svou stranu a díky tomu rychle a ekonomicky získat podporu. Americká prezidentská volba v roce 2016 zdůraznila důležitost komunikace sociálních médií v demokratických volbách po celém světě. Cílem bakalářské práce je prozkoumat různé formy sociálních médií a vyzdvihnout jejich vliv na demokratické volby. Projekt se zabývá vlivem Twitteru a Facebooku na volby v USA v roce 2016 a popisuje způsob, jakým je kandidáti používali během prezidentského klání. Klíčová
The use of robotic Rovers to explore Mars
Pekař, Štěpán ; Sedláček, Pavel (referee) ; Froehling, Kenneth (advisor)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na tři vesmírné mise, a to Mars Pathfinder, Mars Exploration Rover a Mars Science Laboratory. Hlavní součástí těchto tří misí jsou čtyři rovery (Sojourner, Spirit, Opportunity a Curiosity), které byly odeslány na povrch Rudé planety. Práce se věnuje především vědeckému vybavení jednotlivých roverů, použitým technologiím a nejdůležitějším vědeckým poznatkům získaných za dobu působení roverů na Marsu.
Survey of UAVs (Drones) in the field of electronic communications
Chott, Vladimír ; Mihai, Hana (referee) ; Froehling, Kenneth (advisor)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na přehled bezpilotních letadel, často označovaných jako drony, a jejich technologický pokrok a vliv v oblasti elektronických komunikací. Vysvětluje základní definici bezpilotních letounů a ukazuje příklady některých současných typů letounů. Poté práce analyzuje kulturní a sociální vzhled při jejich každodenním používání. Mimoto, práce pojednává o dalších krocích v oblasti bezpilotních letounů a jejich ustálenou pozici v životě.
Literature search on fully-automated vehicles
Hipča, Tomáš ; Froehling, Kenneth (referee) ; Sedláček, Pavel (advisor)
Tato práce je zaměřena na autonomní automobily, obsahuje krátkou historii vývoje těchto automobilů, metody, které byly použity, zařízení i algoritmy používané v autonomních automobilech a možnou budoucnost autonomních aut. Práce také obsahuje soupis dostupné literatury na toto téma, obohacené o komentář či názor autora.
Communications Technology and the New Horizons Mission to Pluto
Yarkina, Daria ; Sedláček, Pavel (referee) ; Froehling, Kenneth (advisor)
Cílem této práce je ukázat, jaké komunikační technologie se používají v misi New Horizons k Plutu, poskytnout stručný popis cílů misi a položit důraz na schopnost posílat signály na velké vzdálenosti. Tato práce se také zabývá popisem a významem vědeckého zařízení v kosmické sondě. Dále následuje informace o přenosu dat a navigačním systému planetární sondy. Také jsou zmíněné účinnost využití Ka frekvenčního pásma a modernější technologie.
Specifications of swithced DC/DC convertors used for automotive applications. Parameters of suitable MOSFETs, option fo partials damping of their switching operation
Langer, Lukáš ; Froehling, Kenneth (referee) ; Walek, Agata (advisor)
Tématem bakalářské práce je úvod k využití nových prostředků pro osvětlení automobilů, zejména pak osvětlení pomocí LED. Tato práce bude zaměřena právě na systém LED osvětlení a jejich zapojení a spínacích obvodů. Dále bude práce věnovaná LED budičům pomocí MOSFETů, jejich parametrům a vlivům na jejich obvody. V práci bude také popis samotného měření daných obvodů s rozborem měření i jeho výsledků. Práce necílí na technické detaily, ale těžiště je ve zvládnutí jazyka při obecnějším popisu principů a postupu měření.
Impact of mobile phones on English
Smirnova, Ekaterina ; Froehling, Kenneth (referee) ; Sedláček, Pavel (advisor)
Tento semestrální projekt je zaměřen na zjištění všech důležitých aspektů, které odrážejí vliv mobilních telefonů na anglický jazyk. Práce ukáže všechny změny a příklady různých jevů, které způsobil tento objev, jenž byl vynalezen v 21. století a ovlivnil svět moderní komunikace.

See also: similar author names
1 Froehling, Kryštof
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.