Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 226 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Problematické aspekty vybraných exekučních titulů
Bosáková, Nikol ; Frintová, Dita (vedoucí práce) ; Macková, Alena (oponent)
Rigorózní práce se zabývá problematickými aspekty u vybraných exekučních titulů, se kterými jsem se setkala při výkonu své funkce asistenta soudce u Okresního soudu v Ostravě. Výběr exekučních titulů byl čistě subjektivní. Cílem bylo tedy poskytnout ucelený a všestranný pohled na problematiku exekučních titulů, jak z hlediska teoretického, tak z hlediska praktického. V rámci určeného rozsahu rigorózní práce jsem koncepci této práce pojala tak, že jsem se nejprve pokusila vymezit samotný pojem exekucí, exekučních titulů a jejich materiální a formální vykonatelnost. Po úvodní první kapitole následuje ústřední část práce, kde jsem se snažila analyzovat jednotlivé typy exekučních titulů, a to notářský zápis se svolením k vykonatelnosti, exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti a rozhodčí nález. Domnívám se, že v současné době je stále poměrně často využíván institut rozhodčího řízení ve společnosti. Této kapitole je proto věnována největší část práce, neboť se vývojem právní úpravy objevily zcela závažné procesněprávní nedostatky v aplikační praxi. Práce se rovněž snaží analyzovat nedostatky právní úpravy u vybraných exekučních titulů a konfrontovat je s rozhodovací činností soudů. Závěrečná část práce se věnuje zejména vlastními úvahami a závěry, ke kterým jsem v průběhu psaní textu dospěla,...
Řízení o určení a popření rodičovství
Svobodová, Petra ; Frintová, Dita (vedoucí práce) ; Kubešová, Silvia (oponent)
Řízení o určení a popření rodičovství Tématem diplomové práce je řízení o určení a popření rodičovství. Cílem práce je podat ucelený popis a zhodnocení stávající úpravy řízení o určení a popření rodičovství ve vztahu k hmotněprávním normám, poukázat na některá problematická místa a nedostatky této úpravy a nastínit jejich možná řešení de lege ferenda. Práce je členěna do osmi kapitol. První kapitola se zabývá významem pojmu "rodičovství" v biologické, sociální a právní rovině a vzájemným vztahem mezi nimi, zejména jak se jeví s přihlédnutím k judikatuře Nejvyššího soudu, Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva. Ve druhé kapitole je nastíněn historický vývoj právní úpravy určování a popírání rodičovství od dob starého Říma, přes úpravu v rakouském Všeobecném občanském zákoníku, zákoně o právu rodinném a zákonu o rodině až do současnosti, kdy občanské právo prošlo rekodifikací, a celá oblast rodinného práva byla zahrnuta do nového občanského zákoníku. Třetí kapitola je věnována analýze hmotněprávní úpravy určování a popírání rodičovství tak, jak je zakotvena v občanském zákoníku, neboť hmotněprávní a procesní úprava spolu úzce souvisí. Součástí kapitoly je též uvedení do problematiky náhradního mateřství, utajených porodů a baby-boxů. Čtvrtá a pátá kapitola představují stěžejní část...
Zpeněžování majetkové podstaty v insolvenčním řízení
Backa, Jakub ; Pohl, Tomáš (vedoucí práce) ; Frintová, Dita (oponent)
Zpeněžování majetkové podstaty v insolvenčním řízení Abstrakt I po sedmi letech od účinnosti zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), který nahradil zák. č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, se neustále objevují problémy při výkladu a aplikaci tohoto zákona. Tato práce má za cíl poskytnout detailní analýzu procesu zpeněžování majetku v insolvenci. Struktura práce chronologicky následuje proceduru při zpeněžování majetku v insolvenci. Na začátku autor rozebírá jednotlivé subjekty insolvenčního řízení, tj. insolvenční soud, insolvenčního správce a různé skupiny věřitelů. V dalších částech autor definuje pojem majetkové podstaty a analyzuje proces vyhledávání, soupisu, jakož i vylučování majetku ze soupisu majetkové podstaty. Autor se rovněž zabývá správou majetkové podstaty před jejím prodejem a nezapomíná ani na úpravu pokynů zajištěných věřitelů týkajících se správy majetkové podstaty. Následně nabízí autor popis postupu rozhodování o způsobu zpeněžení majetkové podstaty a analyzuje jednotlivé způsoby zpeněžení majetkové podstaty - veřejnou dražbu, soudní prodej, prodej mimo dražbu a prodej v dražbě provedené exekutorem. Autor zároveň zdůrazňuje specifika zpeněžování majetku, který je předmětem zajištění. Na závěr autor rozebírá proces výplaty výtěžku zpeněžení, jakož...
Oddlužení manželů
Janoušková, Kamila ; Pohl, Tomáš (vedoucí práce) ; Frintová, Dita (oponent)
Shrnutí Tato rigorózní práce se zabývá v současnosti velice aktuální problematikou oddlužení manželů. Po dobu účinnosti právní úpravy oddlužení v českém právním řádu neustále probíhá společenský vývoj doprovázený prohlubováním zadluženosti fyzických osob - nepodnikatelů, respektive domácnosti v České republice. Přestože problematická úprava oddlužení manželů byla v minulosti předmětem novelizací, výsledek nebyl vždy uspokojivý. Cílem rigorózní práce je představit institut oddlužení manželů, poukázat na nedostatky právní úpravy, poskytnout srovnání se zahraničními právními úpravami a na základě komparace formulovat i možné novelizace příslušných zákonných ustanovení. Rigorózní práce je členěna do čtyř samostatných kapitol. První kapitola se zabývá teoretickým základem úpravy oddlužení obecně v širším rámci insolvenčního práva a představením aktuální situace zadlužení českých domácností ospravedlňující potřebu právní úpravy oddlužení. Rovněž poskytuje přehled hmotněprávní úpravy společného jmění manželů, která v praxi při oddlužení respektive formulaci pravidel oddlužení manželů může činit potíže. První kapitola tak poskytuje základ pro následující kapitoly práce, které z této čerpají. Druhá kapitola obsahuje představení současné české právní úpravy oddlužení manželů. V úvodu se zabývá genezí právní úpravy a...
Právní a etické aspekty asistované repurodukce
Součková, Anna ; Frintová, Dita (oponent)
Tato práce se zabývá právními a etickými aspekty asistované reprodukce. Jejím cílem je zanalyzovat aktuální právní úpravu asistované reprodukce v České republice v komparaci s právními řády vybraných států. Dále si klade za cíl odhalit jednotlivé nedostatky a navrhnout, jaká právní úprava přichází v úvahu de lege ferenda, zejména s ohledem na vědecký vývoj a etické postoje nastavené současnou společností. Diplomová práce je rozčleněna do šesti kapitol, a to včetně úvodu a závěru. V úvodní kapitole je upraven vstup do problematiky oblasti asistované reprodukce a vymezení jednotlivých oblastí, na které se práce zaměří. První kapitola se zabývá jednotlivými metodami asistované reprodukce a pojmem neplodnosti, a to z pohledu medicíny i historického kontextu. Druhá kapitola je zaměřena na právní úpravu jednotlivých oblastí asistované reprodukce v České republice. Mezi tyto oblasti patří například ústavněprávní ochrana lidského embrya, určování rodičovství, problematika náhradního mateřství či dárcovství gamet a nakládání s embryi. Třetí kapitola patří právní komparatistice vybraných států. Pro právní srovnání byla vybrána právní úprava Spojeného království Velké Británie a Severního Irska jako zástupce angloamerického systému, která je v oblasti umělého oplodnění velmi liberální. V kontrastu s ní se...
Výslech svědka v civilním procesu
Gřundělová, Ivana ; Frintová, Dita (vedoucí práce) ; Kubešová, Silvia (oponent)
Předložená diplomová práce pojednává o výslechu svědka v civilním procesu. Jedná se o jeden z nejsložitějších důkazních prostředků s ohledem na jeho provedení a následné hodnocení soudem. Práce je vnitřně členěna do 10 kapitol, které na sebe vzájemně logicky navazují. Nejprve se v úvodu této práce věnuji výkladu pojmu důkazních prostředků a tomu, jak je lze dělit. Dále pak navazují kapitoly týkající se samotného tématu diplomové práce. Druhá kapitola se mimo seznámení se s osobou svědka, jeho zákonnou povinností vypovídat a způsobilostí, týká práva odmítnout vypovídat a povinnosti zachovávat mlčenlivost. Právě povinnosti zachovávat mlčenlivost je věnována značná pozornost. Zabývám se zde problematikou povinnosti zachovávat mlčenlivost podle zákonů, upravující tuto povinnost u advokátů, notářů, lékařů a duchovních. Dále se již práce týká postupu při výslechu svědka, tak jak jej upravuje zákon. To, jak soud svědka k výslechu předvolává a jaké dává zákon soudu možnosti k tomu, aby svědka donutil ke splnění povinnosti svědčit nebo ho sankcionoval za poskytnutí křivé výpovědi. V kapitole čtvrté a páté je věnována pozornost samotnému průběhu výslechu svědka a možným zvláštním způsobům výslechu jako je výslech dožádaným soudem nebo výslech provedený mimo jednání. Je zde uvedena možnost výslechu...
Důkazní prostředky v civilním procesu
Krulíková, Kateřina ; Frintová, Dita (vedoucí práce) ; Kubešová, Silvia (oponent)
Předkládaná diplomová práce se zabývá důkazními prostředky v civilním procesu. Důkazní prostředky jsou nezbytnou součástí dokazování, které je považováno za páteř civilního procesu. Cílem této práce je poskytnout ucelené zařazení důkazních prostředků do systematiky řízení před civilními soudy a poukázání na některá jejich specifika, včetně důkazních prostředků, které právní řád výslovně neupravuje. Vedle odborné literatury a právních předpisů vychází tato práce z velké části také z judikatury českých soudů. Text diplomové práce je členěn do čtyř kapitol, přičemž každá se dále dělí na jednotlivé podkapitoly. První kapitola se zabývá obecným úvodem do civilního procesu a otázkou dokazování. Definuje nejen dokazování jako takové, ale také předmět dokazování a zásady, které se v této části řízení před soudem uplatní. Druhá kapitola pojednává o důkazních prostředcích obecně. Poskytuje čtenáři definici důkazního prostředku, jejich dělení i pojednání o tom, které důkazní prostředky jsou nepřípustné. Třetí, nejrozsáhlejší kapitola se věnuje těm důkazním prostředkům, které výslovně upravuje občanský soudní řád. Zabývá se obecným pojednáním o každém z nich, jejich vzájemným rozlišením a popisuje i provádění důkazů před soudem. První podkapitola se věnuje výslechu svědka, povinnosti svědčit, možnosti odepřít...
Účast státního zastupitelství v civilním řízení
Novotný, Jan ; Pohl, Tomáš (vedoucí práce) ; Frintová, Dita (oponent)
1 Abstrakt: Tato rigorózní práce podává ucelený popis a analýzu působnosti státního zastupitelství v civilním řízení, jeho procesního postavení a jednotlivých procesních oprávnění. Cílem práce je vyhodnotit smysl a účel účasti státního zastupitelství v civilním řízení, poukázat na některá úskalí a výkladové problémy s tím spojené a nabídnout dílčí úvahy de lege ferenda. Práce mimo úvodu a závěru obsahuje celkem sedm kapitol, které jsou dále členěny na množství podkapitol a dílů, včetně čtyř příloh. První kapitola pojednává o historickém vývoji prokuratury a její působnosti s přihlédnutím k netrestní působnosti prokuratury. V kapitole druhé poskytuji pohled na současné státní zastupitelství obecně, jeho právní úpravu, organizační strukturu a zásady jeho činnosti. V kapitole třetí konečně přecházím k samotné netrestní působnosti státního zastupitelství. Definuji jeho procesní postavení a příslušnost. Závěrem kapitoly nabízím pohled na stěžejní pojem veřejného zájmu, který prochází celou činností státního zastupitelství v civilním řízení. Kapitola čtvrtá je vyhrazena oprávnění státního zastupitelství vstupovat do civilních řízení. Kapitola pátá se naopak zabývá oprávněním státního zastupitelství navrhovat zahájení konkrétních civilních řízeních. Šestá kapitola se výlučně zabývá oprávněním státního...
Účastníci sporného řízení
Trojan, Luděk ; Frintová, Dita (vedoucí práce) ; Kubešová, Silvia (oponent)
Resumé Práce pojednává o účastnících sporného řízení a souvisejících procesních institutech. Účastníci jsou základním subjektem civilního procesu. Jedná se o subjekt bez kterého žádné civilní řízení nemůže probíhat. Účastníci řízení jsou rovněž jedním z pojmových znaků civilního procesu spolu s procesněprávními vztahy a procesními úkony účastníků. Toto jsou důvody proč má vymezení účastníků řízení tak významný vliv na celý civilní proces. Civilní proces jako soubor právních vztahů vznikajících v důsledku postupu soudu a dalších procesních subjektů při poskytování ochrany soukromoprávním a některým jiným vztahům má za úkol poskytovat ochranu subjektivním právům osob. V procesu proto figurují osoby, jejichž subjektivní práva jsou ohrožena nebo porušena. Práce je uvedena stručným historickým vývojem pojmu účastenství až do současnosti, uvedením vývoje občanského soudního řádu spolu s jeho změnami a dále popisem samotných subjektů řízení, které tvoří trojstranný procesněprávní vztah a další. Pro odlišení jsou zde také uvedeny ostatní druhy civilního řízení. Úvodní část k samotným účastníkům je věnována předpokladům účastenství, či-li kdo se účastníkem může stát a za jakých okolností. Dále jsou rozebrány práva a povinnosti účastníků včetně těch vzájemně se protínajících s procesními povinnostmi soudu a...
Svéprávnost a řízení o jejím posuzování
Chalupská, Lenka ; Macková, Alena (vedoucí práce) ; Frintová, Dita (oponent)
Tato rigorózní práce si klade za cíl představit téma svéprávnosti a souvisejících soudních řízeních se zaměřením na procesněprávní problematiku. Svéprávnost je přirozenoprávní součástí existence každého člověka a nikdo ji nemůže být zbaven. Svéprávnosti člověk nabývá narozením a pozbývá až smrtí. Mohou ale nastat případy, kdy z důvodu ochrany práv a zájmů člověka je potřeba svéprávnost v určitém rozsahu omezit, aby člověku nevznikla újma na jeho právech. Tato rigorózní práce je rozdělena do deseti částí, z nichž největší prostor je věnován části zaměřené na řízení o omezení svéprávnosti, neboť právě toto řízení je z okruhu řízení spojených se svéprávností nejčastějším a rovněž nejzásadnějším, když ve svém výsledku zpravidla vede k zásahu do osobnostní složky fyzické osoby. Cílem rigorózní práce je podrobně popsat a analyzovat průběh soudního řízení o svéprávnosti, včetně jednotlivých souvisejících procesních institutů, se zaměřením na samotné posuzování svéprávnosti soudem. Přitom každá fáze soudního řízení je podrobena hluboké analýze. Zároveň se však snaží pojmout řízení o svéprávnosti komplexně, a tak jsou další části věnovány rovněž řízení o přezkumu svéprávnosti, tj. o prodloužení jejího trvání, samostatná část je věnována také řízení o přiznání svéprávnosti nezletilému. Neopomenutelnou...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 226 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.