Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 210 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Alternativní metody řešení sporů a právo na soudní ochranu v ČR
Peroutka, Jan ; Kubešová, Silvia (vedoucí práce) ; Frintová, Dita (oponent)
RESUMÉ Předmětem zkoumání této práce byly alternativní způsoby řešení sporů a to v celkovém kontextu práva na soudní ochranu zaručeného soudní soustavou. V České republice alternativu k soudnímu řízení představují zejména: (1) rozhodčí řízení, (2) mediace a (3) konciliace podle zákona na ochranu spotřebitele. Práce si následně kladla za cíl odpovědět na otázku, zda existence těchto odlišných metod řešení sporů účastníkům řízení rozšiřuje právo na soudní ochranu - v širším významu, zda dochází ke zvyšování uplatňování jejich procesních práv - nebo zda je tomu naopak. Významnou část této práce představuje rozhodčí řízení. Nejdříve se zaměřuje na procesní záruky, kterých se v rozhodčím řízením účastníkům dostává. Dospívá k závěru, že práva na soudní ochranu dle čl. 36 LZPS se lze vzdát pouze za přísných podmínek, tj. projev vůle musí být jednoznačný a informovaný - vědomý souhlas, svobodný (bez donucení - tedy dobrovolný), bezpodmínečný a pouze v omezeném měřítku. Ani toto vzdání se ovšem není absolutní a neomezené, ale uplatňují se určité záruky minimálních procesních práv definovaných judikaturou Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku pro zabezpečení dostatečné úrovně právní ochrany. Dále práce podrobně rozebírá vztah mezi rozhodčími orgány a soudy a nástroje, kterými se vzájemně ovlivňují (pomocné...
Soudní přezkum rozhodnutí orgánů veřejné správy ve věcech soukromoprávních
Křišťanová, Natálie ; Winterová, Alena (vedoucí práce) ; Frintová, Dita (oponent)
Předkládaná rigorózní práce pojednává o současné právní úpravě soudního přezkumu rozhodnutí orgánů veřejné správy v soukromoprávních záležitostech, která je včleněna do páté části občanského soudního řádu. Úvodem bude předestřen historický kontext této právní úpravy, stejně jako stěžejní motivy, které vedly k utvoření stávající podoby analyzované právní úpravy. Pozornost je věnována rovněž specifickým otázkám souvisejícím se zvoleným tématem, a to jednak otázce dualistické koncepce soudní ochrany, k níž bylo přistoupeno v rámci reformy správního soudnictví účinné ode dne 1. 1. 2003, jakož i problematice kompetenčních sporů, která je jednou z konsekvencí vynětí přezkumu rozhodnutí orgánů veřejné správy o soukromých subjektivních právech z pravomoci soudů rozhodujících ve správním soudnictví a svěření této agendy civilním soudům, k čemuž došlo v rámci zmíněné reformy. Těžištěm práce je pak samotný popis platné a účinné páté části občanského soudního řádu, v rámci nějž bude zvláštní akcent kladen na problematické body této právní úpravy, přičemž hlavní snahou bude objasnit či vysvětlit sporná ustanovení, mimo jiné i za pomoci judikatury, a také publikací vyjadřujících mnohdy protichůdné názory vyřčené odbornou veřejností. Pro konkrétnější představu čtenářů budou také zmíněny vybrané oblasti, které podléhají či...
Druhy nákladů řízení v civilním řízení sporném
Zbořil, Martin ; Macková, Alena (vedoucí práce) ; Frintová, Dita (oponent)
Resumé Téma mé rigorózní práce zní "Druhy nákladů řízení v civilním řízení sporném" a jejím cílem je přiblížení této dílčí problematiky oblasti nákladů řízení a její právní rozbor. Práce nepojednává o celkové právní úpravě nákladů řízení, tak jak je upravena v hlavě třetí občanského soudního řádu, ale snaží se blíže analyzovat jednotlivé druhy nákladů řízení, které jsou demonstrativně uvedeny v § 137 odst. 1 občanského soudního řádu. V práci jsem se nesnažil o pouhé nastínění právní úpravy, která je de lege lata poměrně roztříštěná v několika zákonných a podzákonných předpisech. Práce by totiž měla rovněž poukázat na bohatou a četnou judikaturu, která tuto oblast dotváří. Tu lze rozdělit na soudní rozhodování, konkretizující nejasnou normativní právní úpravu a judikaturu - téměř výlučně ze strany Ústavního soudu - přinášející zásadní hlediska a závěry. To platí zejména ve vztahu k vyhl. č. 484/2000 Sb., upravující odměnu za zastoupení advokátem nebo notářem, kterou Ústavní soud zrušil svým nálezem. Mimoto jsem se v práci snažil zhodnotit v kapitole upravující odměnu zastoupení advokátem právní úpravu historicky, a to počínaje rokem 1990, resp. vyhl. č. 270/1990 Sb. do současnosti (včetně mých závěrů). Důvodem je zejména přiblížení některých zásadních milníků v této oblasti (a to zejména zásadní nálezy či...
Perzistence procesněprávního vztahu v civilním řízení
Rohnová, Veronika ; Winterová, Alena (vedoucí práce) ; Frintová, Dita (oponent)
Perzistence procesněprávního vztahu v civilním řízení Předkládaná práce pojednává o procesněprávním vztahu ve sporném civilním řízení. Cílem práce je definovat stálost procesněprávního vztahu jako znak civilního procesu, jako jednu ze zásad civilního řízení sporného a analyzovat výjimky z této zásady. Práce je rozdělena do dvou základních částí, v první části se věnuji změnám v procesněprávním vztahu na straně účastníků, druhá část je zaměřena na změny na straně soudu. Práce si klade za cíl pojednat o procesněprávním vztahu komplexně, proto je zahrnuta i část týkající se změn na straně soudu. Hlavní důraz je ale kladen na změny v procesněprávním vztahu na straně účastníků, kterými jsou přistoupení, záměna a procesní nástupnictví. Protože obecně platí stálost procesněprávní vztahu, která je odvozena z práva účastníků řízení na rozhodnutí ve věci samé, je nutné v případě výjimek z této zásady šetřit procesní práva účastníků řízení. V předkládané práci je proto v souladu se zásadou proporcionality řešena především vhodnost a potřebnost dané úpravy. Za nevhodně upravené instituty je v předkládané práci označena především záměna účastníků a procesní nástupnictví při singulární sukcesi. Jako změny v procesněprávním vztahu na straně soudu označuji delegaci věci, zahájení řízení před nepříslušným soudem, postoupení...
Odvolání v civilním procesu
Němečková, Bára ; Kubešová, Silvia (vedoucí práce) ; Frintová, Dita (oponent)
Resumé Odvolání v civilním procesu Cílem této diplomové práce je zaměřit se na právní úpravu nejhojněji využívaného řádného opravného prostředku v českém civilním procesu, kterým je odvolání. Ve své práci jsem se pokusila popsat odvolací řízení od samého počátku až do konečného rozhodnutí ve věci ve spojení se samotnou aplikací práva. Má práce se tedy neobejde bez užití bohaté soudní judikatury. Toto téma své diplomové práce jsem si vybrala hned z několika důvodů, a to zejména proto, že se o český civilní proces a jeho vývoj osobně zajímám a jeho důkladná znalost je velmi důležitá pro každou právnicky vzdělanou osobu. Právní úprava odvolání a vůbec všech opravných prostředků občanského soudního řízení je zakotvena v zákoně č. 99/1963, Sb., občanském soudním řádu. Související právní úpravu nalezneme i v dalších zákonech, a to například v zákoně č. 292/2013 Sb., zákon o zvláštních řízeních soudních. Tato diplomová práce je rozdělena do jedenácti kapitol, přičemž každá kapitola se zaměřuje na odlišnou část předmětné problematiky. Má práce se skládá zejména z teoretického vymezení institutu odvolání v občanském řízení, a to s důrazem na význam soudní praxe a aplikace práva. V této práci nalezneme popis postupu, jakým způsobem je možné podat odvolání, jeho náležitosti, zásady, kterými je odvolací řízení vedeno a...
Vybrané otázky dokazování ve sporném řízení
Kabát, Jakub ; Kubešová, Silvia (vedoucí práce) ; Frintová, Dita (oponent)
Resumé Tématem této diplomové práce jsou Vybrané otázky dokazování v civilním řízení sporném. Dokazování jako takové zaujímá v rámci civilního procesu významnou pozici, neboť je předpokladem pro vydání správného a spravedlivého rozhodnutí soudu. Cílem této práce je pojednat o těch institutech procesního dokazování, které vedou subjekty sporného řízení k určité procesní aktivitě za účelem zjištění skutkových okolností a vydání rozhodnutí ve věci. Diplomová práce je rozdělena na šest kapitol, přičemž první kapitola obsahuje úvod a poslední, šestá kapitola, obsahuje závěr. Druhá kapitola obsahuje základní otázky civilního dokazování a je rozdělena do čtyř podkapitol. Jednotlivé podkapitoly se zabývají pojmem procesního dokazování, předmětem dokazování (který je vymezen jak pozitivně, tak negativně), instituty usnadňujícími dokazování (právní domněnky a fikce, prejudiciální otázka a úvaha soudu) a konečně samotným průběhem dokazování. Dokazování je rozděleno do několika fází, a to navrhování důkazů, obstarávání důkazů, provádění důkazů a jejich hodnocení. Třetí kapitola se zabývá civilním řízením sporným, vymezuje jej oproti řízení nespornému a obsahuje výčet a vysvětlení odvětvových zásad civilního procesu, které mají vliv na dokazování a které jsou spornému řízení vlastní. Čtvrtá kapitola pojednává o...
Právo na spravedlivý proces
Svobodová, Iveta ; Frintová, Dita (vedoucí práce) ; Smolík, Petr (oponent)
Resumé Tématem této rigorózní práce je základní lidské právo zaručené mezinárodními smlouvami, ústavním pořádkem a zákonnými předpisy s názvem Právo na spravedlivý proces (fair trial). Cílem práce je nejprve vymezit pojem práva na spravedlivý proces prostřednictvím jeho jednotlivých aspektů, které v souhrnu pojem spravedlivosti řízení definují. Dále zhodnotit právní úpravu v českém právním řádu, která se zaměřuje na apriorní mechanismy, které proti nespravedlivému procesu brojí, dále vymezit právní prostředky nápravy, které právní řád poskytuje v případě porušení tohoto základního práva. A konečně posoudit nakolik je právo na férové řízení v české soudní praxi porušováno. Přestože je právo na spravedlivý proces garantováno také v řízení ve věcech trestních, správních a ústavních, tato práce se zaměřuje pouze na proces civilní. První kapitola vymezuje obecné otázky související s právem na spravedlivý proces. V rámci jednotlivých subkapitol první kapitoly je vymezen pojem práva na spravedlivý proces a dále je rozebrána historie spravedlivosti řízení v českých právních dějinách. Ve třetí subkapitole je vymezena právní úprava práva na spravedlivý proces v české právním řádu. Druhá kapitola rozebírá jednotlivé aspekty férového řízení, které explicitně vyplývají z Evropské Úmluvy o lidských právech a základních...
Nemovitosti v exekučním řízení
Doležalová, Lenka ; Frintová, Dita (vedoucí práce) ; Pohl, Tomáš (oponent)
Předkládaná práce popisuje a analyzuje současnou právní úpravu týkající se nemovitých věcí, které jsou předmětem exekučního řízení. Obsahuje rozbor příslušných ustanovení občanského soudního řádu a exekučního řádu pro exekuci (výkon rozhodnutí) prodejem nemovitých věcí. Nepomíjí historický vývoj a přináší i zamyšlení autorky nad možnými úpravami de lege ferenda. Dále rozebírá úlohu katastru nemovitostí a v neposlední řadě se zaměřuje na právní instituty související s nemovitými věcmi, jako je např. správa nemovité věci, exekuce vyklizením, svěřenský fond či fenomén střetu exekuce s insolvenčním řízením.
Řízení ve věcech péče o nezletilé děti
Hynková, Helena ; Macková, Alena (vedoucí práce) ; Frintová, Dita (oponent)
Rigorózní práce se zabývá soudním řízením, v němž soud rozhoduje o svěření nezletilých dětí do péče v souvislosti s plánovaným rozvodem manželství jejich rodičů, tedy pro dobu po tomto rozvodu, či v důsledku rozchodu rodičů, pokud se na péči o dítě nedohodnou. V návaznosti na hmotněprávní úpravu je věnován prostor právní úpravě samotného řízení o péči o nezletilé se všemi jeho specifiky a následně jsou více přiblíženy některé vybrané otázky tohoto řízení, které zasluhují větší pozornost. V závěru práce je potom poukázáno na některé nedostatky právní úpravy či praktické problémy, které současná právní úprava přináší, a které nebyly zmíněny již v průběhu práce.
Procesní podmínky civilního řízení
Košútová, Veronika ; Kubešová, Silvia (vedoucí práce) ; Frintová, Dita (oponent)
1 ABSTRAKT Procesní podmínky civilního řízení Má diplomová práce se věnuje problematice procesních podmínek civilního řízení, označovaných někdy také jako podmínky řízení. Tento pojem označuje právní institut, který vytváří právní rámec pro realizaci práva na soudní ochranu, jelikož splnění těchto zákonem stanovených podmínek je jedním ze základních předpokladů projednání věci a vydání meritorního rozhodnutí v civilním řízení. Ze systematického hlediska je má práce členěna do dvou částí, a to do části obecné a zvláštní, které v souhrnu tvoří sedm kapitol. Jednotlivé kapitoly jsou dále členěny na podkapitoly a ty pak na oddíly. Zatímco obecná část, kterou tvoří první tři kapitoly, je věnována obecnému pohledu na problematiku procesních podmínek, zbylé čtyři kapitoly zvláštní části se blíže zabývají jednotlivými podmínkami řízení. První kapitola má za cíl co nejpřesněji vymezit pojem procesních podmínek a případné nesrovnalosti v jeho výkladu. Zahrnuje také základní členění podmínek řízení. Kapitola č. 2 je zaměřená na problematiku zkoumání procesních podmínek, ke kterému dochází kdykoli v průběhu celého řízení, od okamžiku zahájení řízení až po jeho pravomocné skončení. Obecnou část uzavírá kapitola, jež se věnuje otázce nedostatku podmínek řízení a jeho řešení. Ve zvláštní části se zaměřuji na konkrétní...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 210 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.