Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 235 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Postavení manžela povinného v exekučním řízení
Cejnarová, Jitka ; Frintová, Dita (vedoucí práce) ; Pohl, Tomáš (oponent)
Postavení manžela povinného v exekučním řízení Abstrakt Tématem této rigorózní práce je "Postavení manžela povinného v exekučním řízení". K tomuto tématu jsem se dostala prostřednictvím své praxe na exekučním oddělení Obvodního soudu pro Prahu 5, kde jsem více než rok pracovala jako asistentka soudce. V rámci této práce jsem pro soudce připravovala usnesení o procesních návrzích účastníků exekučního řízení, včetně návrhů manželů povinných na částečné zastavení exekuce. V návaznosti na to, že jsem se těmto návrhům s ohledem na jejich vzrůstající počet věnovala stále více a můj zájem o problematiku postihování majetku ve společném jmění manželů a majetkových hodnot manžela povinného v exekučním řízení vedeném k vymožení dluhu povinného a znalosti o ní se stále prohlubovaly, jsem se rozhodla pojednat o tomto tématu ve své rigorózní práci. Cílem této práce je analyzovat možnosti postihu majetku ve společném jmění manželů a majetkových hodnot manžela povinného v exekučním řízení vedeném k vymožení dluhu povinného v jednotlivých režimech procesní právní úpravy postihování tohoto majetku, založených relevantními novelami právní úpravy této tématiky, a pojednat o prostředcích obrany manžela povinného proti neoprávněnému postižení uvedeného majetku v takovém exekučním řízení. Rigorózní práce je členěna do pěti...
Mediace v občanskoprávních věcech
Novotná, Aneta ; Frintová, Dita (vedoucí práce) ; Macková, Alena (oponent)
- Mediace v občanskoprávních věcech Účelem práce je detailní rozbor mediace jakožto formy alternativního řešení sporů, jejích základních zásad a náležitostí, to vše v konfrontaci s legislativní úpravou mediace a v návaznosti na další právní předpisy. Práce by měla poskytnout představu o zasazení mediace do právního systému ČR, provázání s dotčenými právními odvětvími, zejména pak s občanským právem procesním. Zamyšlení autorky jsou pak věnována zejména otázce, zda současné legislativní řešení mediace v ČR napomáhá jejímu ustálení jakožto standardního a vyhledávaného způsobu řešení sporů v očích odborné i laické veřejnosti, obsažena je i polemika s variantními řešeními právní úpravy mediace a úvahy de lege ferenda. První kapitola je věnována ADR jakožto souboru procesů odlišných od soudního řízení a sloužících k urovnání konfliktů, mezi které se řadí i mediace. Účelem této části práce bylo zejména porovnání mediace s ostatními typy alternativního řešení sporů, zejména pak s rozhodčím řízením. Následující kapitola již definuje samotnou mediaci, a to se zvláštním důrazem na rozbor legislativní definice mediace. Třetí kapitola je zaměřena na základní pilíře mediace, tedy dobrovolnost, důvěrnost a osob mediátora. V kontextu základních zásad mediace je nahlížena právní úprava de lege lata, zejména pak...
Rozhodčí nález jako exekuční titul
Hanzlíková, Barbora ; Macková, Alena (vedoucí práce) ; Frintová, Dita (oponent)
Téma rigorózní práce jsem vybrala z důvodu jeho aktuálnosti. Rozhodčí nálezy dnes patří mezi nejproblémovější exekuční tituly, jejichž exekuce často končí zastavením. Judikatura zabývající se platností uzavřených rozhodčích doložek a vykonatelností rozhodčích nálezů prošla bouřlivým vývojem. I přes legislativní změny reagující na problematické situace nastalé v praxi, není stále řada otázek vyjasněna. Rozhodovací praxe soudů není v mnoha případech jednotná. Právní jistota účastníků rozhodčího, potažmo exekučního řízení není zachována a jejich legitimní očekávání nejsou vždy naplněna. Práce se zabývá především okolnostmi, jež mohou být při exekuci rozhodčích nálezů důvodem pro zamítnutí exekučního návrhu nebo pro zastavení exekuce, konkrétně vadami při doručování rozhodčího nálezu, netransparentním výběrem rozhodce, rozporem s dobrými mravy, v případě spotřebitelských sporů nerovnováhou v právech a povinnostech stran a absencí použití poučovací povinnosti v rozhodčím řízení. Rovněž se věnuje postupu exekučního soudu při přezkumu rozhodčího nálezu, resp. rozhodčí doložky v exekučním řízení, problematice hrazení nákladů řízení při zastavení exekuce, postupu věřitele po zamítnutí exekučního návrhu nebo po zastavení exekuce včetně otázky možného promlčení věřitelova nároku. Cílem této práce je seznámit...
Nástroje přípravy jednání v civilním soudním řízení sporném
Čičmanec, Adam ; Frintová, Dita (vedoucí práce) ; Dvořák, Bohumil (oponent)
Nástroje přípravy jednání v civilním soudním řízení sporném Abstrakt Příprava jednání je jednou z fází civilního soudního řízení. Zahrnuje soubor činností poskytujících předsedovi senátu příležitost jednak objasnit právní a skutkovou podstatu sporu, jednak obeznámit strany s předpokládaným průběhem řízení a dále zajistit efektivní a hospodárný průběh řízení. Jedním z příznačných negativ českého civilního soudnictví je převážně rozvláčný a zdlouhavý způsob, kterým soudy přistupují k vedení řízení. Příprava jednání hraje klíčovou roli při určení celkové délky a samotného průběhu civilního soudního řízení. Odlišně od moderních právních systémů, česká právní úprava, právní teorie a praxe nepřiznává této fázi řízení potřebnou důležitost. Tato skutečnost je nepochybně spjata s tím, že v českém systému civilního soudnictví nadále přetrvává postupný model soudního řízení, v němž po zjištění stanovisek stran následuje několik kratších soudních jednání, do nichž se soustřeďuje dokazování a kompletace argumentů stran. Odlišně od toho v zemích, které zohledňují důležitost přípravy jednání, má své místo model jediného hlavního jednání. Mezi cíle práce patří zhodnotit jednotlivé nástroje, které české civilní procesní právo poskytuje soudu v rámci přípravy jednání, označit nedokonalosti stávajícího systému, zjistit...
Právní postavení dítěte po rozchodu jeho rodičů
Horváthová, Sylvie ; Frintová, Dita (vedoucí práce) ; Hendrychová, Michaela (oponent)
Právní postavení dítěte po rozchodu jeho rodičů Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá právním postavením dítěte po rozchodu jeho rodičů. Pozornost je věnována jak dětem rodičů, kteří byli sezdáni, tak dětem nesezdaných rodičů. Je zařazena také samostatná kapitola věnující se postavení dětí z atypických rodin, kde se pojednává o zvláštnostech postavení dětí stejnopohlavních párů, dětí pocházejících ze surogátního mateřství, dětí vychovávaných pěstouny a osvojiteli. V počátečních kapitole pojednávám o manželství, kohabitaci a rozdílech mezi nimi. Zařazuji i stručný popis vývoje předmětné právní úpravy. Druhá kapitola se věnuje rodičovské odpovědnosti. Dále jsem se zaměřila zejména na problematiku péče o dítě včetně historického kontextu. Věnuji se jak jednotlivým formám péče o dítě a jejich specifikům, tak výkladovým problémům, které přinášejí ustanovení zákona, která je upravují. Součástí jsou i poznatky z psychologie ohledně jednotlivých forem péče o dítě s důrazem na péči střídavou a syndrom zavrženého rodiče, zařazuji i kapitolu týkající se toho, jak děti vůbec rozvod prožívají. Další kapitola se věnuje styku rodiče a dítěte a také styku dítěte s dalšími osobami. Rozebírám i zájem dítěte, který je předním hlediskem rozhodování (nejenom) soudu o dětech. Zhodnocuji i vybranou judikaturu Ústavního soudu,...
Žaloba na obnovu řízení a pro zmatečnost
Korbelová, Kateřina ; Kubešová, Silvia (vedoucí práce) ; Frintová, Dita (oponent)
Žaloba na obnovu řízení a pro zmatečnost Abstrakt Diplomová práce pojednává o žalobě na obnovu řízení a pro zmatečnost. Klade si za cíl poskytnout systematický výklad obou institutů a charakterizovat je v systému mimořádných opravných prostředků. Ačkoli jsou upraveny společně v části čtvrté, hlavě druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů je jejich účel zcela odlišný. Žaloba na obnovu řízení slouží k nápravě vad skutkových, jelikož pravomocné rozhodnutí nemůže v důsledku zásadní změny skutkové stránky věci nadále obstát, kdežto žaloba pro zmatečnost slouží k nápravě závažných procesněprávních pochybení, kterými je stiženo soudní rozhodnutí samotné nebo řízení jemu předcházející. Pro oba instituty je však společné to, že jimi lze napadnout pravomocné rozhodnutí a prolomit tím právní jistotu rozhodnutím nastolenou. Diplomová práce je členěna do čtyř kapitol. První z nich pojednává o opravných systémech a opravných prostředcích, přičemž obsahuje stručnou charakteristiku jednotlivých opravných systémů a opravných prostředků. Druhá kapitola zabývající se žalobou na obnovu řízení a třetí kapitola věnující se žalobě pro zmatečnost jsou stěžejními kapitolami práce. Dělení na podkapitoly je téměř shodné u obou z nich a je v nich obsažena problematika týkající se otázek...
Výkon rozhodnutí ve věcech rodinněprávních
Brhlíková, Pavla ; Frintová, Dita (vedoucí práce) ; Kubešová, Silvia (oponent)
Problematika výkonu rozhodnutí ve věcech rodinněprávních má specifickou povahu a od výkonu ostatních občanskoprávních rozhodnutí se liší zvláštní právní úpravou (obsaženou v zákoně č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních), a povahou předmětu výkonu rozhodnutí, kterými jsou osoby, zejména pak nezletilé děti, a nikoli peněžitá či nepeněžitá plnění jako v ostatních případech výkonu rozhodnutí. V souvislosti s rekodifikací soukromého práva hmotného byl přijat nový zákon, č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, který obsahuje zvláštní právní úpravu výkonu rozhodnutí ve věcech ochrany proti domácího násilí a ve věcech péče soudu o nezletilé. Zároveň došlo k novelizaci zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, který je vůči zákonu o zvláštních řízeních soudních subsidiární. Tato práce se věnuje zvláštním postupům při výkonu rozhodnutí ve věcech rodinněprávních, jejichž úpravu nalezneme v části druhé hlavě páté zákona o zvláštních řízeních soudních. V první kapitole se práce věnuje problematice civilního řízení, dále řízení vykonávacímu a výkonu rozhodnutí, s důrazem na jeho vývoj, principy, funkce a právní úpravu. Druhá kapitola je zaměřena na výkon rozhodnutí ve věcech rodinněprávních a na jeho specifika. Třetí kapitola je věnována tématu domácího násilí, institutu vykázání,...
Dovolání v civilním procesu
Jaroš, Adam ; Kubešová, Silvia (vedoucí práce) ; Frintová, Dita (oponent)
Dovolání v civilním soudním řízení je mimořádným opravným prostředkem, kterým lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu. Prostřednictvím dovolání Nejvyšší soud České republiky nejen napravuje vady právní rozhodnutí odvolacích soudů, ale zároveň jeho prostřednictvím dohlíží na sjednocení rozhodovací praxe odvolacích soudů. Právní úprava dovolání je obsažena zejména v občanském soudním řádu, ve znění pozdějších předpisů, přičemž její dílčí upravu lze nalézt rovněž v zákoně o zvláštních řízeních soudních a v zákoně o soudech a soudcích. Vzhledem k poměrně komplikované právní úpravě a k vysokým procesním nárokům, které jsou na dovolání kladeny, je tento mimořádný opravný prostředek častým předmětem rozhodnutí Nejvyššího a Ústavního soudu, jejichž závěry se v mnoha rozhodnutích diametrálně odlišují. Tyto rozpory v judikatorních závěrech pak často činí právní úpravu dovolání ještě méně přehlednou. Občanský soudní řád stanovuje základní předpoklady přípustnosti dovolání a jeho náležitosti. Při přípravě dovolání je tak třeba věnovat pozornost zejména vymezeníformilaci dovolacího důvodu a vymezení splnění předpokladů přípustnosti dovolání. Na podzim roku 2017 byl ze strany Ministerstva spravedlnosti České republiky zveřejněn věcný záměr civilního řádu soudního, který by měl být novým kodexem...
Důkazní prostředky v civilním řízení
Bouška, Bohumír ; Frintová, Dita (vedoucí práce) ; Kubešová, Silvia (oponent)
Diplomová práce se zabývá aktuálním tématem důkazních prostředků v civilním řízení. Problematika dokazování a důkazních prostředků tvoří samotný středobod civilního procesu, neboť pouze správně poznaný skutkový stav může sloužit jako základ pro spravedlivé rozhodnutí. Význam dokazování proto zdaleka překračuje hranice civilního procesu. Základem pro úpravu civilního procesu představují dva hlavní procesní kodexy. Prvním z nich je zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále pod zkratkou "OSŘ"), který upravuje nejdůležitější z civilních řízení - řízení sporné. Na něj navazuje zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, který upravuje zvláštní civilní řízení s odlišnými principy, které česká právní teorie nazývá nesporná řízení. Práce si klade za cíl prozkoumat úpravu jednotlivých důkazních prostředků z hlediska jejich úpravy v zákoně, judikatury a významných názorů k nejdůležitějším problémům s nimi spojených. Také se pokusím nastínit možnosti budoucího vývoje. Práce je rozdělena do tři základních části. První část je věnována obecnému úvodu do problematiky dokazování a důkazních prostředků. Jsou zde vysvětleny nejdůležitější pojmy. Druhá část práce se věnuje pojednání o důkazních prostředcích upravených v OSŘ. Je z obsahového hlediska nejdelší a tvoří v...
Problematické aspekty vybraných exekučních titulů
Bosáková, Nikol ; Frintová, Dita (vedoucí práce) ; Macková, Alena (oponent)
Rigorózní práce se zabývá problematickými aspekty u vybraných exekučních titulů, se kterými jsem se setkala při výkonu své funkce asistenta soudce u Okresního soudu v Ostravě. Výběr exekučních titulů byl čistě subjektivní. Cílem bylo tedy poskytnout ucelený a všestranný pohled na problematiku exekučních titulů, jak z hlediska teoretického, tak z hlediska praktického. V rámci určeného rozsahu rigorózní práce jsem koncepci této práce pojala tak, že jsem se nejprve pokusila vymezit samotný pojem exekucí, exekučních titulů a jejich materiální a formální vykonatelnost. Po úvodní první kapitole následuje ústřední část práce, kde jsem se snažila analyzovat jednotlivé typy exekučních titulů, a to notářský zápis se svolením k vykonatelnosti, exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti a rozhodčí nález. Domnívám se, že v současné době je stále poměrně často využíván institut rozhodčího řízení ve společnosti. Této kapitole je proto věnována největší část práce, neboť se vývojem právní úpravy objevily zcela závažné procesněprávní nedostatky v aplikační praxi. Práce se rovněž snaží analyzovat nedostatky právní úpravy u vybraných exekučních titulů a konfrontovat je s rozhodovací činností soudů. Závěrečná část práce se věnuje zejména vlastními úvahami a závěry, ke kterým jsem v průběhu psaní textu dospěla,...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 235 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.