Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 219 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Účastníci sporného řízení
Trojan, Luděk ; Frintová, Dita (vedoucí práce) ; Kubešová, Silvia (oponent)
Resumé Práce pojednává o účastnících sporného řízení a souvisejících procesních institutech. Účastníci jsou základním subjektem civilního procesu. Jedná se o subjekt bez kterého žádné civilní řízení nemůže probíhat. Účastníci řízení jsou rovněž jedním z pojmových znaků civilního procesu spolu s procesněprávními vztahy a procesními úkony účastníků. Toto jsou důvody proč má vymezení účastníků řízení tak významný vliv na celý civilní proces. Civilní proces jako soubor právních vztahů vznikajících v důsledku postupu soudu a dalších procesních subjektů při poskytování ochrany soukromoprávním a některým jiným vztahům má za úkol poskytovat ochranu subjektivním právům osob. V procesu proto figurují osoby, jejichž subjektivní práva jsou ohrožena nebo porušena. Práce je uvedena stručným historickým vývojem pojmu účastenství až do současnosti, uvedením vývoje občanského soudního řádu spolu s jeho změnami a dále popisem samotných subjektů řízení, které tvoří trojstranný procesněprávní vztah a další. Pro odlišení jsou zde také uvedeny ostatní druhy civilního řízení. Úvodní část k samotným účastníkům je věnována předpokladům účastenství, či-li kdo se účastníkem může stát a za jakých okolností. Dále jsou rozebrány práva a povinnosti účastníků včetně těch vzájemně se protínajících s procesními povinnostmi soudu a...
Svéprávnost a řízení o jejím posuzování
Chalupská, Lenka ; Macková, Alena (vedoucí práce) ; Frintová, Dita (oponent)
Tato rigorózní práce si klade za cíl představit téma svéprávnosti a souvisejících soudních řízeních se zaměřením na procesněprávní problematiku. Svéprávnost je přirozenoprávní součástí existence každého člověka a nikdo ji nemůže být zbaven. Svéprávnosti člověk nabývá narozením a pozbývá až smrtí. Mohou ale nastat případy, kdy z důvodu ochrany práv a zájmů člověka je potřeba svéprávnost v určitém rozsahu omezit, aby člověku nevznikla újma na jeho právech. Tato rigorózní práce je rozdělena do deseti částí, z nichž největší prostor je věnován části zaměřené na řízení o omezení svéprávnosti, neboť právě toto řízení je z okruhu řízení spojených se svéprávností nejčastějším a rovněž nejzásadnějším, když ve svém výsledku zpravidla vede k zásahu do osobnostní složky fyzické osoby. Cílem rigorózní práce je podrobně popsat a analyzovat průběh soudního řízení o svéprávnosti, včetně jednotlivých souvisejících procesních institutů, se zaměřením na samotné posuzování svéprávnosti soudem. Přitom každá fáze soudního řízení je podrobena hluboké analýze. Zároveň se však snaží pojmout řízení o svéprávnosti komplexně, a tak jsou další části věnovány rovněž řízení o přezkumu svéprávnosti, tj. o prodloužení jejího trvání, samostatná část je věnována také řízení o přiznání svéprávnosti nezletilému. Neopomenutelnou...
Komparativní analýza systému opravných prostředků v civilním procesu v České republice a ve Španělském království z hlediska procesní ekonomie
Zukal, Marek ; Frintová, Dita (vedoucí práce) ; Kubešová, Silvia (oponent)
V práci jsou analyzovány systémy opravných prostředků nalézacího sporného řízení v ČR a ve Španělském království. Použitými metodami jsou komparativní analýza a ekonomická analýza práva. V úvodní kapitole jsou vymezeny základní pojmy a prameny civilního práva procesního v obou zemích. Následuje pojednání věnované opravným systémům obecně, jejich cílům, právní a ekonomické podstatě, základním podobám (apelační, kasační a revizní systém), jejich výhodám a nevýhodám. Stěžejní část práce představuje srovnání jednotlivých opravných prostředků, zejm. pak odvolání a recurso de apelación poskytnuté v kapitole 3. Z komparace vyplývá závěr, že španělský systém je mnohem složitější a komplikovanější, což má negativní dopady na procesní ekonomii. Přesto byly identifikovány některé instituty, jejichž recepce do české úpravy by měla být zvážena, neboť má potenciál zvýšit ekonomickou efektivnost opravných řízení. Na závěr práce jsou uvedeny autorovy úvahy de lege ferenda vycházející z provedené komparace a z ekonomické analýzy. Při čtení práce je nutné mít na paměti, že rozdíly neexistují jen mezi českou a španělskou úpravou de lege lata, nýbrž i mezi jednotlivými naukami civilního práva procesního, z čehož plyne i v některých případech zásadně odlišný význam základních pojmů jako opravný prostředek, suspenzivní...
Účastníci sporného řízení
Spěváková, Kristýna ; Frintová, Dita (vedoucí práce) ; Kubešová, Silvia (oponent)
Shrnutí Diplomová práce se zabývá právní úpravou účastenství ve sporném řízení. Jeden z definičních prvků civilního procesu představují procesní subjekty, kterými jsou především soud a účastníci řízení. Právní úprava účastenství je proto důležitou součástí občanského práva procesního. Práce mapuje současnou právní úpravu účastenství ve sporném řízení, hodnotí, zda je vyhovující, a navrhuje změny, které by jí prospěly s ohledem na přehlednost, jednoznačnost a naplnění práva na spravedlivý proces. Obsahuje popis a analýzu účinné právní úpravy, rozebírá hlavní problémy, srovnává výklady a názory v odborné literatuře a zabývá se také tím, jak je předmětná právní úprava vykládána soudy. Dílčím cílem práce je také zmapovat, jak se nový kodex občanského práva hmotného promítl do procesní úpravy a vyhodnotit, zda je taková úprava optimální. Práce je rozdělena do osmi kapitol, které se věnují dílčím tématům. První kapitola pojednává o obecných otázkách účastenství ve sporném řízení včetně věcné a procesní legitimace a zásady rovnosti. Druhá kapitola se zabývá předpoklady účastenství, tedy rozebírá způsobilost být účastníkem řízení a procesní způsobilost a věnuje se problematice nezbytného zastoupení účastníků. Třetí kapitola uvádí hlavní procesní práva a povinnosti účastníků. Obsahem čtvrté kapitoly společenství...
Druhy civilního procesu
Beroušková, Monika ; Kubešová, Silvia (vedoucí práce) ; Frintová, Dita (oponent)
Diplomová práce má za cíl seznámit čtenáře s jednotlivými druhy civilního procesu. Civilní proces je spolu s trestním, správním a ústavním řízením jedním ze čtyř druhů soudnictví. Jedná se navenek o jednotné řízení, které je však vnitřně diferencované. Tato diferenciace je výsledkem dlouhodobého vývoje, kdy k původní funkci civilního procesu přistupují funkce další. Civilní proces neslouží pouze k poskytnutí ochrany již porušených práv. Další funkce spočívá v ochraně práv před jejich ohrožením. V neposlední řadě plní funkci vykonávací a zajišťovací. Účelem je poskytnout ucelený přehled o jednotlivých druzích civilního procesu, jejich charakteristice, společných rysech a odlišnostech. Náplní diplomové práce jsou jednotlivé druhy civilního procesu a je rozdělena do tří kapitol. Úvodní kapitola se věnuje civilnímu procesu v obecné rovině a jeho vývoji. Druhá kapitola tvoří hlavní část diplomové práce a věnuje se postupně charakteristice jednotlivých druhů civilního procesu. Nejdříve je popsáno nalézací řízení, které se dále dělí na řízení sporné a nesporné. Účelem nalézacího řízení je ochrana porušovaných či ohrožených práv nebo úprava vztahů účastníků řízení do budoucna. Následuje popis řízení vykonávacího, jehož předmětem je vynucení plnění, které nebylo povinným splněno dobrovolně. Dále je věnována...
Výkon a rozhodnutí ve věcech rodinněprávních
Chmelíková, Milena ; Frintová, Dita (vedoucí práce) ; Kubešová, Silvia (oponent)
Problematika výkonu rozhodnutí ve věcech rodinněprávních je aktuálním tématem ve společnosti, a to i s ohledem na změny, kterými tato právní oblast v nedávné době prošla. Hlavní změnou v procesní oblasti bylo vyčlenění tzv. nesporných řízení do nového zákona o zvláštních řízeních soudních, přičemž občanský soudní řád zůstal předpisem subsidiárním. Tento nový zákon pak obsahuje jako jediný i úpravu vykonávacího řízení ve věcech, které se týkají domácího násilí a ve věcech péče soudu o nezletilé, neboť právě tyto dvě oblasti se co do výkonu rozhodnutí svou povahou nejvíce odlišují od vymáhání jiných peněžitých nebo nepeněžitých plnění. V prvních dvou kapitolách se práce zaměřuje na východiska právní úpravy vykonávacího řízení, jakož i na její vývoj, zásady a funkce. Druhá kapitola je zakončena nastíněním právní úpravy výkonu v zákoně o zvláštních řízeních soudních. Třetí kapitola pojednává o výkonu rozhodnutí ve věcech domácího násilí, přičemž se věnuje především institutu policejního vykázání a zvláštnímu předběžnému opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí. Jejich následný výkon je zde poté rozebrán a analyzován. Předmětem kapitoly čtvrté je právní úprava péče soudu o nezletilé, a to s důrazem na komparaci jednotlivých způsobů výkonu rozhodnutí, jakož i dalších opatření, které zákon soudu k...
Příprava jednání v občanském soudním řízení
Kindlová, Nikola ; Kubešová, Silvia (vedoucí práce) ; Frintová, Dita (oponent)
RESUMÉ Předmětem této diplomové práce je "Příprava jednání v občanském soudním řízení". Pojem příprava jednání označuje soubor postupů předsedy senátu, které činí za účelem seznámení se spisem a orientace v konkrétním případu. Využívání těchto institutů a správný postup v rámci přípravy jednání má dopomoci vyřízení věci při jediném jednání, popř. v relativně krátkém časovém horizontu. Tímto způsobem má být zachována zásada hospodárnosti řízení. Cílem této práce je zhodnotit, zda konkrétní instituty skutečně napomáhají rychlejšímu vyřízení věci. Ze systematického hlediska se tato práce dělí na teoretickou a zvláštní část. Práce obsahuje celkem šest kapitol, přičemž první čtyři spadají pod teoretickou část práce a poslední dvě kapitoly jsou zaměřeny prakticky. Veškeré kapitoly obsahují podkapitoly, které jsou dále členěny na oddíly. Teoretická část této práce se zabývá platnou českou právní úpravou týkající se přípravy jednání. V praktické části se pak objevuje praktické srovnání této úpravy se zahraniční právní úpravou, jakož i s praktickou aplikací předmětných ustanovení. První kapitola má za cíl obecně nastínit podstatu přípravy jednání a její význam v občanském soudním řízení. Druhá kapitola se zabývá zásadami občanského soudního řízení, které jsou relevantní pro přípravu jednání a právní úpravou...
Předběžná úprava poměrů dítěte
Koropecká, Veronika ; Frintová, Dita (vedoucí práce) ; Kubešová, Silvia (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na významný soukromoprávní institut předběžných opatření využívaných pro zatímní úpravu poměrů nezletilých dětí. Základním právním principem, o který se práce opírá, je princip nejlepšího zájmu dítěte, vycházející především z čl. 3 Úmluvy o právech dítěte, který deklaruje, že zájem dítěte musí být předním hlediskem při jakékoliv rozhodovací činnosti týkající se dětí. Důraz je kladen na právní postavení dítěte jako účastníka řízení o předběžném opatření a z toho plynoucí práva nezletilého, se zaměřením na právo dítěte být slyšeno. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány podrobné analýze právní úpravy České republiky vztahující se k danému tématu a to za současného srovnání dikce zákona s aktuální aplikační praxí. V první kapitole je nastíněn stručný úvod do zpracované problematiky. Druhá kapitola se věnuje vymezení klíčových pojmů, které se k danému tématu váží. Třetí kapitola se zabývá postavením dítěte jako účastníka řízení o vydání předběžného opatření, jeho procesní subjektivitou, procesní způsobilostí, zastoupením dítěte v samotném procesu a v neposlední řadě zájmem dítěte, jeho základním právem být slyšeno a dostávat potřebné informace. Čtvrtá a pátá kapitola jsou těmi stěžejními, kdy obsahují podrobnou analýzu právní úpravy jednak tzv. speciálního předběžného opatření,...
Řízení o svéprávnosti
Palánová, Petra ; Kubešová, Silvia (vedoucí práce) ; Frintová, Dita (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá řízením o svéprávnosti, které je procesním odrazem právní úpravy omezení svéprávnosti obsažené v občanském zákoníku. Svéprávnost je klíčovým právním institutem pro možnost člověka právně jednat. V některých případech je však potřebné, z důvodu ochrany člověka, jej ve svéprávnosti omezit, popř. zvolit jiné vhodnější opatření. Procesní úprava takového řízení je s účinností od 1. 1. 2014 obsažena v zákoně č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, neboť obsahuje určité odchylky od klasického sporného řízení. Cílem práce je komplexně shrnout a vyložit tuto právní úpravu včetně její vazby na úpravu hmotněprávní, poukázat na její nedostatky a navrhnout možnosti jejich odstranění. Za tímto účelem jsou v práci také konfrontovány názory odborné veřejnosti a dosavadní judikatura týkající se této problematiky. Práce se skládá ze tří hlavních kapitol, které se dále člení na několik podkapitol a oddílů. Obsahem těchto tří kapitol je obecné vymezení pojmu svéprávnosti, exkurz do historie svéprávnosti a procesní úprava řízení o svéprávnosti. Cílem první kapitoly je uvést pojem svéprávnosti. Úvodem je tedy svéprávnost představena a následně je kapitola rozdělena na plnou svéprávnost včetně způsobů jejího nabývání, omezenou svéprávnost a narušenou svéprávnost. Toto rozčlenění odráží...
Alternativní metody řešení sporů a právo na soudní ochranu v ČR
Peroutka, Jan ; Kubešová, Silvia (vedoucí práce) ; Frintová, Dita (oponent)
RESUMÉ Předmětem zkoumání této práce byly alternativní způsoby řešení sporů a to v celkovém kontextu práva na soudní ochranu zaručeného soudní soustavou. V České republice alternativu k soudnímu řízení představují zejména: (1) rozhodčí řízení, (2) mediace a (3) konciliace podle zákona na ochranu spotřebitele. Práce si následně kladla za cíl odpovědět na otázku, zda existence těchto odlišných metod řešení sporů účastníkům řízení rozšiřuje právo na soudní ochranu - v širším významu, zda dochází ke zvyšování uplatňování jejich procesních práv - nebo zda je tomu naopak. Významnou část této práce představuje rozhodčí řízení. Nejdříve se zaměřuje na procesní záruky, kterých se v rozhodčím řízením účastníkům dostává. Dospívá k závěru, že práva na soudní ochranu dle čl. 36 LZPS se lze vzdát pouze za přísných podmínek, tj. projev vůle musí být jednoznačný a informovaný - vědomý souhlas, svobodný (bez donucení - tedy dobrovolný), bezpodmínečný a pouze v omezeném měřítku. Ani toto vzdání se ovšem není absolutní a neomezené, ale uplatňují se určité záruky minimálních procesních práv definovaných judikaturou Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku pro zabezpečení dostatečné úrovně právní ochrany. Dále práce podrobně rozebírá vztah mezi rozhodčími orgány a soudy a nástroje, kterými se vzájemně ovlivňují (pomocné...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 219 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.