Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 224 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Oddlužení manželů
Janoušková, Kamila ; Pohl, Tomáš (vedoucí práce) ; Frintová, Dita (oponent)
Shrnutí Tato rigorózní práce se zabývá v současnosti velice aktuální problematikou oddlužení manželů. Po dobu účinnosti právní úpravy oddlužení v českém právním řádu neustále probíhá společenský vývoj doprovázený prohlubováním zadluženosti fyzických osob - nepodnikatelů, respektive domácnosti v České republice. Přestože problematická úprava oddlužení manželů byla v minulosti předmětem novelizací, výsledek nebyl vždy uspokojivý. Cílem rigorózní práce je představit institut oddlužení manželů, poukázat na nedostatky právní úpravy, poskytnout srovnání se zahraničními právními úpravami a na základě komparace formulovat i možné novelizace příslušných zákonných ustanovení. Rigorózní práce je členěna do čtyř samostatných kapitol. První kapitola se zabývá teoretickým základem úpravy oddlužení obecně v širším rámci insolvenčního práva a představením aktuální situace zadlužení českých domácností ospravedlňující potřebu právní úpravy oddlužení. Rovněž poskytuje přehled hmotněprávní úpravy společného jmění manželů, která v praxi při oddlužení respektive formulaci pravidel oddlužení manželů může činit potíže. První kapitola tak poskytuje základ pro následující kapitoly práce, které z této čerpají. Druhá kapitola obsahuje představení současné české právní úpravy oddlužení manželů. V úvodu se zabývá genezí právní úpravy a...
Právní a etické aspekty asistované repurodukce
Součková, Anna ; Frintová, Dita (oponent)
Tato práce se zabývá právními a etickými aspekty asistované reprodukce. Jejím cílem je zanalyzovat aktuální právní úpravu asistované reprodukce v České republice v komparaci s právními řády vybraných států. Dále si klade za cíl odhalit jednotlivé nedostatky a navrhnout, jaká právní úprava přichází v úvahu de lege ferenda, zejména s ohledem na vědecký vývoj a etické postoje nastavené současnou společností. Diplomová práce je rozčleněna do šesti kapitol, a to včetně úvodu a závěru. V úvodní kapitole je upraven vstup do problematiky oblasti asistované reprodukce a vymezení jednotlivých oblastí, na které se práce zaměří. První kapitola se zabývá jednotlivými metodami asistované reprodukce a pojmem neplodnosti, a to z pohledu medicíny i historického kontextu. Druhá kapitola je zaměřena na právní úpravu jednotlivých oblastí asistované reprodukce v České republice. Mezi tyto oblasti patří například ústavněprávní ochrana lidského embrya, určování rodičovství, problematika náhradního mateřství či dárcovství gamet a nakládání s embryi. Třetí kapitola patří právní komparatistice vybraných států. Pro právní srovnání byla vybrána právní úprava Spojeného království Velké Británie a Severního Irska jako zástupce angloamerického systému, která je v oblasti umělého oplodnění velmi liberální. V kontrastu s ní se...
Výslech svědka v civilním procesu
Gřundělová, Ivana ; Frintová, Dita (vedoucí práce) ; Kubešová, Silvia (oponent)
Předložená diplomová práce pojednává o výslechu svědka v civilním procesu. Jedná se o jeden z nejsložitějších důkazních prostředků s ohledem na jeho provedení a následné hodnocení soudem. Práce je vnitřně členěna do 10 kapitol, které na sebe vzájemně logicky navazují. Nejprve se v úvodu této práce věnuji výkladu pojmu důkazních prostředků a tomu, jak je lze dělit. Dále pak navazují kapitoly týkající se samotného tématu diplomové práce. Druhá kapitola se mimo seznámení se s osobou svědka, jeho zákonnou povinností vypovídat a způsobilostí, týká práva odmítnout vypovídat a povinnosti zachovávat mlčenlivost. Právě povinnosti zachovávat mlčenlivost je věnována značná pozornost. Zabývám se zde problematikou povinnosti zachovávat mlčenlivost podle zákonů, upravující tuto povinnost u advokátů, notářů, lékařů a duchovních. Dále se již práce týká postupu při výslechu svědka, tak jak jej upravuje zákon. To, jak soud svědka k výslechu předvolává a jaké dává zákon soudu možnosti k tomu, aby svědka donutil ke splnění povinnosti svědčit nebo ho sankcionoval za poskytnutí křivé výpovědi. V kapitole čtvrté a páté je věnována pozornost samotnému průběhu výslechu svědka a možným zvláštním způsobům výslechu jako je výslech dožádaným soudem nebo výslech provedený mimo jednání. Je zde uvedena možnost výslechu...
Důkazní prostředky v civilním procesu
Krulíková, Kateřina ; Frintová, Dita (vedoucí práce) ; Kubešová, Silvia (oponent)
Předkládaná diplomová práce se zabývá důkazními prostředky v civilním procesu. Důkazní prostředky jsou nezbytnou součástí dokazování, které je považováno za páteř civilního procesu. Cílem této práce je poskytnout ucelené zařazení důkazních prostředků do systematiky řízení před civilními soudy a poukázání na některá jejich specifika, včetně důkazních prostředků, které právní řád výslovně neupravuje. Vedle odborné literatury a právních předpisů vychází tato práce z velké části také z judikatury českých soudů. Text diplomové práce je členěn do čtyř kapitol, přičemž každá se dále dělí na jednotlivé podkapitoly. První kapitola se zabývá obecným úvodem do civilního procesu a otázkou dokazování. Definuje nejen dokazování jako takové, ale také předmět dokazování a zásady, které se v této části řízení před soudem uplatní. Druhá kapitola pojednává o důkazních prostředcích obecně. Poskytuje čtenáři definici důkazního prostředku, jejich dělení i pojednání o tom, které důkazní prostředky jsou nepřípustné. Třetí, nejrozsáhlejší kapitola se věnuje těm důkazním prostředkům, které výslovně upravuje občanský soudní řád. Zabývá se obecným pojednáním o každém z nich, jejich vzájemným rozlišením a popisuje i provádění důkazů před soudem. První podkapitola se věnuje výslechu svědka, povinnosti svědčit, možnosti odepřít...
Účast státního zastupitelství v civilním řízení
Novotný, Jan ; Pohl, Tomáš (vedoucí práce) ; Frintová, Dita (oponent)
1 Abstrakt: Tato rigorózní práce podává ucelený popis a analýzu působnosti státního zastupitelství v civilním řízení, jeho procesního postavení a jednotlivých procesních oprávnění. Cílem práce je vyhodnotit smysl a účel účasti státního zastupitelství v civilním řízení, poukázat na některá úskalí a výkladové problémy s tím spojené a nabídnout dílčí úvahy de lege ferenda. Práce mimo úvodu a závěru obsahuje celkem sedm kapitol, které jsou dále členěny na množství podkapitol a dílů, včetně čtyř příloh. První kapitola pojednává o historickém vývoji prokuratury a její působnosti s přihlédnutím k netrestní působnosti prokuratury. V kapitole druhé poskytuji pohled na současné státní zastupitelství obecně, jeho právní úpravu, organizační strukturu a zásady jeho činnosti. V kapitole třetí konečně přecházím k samotné netrestní působnosti státního zastupitelství. Definuji jeho procesní postavení a příslušnost. Závěrem kapitoly nabízím pohled na stěžejní pojem veřejného zájmu, který prochází celou činností státního zastupitelství v civilním řízení. Kapitola čtvrtá je vyhrazena oprávnění státního zastupitelství vstupovat do civilních řízení. Kapitola pátá se naopak zabývá oprávněním státního zastupitelství navrhovat zahájení konkrétních civilních řízeních. Šestá kapitola se výlučně zabývá oprávněním státního...
Účastníci sporného řízení
Trojan, Luděk ; Frintová, Dita (vedoucí práce) ; Kubešová, Silvia (oponent)
Resumé Práce pojednává o účastnících sporného řízení a souvisejících procesních institutech. Účastníci jsou základním subjektem civilního procesu. Jedná se o subjekt bez kterého žádné civilní řízení nemůže probíhat. Účastníci řízení jsou rovněž jedním z pojmových znaků civilního procesu spolu s procesněprávními vztahy a procesními úkony účastníků. Toto jsou důvody proč má vymezení účastníků řízení tak významný vliv na celý civilní proces. Civilní proces jako soubor právních vztahů vznikajících v důsledku postupu soudu a dalších procesních subjektů při poskytování ochrany soukromoprávním a některým jiným vztahům má za úkol poskytovat ochranu subjektivním právům osob. V procesu proto figurují osoby, jejichž subjektivní práva jsou ohrožena nebo porušena. Práce je uvedena stručným historickým vývojem pojmu účastenství až do současnosti, uvedením vývoje občanského soudního řádu spolu s jeho změnami a dále popisem samotných subjektů řízení, které tvoří trojstranný procesněprávní vztah a další. Pro odlišení jsou zde také uvedeny ostatní druhy civilního řízení. Úvodní část k samotným účastníkům je věnována předpokladům účastenství, či-li kdo se účastníkem může stát a za jakých okolností. Dále jsou rozebrány práva a povinnosti účastníků včetně těch vzájemně se protínajících s procesními povinnostmi soudu a...
Svéprávnost a řízení o jejím posuzování
Chalupská, Lenka ; Macková, Alena (vedoucí práce) ; Frintová, Dita (oponent)
Tato rigorózní práce si klade za cíl představit téma svéprávnosti a souvisejících soudních řízeních se zaměřením na procesněprávní problematiku. Svéprávnost je přirozenoprávní součástí existence každého člověka a nikdo ji nemůže být zbaven. Svéprávnosti člověk nabývá narozením a pozbývá až smrtí. Mohou ale nastat případy, kdy z důvodu ochrany práv a zájmů člověka je potřeba svéprávnost v určitém rozsahu omezit, aby člověku nevznikla újma na jeho právech. Tato rigorózní práce je rozdělena do deseti částí, z nichž největší prostor je věnován části zaměřené na řízení o omezení svéprávnosti, neboť právě toto řízení je z okruhu řízení spojených se svéprávností nejčastějším a rovněž nejzásadnějším, když ve svém výsledku zpravidla vede k zásahu do osobnostní složky fyzické osoby. Cílem rigorózní práce je podrobně popsat a analyzovat průběh soudního řízení o svéprávnosti, včetně jednotlivých souvisejících procesních institutů, se zaměřením na samotné posuzování svéprávnosti soudem. Přitom každá fáze soudního řízení je podrobena hluboké analýze. Zároveň se však snaží pojmout řízení o svéprávnosti komplexně, a tak jsou další části věnovány rovněž řízení o přezkumu svéprávnosti, tj. o prodloužení jejího trvání, samostatná část je věnována také řízení o přiznání svéprávnosti nezletilému. Neopomenutelnou...
Komparativní analýza systému opravných prostředků v civilním procesu v České republice a ve Španělském království z hlediska procesní ekonomie
Zukal, Marek ; Frintová, Dita (vedoucí práce) ; Kubešová, Silvia (oponent)
V práci jsou analyzovány systémy opravných prostředků nalézacího sporného řízení v ČR a ve Španělském království. Použitými metodami jsou komparativní analýza a ekonomická analýza práva. V úvodní kapitole jsou vymezeny základní pojmy a prameny civilního práva procesního v obou zemích. Následuje pojednání věnované opravným systémům obecně, jejich cílům, právní a ekonomické podstatě, základním podobám (apelační, kasační a revizní systém), jejich výhodám a nevýhodám. Stěžejní část práce představuje srovnání jednotlivých opravných prostředků, zejm. pak odvolání a recurso de apelación poskytnuté v kapitole 3. Z komparace vyplývá závěr, že španělský systém je mnohem složitější a komplikovanější, což má negativní dopady na procesní ekonomii. Přesto byly identifikovány některé instituty, jejichž recepce do české úpravy by měla být zvážena, neboť má potenciál zvýšit ekonomickou efektivnost opravných řízení. Na závěr práce jsou uvedeny autorovy úvahy de lege ferenda vycházející z provedené komparace a z ekonomické analýzy. Při čtení práce je nutné mít na paměti, že rozdíly neexistují jen mezi českou a španělskou úpravou de lege lata, nýbrž i mezi jednotlivými naukami civilního práva procesního, z čehož plyne i v některých případech zásadně odlišný význam základních pojmů jako opravný prostředek, suspenzivní...
Účastníci sporného řízení
Spěváková, Kristýna ; Frintová, Dita (vedoucí práce) ; Kubešová, Silvia (oponent)
Shrnutí Diplomová práce se zabývá právní úpravou účastenství ve sporném řízení. Jeden z definičních prvků civilního procesu představují procesní subjekty, kterými jsou především soud a účastníci řízení. Právní úprava účastenství je proto důležitou součástí občanského práva procesního. Práce mapuje současnou právní úpravu účastenství ve sporném řízení, hodnotí, zda je vyhovující, a navrhuje změny, které by jí prospěly s ohledem na přehlednost, jednoznačnost a naplnění práva na spravedlivý proces. Obsahuje popis a analýzu účinné právní úpravy, rozebírá hlavní problémy, srovnává výklady a názory v odborné literatuře a zabývá se také tím, jak je předmětná právní úprava vykládána soudy. Dílčím cílem práce je také zmapovat, jak se nový kodex občanského práva hmotného promítl do procesní úpravy a vyhodnotit, zda je taková úprava optimální. Práce je rozdělena do osmi kapitol, které se věnují dílčím tématům. První kapitola pojednává o obecných otázkách účastenství ve sporném řízení včetně věcné a procesní legitimace a zásady rovnosti. Druhá kapitola se zabývá předpoklady účastenství, tedy rozebírá způsobilost být účastníkem řízení a procesní způsobilost a věnuje se problematice nezbytného zastoupení účastníků. Třetí kapitola uvádí hlavní procesní práva a povinnosti účastníků. Obsahem čtvrté kapitoly společenství...
Druhy civilního procesu
Beroušková, Monika ; Kubešová, Silvia (vedoucí práce) ; Frintová, Dita (oponent)
Diplomová práce má za cíl seznámit čtenáře s jednotlivými druhy civilního procesu. Civilní proces je spolu s trestním, správním a ústavním řízením jedním ze čtyř druhů soudnictví. Jedná se navenek o jednotné řízení, které je však vnitřně diferencované. Tato diferenciace je výsledkem dlouhodobého vývoje, kdy k původní funkci civilního procesu přistupují funkce další. Civilní proces neslouží pouze k poskytnutí ochrany již porušených práv. Další funkce spočívá v ochraně práv před jejich ohrožením. V neposlední řadě plní funkci vykonávací a zajišťovací. Účelem je poskytnout ucelený přehled o jednotlivých druzích civilního procesu, jejich charakteristice, společných rysech a odlišnostech. Náplní diplomové práce jsou jednotlivé druhy civilního procesu a je rozdělena do tří kapitol. Úvodní kapitola se věnuje civilnímu procesu v obecné rovině a jeho vývoji. Druhá kapitola tvoří hlavní část diplomové práce a věnuje se postupně charakteristice jednotlivých druhů civilního procesu. Nejdříve je popsáno nalézací řízení, které se dále dělí na řízení sporné a nesporné. Účelem nalézacího řízení je ochrana porušovaných či ohrožených práv nebo úprava vztahů účastníků řízení do budoucna. Následuje popis řízení vykonávacího, jehož předmětem je vynucení plnění, které nebylo povinným splněno dobrovolně. Dále je věnována...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 224 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.