Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vliv plemene koně a typu terénu na aktivaci břišních svalů v hipoterapii
Fraňková, Věra ; Lopot, František (vedoucí práce) ; Kubový, Petr (oponent)
Název: Vliv plemene koně a typu terénu na aktivaci břišních svalů v hipoterapii Cíle: Cílem práce je seznámení s hipoterapií a hiporehabilitací. Hlavním cílem je zjistit, zda a jaký vliv má plemeno koně a typ terénu na zapojování břišních svalů v hipoterapii v pozici samostatného sedu. Metody: Diplomová práce má charakter intraindividuální případové studie. Obsahuje část obecnou a část praktickou. Obecná část informuje o problematice hipoterapie a hiporehabilitace, o kinematice svalů břišní stěny a o elektromyografii, v druhé části je zhodnocena aktivita břišních svalů člověka během hipoterapie u šesti plemen koní a v různém terénu (rovina, terén). Jako hipoterapeutická pozice je zvolen samostatný sed, k hodnocení bude využito terénního EMG přístroje. Výsledky: Výsledky práce prokazují vliv typu terénu na aktivaci břišního svalstva a vyvracejí vliv plemene koně z důvodu individuality biomechaniky každého koně. Klíčová slova: hipoterapie, hiporehabilitace, plemeno koně, aktivace břišních svalů, samostatný sed, EMG, povrchová elektromyografie
Vliv plemene koně a typu terénu na aktivaci břišních svalů v hipoterapii
Fraňková, Věra ; Lopot, František (vedoucí práce) ; Kubový, Petr (oponent)
Název: Vliv plemene koně a typu terénu na aktivaci břišních svalů v hipoterapii Cíle: Cílem práce je seznámení s hipoterapií a hiporehabilitací. Hlavním cílem je zjistit, zda a jaký vliv má plemeno koně a typ terénu na zapojování břišních svalů v hipoterapii v pozici samostatného sedu. Metody: Diplomová práce má charakter intraindividuální případové studie. Obsahuje část obecnou a část praktickou. Obecná část informuje o problematice hipoterapie a hiporehabilitace, o kinematice svalů břišní stěny a o elektromyografii, v druhé části je zhodnocena aktivita břišních svalů člověka během hipoterapie u šesti plemen koní a v různém terénu (rovina, terén). Jako hipoterapeutická pozice je zvolen samostatný sed, k hodnocení bude využito terénního EMG přístroje. Výsledky: Výsledky práce prokazují vliv typu terénu na aktivaci břišního svalstva a vyvracejí vliv plemene koně z důvodu individuality biomechaniky každého koně. Klíčová slova: hipoterapie, hiporehabilitace, plemeno koně, aktivace břišních svalů, samostatný sed, EMG, povrchová elektromyografie
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou syndrom zmrzlého ramene
Fraňková, Věra ; Pavlů, Dagmar (vedoucí práce) ; El Ali, Zaher (oponent)
Souhrn Autor: Věra Fraňková Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou syndrom zmrzlého ramene Tato bakalářská práce se zaměřuje na syndrom zmrzlého ramene. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. Obecná část práce se zabývá teoretickými poznatky k diagnóze z hlediska anatomie a kineziologie, dále podává informace o vyšetření. Zabývá se etiologií, rozdělení a terapií onemocnění. Speciální část popisuje podrobnou kazuistiku pacientky s diagnózou syndrom zmrzlého ramene. Tato část byla vypracována na základě práce s pacientkou během odborné práce v Centru léčby pohybového aparátu v termínu 21.1. -20. 2. 2013. Klíčová slova: syndrom zmrzlého ramene, fyzioterapie, kazuistika
Pojem genu a některé jeho etické konsekvence
Franková, Věra ; Payne, Jan (vedoucí práce) ; Brdička, Radim (oponent) ; Križan, Peter (oponent)
Pojem genu poprvé použil v roce 1909 Wilhelm Johannsen, který jím označil teoretickou jednotku genetické analýzy. Stejně jako se vyvíjela genetika a možnosti její experimentální praxe, vyvíjel se i význam a obsah pojmu genu. Molekulární koncept genu používaný v současné biologii je založen na předpokladu, že DNA sekvence a její genový produkt si vzájemně lineárně odpovídají (Waters 2007). Gen je zároveň prezentován jako segment DNA, který tvoří kompaktní a ohraničený genetický lokus. Tento koncept se však stal ve světle poznatků získaných výzkumem genomů různých organismů již nevyhovujícím. Cílem této práce je vymezit pojem genu a to za použití výkladu mechanického, sémantického a hermeneutického (Payne 2002, 101-124). V práci je proto shrnuta historie pojmu genu. Dále jsou uvedeny některé poznatky, které zásadním způsobem narušují molekulární koncept genu. V rovině sémantické je poukázáno na to, že přestože je gen v biologickém výkladu skoro vždy bezprostředně spojován s molekulou DNA, jeho podstata není materiální, ale má charakter informace. DNA v procesu přenosu informace z generace na generaci funguje pouze jako prostředník či nosič. Gen je tudíž informace obsahující instrukci pro vytvoření fenotypového znaku, který je vymezen dle klinického či jiného teoretického zájmu. V rámci klinické genetiky lze...

Viz též: podobná jména autorů
4 FRAŇKOVÁ, Veronika
4 Franková, Veronika
4 Fraňková, Veronika
4 Fraňková, Věra
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.