Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 201 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Účast veřejnosti v řízeních podle stavebního zákona
Vozák, Jiří ; Franková, Martina (vedoucí práce) ; Sobotka, Michal (oponent)
Účast veřejnosti v řízeních podle stavebního zákona Abstrakt Tato práce se zabývá účastí veřejnosti ve vybraných řízeních podle stavebního zákona. Hlavním cílem je posouzení toho, zda je v České republice zajištěna účinná účast veřejnosti. Z různých forem účasti veřejnosti se tato práce v detailu zaměřuje na účast spolků na ochranu životního prostředí. Ochrana životního prostředí je ve veřejném zájmu a základní úlohu by při ní měl hrát stát a jeho orgány. Při kolizi protichůdných veřejných zájmů se však může ochrana životního prostředí dostat do pozadí. Z toho důvodu je důležité, aby se i jiné subjekty mohly podílet na ochraně životního prostředí. Klíčovým institutem v této souvislosti je účast veřejnosti. Subjekty odlišné od státu v tomto ohledu disponují různou mírou práv a povinností a jejich postavení a možnost ovlivnit rozhodovací procesy se může lišit. Účast veřejnosti je v právním systému České republiky zakotvena na různých úrovních. V mezinárodním právu hraje nejdůležitější roli Aarhuská úmluva, v evropském právu umožňují účast veřejnosti některé směrnice a další právní předpisy EU. Vliv na účast veřejnosti má samozřejmě také judikatura Soudního dvora Evropské unie. Ve vnitrostátním právu jsou samotné základy účasti veřejnosti zakotveny v Ústavě a Listině základních práv a svobod. Tato obecná...
Právní úprava ochrany přírody a krajiny v Chráněné krajinné oblasti Brdy
Abrhámová, Veronika ; Stejskal, Vojtěch (vedoucí práce) ; Franková, Martina (oponent)
Název diplomové práce Právní úprava ochrany přírody a krajiny v Chráněné krajinné oblasti Brdy Abstrakt Předmětem této práce je rozbor Chráněné krajinné oblasti Brdy, a to z hlediska ochrany přírody a krajiny a jejího legislativního zakotvení a dále z pohledu některých praktických problémů vyvstávajících z nového právního režimu tohoto území. Práce se zaměřuje na popis a analýzu vybraných právních institutů především zvláštní územní ochrany přírody, které byly zvoleny s ohledem na specifika ochranného režimu v předmětné chráněné krajinné oblasti. Práce je pomyslně rozdělena na dvě části. První se zabývá obecně právní úpravou ochrany přírody a krajiny, přičemž je však propojena s částí druhou, která se věnuje již jen Chráněné krajinné oblasti Brdy. Práce se člení na úvod, sedm kapitol a závěr. První kapitola se zaměřuje na ochranu přírody a krajiny z pohledu vývoje její právní úpravy na našem území, výhod a nevýhod hlavních vědeckých přístupů k této ochraně a jejich zakotvení v mezinárodním i vnitrostátním právu, a nevynechává ani představení institucionální struktury ochrany přírody a krajiny ve zvláště chráněných územích. První kapitola dále rozebírá z pohledu práva některé stěžejní pojmy, čímž dotváří nejzákladnější rámec pro obsah této práce. Druhá kapitola se zabývá právními prameny mezinárodního,...
Ochrana a trvale udržitelné užívání lesa z právního pohledu
Bašný, Vojtěch ; Stejskal, Vojtěch (vedoucí práce) ; Průchová, Ivana (oponent) ; Franková, Martina (oponent)
1 Ochrana a trvale udržitelné užívání lesa z právního pohledu Abstrakt Hlavním cílem disertační práce je zpracovat ucelený rozbor základních pramenů právní úpravy ochrany a trvale udržitelného užívání lesa, identifikovat hlavní nedostatky stávajících nástrojů a možnosti překonání těchto nedostatků do budoucna na úrovni mezinárodní, Evropské unie a České republiky. Disertační práce se nejprve zabývá významem komplexních funkcí lesů, jejichž prostřednictvím jsou uspokojovány ekonomické sociální, ekologické, kulturní a duchovní potřeby celé společnosti a jsou nenahraditelné pro veškerý život na Zemi. Právní úprava by tak měla usilovat o zajištění rovnoměrného užívání jednotlivých funkcí lesa a to prostřednictvím prosazovaní principů trvale udržitelného hospodaření v lesích, ochrany jednotlivých funkcí lesa a obecného užívání lesa společností. S ohledem na tento význam lesů přesahující hranice jednoho státu se disertační práce zabývá i postavením lesa jako přírodního zdroje, na který mají zásadní vliv zásady a principy ochrany životního prostředí, přičemž ke zvýšení odpovědnosti států za ochranu lesa by napomohlo nahlížet na lesy jako na přírodní zdroj "společného zájmu", jehož ochrana je zajištěna v rámci konceptu konceptu "opatrovnické suverenity" států. Ve vztahu k mezinárodní úrovni je disertační práce...
Právní aspekty ochrany soustavy Natura 2000 v České republice, Rakouské republice a Spolkové republice Německo
Boučková, Adéla ; Damohorský, Milan (vedoucí práce) ; Franková, Martina (oponent)
Cílem rigorózní práce je posoudit a analyzovat právní úpravu týkající se soustavy Natura 2000 v České republice, Rakouské republice a Spolkové republice Německo a na vzájemném srovnání implementace institutů na ochranu soustavy Natura 2000 postihnout významné vzájemné podobnosti a odlišnosti za účelem zhodnocení, která právní úprava účinněji napomáhá naplnit cíle směrnice o ptácích a směrnice o stanovištích. Za tímto účelem je v rigorózní práci identifikováno pět kritérií, která mají na implementaci soustavy Natura 2000 významný vliv, a na jejichž základě je následně česká, rakouská a německá právní úprava porovnávána. Prvním kritériem je územně-organizační struktura státu, zejména, zda se jedná o stát federální či unitární, a s tím spojený vliv na implementaci evropského práva na ochranu přírody. Druhé kritérium zohledňuje formu vyhlášení chráněných lokalit soustavy Natura 2000, zejména z hlediska formy právního aktu, jímž k vyhlášení dochází, a skutečnosti, zda jsou lokality soustavy Natura 2000 vyhlašovány každá jednotlivě nebo několik současně. Třetí kritérium spočívá v posouzení způsobu začlenění chráněných lokalit soustavy Natura 2000 do národních systémů zvláštní územní ochrany přírody. V případě překryvu lokality soustavy Natura 2000 se zvláště chráněným územím podle národního práva je...
Zásada superficies solo cedit a její význam v pozemkovém právu
Švarc, Ondřej ; Franková, Martina (vedoucí práce) ; Žákovská, Karolina (oponent)
Tématem této diplomové práce je návrat zásady superficies solo cedit do českého právního řádu. Práce má za cíl komplexní náhled a analýzu problematiky této zásady na základě jejího zasazení do historického i soudobého kontextu. Dalším z cílů této práce je pohled na zápis zásady včetně souvisejících institutů do veřejného seznamu - katastru nemovitostí. Diplomová práce je rozdělena do tří částí. První část této práce sleduje vývoj superficiální zásady napříč historií, včetně komparace jejího užití v daných právních řádech. Tato část začíná pohledem na římské soukromé právo a jeho vybrané instituty, které byly na základě recepce římského práva přejaty do soudobého českého práva soukromého. Prostor je v této části rovněž věnován právu habsburské monarchie a ustanoveními ABGB, platného na našem území až do roku 1950. Závěr této části je věnován pozemkovému právu v socialistickém Československu a zejména občanskému zákoníku z roku 1964. Následující část je stěžejní kapitolou této práce. Má za cíl nabídnout ucelený pohled na znovuzavedení institutu superficiální zásady v kontextu nejen samotného občanského zákoníku z roku 2012, ale rovněž dalších souvisejících právních předpisů, zejména z hlediska výjimek stanovených v předpisech veřejného práva. Jsou zde vysvětleny vybrané právní pojmy se zásadou...
Formální publicita katastru nemovitostí a ochrana osobních údajů
Tůma, David ; Franková, Martina (vedoucí práce) ; Žákovská, Karolina (oponent)
Formální publicita patří mezi základní principy, jež se od nepaměti uplatňovaly při vedení pozemkových knih a později i pozemkových katastrů. Současný katastr nemovitostí převzal funkce obou výše zmíněných institutů, a proto se i v jeho případě uplatní široce pojatá formální publicita. Někteří autoři mají za to, že katastr nemovitostí může plnit svou funkci pouze tehdy, bude-li veřejný neomezeně. Takový názor však naráží na zájem (nejen) zapsaných osob na ochraně soukromí a osobních údajů, které byly uznány za základní lidská práva, a proto jsem přesvědčen, že je zapotřebí nalézt spravedlivou rovnováhu mezi ochranou soukromí a veřejností katastru. Diplomová práce se zabývá jak stávající, tak i předchozí právní úpravou veřejnosti katastru nemovitostí. V případě každé významné legislativní změny se pak snažím o její kritické zhodnocení z hledisek ochrany osobních údajů. První část práce popisuje samotný pojem katastru, historii pozemkových knih i pozemkových katastrů v kontextu státních předchůdců České republiky a konečně i vznik Katastru nemovitostí České republiky. Součástí části je i krátké zařazení zásady formální publicity mezi ostatní principy uplatňované při vedení katastru. Druhá část v obecnosti vymezuje pojem soukromí a dále představuje jednotlivé zásady sloužící k ochraně osobních údajů...
Zápisy do katastru nemovitostí
Zemanová, Renáta ; Franková, Martina (vedoucí práce) ; Drobník, Jaroslav (oponent)
Diplomová práce se zabývá i v dnešní době stále aktuálním tématem, a to zápisy do katastru nemovitostí. Jedná se o institut, se kterým se v běžném životě může setkat každý člověk. To bylo i jedním z důvodů, proč si autorka práce takové téma zvolila. Dalším důvodem je její celkový zájem o nemovitosti a jejich evidenci. Práce je rozdělena do dvou částí. V první části se autorka zaměřila na katastr nemovitostí jakožto v dnešní době velmi důležitý informační systém. V samém úvodu první části seznamuje autorka čtenáře s některými základními pojmy, které jsou pro institut katastru nemovitostí příznačné. Poté následuje stručné pojednání o historii evidence nemovitostí, což autorka považuje za nutné pro lepší pochopení současné právní úpravy. Dále je již práce zaměřena na soudobou právní úpravu katastru nemovitostí, jeho účel, obsah a také strukturu katastrálních orgánů. Celkem podrobně je vymezen i předmět katastru, tedy objekty podléhající evidenci. Druhá část diplomové práce, převažující, se věnuje jednotlivým zápisům do katastru nemovitostí, tedy vkladu, záznamu, poznámce a příslušným řízením. Na počátku druhé části jsou vymezena práva, která jsou předmětem zápisů. Nejběžnějším z nich je právo vlastnické, které je zaručeno i ústavními předpisy. Za nejvýznamnější ze zápisů považuje autorka vklad...
Právní režim pozemků pro výstavbu
Ouvínová, Kristýna ; Žákovská, Karolina (vedoucí práce) ; Franková, Martina (oponent)
Tato diplomová práce popisuje právní režim pozemků pro výstavbu, který vyplývá z právních norem práva soukromého a veřejného, a k demonstraci těchto režimů využívá pozemky, na nichž je plánována výstavba obchodního centra. Věnuje se rovněž nedávné novelizaci stavebního zákona provedené zákonem č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Cílem této práce bylo charakterizovat procesy a instituty z práva veřejného a soukromého, které mají stěžejní vliv na pozemky pro výstavbu, zaměřit se na jejich vzájemné propojení a demonstrovat jejich použití v praxi na případové studii. Vzhledem k poslední novele stavebního zákona bylo rovněž cílem upozornit na nové či pozměněné instituty vztahující se k právnímu režimu pozemků pro výstavbu a definovat, jakým způsobem novela režim pozemků pro výstavbu změnila. Tato diplomová práce se skládá ze čtyř kapitol. První kapitola je kapitolou úvodní. Poskytuje obecný výčet právních pramenů, z nichž právní režim pozemků pro výstavbu vychází, definuje základní pojmy spojené se stavebními pozemky a charakterizuje případovou studii Obchodní centrum Rotonda. Druhá kapitola se konkrétně zabývá právním režimem pozemků pro výstavbu z občanskoprávního hlediska. Instituty v ní...
Oprávnění a povolení stavět
Grym, Christian ; Franková, Martina (vedoucí práce) ; Sobotka, Michal (oponent)
Práce se zabývá různými aspekty stavebního práva soukromého a veřejného z pohledu stavebníka, se zvláštním důrazem na problematické body současné právní úpravy a rozhodovací praxe soudů a stavebních úřadů. Jak již název napovídá, práce je rozdělena do dvou částí, které obsahově kopírují problematiku soukromoprávního oprávnění a veřejnoprávního povolení stavět. Nejprve je v rámci první části práce provedena komparace pojmů pozemku a stavby v rámci různých právních předpisů, když tyto dva pojmy představují normativní základ pro danou problematiku. Následně jsou rozebírány nejčastější soukromoprávní tituly, opravňující ke zřízení stavby na pozemku, společně s instituty vydržení a problematikou neoprávněné stavby, které se těchto titulů velmi úzce týkají. Jádro této práce pak tvoří část druhá, zabývající se územním plánováním, umisťováním staveb a povolováním staveb. Tyto dílčí problémy jsou rozebírány v časovém sledu tak, jak na sebe z pohledu stavebníka přirozeně navazují. Zatímco ale územní plánování a povolování staveb jsou nastíněny spíše v hrubých obrysech, umisťování staveb je věnován hlubší rozbor. Toto rozdělení má své opodstatnění, neboť jednak z hlediska procesního má umisťování staveb největší význam, a dále má také úzkou vazbu na soukromoprávní tituly, rozebírané v první části práce....
Velkoplošná územní ochrana přírody v České republice a vybraných evropských zemích z právního pohledu
Mazancová, Eva ; Franková, Martina (oponent)
Hlavním cílem disertační práce je analyzovat a porovnat úroveň ochrany velkoplošných území ochrany přírody v právních řádech České republiky, Ruské federace a Velké Británie a v závěru zodpovědět otázku, zda je právní úprava těchto zemí pro zajištění ochrany přírody ve velkoplošných územích dostatečně efektivní. Právní řády zkoumaných zemí jsou podrobeny analýze co do rozsahu a účinnosti nástrojů velkoplošné územní ochrany přírody. Rozebrány a porovnány jsou administrativní nástroje ochrany, včetně rozsahu omezení vlastnických práv a s tím souvisejících náhrad ekonomických ztrát, dále jsou zkoumány koncepční nástroje ochrany a ekonomické nástroje pozitivní i negativní stimulace. Součástí rozboru jsou i pravidla právní odpovědnosti při ochraně velkoplošných chráněných území. Dále se práce soustřeďuje na institucionální zajištění ochrany velkoplošných území v jednotlivých zemích a na posouzení rozsahu kompetencí orgánů ochrany přírody. Předmětem zájmu je i posouzení míry dotčenosti práv jednotlivých subjektů (vlastníci, obce, ekologické spolky) při vyhlašování chráněných území a následně při uplatňování jejich ochranného režimu. Pozornost je věnována také rozsahu ochrany, kterou zajišťuje velkoplošným územím mezinárodní právo a právo Evropské unie. Mezinárodně právní závazky nepředstavují pro...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 201 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
7 FRANKOVÁ, Martina
5 FRANKOVÁ, Monika
1 FRAŇKOVÁ, Magdalena
2 FRAŇKOVÁ, Marcela
5 FRAŇKOVÁ, Monika
2 Franková, Markéta
3 Franková, Michaela
5 Franková, Monika
2 Fraňková, Magda
2 Fraňková, Marcela
7 Fraňková, Martina
3 Fraňková, Michaela
2 Fránková, Marie
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.