Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Mohylová kultura střední doby bronzové v severozápadních Čechách
Franková, Daniela ; Bláhová, Zuzana (vedoucí práce) ; Chvojka, Ondřej (oponent)
Cílem diplomové práce Mohylová kultura střední doby bronzové v severozápadních Čechách je především přispět k hlubšímu poznání období střední doby bronzové a celkově tak rozšířit naše poznatky o tomto úseku pravěkých dějin severozápadočeského regionu. Práce je rozčleněna do tří základních částí. První z nich se zabývá analýzou sídliště mohylové kultury v Dobroměřicích. Analýza je zaměřena zejména na movité nálezy z jednotlivých objektů, podle kterých je sídliště chronologicky zařazeno. Ve druhé části jsme zaměřili pozornost na hroby střední doby bronzové. Byl vytvořen soupis 51 v současnosti známých hrobových souborů. Zdaleka největší prostor byl věnován typologicko-chronologické analýze nálezového fondu, a to jak bronzových a keramických artefaktů tak i nálezů z ostatních materiálů. Na základě této analýzy se podařilo jednotlivé hrobové celky chronologicky zařadit. Tématem závěrečné kapitoly je vyhodnocení lokalit provedené na základě nashromáždění všech dosud známých nalezišť střední doby bronzové na studovaném území. Díky provedené sídelně geografické analýze můžeme uvažovat o celkové podobě středobronzového osídlení regionu.

Viz též: podobná jména autorů
1 FRAŇKOVÁ, Diana
2 Fraňková, Denisa
1 Fraňková, Drahomíra
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.