Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Význam ochranného pásu vodního toku v zemědělské krajině
Barva, Jiří ; Forejtníková, Milena (oponent) ; Králová, Helena (vedoucí práce)
Bakalářská práce poskytuje souhrn ucelených informací, které se týkají významu a zřizování ochranných pásem podél vodního toku v zemědělské krajině. Vstupní oddíl je věnován rešeršní činnosti a rozboru českých legislativních nástrojů. Hlavní část práce popisuje významné funkce ochranných pásem, které jsou podloženy zahraničními studiemi. Na závěr byl s využitím získaných informací proveden návrh ochranného pásma pro použití v našich podmínkách.
Výzkum vodních ekosystémů v rámci povodí
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ÚVHK, Brno ; Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno ; Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav tvorby a ochrany krajiny, Brno ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Brno ; Kokeš, Jiří ; Šálek, Jan ; Jurajda, Pavel ; Brtníková, Helena ; Forejtníková, Milena ; Kupec, Petr ; Rozkošný, Miloš
Práce na projektu jsou zaměřeny na monitoring jednotlivých složek vybraných revitalizovaných vodních a mokřadních ekosystémů v povodí toků s cílem určit míru jejich odezvy na provedená opatření či míru přiblížení stanovenému cílovému stavu. V roce 2004 byla vypracována rešerše na řešené téma, byly zhodnoceny získané podklady pro výběr pilotních lokalit. Zpráva dále obsahuje přehled provedených revitalizačních akcí na území ČR do roku 1992, popis metodiky výběru pilotních lokalit a provedení výběru. Předběžně byly zpracované získané výsledky monitoringu všech složek vodních ekosystémů ve vybraných lokalitách, byl vypracován návrh účelových monitoringů pro další fázi řešení projektu. Byly zahájeny práce na stanovení vlivu chemického stavu na celkový ekologický stav toků. Analýza výsledků prováděných monitoringů vlivu antropogenních zdrojů znečištění na stav vodních ekosystémů ve vybraných a dlouhodobě sledovaných povodích.
Výzkum vodních ekosystémů v rámci povodí
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Brno ; Kubešová, Svatava ; Šálek, Jan ; Heteša, Jiří ; Marvan, Petr ; Vatolíková, Zuzana ; Stránská, Jarmila ; Jahodová, Dagmar ; Lacina, Darek ; Kokeš, Jiří ; Šálek, Jan ; Jurajda, Pavel ; Brtníková, Helena ; Forejtníková, Milena ; Kupec, Petr ; Rozkošný, Miloš
Práce na projektu jsou zaměřeny na monitoring jednotlivých složek vybraných revitalizovaných vodních a mokřadních ekosystémů v povodí toků s cílem určit míru jejich odezvy na provedená opatření či míru přiblížení stanovenému cílovému stavu. Zpráva obsahuje výsledky rešeršních prací provedených v roce 2005, konečný přehled zvolených pilotních lokalit a stručný popis metodiky jejich výběru, přehled sledovaných indikátorů stavu vodních ekosystémů, podkladovou dokumentaci k pilotním lokalitám a informace o komplexním monitoringu vybraných lokalit, dílčí výsledky tohoto monitoringu.
Výzkum sedimentů přehrad‚ nádrží a jezer - zhodnocení rizik a návrhy opatření: Jakost sedimentů a vody, látková bilance a zdroje znečištění v povodí VD Nové Mlýny
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, Brno ; Česká geologická služba , Praha ; Forejtníková, Milena ; Rozkošný, Miloš ; Kočková, Eva
Zpráva přináší výsledky analýz dostupných rozborů sedimentů a zhodnocení míry zatížení vodních ekosystémů povodí vybranými rizikovými látkami. Byly sledovány profily na řece Svratce, jejích hlavních přítocích, řece Dyji a Jihlavě a profily přímo na Novomlýnských nádržích.
Identifikace antropogenních tlaků na kvalitativní stav vod a vodních ekosystémů v oblastech povodí Moravy a Dyje: Podíl plošných a difúzních zdrojů na celkovém znečištění vod
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební ; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Forejtníková, Milena
Zpráva se zabývá problematikou znečištění ze zemědělsky obhospodařovaných pozemků a znečišťováním vod chovem zemědělských zvířat. Závěry shrnují dopad zemědělských dotací na životní prostředí. Jedná se především o opětovné obhospodařování neobdělávaných pozemků. Dále jsou popsány vlivy látek na ochranu zvířat, veterinárních léčiv, vyplavování dusíku na kvalitu vod a jejich podíl na jejich znečištění. Jako další zdroje plošného znečištění je uváděno obhospodařování lesů a intenzivní rekreační činnost.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.