Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 28 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vliv zemětřesení na hladiny podzemní vody v západních Čechách/Vogtland
Krajinová, Markéta ; Fischer, Tomáš (vedoucí práce) ; Horálek, Josef (oponent)
Tato bakalářská práce pojednává o možných mechanismech vlivu zemětřesení na hladiny podzemních vod v regionu západních Čech a německého Vogtland. V práci je popsána geologie, hydrogeologie i zemětřesná aktivita oblasti. Dále jsou popsány možné mechanismy změny hladiny podzemní vody po zemětřesení a jsou uvedena pozorování ze světa i České Republiky. Oblast západních Čech/Vogtland je významná zemětřesnými roji do ML =4. Praktická část práce se proto zabývá vlivem tří zemětřesení s hypocentrem poblíž Nového Kostela v západních Čechách roku 2014. První s ML =3,5, druhé s ML =4,4 a třetí s ML =3,6. V práci jsou analyzovány záznamy hladin podzemní vody z celkem 28 vrtů z lokalit: Františkovy Lázně, Lázně Kynžvart, Karlovy Vary, Německo a ze sokolovské pánve. Polarita změny hladiny podzemní vody po zemětřesení je následně porovnána s polem objemového přetvoření vyvolaného zemětřesením. Na několika místech byla nalezena všeobecná shoda mezi těmito veličinami, což naznačuje možný vliv statické změny napětí generované zemětřesením na hladinu podzemní vody.
Recentní pohyby na zlomu Cordillera Blanca (Peru)
Sánchez Valdiviezo, Lisseth del Pilar ; Fischer, Tomáš (vedoucí práce) ; Burjánek, Jan (oponent)
Studovaná oblast leží v centrálním Peru v pohoří Cordillera Blanca. Toto pohoří je na západním úpatí lemováno zlomovým systémem o délce 210 km nesoucím totožný název. Právě na tomto systému probíhá monitorování recentních pohybů s pomocí 3D dilatometru. Pohyby na zlomu jsou analyzovány s ohledem na získané změny statického napětí vyvolané zemětřesením. Dále je prezentováno zpracování a interpretace dat z ERT měření uskutečněného přes studovaný zlom na lokalitě Pitec (10 km od města Huaraz). Z výsledného geoelektrického řezu z měření prováděného v červenci 2016 na zmíněné lokalitě lze vyvodit, že oblast je tvořena horninami s velmi vysokými měrnými odpory, což je důsledkem přítomnosti morénových uloženin o mocnosti 7 až 12 m a podloží svahovin tvořeného z granitů a granodioritů. Sklon zlomu na tomto místě je cca 70ř. Výsledky monitorování pohybů na zlomu dilatometrem TM-71 na lokalitě Pitec naznačují, že zvolené místo měření je všeobecně velice stabilní. Dilatometr je v provozu od roku 1997 a měří pohyby na zlomu Cordillera Blanca ve třech směrech (kolmý ke zlomu - rozevírání, podél zlomu v horizontální rovině, podél zlomu ve svislé rovině). V rámci této práce byly dále vyhledávány největší registrované posuny, k nimž byla následně přiřazována geograficky blízká zemětřesení, jež nastala během...
Možnosti hydraulického štěpení při využívání geotermální energie
Pokorný, Jakub ; Fischer, Tomáš (vedoucí práce) ; Horálek, Josef (oponent)
Možnosti hydraulického štěpení při využívání geotermální energie ABSTRAKT Hydraulická stimulace je metoda sloužící ke zvýšení propustnosti rezervoáru vznikem nových a propojením stávajících puklin. Cílem této bakalářské práce je shrnutí a vysvětlení základních principů mechaniky kontinua a základů hydrauliky tekutin, které jsou neodmyslitelnou součástí celkového pochopení problematiky stimulace a jejího pozdějšího podrobnějšího studia. Po obecném úvodu jsou tyto poznatky následně dávány do souvislostí ve smyslu mechanismu štěpení horniny a proudění tekutiny v nově vznikajícím stimulovaném geotermálním systému. Celá práce je završena uvedením příkladu geotermálního projektu Groß Schönebeck od začátku stimulace až do závěrečných hydraulických testů, které byly provedeny s cílem vyhodnocení efektivity zvyšování puklinové propustnosti. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Source Parameters of Microearthquakes and their Uncertainties
Michálek, Jan ; Fischer, Tomáš (vedoucí práce) ; Gallovič, František (oponent) ; Kwiatek, Grzegorz (oponent)
Název práce: Zdrojové parametry mikrozemětřesení a jejich neurčitost Autor: Jan Michálek Katedra: Katedra geofyziky MFF UK Vedoucí: Doc. RNDr. Tomáš Fischer, PhD., Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze Abstrakt: Náplní této práce je analyzovat spektrální metody používané pro určení zdrojových parametrů ze- mětřesení jako je seismický moment M0 a rohová frekvence fc a jejich aplikace na data ze západočeské se- ismické oblasti. Uvážením dalších předpokladů o zdroji lze dále odhadnout některé důležité parametry jako je poloměr zdroje r nebo pokles napětí ve zdroji ∆σ. Určení parametrů je prováděno ve spektrální oblasti pomocí porovnání jednoduchého Bruneho modelu zdroje (nekauzální skluz na kruhové trhlině; spektrální spád ω−2) se záznamem posunutí přímé P nebo S vlny. Metody byly aplikovány na 56 vybraných rojových zemětřesení z oblasti západních Čech z let 2000 a 2008 absolutním a relativním přístupem v několika mo- difikacích. Absolutní metoda kromě parametrů zdroje umožňuje získat také faktor kvality Q (útlum vlivem prostředí), který zásadním způsobem ovlivňuje určení fc. Proto byla absolutní metoda aplikována také v modifikaci hromadné inverze, kdy je Q stabilizováno. Ukázalo se, že relativní metoda...
Laboratórné štúdium 3D elastickej anisotropie hornín
Svitek, Tomáš ; Lokajíček, Tomáš (vedoucí práce) ; Fischer, Tomáš (oponent) ; Pšenčík, Ivan (oponent)
11 Abstrakt V predkladanej práci je hodnotený význam merania rýchlosti akustických S vĺn na stanovenie elastickej anizotropie hornín. S vlny sú v porovnaní s P vlnami citlivejšie na anizotropiu prostredia, ktorým sa šíria. Na základe ich štepenia je možné stanoviť silu anizotropie a orientáciu štruktúr, ktoré sú za anizotropné chovanie materiálu zodpovedné. S vlny sú tak nutné k popisu anizotropného chovania materiálu a k stanoveniu kompletného tenzoru elastických parametrov. Aby bolo možné S vlny registrovať bolo však nutné existujúcu meraciu aparatúru vyvinutú pre meranie rýchlostí P vĺn významne inovovať. Vykonané inovácie poskytli meranie P vĺn v pozdĺžnom smere a S vĺn v dvoch navzájom kolmých priečnych smeroch. Kalibračné merania na homogénnych izotropných materiáloch potvrdili stálosť a opakovateľnosť registrovaných údajov. Nové usporiadanie ultrazvukového merania na guľových vzorkách za pôsobenia všesmerného hydrostatického tlaku a možnosť registrovať vlnové obrazy S vĺn umožnilo určovať anizotropiu hornín s kvalitatívne lepšou presnosťou než oproti doterajšiemu spôsobu spracovania. Meranie S vĺn si vyžiadalo úpravu spracovateľského softwaru a vývoj nových algoritmov interpretácie nameraných dát. K overeniu funkčnosti navrhnutých spracovateľských postupov boli realizované syntetické testy...
Seismická aktivita v Peru
Sánchez Valdiviezo, Lisseth del Pilar ; Fischer, Tomáš (vedoucí práce) ; Jakoubková, Hana (oponent)
Tato práce se zabývá zejména seismicitou v Peru. Popisuje vznik tektonických zemětřesení a poskytuje obecný popis základních pojmů ze seismologie zemětřesení. Největší pozornost je pak věnována detailní charakteristice seismické aktivity v Peru. Práce nabízí podrobný geodynamický popis peruánského území, vysvětluje tak vývoj a rozložení seismicity na území tohoto jihoamerického státu. Taktéž jsou zde popsány jednotlivé geomorfologické jednotky.
Instalace seismografu a komplexní analýza naměřených dat
Vaško, Oskar ; Fischer, Tomáš (vedoucí práce) ; Hrubcová, Pavla (oponent)
Tato práce se zabývá sestavením školního seismografu a všeobecnou analýzou naměřených dat. V první části práce byl sestaven seismometr typu "garden gate". Jedná se o kyvadlový setrvačný seismometr umožňující zaznamenat horizontální složku seismického signálu. Hlavní náplní analýzy zachyceného signálu je zpracování seismického neklidu budovy Geologické sekce v Praze-Albertově, čímž je umožněno rozeznat některé vlastní frekvence, jež dokumentují náchylnost budovy podléhat seismickým vlivům. Doplňkově jsou též identifikována zachycená zemětřesení. Během analýzy seismického šumu byla objevena souvislost rozeznaných vlastních frekvencí s venkovní teplotou, kdy je s rostoucí průměrnou denní teplotou pozorováno zvýšení vlastních frekvencí.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 28 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.