Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Nucleon spin structure studies in Drell-Yan process at Compass
Matoušek, Jan ; Finger, Miroslav (vedoucí práce) ; Aschenauer, Elke-Caroline (oponent) ; Závada, Petr (oponent)
Doktorská práce pod dvojím vedením Název: Studium spinové struktury nukleonu s pomocí procesu Drell-Yan v ex- perimentu COMPASS Autor: Jan Matoušek Abstrakt: Struktura nukleonů je v současné době popisována pomocí partonových dis- tribučních funkcí závislých na příčné hybnosti (TMD PDF), které zobecňují ko- lineární PDF a zohledňují spin a příčnou hybnost partonů. Nedávná měření pro- dukce hadronů v hluboce nepružném rozptylu (SIDIS) leptonů na příčně polarizo- vaných protonech, provedená na experimentech HERMES a COMPASS, přinesla důkazy platnosti tohoto modelu. Nicméně, je důležité studovat také další reakce, jako jsou tvrdé srážky protonů a proces Drell-Yan. Například, Siversova TMD PDF, která popisuje korelaci spinu nukleonu a příčné hybnosti kvarku a projevuje se jako Siversova asymetrie, by měla mít opačné zmanénko v procesech Drell-Yan a SIDIS. V roce 2015 COMPASS naměřil Drell- Yan proces s příčně polarizovaným terčem π− p↑ → µ− µ+ X, aby tuto předpověd' jako první ověřil. Výsledky byly nedávno publikovány. Hlavním tématem mojí práce je první měření spinových asymetrií vážených příčnou hybností mionového páru ze stejných dat. Vážené asymetrie doplňují ty klasické, jejich výhoda...
Low temperature polarized target for spin structure studies of nucleons at COMPASS
Pešek, Michael ; Finger, Miroslav (vedoucí práce) ; Procházka, Ivan (oponent)
Název práce: Nízkoteplotní polarizovaný terč pro studium spinové struktury nukleonů v experimentu COMPASS Autor: Bc. Michael Pešek Katedra: Katedra fyziky nízkých teplot Vedoucí diplomové práce: prof. Ing. Miroslav Finger, DrSc. Abstrakt: V předložené práci je vyložen koncept hlubokého nepružného rozptylu leptonů na nukleonech v kontextu studia spinové struktury nukleonů. Jsou diskutovány nepolarizovaný a polarizovaný případ a je zaveden koncept TMDs (Partonové distribuční funkce závislé na příčné hybnosti). Je popsána možnost meření TMDs za pomoci Semi-inkluzivního hlubokého nepružného rozptylu (SIDIS) společně s příslušnými výsledky získanými na experimentu COMPASS. Je krátce zmíněn budoucí polarizovaný Drell-Yan program na experimentu COMPASS a jeho důležitost vzhledem k testu universality, tj. změny znaménka T-lichých TMDs jsou-li měřeny v Drell-Yan procesu a v SIDIS procesu. Je zdůrazněna důležitost polarizovaného terče pro studium spinové struktury a je vyložen teoretický základ dynamické jaderné polarizace pomocí Solid efektu a konceptu spinové teploty. V detailech je popsán experiment COMPASS s důrazem na polarizovaný terč. Konečně je popsána a provedena procedura kalibrace v tepelné rovnováze a jsou prezentovány její výsledky. Výsledky měření jaderné polarizace za roky 2010 a 2011 jsou prezentovány...
Studies of Drell-Yan process at Compass experiment
Matoušek, Jan ; Finger, Miroslav (vedoucí práce) ; Procházka, Ivan (oponent)
Struktura hadronu zatím není plně objasněna. Zatímco nepolarizované partonové distribuční funkce (PDFs) a PDFs závislé na helicitě jsou známy, o transverzitě, a některých dalších PDFs souvisejících s příčným momentem hybnosti partonů (TMDs) informace chybějí. Experiment COMPASS v CERN se v současnonsti připravuje na studium TMDs pomocí Drellova-Yanova (DY) procesu na příčně polarizovaném terči a pionovém svazku v letech 2014-2015. Práce obsahuje úvod do problematiky partonového modelu hadronů a významu TMDs. Popisuje spek- trometr COMPASS, zejména modifikace nutné pro DY program, a stručně zhod- nocuje jeho možnosti v měření TMDs. Zvláštní pozornost je věnována polarizo- vanému terči. Práce popisuje rozpouštěcí refrigerátor, zařízení pro dynamickou polarizaci jader (DNP) a NMR systém pro měření polarizace. Také se věnuje novému software pro monitoring refrigerátoru, na němž se podílí i autor práce. Na závěr je rozebrána problematika návrhu nových NMR cívek. 1
Low temperature proton polarized target for nucleon structure studies at COMPASS
Pešek, Michael ; Finger, Miroslav (vedoucí práce) ; Englich, Jiří (oponent)
Název práce: Nízkoteplotní protonový polarizovaný terč pro studium struktury nukleonů v experimentu COMPASS Autor: Michael Pešek Katedra / Ústav: Katedra fyziky nízkých teplot Vedoucí bakalářské práce: prof. Ing. Miroslav Finger, DrSc., Katedra fyziky nízkých teplot Abstrakt: V této práci jsou prezentovány základní přehledy hlubokého nepružného rozptylu a procesu dynamické jaderné polarizace. Je kladen důraz na důležidost určení polarizace pro studium spinové struktury nukleonu. Následuje popis experimentu COMPASS s důrazem na popis nízkoteplotního polarizovaného terče. Je popsána obecná procedura pro určení polarizace a určena polarizace a relaxační doby pro běh experimentu v roce 2010. Klíčová slova: struktura nukleonu, polarizovaný protonový terč, nízké teploty, metoda NMR
Search for an Axion in OSQAR Experiment at CERN
Husek, Tomáš ; Finger, Miroslav (vedoucí práce) ; Šulc, Miroslav (oponent)
V předložené práci je představen experiment OSQAR v CERN. Cílem tohoto spíše malého experimentu je pátrání po hypotetické částici zvané axion, která by měla hrát důležitou roli v moderních fyzikálních teoriích. Je důležité zmínit, že celkové experimentální uspořádání stejně jako jednotlivá zařízení jsou ve stadiu vývoje a kalibrace a měřící režimy jsou stále optimalizovány. Proto je diskutována požadovaná funkčnost a spolehlivost v současnosti používaného vybavení spolu s řadou možných měřících postupů. Přiloženy jsou také předběžné výsledky, simulace a odhady na citlivost stávajícího experimentálního uspořádání.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.