Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 15 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Essays on Conflicts and Human Capital Accumulation
Kovač, Dejan ; Filer, Randall (vedoucí práce) ; Manacorda, Marco (oponent) ; Akbulut-Yuksel, Mevlude (oponent)
V první kapitole disertační práce ukazujeme, že úmrtnost rodičů je spojena s řadou negativních vlivů na dítě. Tento článek pojednává o vlivu otcovské úmrtnosti na zdraví dětí a jejich školní výsledky. Studovanými skupinami jsou děti veteránů narozených v Chorvatsku a výzkum se týká všech úmrtí a úrazů otců, které vyplynuly z chorvatsko-srbské války v letech 1991-1995. S využitím propojených administrativních dat jsem našel velký negativní vliv otcovy smrti na studijní průměr potomka na střední škole, na školní absence, problémy s chováním a hospitalizace. Problém potenciálně nenáhodné otcovské úmrtnosti řeším použitím rozdílů v rozsahu úrazů nebo smrti uvnitř vojenských jednotek. V podstatě předpokládám, že všichni členové jedné vojenské jednotky mají podobnou pravděpodobnost úmrtí nebo zranění, protože bojovali ve stejných bitvách. Také jsem schopen nastínit důležitý mechanismus, který je základem odhadovaných efektů. Přeživší manželky těch, kteří byli usmrceni nebo zraněni, byly dobře odškodněny, takže smrt otce neměla negativní vliv na příjmy domácností. Zjistil jsem, že úmrtí nebo zranění otce, ke kterým došlo během před narozením dítěte (in utero), mají mnohem větší účinky než úmrtí nebo zranění v raném dětství, což naznačuje, že většina negativních vlivů je důsledkem stresu matek. Je...
Essays on the Remittance Inflows Sent to Ukraine from Abroad
Kuntsevych, Iuliia ; Filer, Randall (vedoucí práce) ; Fungáčová, Zuzana (oponent) ; Lubyová, Martina (oponent)
ix Abstrakt Tato disertace se zabývá tématem finanční pomoci rodné zemi imigranty z Ukrajiny a korupcí v České Republice. První kapitola analyzuje finanční pomoc poslanou Ukrajinskými emigranty do jejich rodné země. Kapitola zkoumá závislost na finanční pomoci a výdajů domácností na lidský kapitál, spoření a dary charitě, v porovnáním s politickou situací na Ukrajině v roce 2004. Disertace též zkoumá efekt politické nestability na úroveň útraty daných domácností, jenž obdržely finanční pomoc ze zahraničí od emigrantů. Výsledky Ukrainian Longitudinal Monitoring Survey (Ukrajinský Dlouhodobý Monitorovací Dotazník, ULMS) jsou využity k analýze rozhodnutí domácností na útratu na vývoj lidských zdrojů, spoření, či darování peněz na charitu, v závislosti na politické orientaci a očekávání budoucnosti dotázaných. Primární prozkoumaná hypotéza jest zda jedinci kteří podporovali či byli přímo zapojení do Oranžové Revoluce ("pro-orange"), a kteří byli optimističtí ohledně budoucnosti Ukrajiny po Oranžové Revoluci, spořili/darovali vice peněz než ti, kteří nepodporovali Oranžovou Revoluci ("pro- blue-white"). Dále je analyzována úroveň vlivu finanční pomoci ze zahraničí od rodiny či známých na rozhodnutí spořit či darovat prostředky na charitu. Výsledky ukazují že politické názory dotazovaných nemají významný vliv na...
Essays on cost-containment measures in health care
Hromádková, Eva ; Filer, Randall (vedoucí práce) ; Deb, Partha (oponent) ; Kaestner, Robert (oponent)
Abstrakt Ve své dizertaci se zaměřuji na nástroje, které mají za cíl snižovat náklady v systému zdravotnictví, a zkoumám jejich efektivitu ve světle dopadů na chování pacientů. Dizertace pozůstává ze tří kapitol. V první kapitole hodnotím efektivitu plánů zdravotního pojištění s tzv. "gatekeeping" restrikcí (tj. s restrikcí primárního poskytovatele zdravotní péče na vybraného všeobecného lékaře) při regulaci spotřeby zdravotní péče. Naše zjištění jsou založena na analýze dat z Výběrového panelového šetření výdajů na zdravotní péči - U.S. Medical Expenditures Panel Survey, provedeném na reprezentativním vzorku americké populace v letech 2001-2006. Výsledky analýz ukazují, že při výběru poskytovatele prvotního kontaktu se zdravotním systémem je mezi pojištěnci s a bez "gatekeeping" restrikce jen malý rozdíl, což je překvapující zejména vzhledem k jejímu explicitnímu zaměření. Dalším poznatkem je, že skoro 21 procent pacientů s "gatekeeping" restrikcí, kteří by jako prvního měli kontaktovat svého všeobecného lékaře a žádat jeho doporučení, navštíví přímo specialistu. Z těchto zjištění vyplývá, že zamýšlený efekt této restrikce, tedy regulace využívání specialistů, je překvapivě slabý. V dalších dvou kapitolách se spoluautory zkoumáme efekt zavedení regulačních poplatků na spotřebu léků na...
Economic Impact of Voting and Procurement Rules
Palguta, Ján ; Filer, Randall (vedoucí práce) ; Guriev, Sergei (oponent) ; Gylfason, Thorvaldur (oponent)
V první kapitole dizertační práce zkoumám, jak počet politických subjektů v zastupitelských orgánech měst a obcí ovlivňuje veřejné výdaje a výběr dodavatelů s politickými konexemi ve veřejných zakázkách. V kapitole porovnávám zastupitelstva měst a obcí, ve kterých se některé ze stran a hnutí umístily v blízkosti hranice pro vstup politických subjektů do zastupitelstva. Metodou regresní diskontinuity zjišťuji, že zastupitelstva s větším počtem zastoupených politických stran zadávají méně zakázek dodavatelům, kteří politické strany sponzorují. Tato zastupitelstva rovněž dosahují vyšší cenové úspory v zakázkách a otevírají je většímu počtu nabízejících dodavatelů. Vyšší počet stran ovlivňuje veřejné zakázky především v zastupitelstvech s vyšší mírou soutěže mezi politickými stranami. Druhá kapitola ukazuje, jak reformy zákona o veřejných zakázkách, které vytvářejí příležitosti pro vyhýbání se otevřené soutěži v zakázkách, vedou k manipulacím s hodnotou zakázek. Kapitola využívá reformu veřejných zakázek z roku 2006, která dala veřejným zadavatelům možnost předvybírat do soutěže potenciální dodavatele pod nově definovanými limity v hodnotě zakázek. Manipulace zakázek se projevily jejich kumulacemi těsně pod limity pro stavební práce a služby, a méně u dodávek zboží. U manipulovaných zakázek došlo k...
Three Essays on Post-Conflict Reintegration
Levely, Ian Vandemark ; Bauer, Michal (vedoucí práce) ; Filer, Randall (oponent) ; Van Koten, Silvester (oponent) ; Kovařík, Jaromír (oponent)
Three Essays on Post-Conflict Reintegration Abstrakt Tato disertační práce se skládá ze tří články na téma konfliktu a reintegrace po ukončení konfliktu. Každý článek používá jinou metodologii za účelem studování jiného aspektu těchto otázek, včetně analýzy dat z průzkumů, "artefactual" ekonomického experimentu provedeného v terénu a laboratorního ekonomického experimentu. Výzkum zde představen ukazuje, jak se tyto metody navzájem doplňují a přispívají tak k našemu chápání toho, jak konflikt ovlivňuje blaho a chování jednotlivců. V prvním eseji analyzuji existující data z průzkumu mezi bývalými bojovníky v Libérii s cílem odhadnout vliv reintegračního programu pro bývalé vojáky na příjem a pracovního postavení účastníků. Užitá metoda "propensity-score matching" má za cíl odstranit zkreslení kvůli samovýběru. I když výsledky nasvědčují tomu, že účastníci prgramu vykazují vyšší míru zaměstnanosti, žádný dopad na příjem se nepotvrdil. Toto má implikace pro vyhodnocení integrovaného přístupu k reintegraci bývalých vojáků, který program zahrnoval. Druhá kapitola se také zabývá znovuzačleněním bývalých vojáků, ale zaměřuje se na sociální kapitál, kde pomocí souboru experimentů provedených v terénu, včetně "trust" a "dictator" her, studuje účinky nucené vojenské služby pro povstalecké skupiny na sociální kapitál v...
Essays on Individual Perceptions of Economic Reforms
Popova, Olga ; Lízal, Lubomír (vedoucí práce) ; Filer, Randall (oponent) ; Kahanec, Martin (oponent)
Ekonomie štěstí je relativně nový obor, který upoutává pozornost výzkumníků v mnohavědeckých oblastech. Ekonomie štěstí zkoumá vztahy mezi různými aspekty jednotliveho života a individuálním blahobytem. V této oblasti spokojenost se životem je často používána jako indicator úrovně individuálního blahobytu.Subjektivní údaje mohou poskytnout smysluplné informace o různých aspektech individuálního života, ale jejich užitečnost pro účely hospodářské politiky je stale podhodnocena.V této disertační práci se zabývám několika náměty. První námét se týká dopadu objektivné a vnímané korupce na volební chování a výsledky hlasování. Předmětem druhěho námětu je vliv ekonomických reforem na spokojenost se životem nábožensky a nenábožensky založených lidí. Ve tretím namětu se jedná o hodnocení dopadu zavedení euro měny na lidsko uspokojenost. První kapitola disertační práce obsahuje stadium vlivu regionálních rozdilů v rozměrech korupce na chování voličů s různými zaměstnaneckymi poměry a na výsledky hlasování. Pro tento ůčel jsou použita data z voleb do ruského parlamentu (StátníDumy) v letech 1999 a 2003. Konstruovaný model ve formě system rovnic SUR bere v úvahu specifické rysy ruského volebního uspořádání. V analýze je bran ohled na rozdíl mezi objektivnou a vnímanou korupcí ve studio dopadu korupce na...
Essays in Applied Microeconomics: School Admission Mechanisms and Corporate Bankrupcy
Knot, Ondřej ; Roland, Gérard (vedoucí práce) ; Švejnar, Jan (oponent) ; Filer, Randall (oponent)
In my dissertation, I address two topics in applied microeconomics. First two chapters deal with the functioning of school admission mechanisms and their affects on student school choice behavior. Third chapter deals with the question of optimal bankruptcy law design. Pupil-school matching mechanisms play a critical role in the schooling system. They affect the behavior of students and-through the information they convey-also the behavior of the schools and the authorities responsible for education policy. In the first chapter (joint with Daniel Münich), using a computational simulation model, we analyze the functioning of an admission scheme used in the Czech Republic as a prototype of decentralized, ability-based admission schemes widely used in the world to assign pupils to upper-secondary schools. Our findings show large incidence of strategic misrepresentation of school preferences among applicants, large differences between revealed and trued demand, and large incidence of justified envy in the resulting matching. We point out several implication this could have for functioning of schooling systems. In the second chapter, I empirically study the behavior of students under the Czech pupil-school matching mechanism. Using district-level data on demand for public gymnasia, I find significant evidence...
Essays on the Globalization of Production and International Trade
Kovaříková Arro, Anu ; Roland, Gérard (vedoucí práce) ; Filer, Randall (oponent) ; Deardorff, Alan (oponent)
Essays on the Globalization of Production and International Trade Anu Kovaříková Arro Abstrakt v češtině - dokument nenalezen
Essays in Finance and Monetary Policy: Evidence from Visegrad Countries
Borys, Magdalena ; Zemčík, Petr (vedoucí práce) ; Gilbert, Scott (oponent) ; Filer, Randall (oponent)
Magdalena Morgese Borys Essays in Finance and Monetary Policy: Evidence from Visegrad Countries Abstrakt v češtině - dokument nenalezen

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 15 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Filer, R.
2 Filer, R. K.
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.