Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 207 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Parní turbína pro mechanické pohony
Zýbal, Jan ; Pospíšil, Lukáš (oponent) ; Fiedler, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá parními turbínami pro mechanické pohony vyráběných společ-ností Siemens, s.r.o., odštěpný závod Industrial Turbomachinery v Brně. První část práce popisuje výrobu turbín pro mechanické pohony v Brně, konstrukční uzly a jednotlivé řady z portfolia společnosti. Druhá část práce má za cíl termodynamický výpočet a návrh průtoč-né části turbíny dle zadaných parametrů.
Aerodynamický návrh větrné turbíny pro zvolenou lokalitu
Žabka, Marek ; Fiedler, Jan (oponent) ; Škorpík, Jiří (vedoucí práce)
Táto diplomová práca sa venuje téme veterných turbín. Zaoberá sa základnými atribútmi veternej energetiky, potenciálom Slovenskej Republiky a ekologickým hľadiskom tohto odvetvia. Pre vybranú lokalitu sú spracované meteorologické dáta Weibullovým rozdelením, ktoré sú následne použité pre návrh lopatiek veternej turbíny. Návrh aerodynamiky prebieha podľa dvoch postupov. Prvým je teória lopatkovej mreže, ktorou sú navrhnuté krútené a prizmatické lopatky. Druhý postup je bežne používaná momentová teória, ktorou sú spočítané len krútené lopatky. Spočítané aerodynamiky sú následne porovnané a je vybrané najvhodnejšie riešenie pre danú lokalitu z ekonomického hľadiska.
Paroplynové zařízení se vznětovým spalovacím motorem
Bouše, Richard ; Kubiš, Richard (oponent) ; Fiedler, Jan (vedoucí práce)
Diplomová práce pojednávající o možnosti zvýšení účinnosti energetických bloků se spalovacími motory za pomoci kombinace Sabatova a Rankine-Clausiova cyklu do paroplynového cyklu. V práci je stručně popsán princip funkce přídavného zařízení, kterým může být zvýšena účinnost spalovacího motoru. Toto zařízení, které se skládá z kotle na odpadní teplo a dvou turbínových modulů, je navrženo za použití výpočtů. K oběma turbínovým modulům je zpracována výkresová dokumentace a také základní popis důležitých konstrukčních prvků. Každý stěžejní oddíl práce je uveden krátkou teorií, takže v práci je popsána základní teorie spalovacích motorů, kotlů na odpadní teplo a parních turbín.
Kondenzační parní turbína
Vymětalík, Zbyněk ; Fiedler, Jan (oponent) ; Kracík, Petr (vedoucí práce)
Tématem této diplomové práce je kondenzační parní turbína s jedním regulovaným odběrem. Na začátku je vytvořeno tepelné schéma a provedena jeho bilance. Navržené tepelné schéma je základem pro hlavní část této práce, kterou je termodynamický návrh turbíny s přetlakovým lopatkováním. Dílčí části výpočtu jsou mezi sebou provázány tak, aby byla provedena optimalizace s cílem dosažení co nejvyšší účinnosti navržené parní turbíny. V závěru jsou vytvořeny charakteristiky navržené turbíny. Práce je doplněna o výkres řezu turbínou.
Analýza využitelnosti pístového parního motoru pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla
Uryč, Jan ; Fiedler, Jan (oponent) ; Škorpík, Jiří (vedoucí práce)
Pístový parní motor se v některých aplikacích může uplatnit jako vhodnější než dosud používaní technologie. Práce se zabývá analýzou jeho předností i slabin a možnostech použití, které se nabízejí. Uvádí principy funkce a konstrukce pístových parních motorů. Dále obsahuje termodynamický návrh podle konkrétního zadání a zhodnocení realizovatelnosti.
Parní turbína o výkonu 300 MW
Veleba, Lukáš ; Kubiš, Zdeněk (oponent) ; Fiedler, Jan (vedoucí práce)
Diplomová práce na téma Parní turbína o výkonu 300 MW obsahuje návrh turbosoustrojí pro parní část paroplynového cyklu. Je zpracován výpočet tepelného cyklu a termodynamický návrh průtočných kanálů turbíny pro kombinovaný vysoko-středotlaký díl a nízkotlaký díl. Dále je vypracováno pevností ověření některých částí a kontrola kritických otáček. Součástí práce je i výpočet parametrů částečných provozů a konstrukční výkres podélného řezu VT-ST dílem parní turbíny. Práce byla zadána společností Doosan Škoda Power.
Aerodynamický návrh posledního stupně parní turbíny
Jeřábek, Lukáš ; Fiedler, Jan (oponent) ; Kracík, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá výpočtem nízkotlaké části vícetělesové parní turbíny s dvěma neregulovanými odběry dle zadání, aerodynamickým výpočtem posledních dvou stupňů turbíny a volbou operačního rozsahu s ohledem na ventilaci, výkonový rozsah, ztráty výstupní rychlostí a negativní efekty vysokých odchylek kondenzačního tlaku. Pro první tři stupně je proveden výpočet prizmatických akčních lopatek. Čtvrtý a pátý stupeň jsou navrženy s proměnnou reakcí po výšce lopatky a jejich výpočet je proveden metodou konstantní cirkulace. Pro tyto stupně je dále proveden návrh profilů s ohledem na jejich aerodynamické vlastnosti pomocí Beziérových křivek v programu MS Excel. Ověření vlastností profilů, jejich ztrát a průběhu izoentropického Machova čísla po profilu probíhalo pomocí programu MISES ve spolupráci s Doosan Škoda Power.
Parní turbína pro spalovnu odpadu
Hodonský, Lukáš ; Kracík, Petr (oponent) ; Fiedler, Jan (vedoucí práce)
Diplomová práce obsahuje návrh parní turbíny pro spalovnu odpadu. Nejprve je rozebrána koncepce a provedení stroje. Následuje stěžejní část diplomové práce a tou je termodynamický výpočet parní turbíny. Diplomová práce také obsahuje výpočet osové síly působící na rotor a v závěru je proveden zjednodušený výpočet převodovky. Na základě výpočtu jsou sestaveny návrhové řezy jednotlivých těles a výkres dispozice uspořádání parní turbíny s generátorem.
Větrná elektrárna
Kotrnetzová, Daniela ; Fiedler, Jan (oponent) ; Pospíšil, Jiří (vedoucí práce)
Práce se zabývá popisem větrných elektráren se zaměřením na jeden konkrétní typ elektrárny. Stručně je popsán trend větrných elektráren ve světě a v České republice. Součástí práce je výpočet větrné elektrárny, dle zvoleného typu, která je umístěna v lokalitě Prosiměřice na Znojemsku. Zároveň je v práci uveden i výpočet pomocí programu RETScreen.
Differences in Oxidation Mechanism of Selected Bioflavonoids, UV-Vis and IR Spectroelectrochemical Study
Sokolová, Romana ; Fiedler, Jan ; Ramešová, Šárka ; Kocábová, Jana ; Degano, I. ; Quinto, A. ; Křen, Vladimír
The oxidation of selected bioflavonoids (quercetin, rhamnazin, fisetin, rhamnetin, taxifolin, luteolin, silybin and 2,3-dehydrosilybin) was studied by electrochemical and spectroscopic methods. The oxidation mechanism and formation of oxidation products depends on the chemical structure. Only small differences in the chemical structure of compounds with flavone, flavanone and flavonol motif result in extremely variable oxidation pathways and products. Products of oxidation and further decomposition were determined by HPLC-ESIMS/MS and HPLC-DAD.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 207 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.