Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 13 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Stromová síň na zámku v Bechyni
FIALOVÁ, Tereza
Bakalářská práce se zabývá prostorem a výzdobou tzv. Stromové síně na zámku v Bechyni. Zájem Terezy Fialové je upřen k osobě stavebníka Ladislava ze Šternberka, který nechal síň ztvárnit jako aluzi na přírodní prostředí. Nejasná funkce unikátně pojatého prostoru je vyložena na základě komparace s jinými prostory sídel významných šlechtických rodů na území jižních Čech. Další část práce tvoří materiálové ohledání prostoru, v jehož důsledku je proveden výzkum dochované výzdoby, analýza použitého materiálu a dokumentace kamenických značek. Značná pozornost je věnována možnému staviteli síně, Wendelu Roskopfovi, jehož autorství je ověřeno na základě analýzy jeho životního díla a uměleckého vyjádření v souvislosti s dekorativním pojetím kamenické výzdoby. Práci uzavírá vymezení teoretických východisek naturalistické nápodoby přírodních motivů v pozdně gotické sakrální i profánní architektuře.
Globální terorismus a nová média: Případová studie Islámský stát
Fialová, Tereza ; Lehmannová, Zuzana (vedoucí práce) ; Žáková, Gabriela (oponent)
Diplomová práce Globální terorismus a nová média: Případová studie Islámský stát zkoumá využití moderních komunikačních prostředků a technologií globálními teroristy na případu teroristické organizace Islámský stát. Hlavní hypotézou práce je tvrzení, že Islámský stát využívá velmi propracovanou komunikační strategii, která v kombinaci s novými technologiemi umožňuje jeho globální rozsah. Svými propagandistickými metodami se snaží manipulovat publikem, přilákat potenciální stoupence, a naopak demoralizovat a zastrašovat své nepřátele. Kombinace dvou metod kvalitativního výzkumu, případové studie a tematické analýzy, umožnila detailnější zkoumání komunikační strategie Islámského státu a jeho propagandistických sdělení ve vybraném vzorku dat.
Využití ortéz u dospělých pacientů se spasticitou horní končetiny po cévní mozkové příhodě
Fialová, Tereza ; Rodová, Zuzana (vedoucí práce) ; Angerová, Yvona (oponent)
UNIVERIZA KARLOVA 1. LÉKAŘSKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Tereza Fialová Praha 2017 Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Studijní program: Specializace ve zdravotnictví Studijní obor: Ergoterapie Bc. Tereza Fialová Využití ortéz u dospělých pacientů se spasticitou horní končetiny po cévní mozkové příhodě Use orthosis for adults with spastic upper extremity after stroke Diplomová práce Vedoucí závěrečné práce: Bc. Zuzana Rodová M. Sc. 2017 Praha, rok MMXVII PODĚKOVÁNÍ Tím to bych chtěla upřímně poděkovat své vedoucí práce Bc. Zuzaně Rodové M. Sc. za veškerou ochotu, čas, trpělivost, velmi podnětné rady a připomínky běhěm psaní mé diplomové práce. Dále velice děkuji doc. RNDr. Vladimíru Rogalewiczovi CSc. za čas, rady a zkušenosti, které mi věnoval v rámci konzultací k prezentaci výsledků a statistice. Za doporučení pacientů a praktické rady děkuji kolegyním Mgr. Tereze Sádlové z ÚVN, Mgr. Marianně Dědkové a Mgr. Alici Oktábcové z lůžek včasné rehabilitace VFN v Praze, Londýnská 15 a Bc. Alžbětě Čábelkové z KRL Albertov. Také děkuji svým kamarádkám Bc. Veronice Špalkové a Bc. Dorotě Podzemné za gramatické, stylistické a formální korektury, také svému bratranci Filipu Fialovi za pomoc s formátováním. Obrovské poděkování patří mým rodičům Gabriele a Stanislavovi Fialovým za finanční podporu a...
Populační biologie a ekologie Phyteuma orbiculare L.
Fialová, Tereza ; Rybka, Vlastimil (oponent) ; Münzbergová, Zuzana (vedoucí práce)
Populační biologie a ekologie druhu Phyteuma orbiculare L. Tereza Fialová Abstrakt Diplomová práce se zabývá druhem Phyteuma orbiculare L. (zvonečník hlavatý) z čeledi Campanulaceae. Studovaný druh je podle vyhlášky MŽP ČR 395/1992 Sb. řazen mezi silně ohrožené druhy naší květeny, přičemž dvě z jeho rozlišovaných subspecií (montanum, flexuosum) jsou řazeny, podle Červeného seznamu, (Procházka 2001) mezi kriticky ohrožené druhy. Výstupem diplomové práce jsou síťové mapy rozšíření všech zjištěných lokalit druhu v období do roku 1949, 1950 - 1989, 1990 - 1999 a 2000 - 2010. Podklady pro síťové mapy byly čerpány z herbářových sbírek, literatury, botanických databází, ze správ CHKO a informací získaných od botanických znalců i z vlastní terénní zkušenosti. Jedním z hlavních cílů diplomové práce je porovnat lokality, na kterých druh roste dnes s lokalitami, na kterých se vyskytoval v minulosti. Na 21 současných a 19 minulých lokalitách druhu v České republice bylo studováno chemické složení půd, druhové složení a velikost populace. Současné lokality jsou druhově bohatší a zároveň živinami chudší. Počet kvetoucích jedinců v populacích P. orbiculare má tendenci fluktuovat v jednotlivých letech. Mnoho lokalit druhu z krajiny nenávratně zmizelo díky nesprávnému a nešetrnému způsobu obhospodařování, konkurenci...
Analýza sociálních služeb pro seniory v České republice v letech 2007 - 2015
Fialová, Tereza ; Prudká, Šárka (vedoucí práce) ; Kotýnková, Magdalena (oponent)
Bakalářská práce se zaměřuje na téma sociálních služeb pro seniory a jejich vývoj od roku 2007 do roku 2015. Cílem práce je popsání vývoje sociálních služeb, jak v České republice, tak v jednotlivých krajích a jejich následná komparace. Práce má také za úkol informovat o současné situaci a z obojího vyplývající prognózy do budoucna a jejich hodnocení. Teoretická část se zabývá definicí a zařazením sociálních služeb v rámci sociální politiky. Nedílnou součástí je popis základních forem sociálních služeb, poskytovatelů sociálních služeb a taktéž legislativního a finančního rámce sociálních služeb v České republice. Metodou užitou v této části práce je rešerše odborné literatury zaměřené na charakteristiku sociální politiky a zvláště sociálních služeb. Část empirická pak navazuje na poznatky z části teoretické. Výzkum se nejdříve zaměřuje na Českou republiku jako celek a až poté přechází ve zkoumání specifik jednotlivých krajů a jejich porovnání. Zde použitými metodami jsou analýza stávajícího systému sociálních služeb a regionální komparace. Zdrojem dat jsou především údaje Českého statistického úřadu a Ministerstva práce a sociálních věcí. Výsledkem zkoumání je potvrzení nezbytnosti sociálních služeb v životě seniorů. Práce se snaží popsat a upozornit na současné systémové nedostatky poskytování a financování sociálních služeb, které je potřeba řešit především s ohledem na současný demografický trend zvyšování počtu starších osob.
Vývoj aplikace pro operační systém iOS
Fialová, Tereza ; Havlíček, Zdeněk (vedoucí práce) ; Stočes, Michal (oponent)
Hlavním cílem této bakalářské práce je vývoj aplikace pro mobilní operační systéme iOS od společnosti Apple. Teoretická část se zabývá studiem podkladů a vymezením syntaxí programovacích jazyků a jejich následné zhodnocení. Následují informace o jednotlivých verzích operačního systému iOS. V praktické části jsou definovány pojmy insolvence a zesplatnění / odstoupení od smlouvy. Dále vývoj samotné aplikace od designové stránky po samotný kód aplikace. Závěrem shrnutí celé bakalářské práce a doporučení.
Čistící účinnosti netradičních filtračních materiálů
Fialová, Tereza ; Hynánková,, Eva (oponent) ; Kriška-Dunajský, Michal (vedoucí práce)
Kořenové čistírny odpadních vod a zemní filtry jsou zařízení, používající pro čištění odpadních vod filtrační materiál, který je ve většině případů tvořen přirozeným říčním štěrkem, hrubým pískem, popřípadě drceným kamenivem. Diplomová práce se zabývá výzkumem čistící účinnosti netradičních filtračních materiálů, resp. testováním zatížením reálnou odpadní vodou ve filtrační koloně, které prokáže jejich možnost použití, jako alternativního média, které zajistí lepší čistící účinek. Pro výzkumné práce byly použity materiály z metalurgického průmyslu: jemná struska a hrubá struska 8-16 mm, dále materiály přírodního charakteru: zeolit, keramzit a materiál z plastu: PUR-pěna. Také byly testované tradiční materiály jemný štěrk a hrubý štěrk, pro srovnání čistících účinností. Materiály byly testovány jak po hydraulické stránce, tak z hlediska čistící účinnosti. Z hydraulických parametrů se jedná o pórovitost a hydraulickou vodivost, dále se stanovovaly nerozpuštěné látky, turbidita a oxidačně-redukční potenciál, jak na přítoku, tak odtoku z filtračních kolon. Akreditovaná laboratoř stanovila dále u přítoku a odtoku z filtračních kolon BSK5, CHSKCr, celkový fosfor, celkový dusík, dusitany, dusičnany, amoniak a rozpuštěný kyslík. Vyhodnocením výsledků z měření se určí, které materiály jsou vhodné pro aplikaci v kořenových čistírnách a zemních filtrech a které ne. Dále byla tato filtrační kolona modelována v programu HYDRUS a výsledek byl srovnán s reálnými výsledky.
Návrhové parametry filtračních materiálů pro domovní kořenové čistírny odpadních vod
Fialová, Tereza ; Rozkošný,, Miloš (oponent) ; Kriška-Dunajský, Michal (vedoucí práce)
Kořenové čistírny odpadních vod a zemní filtry jsou zařízení, používající pro čištění odpadních vod filtrační materiál, který je ve většině případů tvořen přirozeným říčním štěrkem, hrubým pískem, popřípadě drceným kamenivem. Bakalářská práce se zabývá výzkumem netradičních filtračních materiálů, resp. testováním, které prokáže jejich možnost použití, jako alternativního média, které zajistí lepší čistící účinek. Pro výzkumné práce byly použity materiály z metalurgického průmyslu: struska, odpad z cipres filtru, odpad z formovací směsi, velkých tryskačů, malých tryskačů, písčitý filtrační materiál ČEZ, hrubá drcená struska 8-16mm a jako poslední alternativa mletá kávová zrna. Všechny materiály byly testovány jak po hydraulické, tak po chemické stránce (kromě posledního jmenovaného). Z hydraulických parametrů se jedná zejména o pórovitost, hydraulickou vodivost, objemovou hmotnost, měrnou hmotnost, chemické složení a koncentrace chemických výluhů. Vyhodnocením výsledků z měření se určí, které materiály jsou pro aplikaci v rámci kořenových čistíren a zemních filtrů vhodné a které ne. Testování bude pokračovat i v budoucnu v provozních podmínkách na vybrané kořenové čistírně, jednotlivé filtrační kolony (vybrané dle výsledků dosavadního měření) budou zatíženy reálnou odpadní vodou.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 13 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
13 FIALOVÁ, Tereza
2 Fialová, Terezie
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.