Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 153 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Verbální projevy studentů UK FTVS v roli učitele v rámci předmětu Teorie a základy didaktiky plavání
Caletková, Romana ; Čechovská, Irena (vedoucí práce) ; Fialová, Ludmila (oponent)
Název práce: Verbální projevy studentů UK FTVS v roli učitele v rámci předmětu Teorie a základy didaktiky plavání Cíl práce: Cílem práce je posouzení verbální úrovně studentů 2. ročníku UK FTVS v roli učitele plavání v didaktických výstupech předmětu Teorie a základy didaktiky plavání, prostřednictvím analýzy audio-záznamu v délce trvání 15 minut. Srovnávány byly osoby s vyšší pedagogickou praxí v plavecké výuce s osobami se základním plaveckým vzděláním. Metoda: Výzkum je zaměřen na analýzu verbálního projevu učitele plavání. Pro sběr dat jsme aplikovali zúčastněné pozorování a analýzu audio-záznamů. Metoda transkripce umožnila zaznamenat výskyt sledovaných lingvistických a paralingvistických aspektů verbálného projevu. Četnost výskytu jevů byla sledována u dílčích participantů i u skupin studentů s různou mírou plaveckého vzdělání a praxe. Srovnání mezi skupinami bylo provedeno prostřednictvím průměrných hodnot a procentuálně zaneseno do grafů. Výsledky: Verbální projevy studentů se neobešly bez závažnějších slovních prohřešků. Dominantním faktorem byla plevelná slova, jejichž výskyt byl velmi značný u všech probandů bez ohledu na dosažené zkušenosti v oblasti plavání. Analýzou výsledků jsme došli k závěru, že studenti, kteří své základní plavecké vědomosti rozšířili o doplňující výuku katedry...
Sport, zdraví a tělesné sebepojetí studentů gymnázia
Prokůpková, Veronika ; Fialová, Ludmila (vedoucí práce) ; Tilinger, Pavel (oponent)
Název: Sport, zdraví a tělesné sebepojetí studentů gymnázia Cíle: Hlavním cílem této práce byla analýza vztahu k vlastnímu tělu u mládeže ve věku 17 let. Výzkum měl analyzovat pohybové aktivity, tělesné sebepojetí a zdraví studentů gymnázia. Tyto výsledky byly komparovány se stavem před 20 lety. Metody: Veškeré údaje uvedené v empirické části této práce byly získány pomocí dotazníkového šetření mezi studenty 2. ročníku gymnázia. Celkem se výzkumného šetření zúčastnilo 300 studentů, z toho 193 dívek a 107 chlapců. Bylo použito standardizovaného dotazníku, který byl převzat z mezinárodního výzkumu Sport, zdraví a tělesné sebepojetí v zemích střední a východní Evropy (Mrázek, Fialová, Bychovskaja, 1998). Získaná data byla písemně zaznamenána, graficky zpracována a následně vyhodnocena. Dále byla zjištěná data komparována s daty prezentovanými v diplomových pracích před 20 lety (Mešejdová, 1998), (Pavlíková, 1999). Výsledky: Dle získaných údajů bylo zjištěno, že si adolescenti uvědomují význam sportu a celkově zdravého životního stylu pro jejich zdraví. Dívky více motivuje touha po dobrém vzhledu, kdežto chlapce zvýšení fyzické zdatnosti. Chlapci lépe hodnotí své tělo i svou osobu celkově. Dívky naproti tomu lépe pečují o své tělo. Oproti údajům před 20 lety se účast v pohybových aktivitách zvýšila a...
Využití moderních technologií při výuce školní TV
Palička, Pavel ; Fialová, Ludmila (vedoucí práce) ; Mužík, Vladislav (oponent) ; Bureš, Vladimír (oponent)
Pavel Palička - Využití moderních technologií při výuce školní tělesné výchovy Abstrakt disertační práce Problém: Jednou z možných variant podpory motivace k učení je i použití digitálních technologií při vzdělávání. Předmět tělesná výchova v tomto směru nabízí variabilitu prostředí, kde je možné využívat různé typy současných "nositelných" technologií (chytrý telefon, tablet, apod.). V dostupné literatuře nebyl doposud publikován ucelený přehled možností a praktických doporučení pro využití dostupných digitálních technologií v tělovýchovném vzdělávání a současně nejsou ani dostatečně prozkoumány dopady jejich využívání ve školní praxi. Hypotéza: S pomocí inovovaných vyučovacích jednotek s využitím digitálních technologií lze pozitivně ovlivnit vztah žáků k předmětu tělesná výchova a posílit vnitřní motivaci související s realizací pohybových aktivit v rámci tělesné výchovy. Cíl: Cílem praktické části práce bylo identifikovat změny v oblasti vnitřní motivace a vztahů k pohybovým aktivitám v rámci předmětu tělesna výchova, které jsme vyvolaly působením experimentálního vzdělávacího programu s využitím digitálních technologií. Metody: Výzkum měl podobu kvaziexperimentu, který probíhal v 6.-9. ročnících základní školy v předmětu školní tělesná výchova. Soubor (N=237) byl tvořen experimentální (n=119) a...
Matkou v pozdním věku: proměny pozdního mateřství od vzniku Československa po současnost
Šimečková, Michaela ; Fialová, Ludmila (vedoucí práce) ; Kocourková, Jiřina (oponent) ; Hašková, Hana (oponent)
Matkou v pozdním věku: proměny pozdního mateřství od vzniku Československa po současnost Abstrakt Disertační práce poskytuje makrostrukturální pohled na vývoj pozdního mateřství, v práci definovaném jako mateřství žen starších 35 let, na území dnešní České republiky v letech 1920-2015. Studie zkoumá otázku, do jaké míry konverguje reflexe pozdního mateřství ve vybraných obecných a odborných periodikách s poznatky plynoucími z analýzy demografických dat. Za tímto účelem je použit metodologicky smíšený výzkum, jenž umožňuje propojení závěrů z kvantitativní analýzy demografických dat (demografická analýza a binární logistická regrese) a kvalitativní a kvantitativní analýzy médií (diskursivní a obsahová analýza). Jak studie dokládá, vývoj pozdního mateřství v českých zemích variuje na celé škále možných mediálních percepcí, úrovní i intenzit plodnosti. Práce ukazuje na silnou provazbu mezi mediální percepcí pozdního mateřství a závěry vyplývajícími z demografických analýz, které jsou po většinu sledovaných let shodné. Studie přestavuje s jistou simplifikací pět obrazů pozdního mateřství. První obraz "zkušená matka" (1920-37) představuje pozdní matku jako ženu vdanou s vyšším počtem dětí, s bohatými zkušenosti ve vedení domácnosti a výchově dítěte. U druhého obrazu "zasloužilé matky" (období 1960-62) je vyjma...
Analýza plnění cílů školní tělesné výchovy u absolventů základní školy
Hanzlík, Michal ; Fialová, Ludmila (vedoucí práce) ; Tilinger, Pavel (oponent)
Název: Analýza plnění cílů školní tělesné výchovy u absolventů základní školy. Cíle: Hlavním cílem této práce byla analýza vědomostí, dovedností a úrovně pohybových schopností a postojů absolventů 9. ročníků ZŠ podle navrhovaných standardů pro tělesnou výchovu zpracovaných dle upraveného RVP ZV. Metody: Ke sběru a následnému vyhodnocení dat bylo použito dotazníkové šetření. Celkem bylo dotazováno sto čtyřicet žáků, přičemž sedmdesát žáků bylo z Písku a sedmdesát z Českých Budějovic. Dále byli dotazováni jejich učitelé tělesné výchovy. Výsledky: Výsledky analýzy nekorespondují s očekáváním, že žáci mají dostatečné vědomosti o činnostech ovlivňujících jejich zdraví a dovednosti v oblasti Tělesné výchovy. Žáci nemají dostatečné (všeobecné) teoretické znalosti z této oblasti. Klíčová slova: Standardy vzdělávání, základní vzdělávání, rámcové vzdělávací programy, tělesná výchova, pohybová gramotnost, kompetence žáka.
Možnost využití principů Alexanderovy techniky na základních školách a ve sportu dětí a mládeže
Zapala, Michal ; Parry Martínková, Irena (vedoucí práce) ; Fialová, Ludmila (oponent)
Název: Možnost využití principů Alexanderovy techniky na základních školách a ve sportu dětí a mládeže Cíle: Cílem této diplomové práce je představit Alexanderovu techniku a vztáhnout ji do školního prostředí, jako prvek (převážně) primární prevence. Nejprve vysvětlíme problematiku školního prostředí ve vztahu k pohybovým návykům žáka a výchově ke zdraví. Poté navrhneme možnost obohacení školní TV a podpory rozvoje zdraví dětí a mládeže pomocí využití principů Alexanderovy techniky ve školních pohybových hrách a vysvětlení přínosu těchto her do běžného života. Metody: Analýza, argumentace, kritické uvažování, kreativní myšlení, kvalitativní (nestrukturované) pozorování Výsledky: Vztažení Alexanderovy techniky do školního prostředí. Návrhy dětských pohybových her na základě principů Alexanderovy techniky. Klíčová slova: Alexanderova technika, postura, prevence, školní tělesná výchova, sport

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 153 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
15 FIALOVÁ, Lenka
1 FIALOVÁ, Linda
10 FIALOVÁ, Lucie
1 Fialová, Lada
1 Fialová, Ladislava
15 Fialová, Lenka
2 Fialová, Lenka,
1 Fialová, Leona
10 Fialová, Lucie
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.