Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 45 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Podnikatelský plán pro založení resortu jezdectví na Vysočině
Vaňková, Klára ; Fialová, Kristýna (oponent) ; Bumberová, Veronika (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá zpracováním podnikatelského plánu pro založení nového resortu jezdectví na Vysočině. V první kapitole této práce jsou definovány pojmy spojené s podnikáním, přiblížení problematiky jezdectví, analytické metody a nástroje a především popsána struktura a náležitosti podnikatelského plánu. Druhá kapitola se zabývá analýzou vlastních zdrojů a schopností, analýzou vnějšího a oborového prostředí podniku včetně primárního marketingového výzkumu. Na základě těchto analýz je ve třetí kapitole zpracován kompletní podnikatelský plán pro založení nového resortu jezdectví.
Struktura veřejných zakázek
Fialová, Kristýna
Tento článek pojednává o struktuře veřejných zakázek a hlavním cílem zmíněného článku je klasifikovat veřejné zakázky v České republice tak, aby bylo možné založit konkrétní výzkum v rámci disertační práce. Veřejné zakázky se člení jednak podle předmětu plnění na veřejné zakázky na dodávky, veřejné zakázky na služby a veřejné zakázky na stavební práce, tak podle předpokládané hodnoty. Rozlišujeme veřejné zakázky malého rozsahu, podlimitní veřejné zakázky a nadlimitní veřejné zakázky.
Využití bezpilotních leteckých prostředků v precizním zemědělství
Fialová, Kateřina ; Matějíček, Luboš (vedoucí práce) ; Brůna, Josef (oponent)
6 Abstrakt Bakalářská práce se zabývá využitím bezpilotních leteckých prostředků (UAV) v precizním zemědělství. UAV jsou jedním z mnoha nástrojů využívaných k dálkovému průzkumu Země (DPZ), jejichž úkolem je sledování objektů bez přímého fyzického kontaktu. Za posledních 20 let došlo k rozšíření UAV v nejrůznějších oblastech, masivně pak právě v precizním zemědělství. Práce srovnává UAV s klasickými prostředky DPZ a prostřednictvím ukázek reálného nasazení UAV ve vybraných případových studiích - Applications of Low Altitude Remote Sensing in Agriculture, Weed Mapping using Object-Based Analysis of UAV images, Low-altitude, high- resolution aerial imaging systems for row and field crop phenotyping a Estimating Biomass using Crop Surface Models ukazuje široké možnosti sběru, zpracování a vyhodnocení dat, pokrývající celé spektrum důležitých informací, využitelných v precizním zemědělství. UAV a jejich použití v precizním zemědělství je oblastí, kterou čeká dynamická expanze a která přináší oproti standardnímu sběru dat, jen samá pozitiva. Největší výhodou je obrovská flexibilita jak z hlediska nasazení, tak z hlediska osazení senzory, vysoká přesnost pořízených dat, jednoduchost obsluhy, finanční dostupnost a návazně na to i dostupnost softwaru, specializovaného k zpracování takto získaných dat. Jedinou možnou...
Minimální mzda : teorie politiky a ekonomické souvislosti v České republice
Fialová, Kamila ; Erbenová, Michaela (vedoucí práce)
Institut minimální mzdy se používá v mnoha zemích EU. Primárním smyslem tohoto opatření hospodářské politiky na trhu práce je především zvýšení důchodů nízkopříjmových domácností a snižování nerovnosti rozdělení příjmů ve společnosti. Ekonomická teorie se hojně zabývá účinností tohoto opatření a jeho ekonomickými důsledky. Podle některých teorií může zavedení minimální mzdy snížit zaměstnanost v ekonomice (jak celkovou, tak zejména mladších věkových skupin) a tím také způsobit snížení důchodů pracovníků, kteří by za původních okolností našli práci placenou pod úrovní minimální mzdy. Reálný vliv na nerovnost rozdělení příjmů je tak zcela opačný. Debaty kolem minimální mzdy tak mají jednak rozměr ekonomický, ale také sociální. V úvodu své práce chci rekapitulovat současné ekonomické koncepty týkající se minimální mzdy, včetně důvodů pro její zavedení. Soustředit se budu také na ekonomické dopady vyplývající z jednotlivých teoretických přístupů. Další část práce bych chtěla věnovat popisu vývoje minimální mzdy v České republice a srovnat její parametry s převládající praxí v zahraničí. Jádrem práce pak bude konfrontace uvedených teorií s realitou v České republice s cílem nastínit, jaký dopad má empiricky užití minimální mzdy na ekonomiku a sociální prostředí v České republice. Práce bude zejména usilovat o...
Nábytek pro seniory
Fialová, Karolína
Diplomová práce se zabývá problematikou nábytku pro seniory. Cílem je analýza nábytku pro seniory. V úvodu se práce věnuje demografii a důležitým informacím ohledně seniorů, jejich bydlení, psychologie, zdraví a vlastností nábytku pro ně určeného. Dále se práce věnuje průzkumu nabídky firem. Průzkum v domovech pro seniory má za cíl zjistit vlastnosti nábytku, který se v domovech vyskytuje, a získání informací od klientů a ošetřujícího personálu ohledně spokojenosti a požadavků na nábytek. V závěru práce jsou získané informace celkově zhodnoceny a využity pro tvorbu chybějícího nábytkového prvku a tvorbu informačního letáčku.
Využití bezpilotních prostředků v získávání dat o životním prostředí
Fialová, Kateřina ; Matějíček, Luboš (vedoucí práce) ; Müllerová, Jana (oponent)
Tato bakalářská práce je rozdělena na tři části. První část se věnuje popisu vývoje bezpilotních leteckých prostředků (dále jen UAV) a jejich použití v oblasti přírodních věd. Nejprve jsou zde uvedeny obecné údaje o těchto technologiích, dále pak jejich využití v environmentálních vědách. Od komerčního mapování terénu až po vědecká výzkumná měření. Hlavním využitím je snímkování pomocí multispektrálních kamer, nebo měření pomocí nejrůznějších speciálních senzorů. Druhá část pojednává o konkrétních projektech využití UAV. Součástí je odborná rešerše s uvedením odkazů na odbornou literaturu, konkrétní projekty a aktuální informace, získané s využitím Internetu. Dále je zde provedeno zhodnocení využitelnosti získaných dat pro zpracování v GIS. V třetí, závěrečné části je zpracováno několik vybraných případových studií pro demonstraci využití těchto prostředků pro sběr dat o životním prostředí. Data pro případové studie byla bezplatně poskytnuta firmou zabývající se nasazením UAV ve spolupráci s vědeckými institucemi a vysokými školami.
Essays on Public Finance
Lichard, Tomáš ; Hanousek, Jan (vedoucí práce) ; Palda, Filip (oponent) ; Fialová, Kamila (oponent)
Tato dizertace se věnuje dvěma v současnosti často diskutovaným tématům v oblasti veřejných financí: šedé ekonomice (a vlivu, který na ni má zavedení rovné daně) a daním z finančních transakcí. První kapitola nabízí přehled současně používaných odhadů šedé ekonomiky, a to hlavně odhadů založených na mikroekonomických datech. Ukazuje, že předpoklady, na kterých je založena identifikace zamlčování příjmu ve většině současných studií (hlavně předpoklad, že zaměstnanci svůj příjem nikdy nezamlčují), jsou pravděpodobně příliš přísné. Ilustruje to na datech ze čtyř postkomunistických ekonomik. Druhá kapitola popisuje odhad šedé ekonomiky, jehož předpoklady jsou flexibilnější než předpoklady předchozích odhadů. Za předpokladu, že domácnosti, které v dotaznících zamlčují část příjmu, mají vyšší mezeru mezi příjmy a výdaji než ty, které uvádějí svůj příjem pravdivě, odhadujeme regresní model s přechodem mezi dvěma stavy (přiznaný a zatajovaný příjem), ve kterém není pravidlo přechodu zcela známo a je endogenní. To nám umožňuje odhadnout pravděpodobnost zatajování příjmu pro každou domácnost zároveň s předpokládanou nepřiznanou částkou. Na datech z České a Slovenské republiky ukazujeme, že takto odhadnutá velikost šedé ekonomiky je větší než u předchozích metodologií. Výsledky jsou...
Chráněná území a ochranná pásma přírody a krajiny
Fialová, Kristýna ; Franková, Martina (vedoucí práce) ; Stejskal, Vojtěch (oponent)
Tématem předkládané diplomové práce jsou chráněná území a ochranná pásma přírody a krajiny v právu životního prostředí na území České republiky. Práce se zaměřuje na velkoplošná chráněná území - národní parky a chráněné krajinné oblasti. Celá diplomová práce je rozdělena na osm hlavních kapitol, které jsou mezi sebou tematicky provázané. Věnují se pramenům práva na mezinárodni, unijní a národní úrovni. Předkládají základní charakteristiky zvláště chráněných území, pojednávají o způsobech vyhlašování, ochranných podmínkách a dalších způsobech ochrany. V samostatné kapitole je pojednáno o soustavě NATURA 2000, přírodním parku, přechodně chráněné ploše a ochranných pásmech. Cílem diplomové práce je pojednat o platné právní úpravě územní ochrany na národní, mezinárodní i unijní úrovni a upozornit na problematiku některých institutů.
Standardizace ošetřovatelské péče v Oblastní nemocnici Náchod
Fialová, Kateřina ; Vrzáček, Petr (vedoucí práce) ; Slanina, Petr (oponent)
7 ABSTRAKT Název práce: Standardizace ošetřovatelské péče v Oblastní nemocnici Náchod Autorka: Bc. Kateřina Fialová Katedra: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií, Katedra řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích Vedoucí diplomové práce: Mgr. Petr Vrzáček, Katedra řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích Tato práce se zabývá problematikou standardizace ošetřovatelské péče, zejména implementací standardů a zkoumáním postojů nelékařských zdravotnických pracovníků Oblastní nemocnice Náchod, a. s., ke standardizaci. V teoretické části byly popsány pojmy kvalita, standardy, audit, akreditace, certifikace. Tato část práce se také věnuje úloze zdravotnického a ošetřovatelského managementu při řízení kvality. Praktická část byla rozdělena na tři výzkumné oddíly. V první části byla diagnostikována oblast standardizace ošetřovatelské péče, především pak pilotní verze standardů ošetřovatelské péče. Z této diagnostiky vzešla dvě doporučení - přepracovat platnou metodiku tvorby standardů ošetřovatelské péče a začít pracovat na změně postojů nelékařských zdravotnických pracovníků k standardům a ke standardizaci ošetřovatelské péče. Kvantitativní výzkum v druhé části práce detailně zmapoval postoje a motivace nelékařských zdravotnických pracovníků ke standardům,...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 45 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
14 FIALOVÁ, Kateřina
3 FIALOVÁ, Klára
5 Fialova, Karolina
1 Fialová, K.
3 Fialová, Kamila
5 Fialová, Karolina
5 Fialová, Karolína
14 Fialová, Kateřina
3 Fialová, Klára
4 Fialová, Kristina
7 Fialová, Kristýna
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.