Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Neviditelný problém: rovnost a diskriminace v praxi
Skálová, Helena ; Fialová, Eva ; Koldinská, Kristina ; Sokačová, Linda ; Štěpánková, Martina
Sborník textů autorského kolektivu k problematice rovnosti a diskriminace v ČR
Nizozemský odborný jazyk a problematika překladu do češtiny
Fialová, Eva ; Hrnčířová, Zdeňka (vedoucí práce) ; Rakšányiová, Jana (oponent)
Nizozemský odborný jazyk a problematika překladu do češtiny Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá analýzou nizozemského odborného jazyka se zaměřením na jazyk právnický. Úvodní část práce je věnována obecné problematice překladu a zvláštnostem překladu odborného jazyka, včetně teoretického pojednání o terminologii a ekvivalenci. Poté se práce věnuje specifickým problémům překladu jazyka právnického. V další části je provedena lingvistická analýza nizozemského právního jazyka. Následuje rozbor ekvivalence nizozemských a českých právních termínů spolu s překladatelským řešením nulové ekvivalence. Závěrečná část práce je věnována praktickému překladu nizozemských právních textů do češtiny. Cílem práce je ukázka praktické aplikace teoretických poznatků o překladu právního jazyka.
Úrazy ve stáří, možnosti jejich prevence
Fialová, Eva ; Bártová, Jiřina (vedoucí práce)
Úrazy ve stáří jsou problémem, kterým je vhodné se zabývat. Představují závažnou a specifickou položku v nemocnosti seniorů. Jejich závažnost spočívá kromě ohrožení života ve snížení až ztrátě soběstačnosti. To má následně negativní dopad na kvalitu života starého člověka. Úrazy vážně ohrožují zdraví a život postiženého jedince, současně však mají dalekosáhlý vliv i na jeho nejbližší sociální okolí. Jsou ekonomicky nákladné pro celou společnost. Závažnost a množství úrazů velice souvisí se zdravotním a funkčním stavem seniora. To je také důvod, proč je třeba věnovat pozornost prevenci.V této problematice je mnoho možností a prostoru pro preventivní opatření nejen výchovnými a organizačními zásahy, ale hlavně zlepšováním celkového (fyzického i psychického) stavu starého člověka a zajištěním důstojných podmínek pro plnohodnotný život ve stáří.
Spolupráce asistentů pedagogů s učiteli na základních školách
FIALOVÁ, Eva
Autorka se v bakalářské práci zabývá problematikou a některými základními poznatky souvisejícími s profesí asistenta pedagoga a jeho spoluprací s učitelem na základních školách. V teoretické části jsou předneseny některé definice, pojmy a zákony, které se touto problematikou zabývají. Dále je zde snaha charakterizovat jednotlivé druhy asistentů, větší pozornost je věnována asistentovi pedagoga pro zdravotně postižené nebo znevýhodněné děti. Poslední část práce je stěžejní a zaměřuje se na spolupráci asistentů a učitelů. V jejích jednotlivých podkapitolách jsou nastíněny kompetence asistenta i učitele, jejich srovnání a návrhy na možnou spolupráci. Empirická část práce je zpracována pomocí dotazníků a rozhovorů s asistenty a učiteli. Rozhovory jsou zaměřeny zejména na zmapování konkrétních činností asistenta pedagoga a možnosti spolupráce s učitelem.
Spotřební chování -- vliv dětí na spotřební chování rodičů
Fialová, Eva ; Koudelka, Jan (vedoucí práce) ; Zamazalová, Marcela (oponent)
Bakalářská práce "Spotřební chování -- vliv dětí na spotřební chování rodičů " je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části se zaobírám přiblížením důležitých pojmů, které souvisí se spotřebním chováním a reklamou. V Praktické části bylo provedeno vlastní dotazníkové šetření zaměřené na ovlivňování spotřebního chování rodičů dětmi a na vztah dětí k reklamě. Cílem této práce bylo zjistit, jaký mají děti vztah k reklamě a hlavně do jaké míry děti působí na spotřební chování svých rodičů.

Viz též: podobná jména autorů
4 FIALOVÁ, Eliška
11 FIALOVÁ, Eva
1 Fialová, Elena
4 Fialová, Eliška
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.