Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 22 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Investigation of new catalysts for polymer membrane fuel cells
Fiala, Roman ; Matolín, Vladimír (vedoucí práce) ; Bystroň, Tomáš (oponent) ; Napporn, Teko Wilhelmin (oponent)
Palivové články jsou slibným alternativním zdrojem elektrické energie. I přes výrazné zlepšení, které bylo dosaženo výzkumem v posledních desetiletích, tech- nologie ještě není připravena pro široké komerční využití. Katalyzátor palivových článků (FC) by měl být stále zkoumán kvůli skutečnosti, že jediným spolehlivým funkčním katalyzátorem je platina, ušlechtilý a drahý kov, což znemožňuje ma- sové použití této technologie. V této práci je prezentován výzkum platinového katalyzátoru dopovaného oxidem ceričitým a jeho modifikace připravované mag- netronovým naprašováním, což je technika fyzikální depozice. Katalyzátor byl studován za použití standardních technik povrchové analýzy (PES, SEM, AFM, XANES) a elektrochemického měření (CV, PEIS). Hlavní část práce popisuje analýzy katalyzátoru přímo v palivových článcích pomocí individuálně navržené testovací stanice. Vzhledem k vysoké hustotě energie (PD) asi 1 W cm−2 a podstatně vyššímu specifickému výkonu na gram platiny (SP) 1,6 kW mg−1 ve srovnání s komerčním referenčním katalyzátorem Pt-Ru / Pt-C a navíc díky rela- tivně dlouhé stabilitě, byl naprašovaný katalyzátor na bázi oxidu ceričitého dopo- vaný platinou shledán jako vhodný katalyzátor pro PEM FC. Navíc byla ukázána možná náhrada Pt a CeO2 jinými prvky. Vedle těchto výsledků byl prezentován návrh...
Strategická analýza podniku
Kökényová, Kateřina ; Fiala, Roman (vedoucí práce) ; Tyráček, Petr (oponent)
Cílem diplomové práce Strategická analýza podniku je provedení komplexní analýzy současného stavu společnosti TIPAFROST a.s. Teoretická část práce je věnována popisu základních pojmů strategického řízení a především analýz vnitřního a vnějšího prostředí. V praktické části jsou aplikovány teoretické poznatky k vypracování již zmíněných analýz. Výsledné faktory budou zaneseny do SWOT analýzy, kde bude jejich síla a pozice ve společnosti zhodnocena za pomocí IFE a EFE matice. Výsledky jsou shrnuty v TOWS matici, díky které je společnosti navržen strategický přístup. Zvolená strategie a konkrétní doporučení pro budoucí rozvoj slouží managementu společnosti.
Podnikatelský plán
Juranová, Petra ; Fiala, Roman (vedoucí práce) ; Kozáková, Petra (oponent)
Cílem této diplomové práce je vypracování podnikatelského plánu pro založení bistra. Práce se nejdříve věnuje podnikání obecně, náležitostem podnikatelského plánu a poté samotnému zpracování podnikatelského plánu na základě studia odborné literatury. Součástí plánu je analýza vnitřního a vnějšího prostředí, finanční plán a marketingový plán. V závěru práce je vyhodnoceno, zda je založení bistra realizovatelné, rentabilní a finančně udržitelné. Práce má sloužit jako základ a opora při realizaci tohoto podnikatelského záměru.
Podnikatelský plán
Kůta, Martin ; Fiala, Roman (vedoucí práce) ; Hedija, Veronika (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na sestavení podnikatelského plánu pro společnost zabývající se pravidelným úklidem společných prostor bytových domů. Cílem práce je určení potenciálu společnosti v rámci jejího dalšího rozvoje a to za jakých podmínek může tento rozvoj trvale udržet. Pro vyhodnocení těchto cílů bylo využito teoretických poznatků z oblasti podnikatelského prostředí a praktických zkušeností, výzkumů či analýz. Celkovým výstupem je pak konkrétní identifikace platných závěrů pro tuto práci.
Finanční situace společnosti HC Dukla Jihlava
Kříženecká, Monika ; Kozáková, Petra (vedoucí práce) ; Fiala, Roman (oponent)
Cílem diplomové práce je popsat a zhodnotit finanční situaci společnosti HC Dukla Jihlava s.r.o. a to nejen pomocí finanční analýzy, ale také komparací s jinými spor-tovními kluby. Situaci klubu sleduji za období od 1. 5. 2010 do 30. 4. 2016. Výsledkem mé práce bude posouzení situace na základě těchto finančních analýz a PESTEL analýzy a následné stanovení doporučení ke zlepšení situace.
Strategická analýza podniku
Míka, David ; Fiala, Roman (vedoucí práce) ; Dvořák, Jiří (oponent)
Diplomová práce se zabývá strategickou analýzou a její praktickou aplikací na firmě Pavel Míka-Faliko. Teoretická část popisuje základní strategické pojmy a strategické analýzy, které jsem se rozhodl ve své práci aplikovat. V úvodu praktické části představuji analyzovanou firmu a dále pokračuji rozdělením praktické části do dvou částí, kdy zvlášť analyzuji vnitřní a vnější prostředí firmy. Na základě výsledků provedených analýz využívám další strategické metody k vygenerování vhodné alternativní strategie a návrhů k zefektivnění provozu organizace. Závěr obsahuje shrnutí zjištěných údajů a doporučení.
Společenská odpovědnost firem v praxi
Stachová, Šárka ; Fiala, Roman (vedoucí práce)
Tato diplomová práce hodnotí koncepci společenské odpovědnosti firem, an-gl. corporate social responsibility (CSR), a její využití v praxi ve vybraných společnos-tech. V úvodu práce jsou definována teoretická východiska práce. Za jeden z přínosů konceptu společenské odpovědnosti je považováno zvýšení konkurenceschopnosti, které pomůže společnosti Bel naplnit strategický cíl, který si do roku 2025 vytyčila. V praktické části jsou zhodnoceny aktivity CSR ve společnosti Bel a porovnány s konkurenční firmou Savencia. Na základě jejich komparace jsou autorem navržena doporučení pro možná vylepšení a rozvoj CSR aktivit ve společnosti Bel.
Podnikatelský plán
Krajčovič, Tomáš ; Fiala, Roman (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá vypracováním podnikatelského plánu, který slouží jako podklad pro založení car sharingové společnosti. Práce je členěna na tři hlavní části, část teoretickou, metodologickou a praktickou. Teoreticko-metodologická část práce se věnuje struktuře podnikatelského plánu, jeho významu, doporučenému postupu sestavení a technikám situační analýzy, použitými v části praktické. Hlavní náplň diplomové práce spočívá v sestavení podnikatelského plánu pro založení smyšlené společnosti Sdílej auto, s.r.o., operující na trhu s car sharingovými služ-bami. V této části je proveden základní průzkum trhu, včetně definice tržního po-tenciálu, PESTE analýzy, analýzy konkurenčního prostředí využitím Porterova mo-delu pěti sil a celkového zhodnocení podnikatelského prostředí využitím matice SWOT. Praktická realizovatelnost plánu je posléze ověřena konstrukcí finančního plánu.
Strategická analýza společnosti TKZ Polná, s.r.o.
Jouklová, Dagmar ; Fiala, Roman (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce, která nese název Strategická analýza společnosti TKZ Polná, spol. s r. o., je provést strategickou analýzu v této společnosti a následně navrhnout možná strategická doporučení. V teoretické části jsou uvedeny analytické metody a nástroje k vhodnému provedení analýzy jak vnitřního, tak vnějšího okolí podniku. V praktické části jsou pak tyto metody aplikovány na společnost. Výsledky analýz z praktické části práce jsou poté shrnuty ve SWOT analýze, kde jsou jednotlivé faktory zhodnoceny pomocí EFE a IFE matice. Hodnoty z těchto matic jsou zaznamenány do TOWS matice, díky které bude možné navrhnout společnosti konkrétní strategická doporučení nebo nové strategie pro další budoucí rozvoj.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 22 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 FIALA, Radek
1 Fiala, Radek
1 Fiala, Radim
3 Fiala, Richard
2 Fiala, Rostislav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.