Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 131 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Výuka střelby s přihlédnutím k aspektům osobní ochrany
Hlavička, Petr ; Fiala, Miloš (vedoucí práce) ; Opelka, Luboš (oponent)
Název: Výuka střelby s přihlédnutím k aspektům osobní ochrany Cíle: Hlavním cílem této práce je seznámit s problematikou použití střelné zbraně k ochraně života, zdraví a majetku. Metody: V této práci je použita metoda popisné analýzy. Výsledky: Výsledkem práce je, že trénink obranné střelby je podmíněn získáním základních střeleckých dovedností a zvyšuje pravděpodobnost úspěchu při bránění života a zdraví palnou zbraní. Klíčová slova: střelba, obrana, zbraň, pistole, výstřel, terč, míření, polohy
Vliv střelecké polohy na přesnost sportovní střelby ze vzduchové pušky v poloze vleže
Čalfová, Andrea ; Fiala, Miloš (vedoucí práce) ; Opelka, Luboš (oponent)
Název: Vliv střelecké polohy na přesnost sportovní střelby ze vzduchové pušky v poloze vleže. Cíle: Hlavním cílem této empiricko - teoretické práce je zjistit, jaký má vliv střelecká poloha vleže na střelbu ze vzduchové pušky. Metody: V této práci byla použita metoda analýzy, testování, pozorování a porovnání. Metoda analýzy byla aplikována v rozboru sportovní střelby a střelecké polohy vleže. Metoda porovnání v části srovnání mezi vlastní střelcovo polohou a záměrně upravenou polohou. Tabulky, grafy a statistické výpočty byly provedeny pomocí funkcí v programu Microsoft Excel. Výsledky: Výsledkem práce je, že změna polohy vleže nemá významný vliv na přesnost a na výsledek střelby. Po změně polohy došlo u všech střelců ke zhoršení střeleckých výsledku, které jsou statisticky nevýznamné. Klíčová slova: sportovní střelba, vzduchová zbraň, střelecká poloha, terč
Analýza činnosti krajského Záchranného hasičského sboru v Královéhradeckém kraji
Klimešová, Markéta ; Fiala, Miloš (vedoucí práce) ; Vilášek, Josef (oponent)
Název práce: Analýza činnosti krajského Hasičského záchranného sbor v Královéhradeckém kraji Cíl práce: Analýza činnosti hasičského záchranného sboru v Královéhradeckém kraji za dané období. Metoda: Rešerše dostupných pramenů, sběr dat a spolupráce s profesionálními hasiči Hasičského záchranného sboru v Hradci Králové. Výsledky: Všechny zde vypsané statistické údaje vycházely z ročenek Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje. Výsledky obsahují data pro Královéhradecký kraj. Klíčová slova: Hasič, činnost, kraj, záchrana
Integrovaný záchranný systém (IZS) v ČR a jeho srovnání s obdobnými systémy ve vybraných státech EU
Šlechta, Radek ; Fiala, Miloš (vedoucí práce) ; Vilášek, Josef (oponent)
Název: Integrovaný záchranný systém (IZS) v ČR a jeho srovnání s obdobnými systémy ve vybraných státech EU Cíle: Hlavním cílem této práce je na základě teoretických znalostí vytvořit ucelený a souvislý přehled o integrovaném záchranném systému v České republice, jeho struktuře, fungování, úkolech a také jeho porovnání s několika obdobnými systémy ve státech Evropské unie. Metody: Vyhledávání studijních materiálů, jejich prostudování a rešerše, nejen o integrovaném záchranném systému v ČR, ale také zahraničních. Bakalářská práce je zaměřena teoreticky, proto je k jejímu sepsání zapotřebí shromažďování a třídění poznatků o dané problematice, vyhledávání informací v elektronických i tištěných publikacích a dalších dostupných zdrojích, které se zabývají samotným tématem integrovaného záchranného systému i souvisejících okruhů. Výsledky: Analýza a srovnání záchranných systémů v České republice a v dalších vybraných státech Evropské unie na základě předchozího studia pramenů a studijních materiálů. Klíčová slova: systém, záchranářství, Evropa, porovnání, Česká republika
Analýza činnosti Horské služby za období 2010 - 2014
Jandečková, Julie ; Fiala, Miloš (vedoucí práce) ; Vilášek, Josef (oponent)
Název: Analýza činnosti Horské služby za období 2010 - 2014 Cíle: Cílem této diplomové práce je zpracování a statistické vyjádření zásahů Horské služby ČR za období 2010 - 2014 na území České Republiky. Dále si práce klade za cíl souhrnně popsat historický vývoj Horské služby ČR, popsat podrobněji místo jejího působení a činnosti, při kterých se stávají nehody nejčastěji. Metody: V této práci jsou použity metody obsahové analýzy a metody sběru dat z dostupných zdrojů a materiálů, metoda popisné statistky a následné srovnání dat. Získaná data jsou prezentována prostřednictvím tabulek a grafů, které jsou detailně popsané a zhodnocené. Výsledky: Výsledkem práce je souhrnný popis Horské služby ČR od vzniku až po současnost, její působení a legislativní pravomoc. Dále jsou popsány horské oblasti, kde Horská služba ČR působí a má své stanice. Jsou zde sepsána a vyhodnocena číselná data všech zásahů Horské služby ČR za období 2010 - 2014. Tato data jsou doložena přehlednými tabulkami s přesnými počty zásahů a podpořena grafy pro lepší zhodnocení. Klíčová slova: analýza, činnost, služba, hory, technika
Charakteristika druhů a případů mimořádných událostí v ČR
Šedivý, Jakub ; Fiala, Miloš (vedoucí práce) ; Vilášek, Josef (oponent)
Název: Charakteristika druhů a případů mimořádných událostí v ČR. Cíl práce: Cílem práce je charakterizovat druhy mimořádných událostí a přidat k nim konkrétní případy z České republiky. Metody: Zkoumání, analýza a rozbor získaných informací, které souvisejí s problematikou mimořádných událostí v České republice. Výsledky: Kompletní přehled mimořádných událostí, které mohou vzniknout nebo již vznikly na území České republiky. Klíčová slova: Událost, systém, nebezpečí, hasič, záchrana.
Činnost lezeckých skupin Hasičského záchranného sboru v Králověhradeckém kraji
Brouček, Miloslav ; Fiala, Miloš (vedoucí práce) ; Vilášek, Josef (oponent)
Název: Činnost lezeckých skupin Hasičského záchranného sboru v Královéhradeckém kraji Cíl práce: Hlavním cílem je popis zásahových a výcvikových činností lezeckých skupin Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje v posledních dvou letech. Porovnání jejich provedených výcvikových činností s předepsanými požadavky a nároky na členy lezeckých skupin. Metody: Vypracování rešerše z dostupných materiálů pro teoretickou část. Pro využití dostupných statistik od instruktorů lezeckých skupin jednotlivých územních odborů. Dále vyhodnocení polostrukturovaných rozhovorů s instruktory a členy lezeckých skupin. Výsledky: Na základě vedené evidence instruktorů jednotlivých lezeckých družstev o činnosti bylo prokázáno, že výcviková činnost probíhá nad rámec předepsaného rozsahu.Po vyhodnocenípolostrukturovanýchrozhovorů s instruktory a členy lezeckých skupin byla prokázána dostačující připravenost k řešení mimořádných událostíve výškách a nad volnou hloubkou. Klíčová slova: hasiči, lezci, sbor, speciální skupiny, zásahy
Metodika nácviku čelního startu v paraglidingu
Kuběnka, Daniel ; Dvorský, Jaroslav (vedoucí práce) ; Fiala, Miloš (oponent)
Název: Metodika nácviku čelního startu v paraglidingu Cíle: Cílem této práce je základě literatury, vlastního pozorování a měření vytvoření ideální metodiky pro nácvik čelního startu v paraglidingu. Metody: Během práce byly použity metody pozorování, měření, analýzy, syntézy Výsledky: Byly definovány klíčové okamžiky a jejich proměnné ovlivňující čelní start v paraglidingu. Na základě těchto poznatků byla vytvořena ideální metodika nácvik čelního startu v paraglidingu. Klíčová slova: Paragliding, čelní start, metodika, varianty provedení, padákový kluzák
Analýza zvyšování fyzické zdatnosti u záchranných sborů a služeb
Koblic, Milan ; Fiala, Miloš (vedoucí práce) ; Vilášek, Josef (oponent)
1 Abstrakt Název: Analýza zvyšování fyzické zdatnosti u záchranných sborů a služeb Cíl práce: Cílem diplomové práce je analyzovat fyzickou zdatnost výjezdových hasičů HZS ČR na základě výsledků fyzických testů jednotlivých hasičů za období pěti let. Metody: V diplomové práci byly použity data z pravidelných fyzických testů Hasičského záchranného sboru ČR. Data byla následně standardizována a vyhodnocena pomocí grafů a T-testu. Výsledky: Na základě analýzy byly ověřovány tři hypotézy. Ani jedna z nich nebyla potvrzena. Oproti předpokládanému zvyšování úrovně fyzických schopností došlo k opaku, čili k jejich poklesu. Ve srovnání s populační normou, nedosáhli všichni příslušníci záchranného sboru populačního průměru. Klíčová slova: tělesná zdatnost, záchranný sbor, hasiči, fyzické testy, analýza
Speciální jednotky Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru ČR
Šembera, Ondřej ; Fiala, Miloš (vedoucí práce) ; Vilášek, Josef (oponent)
1 Abstrakt Název: Speciální jednotky Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru ČR. Cíl práce: Hlavním cílem je analýza jednotlivých rot Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru ČR se zaměřením na speciální jednotky. Porovnání statistik záchranných a likvidačních práci od počátku vzniku útvaru do současnosti. Metody: Vypracování rešerše z dostupných materiálů pro teoretickou část práce. Pro praktickou část využití statistik generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Výsledky: Na základě statistik má tento útvar přínos pro práci HZS ČR jak v záchranných a likvidačních prací, tak i z hlediska školícího centra. Klíčová slova: jednotky, hasiči, záchrana, likvidační práce.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 131 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 FIALA, Milan
1 Fiala, Marcel
10 Fiala, Marek
19 Fiala, Martin
3 Fiala, Michael
4 Fiala, Michal
2 Fiala, Milan
1 Fiala, Miloslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.