Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 140 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Ověřování fyzické způsobilosi příslušníků HZS ČR
Brouček, Miloslav ; Fiala, Miloš (vedoucí práce) ; Vilášek, Josef (oponent)
Název: Ověřování fyzické způsobilosti příslušníků HZS ČR Cíl práce: Cílem práce bylo porovnat výsledky příslušníků HZS ČR v Cooperově testu s výsledky ověřování fyzické způsobilosti. Dílčím cílem je rozdělení příslušníků HZS ČR na dvě skupiny, dle toho, zda si zvolí při ověřov ání fyzické způsobilosti volí běh nebo plavání a tyto skupiny porovnat s normou dle Cooperova testu. Metody: V diplomové práci byla použita data z fyzických testů, kterými se ověřuje fyzic ká způsobilost příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR a statistiky zásah ové činnosti. Dále byli příslušníci HZS ČR podrobeni Cooperovu testu a data byla následně standardizována a vyhodnocena. Výsledky: Na základě analýzy byly ověřovány dvě hypotézy. První hypotéza byla potvrze na, druhá byla vyvrácena. Všichni testovaní příslušníci prokázali v Cooperovu testu fyzickou zdatnost nad populačním průměrem. Lepších výsledků v Cooperovu testu dosáhla skupina, která si při ověřování fyzické způsobilosti volí běh. Klíčová slova: příprava, způsobilost, hasiči, kondice, testování
Sportovní paintball
Mareš, Pavel ; Fiala, Miloš (vedoucí práce) ; Opelka, Luboš (oponent)
Název: Sportovní paintball Cíle: Seznámit čtenáře se sportovní disciplínou s názvem sportovní paintball a přiblížit jeho základní principy. Metody: Bylo použití dostupných materiálů týkající se daného tématu. Výsledky: Přehled sportovní disciplína s názvem paintball jeho historii popis vybavení a pravidla. Balistické parametry paintballového značkovače. Klíčová slova: sport, populace, zabezpečení, balistika, trénink
Analýza znalostí školní mládeže na druhém stupni ZŠ z ochrany obyvatelstva
Katolická, Zuzana ; Fiala, Miloš (vedoucí práce) ; Vilášek, Josef (oponent)
Název: Analýza znalostí školní mládeže na druhém stupni základních škol z ochrany obyvatelstva Cíle: Cílem této bakalářské práce je zjistit úroveň znalostí žáků posledních ročníků základních škol z ochrany obyvatelstva. Metody: Pro zjištění znalostí žáků byl použit vytvořený vědomostní test obsahující 9 otázek. Dotazník byl rozdán ve dvou základních školách ve Žďáře nad Sázavou. Cílovou skupinu tvořili žáci 9. ročníků. Výzkumného šetření se celkem účastnilo 55 respondentů. Data byla převedena do elektronické podoby a pomocí programu Microsoft Office Excel byla upravena a graficky zpracována. Výsledky: Žáci devátých ročníku prokázali v celkovém hodnocení 78% znalost tématu ochrana obyvatelstva. Nejlépe se žákům dařilo v tematické oblasti dopravní výchovy. Nejnižší úroveň znalostí prokázali v oblasti zdravotní výchovy. Klíčová slova: znalosti, mládež, ochrana, obyvatelstvo, škola
Sportovní soutěže Vodní záchranné služby.
Hrnčířová, Alena ; Fiala, Miloš (vedoucí práce) ; Vilášek, Josef (oponent)
Název: Sportovní soutěže Vodní záchranné služby Cíle: Cílem práce je stručně shrnout historický vývoj vodní záchranné služby, vymezit vznik vodního záchranného sportu a popis soutěží vodních záchranářů, na našem území a ve světě. Metody: Při tvorbě této práce je využita analýza dostupných pramenů a literatury týkající se problematiky daného tématu. Výsledky práce: Přehled historie Vodního záchranného sportu, shrnutí a sepsání existujících soutěží a vodního sportu v České republice a ve světě. Klíčová slova: vodní záchranná služba, vodní záchranný sport, historie, soutěže, záchranář
Analýza tréninkového procesu v požárním sportu - požární útok
Škodová, Barbora ; Fiala, Miloš (vedoucí práce) ; Vilášek, Josef (oponent)
Název: Analýza tréninkového procesu v požárním sportu - požární útok. Cíle: Ověření účinnosti tréninkového procesu pro disciplínu požární útoku, který byl navržen v bakalářské práci. Metody: Pro vypracování diplomové práce byla použita metoda pozorování, analýza, testování, měření. Výsledky: Bylo zjištěno zlepšení u testovaného souboru po aplikaci navrženého tréninkového plánu. Zlepšení u testovaného souboru bylo v klíčových testech o více jak 10 % oproti kontrolnímu souboru. Klíčová slova: Požární sport, požární útok, tréninkový proces, analýza.
Vývoj a současný stav Vodní záchranné služby ČČK
Krčma, Jakub ; Fiala, Miloš (vedoucí práce) ; Vilášek, Josef (oponent)
Název: Vývoj a současný stav Vodní záchranné služby ČČK Cíle: Cílem této bakalářské práce je popsat historii, strukturu a současnou činnost Vodní záchranné služby Českého červeného kříže. Metody: Při tvorbě této práce je využita analýza související literatury a dalších vhodných dostupných zdrojů. Výsledky: Výsledkem této práce je popis vývoje a současného stavu Vodní záchranné služby Českého červeného kříže a její činnost v rámci Integrovaného záchranného systému České republiky. Klíčová slova: Záchrana, nebezpečí, voda, pomoc, služba.
Komparace testování profesní tělesné výkonnosti vybraných složek Integrovaného záchranného systému a možnosti využití poznatků v Armádě České republiky.
Sás, Ladislav ; Přívětivý, Lubomír (vedoucí práce) ; Fiala, Miloš (oponent)
Název: Komparace testování profesní tělesné výkonnosti vybraných složek Integrovaného záchranného systému a možnosti využití získaných poznatků v Armádě České republiky. Cíle: Cílem práce je analýza testování způsobů přezkoušení profesní tělesné výkonnosti vybraných složek IZS, jejich komparace a možnosti projekce získaných výsledků do podmínek AČR. Metody: V práci byly použity metody používané při zkoumání pohybových aktivit a metody pedagogického výzkumu. Výsledky: Identifikace rozdílů v testování profesní tělesné výkonnosti mezi AČR a vybranými skupinami složek IZS a doporučení k realizaci testování profesní tělesné výkonnosti v AČR. Klíčová slova: Profesní přezkoušení, tělesná výkonnost, sportovní trénink, pohybové schopnosti a dovednosti, testování tělesné výkonnosti, Integrovaný záchranný systém, hasičský záchranný sbor, horská služba, policie České republiky, armáda České republiky.
Činnosti a úkoly potápěčských jednotek u složek IZS
Szatmari, Daniel ; Vondrášek, David (vedoucí práce) ; Fiala, Miloš (oponent)
Název Činnosti a úkoly potápěčských jednotek u složek IZS Cíle Cílem této práce je popsat potápěčské činnosti u složek Integrovaného záchranného systému se zaměřením na potápěčské jednotky HZS ČR a Policie ČR. Konkrétně jejich organizaci, strukturu a provádění samotné potápěčské činnosti u jednotlivých složek. Metody Metodou použitou při tvorbě této závěrečné práce je rozbor co nejširší škály literatury zaměřené na tuto problematiku a následný souhrn a ucelení informací z vybraných zdrojů. Výsledky Přehled vývoje a současného stavu potápěčské činnosti u jednotek Integrovaného záchranného systému. Klíčová slova Integrovaný záchranný systém, potápění, potápěčské jednotky
Výuka střelby s přihlédnutím k aspektům osobní ochrany
Hlavička, Petr ; Fiala, Miloš (vedoucí práce) ; Opelka, Luboš (oponent)
Název: Výuka střelby s přihlédnutím k aspektům osobní ochrany Cíle: Hlavním cílem této práce je seznámit s problematikou použití střelné zbraně k ochraně života, zdraví a majetku. Metody: V této práci je použita metoda popisné analýzy. Výsledky: Výsledkem práce je, že trénink obranné střelby je podmíněn získáním základních střeleckých dovedností a zvyšuje pravděpodobnost úspěchu při bránění života a zdraví palnou zbraní. Klíčová slova: střelba, obrana, zbraň, pistole, výstřel, terč, míření, polohy

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 140 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 FIALA, Milan
1 Fiala, Marcel
10 Fiala, Marek
19 Fiala, Martin
3 Fiala, Michael
4 Fiala, Michal
2 Fiala, Milan
1 Fiala, Miloslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.