Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 81 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Efektivita vzdělávání složek Integrovaného záchranného systému v sytému dalšího profesního a celoživotního vzdělávání
Kameník, Robert ; Fiala, Miloš (vedoucí práce) ; Miler, Tomáš (oponent)
Název: Efektivita vzdělávání složek integrovaného záchranného systému v systému dalšího profesního a celoživotního vzdělávání. Cíle: Cílem práce je v rámci teoretické roviny definovat, popsat a vysvětlit základní klíčové pojmy, které souvisí s integrovaným záchranným systémem. Výzkumným cílem je ověřit funkčnost systému vzdělávání složek IZS prostřednictvím dotazníkového šetření o efektivitě vzdělávání jako nástroje zpětné vazby na systém vzdělávání složek. Metody: Hlavní metodou práce je kvantitativní výzkum založený na standardizovaném dotazníkovém šetření. Výzkum je zaměřen na stávající systém vzdělávání a jeho efektivitu z pohledu složek integrovaného záchranného systému. Výzkum zaměřený na veřejnost se týká zjištění názoru veřejnosti na vnímání jednotlivých složek integrovaného záchranného systému. Výsledky: V rámci dotazníkového šetření byly vymezeny oblasti, které jsou z pohledu efektivity nefunkční. Na základě výsledků získaných analýzou dotazníkového šetření byl sestaven a navrhnut model analyticko-syntetického modelování umožňující vytvořit koncept jednotného vzdělávacího kurzu složek IZS. Klíčová slova: modelování, vzdělávání, systém, hasiči, kvalifikace, policie, záchranář.
Historický vývoj disciplín požárního sportu
Juretzková, Kristina ; Fiala, Miloš (vedoucí práce) ; Vilášek, Josef (oponent)
Název práce Historický vývoj disciplín požárního sportu. Cíle práce Cílem této bakalářské práce je seznámit se s historií požárního sportu, od úplného počátku, až do současné doby požárního sportu u dobrovolných a profesionálních hasičů, jako ho známe dnes. Vysvětlit jednotlivé části a nářadí sportovních disciplín. Metody práce Jedná se o práci popisnou, bude použita metoda sběru dat z dostupné literatury, vyhlášek a internetových zdrojů. V této bakalářské práci nebude prováděno žádné osobní dotazování. Výsledky práce Výsledkem bakalářské práce je souhrnný popis historického vývoje disciplín požárního sportu, až do současnosti. Klíčová slova Historie, disciplíny, překážkový běh na 100 m, štafeta 4 × 100 m, požární útok, výstup na cvičnou věž.
Popis potápěčských lokalit ve Středočeském kraji
Otto, Šimon ; Fiala, Miloš (vedoucí práce) ; Bažant, Filip (oponent)
Název: Popis potápěčských lokalit Středočeského kraje. Cíle: Hlavním cílem této práce je popis potápěčských lokalit ve Středočeském kraji. Cílem je vytvořit příručku pro potápěče, která by jim ulehčovala výběr lokality pro potápění a připravila je na ponor. Dalším cílem bude analýza a srovnání potápěčských lokalit dle daných měřítek. Metody: Studium dostupných současných a historických zdrojů. Přímý průzkum lokalit. Výsledky: Vytvoření průvodce po potápěčských lokalitách Středočeského kraje. Klíčová slova: Potápění, popis, lom.
Vliv specifických podmínek na konfiguraci potápěčské výstroje
Freja, Jan ; Fiala, Miloš (vedoucí práce) ; Bažant, Filip (oponent)
2 Abstrakt Název práce: Vliv specifických podmínek na konfiguraci potápěčské výstroje Cíle práce: Cílem této práce je vytvořit ucelený pohled na nejčastěji používané konfigurace potápěčské výstroje, která je během samotného potápění ovlivňována specifickými podmínkami a její nejdůležitější části historického vývoje až po současnost. Zhodnotit vlastnosti nejčastěji používaných konfigurací. Metoda: Pro ucelení informací o konfiguraci potápěčské výstroje byla zvolena analýza z oblasti odborné literatury a současných internetových zdrojů, které souvisí s oblastí potápění. Výsledky: Výsledkem této práce je zhodnocení konfigurací potápěčské výstroje, kterou ovlivňují specifické podmínky. Klíčová slova: Potápění, specifické podmínky, konfigurace potápěčské výstroje, potápěčská výstroj,
Vývoj a současný stav Policie ČR v rámci IZS v ČR.
Janeček, Libor ; Fiala, Miloš (vedoucí práce) ; Vilášek, Josef (oponent)
Název práce: Vývoj a současný stav Policie ČR v rámci IZS v ČR Cíle práce: popsat vývoj a současný stav Policie České republiky v rámci Integrovaného záchranného systému v České republice se zaměřením na platnou legislativu ve vztahu k Policii České republiky jako samostatnému subjektu a legislativu, která upravuje činnost této složky v rámci integrovaného záchranného systému v České republice. Stručně charakterizovat činnost Obecní policie. Vyjádřit vzájemný vztah mezi integrovaným záchranným systémem a Policií České republiky. Popsat strukturu řízení a velení složek integrovaného záchranného systému včetně krizového a havarijního plánování. Stručně charakterizovat typové činnosti na jejichž plnění se Policie České republiky podílí v rámci integrovaného záchranného systému v České republice. Metoda: z dostupných pramenů utřídit informace k činnosti a úkolům Policie České republiky v rámci integrovaného záchranného systému v České republice. Klíčová slova: mimořádná událost, záchranné a likvidační práce, krizové řízení, typové činnosti, velitel zásahu, krizové a havarijní plánování, Ministerstvo vnitra.
Vyčleněné prostředky ozbrojených sil v rámci IZS v ČR
Kopecká, Jana ; Fiala, Miloš (vedoucí práce) ; Vilášek, Josef (oponent)
Název práce: Vyčleněné prostředky ozbrojených sil ČR v rámci Integrovaného záchranného systému ČR. Cíle práce: popsat vývoj ozbrojených sil a současný stav Armády České republiky v jednotlivých obdobích od vzniku Československého státu až do roku 2005. Stručně charakterizovat činnost a vývoj Civilní ochrany od roku 1918 až do roku 2008. V krátkosti popsat významné mezníky ve vývoji Integrovaného záchranného systému ČR. Představit právní rámec, úkoly a hlavní složky IZS ČR. Vyjádřit součinnost mezi integrovaným záchranným systémem a Armádou České republiky se zaměřením na právní opory. Popsat principy a možnosti vyžadování a nasazování sil a prostředků AČR k záchranným nebo likvidačním pracím. Stručně charakterizovat jednotlivé záchranné útvary AČR, respektive jejich odřady, které jsou zahrnuty do plánované pomoci IZS ČR. Metoda: sběr dat z dostupné literatury a informačních zdrojů z dané oblasti a následně jejich utřídění. Klíčová slova: ozbrojené síly, Civilní ochrana, záchranné a výcvikové základny, síly a prostředky, Generální štáb.
Využití letecké záchranné služby v horské službě
Plná, Kateřina ; Fiala, Miloš (vedoucí práce) ; Vilášek, Josef (oponent)
Title of project: Use of air ambulance service in the mountain Aim of project: The aim of this work is to introduce the history and present use air ambulance services in the mountain. Methods of project: Because this is a theoretical work, the collection method used data from available literature, Internet resources, guidelines and regulations. Results: The result will be a chronological summary of all existential Important milestones in the functioning of aviation ambulance service in the mountain. Key words: Rescue, Aviation, First Aid, Christopher, SAR
Vývoj a současný stav obrany a ochrany obyvatelstva
Hlavička, Petr ; Fiala, Miloš (vedoucí práce) ; Vilášek, Josef (oponent)
Název: Vývoj a současný stav obrany a ochrany obyvatelstva. Cíle: Popsat historický vývoj a současný stav obrany a ochrany obyvatelstva. Metody: Studium získaných pramenů, jejich utřídění v časových souvislostech. Věcná analýza stavu obrany a ochrany obyvatelstva. Výsledky: Popis historického vývoje a současného stavu obrany a ochrany obyvatelstva. Klíčová slova: Legislativa, Civilní protiletecká ochrana, Civilní obrana, Civilní ochrana, Ochrana obyvatelstva, Koncepce ochrany obyvatelstva.
Kynologická služba jako ostatní složka IZS.
Korecký, Petr ; Fiala, Miloš (vedoucí práce) ; Vilášek, Josef (oponent)
Název: Kynologická služba jako ostatní složka IZS Cíle: Cílem bakalářské práce je vytvořit přehled o činnosti profesionálních a dobrovolných kynologů spolupracujících se složkami integrovaného záchranného systému. Objasnit náplň jednotlivých složek a uvést, jakou měrou přispívají nebo jsou zapojeny, dále podmínky, které musejí splňovat, aby mohly být využity. Metody: Byla použita metoda sběru dat - shromáždění informací z dostupných pramenů. Dále byla použita metoda rešerše - vyhledávání informací z dostupných pramenů, jejich studium a soupis těchto informací jako výsledku. Výsledky: Byl vytvořen přehled složek a organizací, které se kynologií zabývají, jakou měrou jsou využívány, jaké podmínky musejí splňovat, aby mohli být nasazeni v rámci zásahu IZS. Klíčová slova: záchrana, kynologie, pes, psovod, vyhledávání osob
Metody prodloužení času při potápění na nádech a rizika s tím spojená
Blažek, Dušan ; Fiala, Miloš (vedoucí práce) ; Bažant, Filip (oponent)
Název: Metody prodloužení času při potápění na nádech a rizika s tím spojená Cíle: Hlavním cílem této práce je popsat jednotlivé metody a techniky, které ovlivňují zvýšení výdrže pod vodou při potápění na nádech. Dalším cílem je upozornit na možná rizika a traumata, která se mohou objevit při potápění na nádech a popsat jejich řešení. Tato práce si klade za cíl navrhnout optimální metody, které vedou ke zvýšení výkonnosti a minimalizaci rizik, případně následků souvisejících s potápěním na nádech. Metody: V práci bylo použito obsahové analýzy dokumentů. Především bylo využíváno literárních pramenů týkajících se fyziologie člověka a bezpřístrojového potápění. Výsledky: Návrh optimálních metod, které vedou ke zvýšení výkonnosti a minimalizaci rizik, případně následků souvisejících s potápění na nádech. Klíčová slova: Potápění, hypoxie, ventilace, kyslík, hyperventilace, free diving

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 81 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 FIALA, Milan
1 Fiala, Marcel
8 Fiala, Marek
15 Fiala, Martin
2 Fiala, Michael
4 Fiala, Michal
2 Fiala, Milan
1 Fiala, Miloslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.