Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 13 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analýza obranného výzkumu a vývoje v České republice
Fiala, Karel ; Knobloch, František (vedoucí práce) ; Stejskal, Libor (oponent)
Výzkum a vývoj v oblasti obrany státu je významným veřejně-politickým problémem, který je důležitým prvkem bezpečnostní politiky a v širší perspektivě zasahuje mnoho dalších oblastí. V mojí diplomové práci jsem provedl analýzu české politiky obranného výzkumu a vývoje a mezinárodní porovnání s Nizozemskem a Slovenskem. Deklarovaná vládní politika je nastavena v oblasti obranného výzkumu a vývoje poměrně proaktivně, což však platí zejména na deklarativní úrovni. V praxi obranného výzkumu a vývoje lze identifikovat řadu problematických oblastí. Výdaje Ministerstva obrany na výzkum a vývoj v jeho gesci od roku 1999 klesaly a nacházejí se poměrně výrazně pod zákonem daným limitem prostředků garantovaných této oblasti. Negativně lze také hodnotit nedostatečné využívání zahraničních zdrojů. Z provedené analýzy vyplynuly základní nedostatky českého systému, který má k optimálnímu fungování daleko. Svou povahou jde především o nedostatky systémového charakteru, jež nelze odstranit parciálními úpravami. Z tohoto důvodu navrhuji alternativní řešení politiky obranného výzkumu a vývoje v České republice přechodu k agenturnímu modelu, inspirované nizozemskou praxí.
Vývoj od tvaru -m.u k tvarům -ó/ -jó a daró jako příklad gramatikalizace a subjektivizace
Kanasugi, Petra ; Švarcová, Zdeňka (vedoucí práce) ; Fiala, Karel (oponent) ; Barešová, Ivona (oponent)
Práce navazuje na studie věnované japonské modalitě, přičemž vymezení tématu není založeno na sledování určitého typu modality, jak je běžné u synchronních studií, ale na zcela či částečně sdíleném původu sledovaných prostředků. Na základě porovnání užití a vlastností tvaru -m.u v době rané střední japonštiny a tvarů {-ó/-jó} a daró v moderní japonštině, jsou navrženy schematické významy jednotlivých prostředků a zmapovány gramatikalizační a subjektivizační posuny, k nimž během zhruba tisíciletého vývoje došlo. Výsledkem analýzy je konstatování, že sledované tvary procesem subjektivizace prošly a hlavním impulsem, který k subjektivizaci vedl, byla gramatikalizace přípony -m.u na koncovku {-ó/-jó}, respektive partikuli (terminologie viz Narrog 1998) daró, která vedla k rozštěpení schematického významu "inklinace" v obecném koloběhu podnětu a reakce ("control cycle" viz Langacker 2002, 2009) na dva schematické významy "inklinace" v rámci faktického respektive epistemického koloběhu podnětu a reakce. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Aspektuálnost v japonštině
Šmídová, Hana ; Švarcová, Zdeňka (vedoucí práce) ; Barešová, Ivona (oponent) ; Fiala, Karel (oponent)
Práce se pokouší zmapovat kategorii aspektuálnosti v japonském jazyce. Na začátku uvádí obecnou definicí aspektuálnosti a následně ji aplikuje v jazykovém kontextu japonštiny. V příslušných kapitolách popisuje jednotlivé roviny vyjádření aspektuálnosti. Detailně se zabývá kategoriemi gramatické času, vidu a modality a prostředky jejich vyjádření v japonském jazyce. Cílem práce je ukázat, že v japonštině, přestože nemá samostatnou gramatickou kategorii vidu jako čeština, se aspektuální významy vyjadřují, i když jinými jazykovými prostředky, než na jaké jsme v češtině zvyklí. Text práce je doplněn bohatým příkladovým materiálem ze současného jazyka.
Poznatky z manipulativních experimentů využitelné v managementu horských, vlhkých a suchých luk
Fiala, Karel ; Holub, Petr ; Tůma, I. ; Záhora, J. ; Fabšičová, Martina
V lučních společenstvech dochází se změnou srážkového, vodního a živinového režimu k poměrně rychlým změnám druhového složení, chemismu a mikrobiální aktivity v půdě, které se nejvýrazněji projevují v ekosystému suchých acidofilních trávníků. Jejich dlouhodobá existence je také ohrožena silnou expanzí dlouhostébelných trav jako je Calamagrostis epigejos a Arrhenatherum elatius. Jako nejvhodnější způsob managementu se jeví rotační pastva ovcí a koz s rychlým přeháněním kombinovaná s kosením a odnosem biomasy, která znásobí efekt exportu živin ze systému.
Dlhodobá riziká v životnom prostredí pre pôdy v povodí Dunaja: Kritéria hodnotenia a mapa odolnosti pôd voči acidifikácii. Polutanty v pôdach, zdroje kontaminácie a ich prostorové vymedzenie
Přírodovědecká fakulta Masarykovy university Brno, katedra životního prostředí, Brno ; Fiala, Karel ; Čurlík, Ján
Studie přibližuje celkovou problematiku kontaminace půd v povodích, způsoby a metodiky analytických prací a indikátory znečištění. Jsou popsány vlastnosti půdy, které ovlivňují rizikovost akumulace stopových prvků. Jsou uvedeny limitní koncentrace rizikových prvků v půdách.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 13 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Fiala, Kamil
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.