National Repository of Grey Literature 14 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Automated Design Methodology for Approximate Low Power Circuits
Mrázek, Vojtěch ; Bosio, Alberto (referee) ; Fišer, Petr (referee) ; Sekanina, Lukáš (advisor)
Rozšiřování moderních vestavěných a mobilních systémů napájených bateriemi zvyšuje požadavky na návrh těchto systémů s ohledem na příkon. Přestože moderní návrhové techniky optimalizují příkon, elektrická spotřeba těchto obvodů stále roste díky jejich složitosti. Nicméně existuje celá řada aplikací, kde nepotřebujeme získat úplně přesný výstup. Díky tomu se objevuje technika zvaná aproximativní (přibližné) počítání, která umožňuje za cenu zanesení malé chyby do výpočtu významně redukovat příkon obvodů. V práci se zaměřujeme na použití evolučních algoritmů v této oblasti. Ačkoliv již tyto algoritmy byly úspěšně použity v syntéze přesných i aproximativních obvodů, objevují se problémy škálovatelnosti - schopnosti aproximovat složité obvody. Cílem této disertační práce je ukázat, že aproximační logická syntéza založená na genetickém programování umožňuje dosáhnout vynikajícího kompromisu mezi spotřebou a chybou. Byla provedena analýza čtyř různých aplikacích na třech úrovních popisu. Pomocí kartézského genetického programování s modifikovanou reprezentací jsme snížili spotřebu malých obvodů popsaných na úrovni tranzistorů použitelných například v technologické knihovně. Dále jsme zavedli novou metodu pro aproximaci aritmetických obvodů, jako jsou sčítačky a násobičky, popsaných na úrovni hradel. S využitím metod formální verifikace navíc celý návrhový proces umožňuje garantovat stanovenou chybu aproximace. Tyto obvody byly využity pro významné snížení příkonu v neuronových sítích pro rozpoznávání obrázků a v diskrétní kosinově transformaci v HEVC kodéru. Pomocí nové chybové metriky nezávislé na rozložení vstupních dat jsme navrhli komplexní aproximativní mediánové filtry vhodné pro zpracování signálů. Disertační práce reprezentuje ucelenou metodiku pro návrh aproximativních obvodů na různých úrovních popisu, která navíc garantuje nepřekročení zadané chyby aproximace.
Automated Multi-Objective Parallel Evolutionary Circuit Design and Approximation
Hrbáček, Radek ; Fišer, Petr (referee) ; Trefzer,, Martin (referee) ; Sekanina, Lukáš (advisor)
Spotřeba a energetická efektivita se stává jedním z nejdůležitějších parametrů při návrhu počítačových systémů, zejména kvůli omezené kapacitě napájení u zařízení napájených bateriemi a velmi vysoké spotřebě energie rostoucích datacenter a cloudové infrastruktury. Současně jsou uživatelé ochotni do určité míry tolerovat nepřesné nebo chybné výpočty v roustoucím počtu aplikací díky nedokonalostem lidských smyslů, statistické povaze výpočtů, šumu ve vstupních datech apod. Přibližné počítání, nová oblast výzkumu v počítačovém inženýrství, využívá rozvolnění požadavků na funkčnost za účelem zvýšení efektivity počítačových systémů, pokud jde o spotřebu energie, výpočetní výkon či složitost. Aplikace tolerující chyby mohou být implementovány efektivněji a stále sloužit svému účelu se stejnou nebo mírně sníženou kvalitou. Ačkoli se objevují nové metody pro návrh přibližně počítajících výpočetních systémů, je stále nedostatek automatických návrhových metod, které by nabízely velké množství kompromisních řešení dané úlohy. Konvenční metody navíc často produkují řešení, která jsou daleko od optima. Evoluční algoritmy sice přinášejí inovativní řešení složitých optimalizačních a návrhových problémů, nicméně trpí několika nedostatky, např. nízkou škálovatelností či vysokým počtem generací nutných k dosažení konkurenceschopných výsledků. Pro přibližné počítání je vhodný zejména multikriteriální návrh, což existující metody většinou nepodporují. V této práci je představen nový automatický multikriteriální paralelní evoluční algoritmus pro návrh a aproximaci digitálních obvodů. Metoda je založena na kartézském genetickém programování, pro zvýšení škálovatelnosti byla navržena nová vysoce paralelizovaná implementace. Multikriteriální návrh byl založen na principech algoritmu NSGA-II. Výkonnost implementace byla vyhodnocena na několika různých úlohách, konkrétně při návrhu (přibližně počítajících) aritmetických obvodů, Booleovských funkcích s vysokou nelinearitou či přibližných logických obvodů pro tří-modulovou redundanci. V těchto úlohách bylo dosaženo význammých zlepšení ve srovnání se současnými metodami.
Debris flow analysis in the Oltrepo Pavese region in the Apennines
Fišer, Petr ; Vilímek, Vít (advisor) ; Veselý, Martin (referee)
This study deals with the topic of debris flows, their systematic classification and analysis of factors, which have an influence on the occurence of these catastrophic slope movements. A field research of the debris flow was made in the study area in the Oltrepò Pavese region in the Apennines in the northern Italy and then geomorphological map was made. Due to the digital terrain model (DTM) an estimation of entrained mass was made. Also, in the course of the thesis an analysis of rainfall pattern and aerial photographs was made in order to most accurately date each phase of development of the debris flow. Key words Debris flow, Factors of debris flows, Geomorphological map, Topografical profiles.
Srovnání rychlosti akustického signálu s mechanickými vlastnostmi dřeva javoru
Fišer, Petr
Work is processed by comparing the propagation velocity of the acoustic signal in the maple and hornbeam. Another object of this work was to determine the dependent propagation speed of the acoustic signal in comparison with the mechanical properties of maple wood. Meaurement the speed of the acoustic signal was measured acoustic tomography Fakopp ArborSonic and 3D mechanical properties were measured in a universal testing machine ZWICK Of the 050 samples were used from one maple and hornbeam one that grew in urban environments.
Zjednodušení kvantových obvodů pro modulární umocňování
Fišer, Petr ; Ivánek, Jiří (advisor) ; Nentvich, Libor (referee)
This thesis is based on top of the previous thesis "Security of modern encryption protocols" where we introduced a new paradigm for constructing quantum circuits. We have built circuits for modular arithmetic (addition, multiplication and exponentiation) in order to break El-Gamal asymmetric cryptosystem. Current thesis reviews all proposed circuits and discusses possibilities of their further optimization in goal of lowering the number of used qbits at least by an order of magnitude. It also shows that this is not possible due to existence of COPY gates which make the design inherently unoptimizable. Getting rid of COPY gates is, however, not possible without substantial rewrite of the whole paradigm. The overall estimate of number of qbits used in circuits thus remains O(log(m)log^2(N)) where m is a processed number and N is a modulus. The thesis also proposes optimization of the modular multiplication circuit that, if issues with COPY gates are resolved, allows us to lower the number of used qbits by about O(log(m)) at the price of a longer execution time.
Quantitative support for the selection of real estate
Fišer, Petr ; Brožová, Helena (advisor) ; Andrea, Andrea (referee)
Support of real estate selection with AHP method.
The rear axle of a small urban car
Fišer, Petr ; Veselý, Oldřich (referee) ; Koutný, Daniel (advisor)
This Master’s thesis is dedicated to innovative structural design of the supporting frame rear axle of a small urban utility vehicle. The frame allows you to change the wheel base by sliding rear axle so the car can be used in its short or long version. The main part begins with description of the design solutions and continues with selection of a solution and description of its main parts. The work is finished by description of the production the rear axle.
Anylytical solver for strength calculation of railway axles
Fišer, Petr ; Náhlík, Luboš (referee) ; Vaverka, Michal (advisor)
This master thesis deals with wheel set axles of rail vehicles, their design and methods of implementation stress analysis. In this work, I created a powered locomotive wheel set: axle and wheel. For the purpose of the design department of the Bonatrans Group a.s. company I developed an analytical solver, which allows creating stress analysis, which will be used for verifying finished design and in addition it allows printing of stress analysis as report for the railway´s offices. Next step was a stress analysis of this design of axle in this analytical solver.
The rear axle of a small urban car
Fišer, Petr ; Prokeš, František (advisor)
This Master’s thesis is dedicated to innovative structural design of the supporting frame rear axle of a small urban utility vehicle. The frame allows you to change the wheel base by sliding rear axle so the car can be used in its short or long version. The main part begins with description of the design solutions and continues with selection of a solution and description of its main parts. The work is finished by description of the current state of production and a list of expected expenses.
Design of heating system for family house.
Fišer, Petr ; Lízal, František (referee) ; Katolický, Jaroslav (advisor)
The assignment of my diploma thesis is to design the family house heating system. The source of energy is heat pump for heating which takes heat from areal collector.

National Repository of Grey Literature : 14 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
6 Fišer, Pavel
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.