Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI
Ferenc, Kryštof ; Nový, Alois (oponent) ; Nový, Vítězslav (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá revitalizací části Květné zahrady v Kroměříži. Řešení klade důraz především na funkční rozdělení a hierarchii zahrady vycházející z historických a prostorových vazeb zahrady. Projekt zkoumá změnu vstupu do Květné zahrady tak, aby lépe odpovídal jak historickým a kompozičním hodnotám, tak provozním vazbám. Předpolí je rozděleno na řadu hierarchicky provázaných prostorů s různou atraktivitou, navržených tak, aby doplňovaly funkci Květné zahrady. Návrhu dominuje výrazné návštěvnické centrum a vtažení poloveřejného prostoru dovnitř zahrady.
Analýza suburbanizace v kontextu příměstských vesnic
Ferenc, Kryštof ; Kyselka, Mojmír (oponent) ; Šilhánková, Vladimíra (oponent) ; Balabánová, Pavla (oponent) ; Koutný, Jan (vedoucí práce)
Předmětem zkoumání této práce jsou suburbánní zóny měst a vesnice v přímé vazbě na velká města. A to jak jejich fyzické urbánní struktury, tak jejich změny a vývoj v čase a procesy, které se na transformaci této struktury podílejí. Přestože mají různé evropské země různé systémy územního plánování, vždy jsou jim společné tři základní roviny územního plánování. Těmi jsou strategické plánování, regulativní rovina a fáze rozhodování. Co se však výrazně liší, je konkrétní nastavení systému a důraz, jaký je kladen na jednotlivé fáze procesu. Toto nastavení má v první řadě velký vliv na to, jakým způsobem, a po jakých částech dochází k rozšiřování a transformaci sídel. V druhé řadě má toto nastavení velké dopady na fyzickou a funkční strukturu, stejně jako podobu sídel. Každé nastavení systému nabízí rozdílné možnosti řešení problémů, ať již v krátkodobém, nebo dlouhodobém horizontu. Tato práce bude proto zkoumat, jaký má různé nastavení systému územního plánování v České republice a Spolkové republice Německo (konkrétně pak spolkové zemi Bavorsko, oblasti Horní Falc) vliv na fyzickou strukturu a stavbu měst a zejména na transformování původních historických vesnických jader v městské části. Úkolem práce je tedy snaha postihnout a zhodnotit výsledky práce těchto územně plánovacích systémů. A to zejména v suburbánních strukturách, které navazují na krystalizační osy velkých měst. Práce bude srovnávat městské a příměstské struktury dvou různých měst v různých státech. Příkladem, na kterém bude zkoumán český systém územního plánování, je moravská metropole Brno. Jako německý příklad poslouží bavorský Regensburg, (jakožto bavorské město podobné struktury). Jedním z kritérií hodnocení bude schopnost systému dostatečně zachytit a využít rozvojové možnosti území, jinými slovy schopnost tvořit stabilní a udržitelné systémy. V případě suburbánních prostorů a území, ve kterém se městské prostředí setkává s vesnickým, je tak intenzivní využívání stávajících struktur, aktivní práce se subcentry, případně aktivní tvorba nových urbánních center klíčová pro další udržitelný rozvoj obce.
Suburbanizace v kontextu příměstských vesnic
Ferenc, Kryštof
Předmětem zkoumání jsou vesnice v přímé vazbě na velká města. Postupem času dochází k nárůstu vlivu města, v jehož spádové oblasti se vesnice nachází. Důsledkem toho je ztráta integrity vesnického způsobu života a ztráta vlivu komunity na život obyvatel. Stejně tak kvalita života a životního prostředí v nových částech vesnic je nesrovnatelná s tou ve stávajících částech vesnic. Tyto problémy jsou stejně aktuální a palčivé, jako jsou přirozené. Současné městské části krajských měst jsou konečným důsledkem procesů, které na příměstské vesnice působí dnes. V konečném důsledku se budeme snažit najít a pojmenovat zásady, jak postupovat při plánování nové zástavby v suburbiích tak, aby nová zástavba těžila z bonity místa, kde se nachází. A zároveň aby byly co nejlépe zvládnuty negativní vlivy, které na vesnici má masivní výstavba nových částí. K tomu nám budou sloužit analýzy různých přístupů a modelů transformace vesnických částí z různých časových období. Od stavebních zásahů v šedesátých letech, různých konceptů výstavby sídlišť v osmdesátých letech, či výstavby rodinných domků v letech devadesátých. Kriteriem pro hodnocení zásahů nám vždy bude kvalita života z hlediska komunity a způsobu života.
Analýza suburbanizace v kontextu příměstských vesnic
Ferenc, Kryštof
Although different European Countries have different spatial planning systems, they all share three fundamental spatial planning levels: the strategic planning level, the regulatory level, and the decision-making level. What differs substantially, however, is how the system itself operates, and how much emphasis is placed on each of the levels. The way the system operates has a decisive impact on how, and in what increments, settlements are enlarged and Transformed.
Městský polyfunkční dům na ulici Křížová, Brno
Ferenc, Kryštof ; Halfar, Jiří (oponent) ; Mikulášek, David (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce bylo navrhnout dům ve městě. Tomu odpovida jak skladba funkcí, tak návrh budovy. Dům na ulici Křížova byl navržen tak, že vychází z města a důraz klade na formování přilehlých prostor - ulice a vnitrobloku. Snaží se k nim přistupovat tak, aby objem v maximální míře podporoval město, ale zárověň umožňoval maximální komfort navržených prostor a bytů. Funkčně je dům směsí komerčních prostor v parteru, kanceláří a bydlení. Bydlení je narženo tak, aby bylo proměnlivé a obsahovalo větší spektrum standardů.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.