Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
For You Always Have the Poor With You...: From Charity to Municipal Social Policy
Fejtová, O. ; Hlavačka, Milan
The study is focused on the development of social practice in the Czech Lands and Austria-Hungary from charity to municipal social policy.
Rekatolizace v městech pražských v době pobělohorské. Nové Město pražské v kontextu procesu katolické konfesionalizace
Fejtová, Olga ; Bobková, Lenka (vedoucí práce) ; Pešek, Jiří (oponent) ; Hrubá, Monika (oponent)
Rekatolizace v městech pražských v době pobělohorské. Nové Město pražské v kontextu procesu katolické konfesionalizace Abstrakt Olga Fejtová Metodickým východiskem této práce je pojetí církevní i světské rekatolizační politiky ve vztahu k Novému Městu pražskému v době pobělohorské jako součásti procesu konfesionalizace, respektive katolické konfesionalizace, ve výměru paradigmatu uvedeného do evropské historiografie v osmdesátých letech minulého století. Ve vztahu k paradigmatu konfesionalizace představuje rekatolizace v českých zemích strategii státní a církevní moci. Její prosazení a uplatnění v politické praxi dokumentovaly normativní materiály, které představovaly průvodní znaky vývoje katolické konfesionalizace. Cílem této práce není jen zachycení postupu rekatolizační politiky ve vztahu k jednomu z měst pražských na základě dobových normálií světské i církevní provenience, ale jde také o otázky její odezvy v každodenním životě novoměstské společnosti v 17. století, a to jak ve sféře veřejného, tak privátního života měšťanů. K odhalení reflexe celé struktury postupů katolické konfesionalizace využila tato práce na jedné straně prameny normativní povahy, které vymezovaly obsah a dynamiku prosazování rekatolizační strategie, a na straně druhé světské i církevní soudní prameny, dokumentující vyhrocené...
Kriminalita a právo na Novém Městě pražském v roce 1586
Hladík, Ondřej ; Fejtová, Olga (oponent) ; Čechura, Jaroslav (vedoucí práce)
Při každodenní práci zabývající se historií vězeňství jsem si začal klást otázku jak se v průběhu staletí měnila kriminalita a způsob boje proti ní. S tím samozřejmě souvisí i další problémy, mezi něž patří způsob vyšetřování spáchaného deliktu, zatčení zločince, soudní řízení a nelze vynechat ani tresty ukládané viníkům. Obzvláště podoba postihu pachatele doznala z pohledu současného člověka výrazných změn. Dnes běžný kratší či delší pobyt ve vězení nebýval chápán jako náležitá odplata - právě posun významu trestu z ff pomsty" za prožité bezpráví na snahu o nápravu provinilce lze považovat za jeden z nejdůležitějších momentů v dějinách vězeňství. Avšak k tomu došlo až v rámci reforem soudnictví v polovině 19. století, přičemž nelze opomenout zásluhy katolického kněze a prvního vězeňského učitele Františka Josefa Řezáče, který již roku 1852 vydal vlastním nákladem důležitý spis, jenž se zabývá zásadami práce s vězni.1 Nicméně zásadním okamžikem vedoucím k zájmu o městskou kriminalitu v předbělohorských Čechách byla exkurze do Archivu hlavního města Prahy, kde je mimo jiné uložen také soubor knih svědomí ze všech čtyř pražských měst zac hycujících toto období. Jejich obsahem jsou zápisy svědeckých výpovědí k deliktům, které se odehrály v pražských ulicích. Právě tento, téměř bezprostřední, kontakt s...

Viz též: podobná jména autorů
1 Fejtová, Olga
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.