Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Informovanost středoškolské mládeže o antikoncepci
Dlouhá, Monika ; Fejfarová, Kristýna (vedoucí práce) ; Slowik, Regina (oponent) ; Plecitá, Zdeňka (oponent)
Autor: Monika Dlouhá Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Informovanost středoškolské mládeže o antikoncepci Vedoucí práce: Mgr. Kristýna Fejfarová Počet stran: 89 Počet příloh: 4 Rok obhajoby: 2010 Klíčová slova: adolescence, antikoncepce, interrupce, informativní leták Bakalářská práce se zabývá informovaností středoškolské mládeže o antikoncepci. Rozebírá podrobně druhy antikoncepce a jednotlivě je popisuje, včetně jejich historie. Okrajově se dotýká interrupce. Definuje pojem adolescence a antikoncepce. Zkoumaným vzorkem respondentů se stali studenti gymnázia, kteří byli rozděleni do dvou skupin dle věku a to a) dovršených 15 - 17 let a za b) dovršených 18 - 20 let, výsledky z obou skupin byly porovnány v tabulkách a grafech. Ve druhé části výzkumu jsou porovnávány vědomosti o antikoncepci mezi dívkami a chlapci. Vše je opět zpracováno v tabulkách a grafech. Výstupem této práce je stručný informativní leták s uceleným přehledem antikoncepce.
Zajištění průchodnosti dýchacích cest nelékařským zdravotnickým pracovníkem v přednemocniční neodkladné péči
Růžičková, Taťána ; Zemanová, Věra (vedoucí práce) ; Mašek, Jiří (oponent) ; Fejfarová, Kristýna (oponent)
Autor: Taťána Růžičková Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové, Oddělení ošetřovatelství Název práce: Zajištění průchodnosti dýchacích cest nelékařským zdravotnickým pracovníkem v přednemocniční neodkladné péči Vedoucí práce: Mgr. Věra Zemanová Konzultanti: MUDr. Ján Růžička, MUDr. Jose Dizon Počet stran: 100 Počet příloh: 17 (14 obrazových) Rok obhajoby: 2008 Klíčová slova: Nelékařský zdravotnický pracovník, sestra/záchranář, zajištění průchodnosti dýchacích cest, Combitubus, tracheální intubace, asistence lékaři při tracheální intubaci, sedace Bakalářská práce je zaměřena na výkon zajištění průchodnosti dýchacích cest, který dříve patřil pouze mezi výkony prováděné lékařem. Práce ukazuje úspěšnost nelékařských zdravotnických pracovníků v přednemocniční neodkladné péči při výkonu zajištění dýchacích cest pomocí různých metod, které sestra/záchranář při své práci může použít dle svých kompetencí. Úspěšnost jednotlivců, celková úspěšnost, nejčastější použitá metoda a další informace jsou získány statistickým měřením z dat získaných z archívu záchranné služby.
Zátěž a stres pracovníků na záchranné službě
Brandejská, Dana ; Šlaisová, Ivana (vedoucí práce) ; Fejfarová, Kristýna (oponent) ; Klicperová, Zuzana (oponent)
Autor : Dana Brandejská Instituce : Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce : Zátěž a stres pracovníků na záchranné službě Vedoucí práce : Bc. Ivana Šlaisová Počet stran : 92 Počet příloh : 2 Rok obhajoby : 2008 Klíčová slova : záchranáři, stres, akutní reakce na stres, posttraumatická stresová porucha, syndrom vyhoření, CISM Bakalářská práce pojednává o zátěži a stresu u pracovníků na záchranné službě. Hlavní cíl teoretické části byl zaměřen na akutní reakci na stres, posttraumatickou stresovou poruchu, syndrom vyhoření a posttraumatickou intervenční péči. Základ práce tvoří kvantitativní výzkum. Pomocí anonymního dotazníku jsem vyhodnotila jednotlivé faktory stresu u záchranářů, míru expozice ke kritickým událostem, míru projevů stresu po traumatizující události a způsob vyrovnávání se stresem. Cíl práce se zaměřil i na zájem záchranářů o rozvíjející se posttraumatickou péči pro záchranné služby. Zkoumaný vzorek je tvořen pracovníky ZZS a to lékař, zdravotnický záchranář, zdravotní sestra s PSS a řidič - záchranář. Návratnost dotazníků byla 71,5 %.
Vybrané standardní ošetřovatelské postupy pro posádky RZP
Mathauser, Radek ; Fejfarová, Kristýna (vedoucí práce) ; Novák, Ivo (oponent) ; Mašek, Jiří (oponent)
Autor: Radek Mathauser Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové, Oddělení ošetřovatelství Název práce: Vybrané standardní ošetřovatelské postupy pro posádky RZP Vedoucí práce: Mgr. Kristýna Fejfarová Počet stran: 98 Počet příloh: 8 Rok obhajoby: 2007 Klíčová slova: Kvalita, standardizace, rychlá zdravotnická pomoc, standardní ošetřovatelský postup, frekventovaná diagnóza, prioritní diagnóza Bakalářská práce se cíleně zaměřuje na obecné otázky a přístupy v zajišťování kvality ve zdravotnictví s přihlédnutím ke specifickým podmínkám neodkladné přednemocniční péče. Zvláštní pozornost je věnována významu standardizace jako jednoho ze všeobecně uznávaných a široce používaných nástrojů k dosažení žádoucí kvality ošetřovatelské péče. Práce by měla přinést přehled základních poznatků, které by měly sloužit jako úvod do problematiky tvorby sturkturálních, procesuálních a výsledkových standardů. Těžiště práce tvoří originální kvantitativní průzkumné šetření, které má stanovit četnost diagnóz řešených posádkami rychlé zdravotnické pomoci Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje, oblasti Východ a návrh formální i algoritmické podoby standardních ošetřovatelských postupů tzv. prioritních diagnóz oblasti Východ.
Letecká záchranná služba: její historie, modely a vývojové trendy v ČR
Lysý, Roman ; Havlík, Miroslav (vedoucí práce) ; Prchalová, Eva (oponent) ; Fejfarová, Kristýna (oponent)
Autor: Roman Lysý Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové, Oddělení ošetřovatelství Název práce: Letecká záchranná služba: její historie, modely a vývojové trendy v ČR Vedoucí práce: prim. MUDr. Miroslav Havlík Počet stran: 74 Počet příloh: textové 6; obrazové 30 Rok obhajoby: 2007 Klíčová slova: LZS, historie, záchranná služba, střediska LZS, indikace, nevýhody, laická informovanost o LZS, posádka LZS. Tato práce popisuje vznik a vývoj letecké záchranné služby v ČSSR. S úzkým zaměřením, opisuje vývoj této služby v České republice, její nynější organizaci, povinnosti a úkoly jejich posádek a poukazuje na rozdíly mezi leteckou a pozemní záchrannou službou. Obsahuje informace, které jsou velmi důležité pro práci zdravotnického záchranáře.
Kardiopulmonální resuscitace dospělých v PNP - postup pro posádku RZP
Kaššová, Jana ; Klicperová, Zuzana (vedoucí práce) ; Kupečková, Ivana (oponent) ; Fejfarová, Kristýna (oponent)
Autor: Jana Kaššová Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové, Oddělení ošetřovatelství Název práce: Kardiopulmonární resuscitace dospělých v PNP - postup pro posádku RZP Vedoucí práce: Bc. Klicperová Zuzana Počet stran: 100 Počet příloh: 10 Rok obhajoby: 2007 Klíčová slova: RZP posádka, Guidelines 2005, algoritmus rozšířené KPR dospělého 30:2, umělé dýchání, nepřímá srdeční masáž, vyhodnocení EKG, defibrilace, použití AED, farmakoterapie, postup pro RZP, standardní ošetřovatelský postup pro KPR. Pro svoji bakalářskou práci jsem si vybrala téma: "Kardiopulmonální resuscitace dospělých v přednemocniční péči - postup pro posádku RZP". Cílem mé práce bylo shrnout všechny nové, podstatné a užitečné informace související s KPR, zejména s komplexní neodkladnou resuscitací prováděnou zdravotnickým záchranným týmem v terénu. Má práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části opisuji obecné zásady a kritéria KPR pro RZP posádky v PNP, s dalším rozdělením na zajištění průchodnosti dýchacích cest, krevního oběhu, dýchání, defibrilaci, EKG diagnostiku a použití léků a infuzních roztoků. Empirická část zahrnuje postup pro RZP posádku a standardní ošetřovatelský postup vztahující se ke KPR v PNP dle nových "Guidelines 2005".
Vývoj resuscitačních postupů a úroveň znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků
Morkusová, Kateřina ; Fejfarová, Kristýna (vedoucí práce) ; Dostál, Pavel (oponent) ; Kupečková, Ivana (oponent)
Název bakalářské práce: Vývoj resuscitačních postupů a úroveň znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků. V teoretické části práce se zabývám vývojem resuscitačních postupů od počátku do roku 2005, kdy Evropská rada pro resuscitaci vydala nová doporučení pro pomoc v případě náhlé zástavy oběhu a život ohrožujících situacích tzv. Guideliness 2005. V empirické části výzkumu bych chtěla zjistit pomocí anonymního dotazníku úroveň znalostí resuscitačních postupů nelékařských zdravotnických pracovníků. V závěru práce srovnávám výsledky výzkumu mezi Krajskou nemocnicí Liberec a Zdravotnickou záchrannou službou Libereckého kraje.

Viz též: podobná jména autorů
1 Fejfarová, Karla
3 Fejfarová, Kateřina
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.