Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 14 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Současný stav poznání ježovek české křídové pánve
Bartušková, Nikola ; Fatka, Oldřich (vedoucí práce) ; Vodrážka, Radek (oponent)
Tato práce je zaměřena na vypracování přehledu současného stavu zpracování ježovek české křídové pánve. V první části jsou shrnuty základní informace o české křídové pánvi, včetně chronostratigrafického, litostratigrafického členění a paleogeografie. Ve druhé části práce je vypracován přehled a částečná synonymika ježovek dané regionálně - geologické jednotky. Uvedena jsou i souvrství, ze kterých jsou ježovky dosud popsány. Klíčová slova: ježovky, česká křídová pánev
Ontogeny of selected taxa of middle Cambrian trilobites and agnostoids of the Barrandian area
Laibl, Lukáš ; Fatka, Oldřich (vedoucí práce) ; Mergl, Michal (oponent) ; Edgecombe, Greg (oponent)
Předkládaná práce se zabývá ontogenezí trilobitů a agnostidů, pocházejících ze skryjsko- týřovické a příbramsko-jinecké pánve (Kambrium, Barrandien, Český masiv). Práce je prezentována jako soubor čtyř samostatných článků, které byly publikovány v recenzovaných odborných časopisech. Úvodní část práce slouží jako obecný přehled postembryonálního vývoje trilobitů a propojuje prezentované publikace dohromady. Publikované studie jsou zaměřeny na moderní popis postembryonálního vývoje druhů Sao hirsuta, Ptychopariida sp. A, Ptychopariida sp. B, Ptychopariida sp. C, Ellipsocephalus hoffi, Ellipsocephalus polytomus, Hydrocephalus carens a Eccaparadoxides pusillus. Kromě toho je zde diskutována životní-historie raných vývojových stádií vybraných trilobitů. U druhů Sao hirsuta a Ptychopariida sp. A je předpokládáno, že měly bentická protaspidní stádia. Druhy Ptychopariida sp. B, Eccaparadoxides pusillus a Hydrocephalus carens byly pravděpodobně lecitotrofní. Bylo rovněž prokázáno, že druhy s bentickými protaspidními stádii měly silně omezené zeměpisné rozšíření a že lecitotrofní druhy se vyskytovaly převážně ve vyšších zeměpisných šířkách. Vývoj druhů Ellipsocephalus hoffi a Ellipsocephalus polytomus ukazuje na blízké fylogenetické vztahy mezi čeledí Ellipsocephalidae a řádem Redlichiida.
Skolekodonti barrandienského siluru
Tonarová, Petra ; Fatka, Oldřich (vedoucí práce) ; Slavík, Ladislav (oponent) ; Michalík, Jozef (oponent)
Skolekodonti (= kousací destičky mnohoštětinatých červů) jsou obecně poměrně opomíjenou skupinou mikrofosilií. Ani pražská pánev (Česká republika) však není výjimkou a čistě této skupině byly doposud věnovány pouze dvě význačné publikace. Cílem tohoto výzkumu bylo vyplnit tuto mezeru a to nejprve studiem historických kolekcí Dr. Žebery a Šnajdra a následně jejich srovnáním s nově odebranými vzorky a také skolekodonty z jiných oblastí. Jedním z hlavních výsledků tohoto výzkumu bylo značné rozšíření diversity skolekodontů svrchního siluru pražské pánve oproti dříve publikovaným výsledkům. V poslední studii na toto téma, kterou publikoval Šnajdr v roce 1951, je uvedeno, že rozpoznal 4 druhy a další dva ponechal v otevřené nomenklatuře. Revize této kolekce ukázala, že se zde nachází nejméně 11 druhů z čeledí: Mochtyellidae, Polychaetaspidae, Ramphoprionidae, Paulinitidae, Atraktoprionidae, Skalenoprionidae a Hadoprionidae. Tato data byla ještě porovnávána s nově nashromážděnou sbírkou čelistních destiček z přibližně stejné stratigrafické úrovně. V nové kolekci bylo určeno 25 druhů, včetně jednoho nového taxonu "Mochtyella" pragensis. Taxonomické studium bylo mimoto zaměřeno i na druh Kettnerites kosoviensis, který je typovým druhem a byl stanoven právě v pražské pánvi. Na rozdíl od historických sbírek,...
Ontogenetický vývoj eokrinoidních ostnokožců kambria barrandienské oblasti
Nohejlová, Martina ; Fatka, Oldřich (vedoucí práce) ; Valent, Martin (oponent)
Předkládaná diplomová práce představuje první studii zaměřenou na ontogenetický vývoj eokrinoidních ostnokožců z České republiky. Práce Parsleyho (2012) o ontogenezi rodu Gogia z jižní Číny představuje vzorovou studii. Cílem této diplomové práce bylo vypracovat obdobnou studii o ontogenezi zástupců eokrinoidních ostnokožců kambrického stáří z oblasti Barrandienu. Ke studiu byl použit druh Akadocrinus jani Prokop, 1962. Pomocí detailního morfologického popisu a měření různých parametrůbyla stanovena tři základní ontogenetická stádia: juvenilní ontogenetické stádium, dospělé ontogenetické stádium a gerontické ontogenetické stádium. Rozhodující roli pro přiřazení k určitému vývojovému stádiu hraje velikost tékální výšky. Dále byly během ontogeneze tohoto druhu sledovány některé trendy ve změnách velikosti tělních částí (např. změny ve velikosti tékálních desek). Podrobné studium morfologických detailů ukázalo, že původně rozlišované dva druhy Akadocrinus jani Prokop, 1962 a Akadocrinus nuntius Prokop, 1962, představují pouze jeden druh. Klíčová slova: eokrinoidní ostnokožci, Akadocrinus jani, ontogeneze.
Chitinozoa nejvyššího ludlow pražské pánve a jejich význam pro korelace a vývoj faun napříč kozlowskii/lau eventem
Vodička, Jakub ; Fatka, Oldřich (vedoucí práce) ; Štorch, Petr (oponent)
Dva profily, Všeradice a Kosov, představují sedimentární sledy s kontinuální sedimentací situované v pražské pánvi. Detailní výzkum, zaměřený na skupinu chitinozoa, v úrovni graptolitové zóny N. kozlowskii, dosud chyběl nejen v pražské pánvi, ale vzácný je i celosvětově. Vápencové polohy, odkud byla chitinozoa izolována, nejsou příliš produktivní. Při kompilaci obou odebraných profilů potvrzují chitinozoová data reakci na vymírání. Pre-exktinkční společenstvo je charakaterizováno hlavně chitinozoami z čeledi Conochitinidae, společenstvo následné obnovy faun rodem Eisenackitina. Vzorky z post-exktinkčního intervalu produktivní nebyly. V intervalu následné obnovy faun je potvrzena globální zóna stanovená pro nejvyšší ludford E. barrandei. Indexový druh předcházející zóny E. philipi nebyl dosud nalezen v pražské pánvi, což potvrzuje i tato práce. E. lagenomorpha se vyskytuje stratigraficky jen nepatrně níže, než E. barrandei a nelze ji proto využít jako taxon, nahrazující zónu E. philipi, jak je tomu v oblasti Baltiky. chitinozoa, pražská pánev, kozlowskii, lau, vymírání, ludford, stratigrafie
Revize ontogeneze trilobita Sao hirsuta Barrande, 1846 z kambria ČR
Laibl, Lukáš ; Fatka, Oldřich (vedoucí práce) ; Kleisner, Karel (oponent)
Solenopleuridní trilobit Sao hirsuta Barrande, 1846 je známý ze sedimentů "středního" kambria České Republiky, Německa a Španělska. Je jedním z prvních trilobitů, u kterého byl detailně popsán ontogenetický vývoj (Barrande, 1852). Předkládaná diplomová práce představuje první moderní revizi ontogeneze tohoto druhu po více než padesáti letech, která je založena především na kvantitativních metodách a detailním studiu morfologie exoskeletonu. Pomocí kvantitativních metod (biometrického měření a geometrické morfometriky) byly podrobně popsány změny dorzálního exoskeletonu v průběhu ontogenetického vývoje S. hirsuta, včetně objevení intrainstarové morfologické a velikostní variability a přechodu z alometrického růstu na izometrický. V rámci protaspidního období byly rozlišeny jednotlivé instary druhu S. hirsuta. Detailní studium morfologie prokázalo několik rozdílných protaspidních morfotypů, z nichž některé mohou představovat stádia odlišných taxonů. Byla popsána morfologie a usazení hypostomu, včetně změn kterými hypostom prochází v průběhu ontogeneze. Studiem segmentace byl u druhu S. hirsuta zjištěn hypoprotomerický typ vývoje s počáteční akumulační fází, střední rovnovážnou fází a terminální vyčerpávací fází. Klíčová slova: Sao hirsuta, trilobiti, ontogeneze, hypostom, geometrická morfometrika,...
Ontogeneze trilobitů
Laibl, Lukáš ; Fatka, Oldřich (vedoucí práce) ; Budil, Petr (oponent)
Práce shrnuje současný stav znalostí o ontogenezi trilobitů. V úvodních kapitolách popisuji základní morfologii a anatomii trilobitů a rovněž zmiňuji jejich ekologii, výskyt a potravní strategie. Ve vlastní části mé práce jsem nejprve shrnul dosavadní výzkumy v této oblasti, a dále se detailně zabýval způsoby zachování larev trilobitů, jejich rozmnožováním, růstem, embryologií, postembryonálním vývojem, segmentací a ekologií. Rovněž jsem zmínil možné využití těchto znalostí v ostatních oborech (stratigrafie, biogeografie, apod.). Poslední část práce tvoří současný pohled na systematiku trilobitů a jejich pozici v rámci kmene členovců.
Systematika eokrinoidních ostnokožců
Nohejlová, Martina ; Fatka, Oldřich (vedoucí práce) ; Steinová, Marika (oponent)
Tato práce se zabývá systematikou eokrinoidních ostnokožců, ale také jejich morfologií a zařazením skupiny do systému ostnokožců. V práci jsou zpracovány dvě teorie týkající se systematiky eokrinoidních ostnokožců. První verzi systematiky navrhl UBAGHS (1967). Druhou, stále se používající verzi systematiky této skupiny navrhl SPRINKLE (1973). Práce je dále zaměřená na výskyt eokrinoidních ostnokožců v Barrandienu, kde se nalézají jedinci kambrického a ordovického stáří.
Hyoliti Barrandienu
Valent, Martin ; Fatka, Oldřich (vedoucí práce) ; Mergl, Michal (oponent) ; Vašíček, Zdeněk (oponent)
Souhrn disertační práce Mgr. Martin Valenta Hyoliti Barrandienu Cílem této disertační práce je shrnutí současných poznatků o hyolitech. Tato skupina patří mezi méně studované zástupce paleozoických bezobratlých. Úvodní část disertační práce sestává ze šesti hlavních kapitol, ve kterých je podrobně popsána charakteristika a ekologie hyolitů, vývoj názorů na systematické postavení hyolitů, principy systematické klasifikace hyolitů, stratigrafické a paleogeografické rozšíření hyolitů, hyoliti v rámci Českého masivu a morfologie hyolitů. Všechny kapitoly jsou doplněny o nejnovější informace publikované autorem v pěti článcích zaměřených na barevné vzory u hyolitů, systematiku hyolitů, jejich paleogeografické rozšíření a také na paleoekologické interakce mezi hyolity a dalšími složkami kambrické fauny bezobratlých. Krátkou přílohu tvoří česko-anglicko-čínský terminologický slovník, který usnadňuje studium čínsky psané literatury.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 14 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.