Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Real-time strategy hra s umělou inteligencí
Fanta, Petr ; Balyo, Tomáš (vedoucí práce) ; Dvořák, Filip (oponent)
Práce se zabývá vytvořením real-time strategické hry ve 3D prostředí s umělou inteligencí. Práce obsahuje teoretický rozbor bojových real-time strategických her, způsoby implementace umělé inteligence v takovýchto hrách a poznatky potřebné k implementaci 3D prostředí. Součástí práce je i implementace jednoduché real-time strategické hry s umělou inteligencí.
Kontextově závislý slovník pro překladatele
Fanta, Petr ; Bojar, Ondřej (vedoucí práce) ; Kuboň, Vladislav (oponent)
Při ručním překládání krátkých textů, jaké se vyskytují například na sociálních sítích, či mikroblozích (Twitter a podobně), je překladatel často nucen dohledávat doplňující informace v různých zdrojích. Může se jednat o méně běžná slova, o specifické termíny z neznámé domény, či o různé zkratky. V této práci se zabýváme návrhem a implementací systému, který pro danou krátkou textovou zprávu automaticky sestaví minimální kontextově závislý slovník. Systém v překládaném textu vybírá vhodná hesla do slovníku a vyhledává k nim definice, překlady a příklady v otevřených zdrojích, či je automaticky extrahuje z paralelního korpusu. Získaný slovníček v ideálním případě bude pro překladatele již dostačujícím podkladem, aby překládanou zprávu s jistotou pochopil a zvolil odpovídající překladové ekvivalenty včetně odborných termínů. Empirické vyhodnocení se opírá o statistiky sledující, jak často byli uživatelé s navrženými hesly spokojeni, jak často byla hesla chybná a do jaké míry systém správně určil relevanci pro daný vstupní text.
Studie proveditelnosti projektu - Summer SPEAK! Project of AIESEC Praha
Babica, Martin ; Potluka, Oto (vedoucí práce) ; Fanta, Petr (oponent)
Cílem této práce je zjistit jestli je projekt Summer SPEAK! cílený na středoškoláky proveditelný nebo ne. První část této práce popisuje organizátora projektu - studentskou organizaci AIESEC Praha - a její motivaci projekt organizovat. Co je studie proveditelnosti a jak se připravuje je popsáno v druhé části této práce. Třetí částí práce je studie samotná, která přes nástroje marketingového průzkumu, dotazníkového šetření, analýzy interních dat AIESEC a rozpočtování zjišťuje jestli je projekt Summer SPEAK! proveditelný nebo ne. Závěry této práce poskytnou doporučení Řediteli pro kulturní projekty AIESEC Praha, který bude dělat rozhodnutí, jestli se projekt Summer SPEAK! zaměřený na středoškoláky uskuteční nebo ne.
Fundraising v organizacích v kultuře
Fialová, Karolina ; Potluka, Oto (vedoucí práce) ; Fanta, Petr (oponent)
Tato bakalářská práce se věnuje fundraisingu využívaném v nestátních neziskových organizacích působících v oblasti kultury. Fundraising je aktivní získávání finančních a nefinančních prostředků důležitých pro existenci organizace. V první části této práce je definován neziskový sektor, neziskové kulturní organizace a shrnutí možných dostupných zdrojů k financování kulturních neziskových organizací. Dále se práce zabývá definováním pojmu fundraising a fundraisingovým metodám a principům. Poslední část je zaměřena na průzkum specifik kulturního neziskového sektoru a fundraisingových přístupů v různorodých kulturních organizacích. Do práce je zahrnut i průzkum mezi veřejností, který měl za cíl zjistit vztah lidí k darování specificky na kulturní organizace.
Využití studií proveditelnosti v projektech fondů EU
Shrbená, Tereza ; Potluka, Oto (vedoucí práce) ; Fanta, Petr (oponent)
Předmětem bakalářské práce je zhodnocení praktického využití studií proveditelnosti v projektech fondů EU na základě reálných příkladů. Teoretická část představuje regionální politiku Evropské unie a aktuální dotační zdroje EU pro ČR, konkrétně tituly určené pro malé a střední podniky. Práce se dále zabývá posouzením významu a struktury studie proveditelnosti, kterou žadatel o dotaci z veřejných zdrojů předkládá jako součást své projektové žádosti. Praktická část popisuje tři reálné studie proveditelnosti trojice různých českých firem, patřících do kategorie malý nebo střední podnik, působících v oboru polygrafie. Tyto podniky se ucházely o finanční podporu z operačního programu OPPI, podprogramu ICT v podnicích. Práce analyzuje vliv studie proveditelnosti na průběh realizace jednotlivých projektů. Cílem je zodpovědět otázku, zda se údaje ve studiích proveditelnosti popisující průběh projektu shodovaly se skutečnou situací během realizace.
Aplikace řízení projektového cyklu v místní samosprávě
Částková, Barbora ; Potluka, Oto (vedoucí práce) ; Fanta, Petr (oponent)
Tato bakalářská práce se jmenuje "Aplikace řízení projektového cyklu v místní samosprávě". Zaměřuje se na tři konkrétní města -- Pardubice, Hradec Králové a Liberec. Zkoumá, zda aplikují projektový cyklus v rámci jejich politiky čerpání dotací z Evropské unie. Práce porovnává úspěšnost jednotlivých měst z různých úhlů pohledů - kolik se v kterých městech uskutečnilo projektů za spoluúčasti Evropské unie od roku 2004 do nynějška, jaké prostředky muselo do těchto projektů vložit město, zda souvisí výše rozpočtu měst s počtem projektů a tak dále. Jejím cílem je popsat, jak jednotlivá města žádají o dotace, a vyzdvihnout pozitiva a negativa konkrétních systémů. Na všech magistrátech vzrostl počet zaměstnanců zabývajících se dotacemi Evropské unie. Všechna města aplikují podobný systém, výrazně se nerozcházejí s teorií projektového cyklu. Nejvíce projektů zrealizovalo město Liberec, také do projektů nejvíce investovalo.
Vliv ekonomické krize na vybrané oblasti v podniku Techo, a.s.
Bubeníková, Edita ; Fantová Šumpíková, Markéta (vedoucí práce) ; Fanta, Petr (oponent)
Tato práce je tvořena teoretickou a praktickou části. Teoretická část vyjasňuje základní pojmy týkající se ekonomické krize, oblasti lidských zdrojů a definuje pojmy fúze a akvizice. Dále je v této části představeno období ekonomické krize z pohledu makroekonomických ukazatelů a ostatních ukazatelů přibližujících specifika tohoto období. V praktické části jsou analyzovány dvě oblasti společnosti Techo, a.s. Jedná se o oblast lidských zdrojů a oblast firemní strategie v podobě akvizice. Na základě analýzy jsou v závěru shrnuty dopady ekonomické krize na analyzovanou oblast lidských zdrojů a zhodnocení uskutečněné akvizice.

Viz též: podobná jména autorů
1 Fanta, Pavel
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.