Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 15 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Voda v krajině a revitalizace
Petřík, Petr ; Salzmann, K. ; Hejzlar, Josef ; Pithart, D. ; Fanta, J.
Klimatické změny vidíme jako příležitost pro diskuzi, která by se neomezovala pouze na technická řešení, ale vzala by vážně i potenciál ekosystémů a přirozených procesů, které v naší krajině probíhaly po tisíciletí a které jsme drasticky zredukovali. Platforma pro krajinu (www.nasekrajina.eu) vytváří prostor pro takovou diskuzi.
Marketingová komunikace AC Sparta Praha
Fanta, Jan ; Štědroň, Bohumír (vedoucí práce) ; Voráček, Josef (oponent)
Název: Marketingová komunikace AC Sparta Praha Cíle: Hlavním cílem této práce je analýza současného stavu marketingové komunikace s diváky AC Sparta Praha, odhalení nedostatků a vypracování návrhu na zlepšení marketingové komunikace s diváky tohoto klubu. Metody: V této práci byly použity metody případové studie, analýzy dostupných dokumentů a textů, a strukturovaného rozhovoru s ředitelem marketingu a s ředitelem komunikace a public relations AC Sparta Praha. Výsledky: Při analýze marketingové komunikace s fanoušky AC Sparta Praha bylo zjištěno, že může být o některé projekty doplněna. Návrh se držel nastaveného konceptu marketingové komunikace, jelikož jsem v něm neodhalil větší nedostatky. Návrh vychází z možností klubu tak, aby byl realizovatelný. Klíčová slova: sportovní marketing, fotbal, komunikační strategie, sociální sítě, divák
Marketingová komunikace FK Mladá Boleslav
Fanta, Jan ; Voráček, Josef (vedoucí práce) ; Štědroň, Bohumír (oponent)
Název: Marketingová komunikace FK Mladá Boleslav Cíle: Hlavním cílem této bakalářské práce je analýza současného stavu marketingové komunikace s diváky FK Mladá Boleslav, zjištění nedostatků a podání návrhu na zlepšení strategie marketingové komunikace s diváky tohoto klubu. Metody: V této práci bylo využito metody analýzy příslušných dokumentů a textů. Další použitou metodou byl strukturovaný rozhovor s pracovníky marketingové oddělení, a to s marketing manažerem Bc. Janem Holickým a manažerem komunikace Jiřím Korosem. Výsledky: Při analýze marketingové komunikace FK Mladá Boleslav bylo zjištěno, že některé komunikační nástroje nejsou využívány zcela efektivně a některé nástroje tento klub dokonce nevyužívá. Návrh byl sestrojen sledováním současných trendů v marketingové komunikaci tak, aby odpovídal všem možnostem klubu a byl realizovatelný. Klíčová slova: sportovní marketing, fotbal, public relations, divák, patriotismus
Konzistence českých lesnických subvencí s environmentálními cíli státní politiky
Kotecký, Vojtěch ; Moldan, Bedřich (vedoucí práce) ; Müller, Karel (oponent) ; Fanta, Josef (oponent)
1 Vojtěch Kotecký Konzistence českých lesnických subvencí s environmentálními cíli státní politiky Abstrakt: České veřejné autority každoročně vyplácejí zhruba 1,2 miliardy korun lesnických subvencí. Subvenční programy jsou důležitým instrumentem veřejné politiky; mohou mít také podstatné environmentální konsekvence a vliv na schopnost lesů poskytovat ekosystémové služby. Práce analyzuje konzistenci lesnických subvencí v České republice s proklamovanými environmentálními cíli veřejně politických dokumentů. Necelá polovina subvenčních výdajů financuje programy, které jsou s těmito cíli v rozporu; práce tak potenciálně identifikuje řadu environmentálně nepříznivých subvencí. Nicméně řada programů - a ve 27 % výdajů dokonce ty stejné programy - rovněž přispívá k plnění stejných cílů. Ilustrativním příkladem komplikovaného charakteru subvencí je podpora na zalesňování zemědělské půdy, jež přispívá k požadovanému rozšiřování výměry lesů; přitom však, jak ukazuje statistická analýza, směřuje přednostně do okresů s vysokou lesnatostí a může financovat projekty s nadbytkem smrku a deficitem buku i jedle.
Prevence žilní tromboembolické nemoci
Šichtařová, Daniela ; Fanta, Jan (vedoucí práce)
Hluboká žilní trombóza a plicní embolie jsou součástí jednoho procesu, žilní tromboembolické nemoci.Žilní trombóza a plicní embolie patří k závažným komplikacím v pooperačním průběhu a tromboembolie bývá často příčinou smrti nejen u pacientů po chirurgické nebo ortopedické operaci, po úrazech, ale také v gynekologii a porodnictví nebo v souvislosti s interním onemocněním. Nověji komplikuje tato příhoda i výkony moderní transplantační, cévní chirurgie a laparoskopické operace.TEN je jednou z nejčastějších chorob ohrožující pacienta z hlediska dlouhodobé nemocnosti, invalidity, ale i úmrtnosti. Epidemiologicky nejvýznamnější je hluboká žilní trombóza dolních končetin, distální a proximální. Na možném vzniku plicní embolie se v menší míře podílejí i trombóza žil horních končetin, žil axilárních, pánevních a mozkových. Vzhledem k tomu, že TEN je obtížně diagnostikovatelná, má relativně vysokou prevalenci u hospitalizovaných nemocných, vysoké náklady na léčbu diagnostikovaných příhod, a někdy i navzdory léčbě končí onemocnění fatálně, je její profylaxi věnováno nesmírné úsilí. Čekat na stanovení diagnózy znamená vystavit ohrožené nemocné nepřijatelnému riziku.
Hospodaření v krajině - poučení z krizového vývoje
Petřík, Petr ; Fanta, J.
Akademie věd České republiky rozvíjí Strategii AV21, která nese motto „Špičkový výzkum ve veřejném zájmu“. Cílem našeho projektu řešeného v rámci této aktivity (konkrétně programu Rozmanitost života a zdraví ekosystémů) je sjednotit výzkum o krajině na jednotlivých akademických pracovištích a představit jejich práci cílovým uživatelům ve srozumitelném jazyce. Vytvořili jsme mezioborovou platformu pro výzkum krajinných a ekosystémových služeb, platformu pro krajinu.
Povodně a sucho: krajina jako základ řešení
Fanta, J. ; Petřík, Petr
Sborník vychází ze seminářů komise pro životní prostředí AV ČR. V souvislosti s opakovanými extrémními fluktuacemi počasí (srážky, teploty) a jejich ekologickými a ekonomickými dopady byla v průběhu obou seminářů věnována pozornost především dosavadním způsobům zemědělského a lesnického vyžívání krajiny a jejich vlivu na stav půd a jejich retenční schopnost. Degradační trendy potvrzuje dlouhodobá dokumentace klesající biologické rozmanitosti krajiny a zemědělské půdy. Příklady vhodných prostorových úprav krajiny prezentované v průběhu semináře ale naopak ukázaly, že i v obtížných podmínkách (např. v zemědělské krajině jižní Moravy) je možné negativní dopady klimatické změny zmírnit. Podmínkou jsou promyšlená změna způsobů hospodářského využívání zemědělských pozemků, volba vhodných plodin a agrotechnických postupů, obnova ekologické infrastruktury krajiny a krajině přiměřená vodohospodářská opatření. Stručný výčet faktorů ovlivňujících výskyt povodní a sucha v krajině ukazuje, že jde o velmi komplexní problematiku, jejíž řešení vyžaduje integrované přístupy odborného a politického řízení, jak upozorňuje Evropská úmluva o krajině. Závěry obou seminářů kladou mimořádný důraz na ukončení stavu volného nakládání s krajinou a zavedení systémového řízení vývoje a využívání krajiny. Porozumění tomuto přístupu vyjádřili svou účastí a svými příspěvky i zástupci rezortu životního prostředí a zemědělství i zástupci vrcholné české politiky: ministr zemědělství ing. Jurečka, ministr životního prostředí Mgr. Brabec, a předseda sboru poradců ministerského předsedy dr. Špidla. Jejich angažovanost ve věci svědčí i o mimořádném zájmu a je zárukou, že závěry seminářů nezůstanou jen na papíře, ale dojdou praktického uplatnění v politickém rozhodování.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 15 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
7 Fanta, Jan
1 Fanta, Jiří
1 Fanta, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.