Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 81 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Analýza postavení a situace migrantek a žen s migračním původem ve vyšším středním a seniorském věku
Hradečná, Pavla ; Holíková, Klára ; Faltová, Magda ; Jelínková, Marie ; Ezzeddine, Petra ; Duba, Pavel ; Vacovská, Taťána ; Lörincová, Dominika ; Chmeliar, Peter ; Bikova, Mariya
Předkládaná publikace se zabývá problematikou migrantek či žen s migračním původem ve vyšším středním až seniorském věku, které žijí na území ČR. Je zpracována na základě získaných informací o vyšších rizicích vícenásobné diskriminace, která jim hrozí, a také na základě identifikované potřeby lepšího ukotvení práv těchto osob ve strategických dokumentech zabývajících se integrací migrantů a migrantek. V dlouhodobém horizontu tato analýza směřuje k posílení práv žen. Neméně významným faktorem, který stojí za vznikem této práce, je i snaha přiblížit téma genderu a stárnutí v migraci odborné veřejnosti, přispět k posílení spolupráce celé řady relevantních subjektů a v ideálním případě do budoucna podnítit český stát ke změnám v oblasti přístupu k ženám s migračními kořeny.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Ženy na vedlejší kolejí (?) - Gender, migrace a stárnutí
Hradečná, Pavla ; Jelínková, Marie ; Ezzeddine, Petra ; Havelková, Hana
Publikace, se týká postavení a situace migrantek ve vyšším středním a seniorském věku v České republice. Jedná se o téma v českém prostředí zatím neřešené, které postupně nabývá na rozměrech, a tudíž i na aktuálnosti. SIMI při své přímé práci s migrantkami v ČR bývá často konfrontována s případy vícenásobné diskriminace a nerovného zacházení s těmito ženami, u nichž se střetává několik diskriminačních důvodů zároveň – gender, příslušnost k sociální skupině, etnicita či právní postavení. Z dostupných statistik lze současně vysledovat, že podíl migrujících žen roste i že mají větší tendenci se v hostitelské zemi trvale usazovat. V České republice tak postupně přibývá migrantek ve věku nad 40 let, jejichž situaci, která se ještě komplikuje se stoupajícím věkem, je dosud věnováno velmi málo pozornosti. První část publikace přibližuje výsledky obsáhlé Analýzy postavení a situace migrantek a žen s migračním původem ve vyšším středním a seniorském věku, která se komplexně zabývá problematikou těchto žen na území ČR. Ve druhé části publikace prezentujeme kvalitativní výzkum, který se týká konkrétní skupiny žen s uprchlickou zkušeností, původem ze zemí bývalé Jugoslávie a dnes ve věku nad 50 let.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Russian speaking students (from Russia and Kazakhstan) in the Czech Republic. Educational migration and the role of the family in it
Kopecká, Liudmila ; Pinc, Zdeněk (vedoucí práce) ; Ezzeddine, Petra (oponent) ; Sidiropulu Janků, Kateřina (oponent)
Disertační práce "Rusky mluvící studenti (z Ruska a Kazachstánu) v České republice: migrace za vzděláním a role rodiny" zkoumá život rusky mluvících studentů přicházejících do České republiky za vysokoškolským vzděláním. V disertační práci je snaha zodpovědět následující otázky: Jak bylo přijato rozhodnutí o stěhování se do České republiky? Jakou roli hrála rodina v procesu rozhodování a v následujících plánech a záměrech v České republice? Jaké migrační strategií mají rusky mluvící studenti v České republice? Jak se tyto strategii mění v čase? Existuje spojitost mezi životní dráhou studentů a migračním procesem? Tato práce je antropologickým, multi-terenním výzkumem, kde hlavní metodou je zúčastněné pozorování. Studie se zúčastnilo 55 účastníků výzkumu (41 z Ruska a 14 z Kazachstánu) a s každým byly provedeny jak formální, tak i neformální rozhovory. Transnacionalismus a teorie migračních systémů byly použity jako teoretické koncepty pro lepší porozumění procesu studentské migrace.
Identita a etnicita Pohled na "českou" etnokulturní diverzitu v Rio Grande do Sul
Santos, Anežka ; Halbich, Marek (vedoucí práce) ; Ezzeddine, Petra (oponent)
Cílem této práce je rekonstruovat historii života Bo?mios žijících v jihobrazilském státě Rio Grande do Sul. Znamená to, že je třeba zjistit, jakou důležitost přikládají své tradici, historii a paměti a svému aktérství na riograndeské společenské, ekonomické a politické scéně, stejně tak jako zmapovat jejich symbolický svět. Máme tím především na mysli regeneraci jejich kolektivní paměti ve vztahu k důležitým skutečnostem určujícím jejich imigraci do Brazílie a následný příchod do Rio Grande do Sul. Toto bádání přináší popis a analýzu kulturních aspektů Bo?mios ve státě Rio Grande do Sul. Opíráme se za tímto účelem o podklady, které se týkají životních příběhů důležitých představitelů této kultury. Poměrně nedávno se u nich projevil velký zájem o poznání skutečných kořenů, což můžeme nazvat hledáním etnické identity jakožto subjektů dějin přistěhovalectví. Začali se organizovat v krajanských spolcích, učit český jazyk, který nikdy nebyl jejich jazykem mateřským, a snažit o obnovení kontaktů s Českou republikou. A právě tyto skutečnosti se staly k podnětem výzkumu.
Škatulky, hromádky a kočárek: Komodifikace dětství
Bystřická, Ivana ; Ezzeddine, Petra (vedoucí práce) ; Bittnerová, Dana (oponent)
Tato práce se zabývá způsoby, jakými je v poměrně malé a relativně izolované vesnici komodifikováno dětství. Výzkum se zaměřuje na to, jak si místní ženy v průběhu těhotenství a v době po porodu vytvářejí výbavičku pro své děti. Zkoumá, jaké předměty či přístupy tyto ženy při pořizování výbavičky zvýznamňují a jak tyto věci později vstupují do vzájemné interakce místních obyvatel. Ukazuje se, že předměty zde sociálně pracují zejména na třech úrovních: při vyjednávání sociálního statusu, vlastní důstojnosti a při projevování lásky, ve smyslu starostlivosti a péče. Předměty zde fungují nejen jako prostředek upevňování či zlepšování sociálních pozic, ale také jako veřejná manifestace lásky. Práce se dále zabývá způsoby, kterými se tyto faktory prolínají do sociálního života vesnice a rolí, již v tomto procesu předměty sehrávají.
Doma je doma? Expati a jejich formy utváření domova
Holubová, Kateřina ; Ezzeddine, Petra (vedoucí práce) ; Zandlová, Markéta (oponent)
Práce se zaměřuje na expaty z řad profesionálů a odborných pracovníků z anglicky mluvících zemí, kteří byli zaměstnavateli vysláni do Švýcarska, kde společně se svými rodinami začali nové životy. Kromě posunu v kariéře a mnohdy i lepší ekonomické situaci s sebou však relokace nese i další životní změny. Ty jsou spojené s odloučením se od svých původních domovů i rodin, a potřebou zakládání nových. Centrálním bodem této práce je tedy otázka, co pomáhá tyto nové domovy utvářet a co všechno se na této sféře podílí. V průběhu pobytu v terénu, který byl definován soužitím s rodinami, byly sledovány a analyzovány sociální a materiální praktiky, prostřednictvím kterých se expatské rodiny vztahovaly ke svým domovům - a dále to, jak je narativně zvýznamňovaly. Pozorovány poté byly především předměty materiální povahy odkazující na původní i současný domov a tendence navazování sociálních vazeb s dalšími expaty, v rámci substituce podpůrné sítě rodiny. Sledovány byly i aspekty adaptace členů rodin na nové domovy a proměny vnímání domova s tím spojené, které se ukázaly odvislé od faktoru (ne)dočasnosti. Klíčová slova: expati * domov * migrace * materiální kultura * au pair * antropologie jídla
Ženy migrantky jako aktivní občanky
Jenková, Pavla ; Ezzeddine, Petra (vedoucí práce) ; Uhde, Zuzana (oponent)
Diplomová práce se snaží nabídnout nový pohled na migraci a integraci migrantek žijících v České republice a to prostřednictvím vyprávění deseti z nich. Za použití metody narativního vyprávění životních příběhů těchto žen se autorka snaží dekonstruovat stereotypní chápání migrace jako hrozby nebo bezpečnostního ohrožení pro přijímající společnost, a naopak ukázat migrantky a jejich životní příběhy jako příběhy osob, které Českou republiku považují za svůj druhý domov, a na jehož rozvoji se aktivně podílejí. Občanství autorka chápe jako členství ve společnosti, jejíž právoplatnými a aktivními občankami jsou i ženy migrantky. Práce má celkově přispět k budování pozitivního vztahu k ženám migrantkám a nabídnout doporučení pro majoritní společnost a tvůrce/tvůrkyně integrační politiky jak reflektovat ženy migrantky.
Dům světla (etnografie instituce)
Horáková, Klára ; Kolářová, Kateřina (vedoucí práce) ; Ezzeddine, Petra (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na etnografický výzkum Domu světla, který je azylovým domem pro HIV pozitivní lidi. Cílem této práce bylo zjistit, jestli jsou dobrovolníci a zaměstnanci Domu světla ovlivněni stigmatizací, která se pojí s onemocněním HIV/AIDS a jak se s touto možnou stigmatizací vyrovnávají. S tématem HIV/AIDS se i v současné době pojí koncepty "rizikových" skupin, "rizikového" chování, hanby, strachu nebo "odlišnosti". Proto dalším cílem bylo zjistit, jak dobrovolníci vnímají svoji dobrovolnickou činnost v Domě světla, jaké významy jí přiřazují a jak tuto svoji činnost interpretují. K odpovědím na tyto otázky jsem se dopracovala pomocí dvouletého zúčastněného pozorování jako dobrovolnice Domu světla a pomocí neformálních a hloubkových rozhovorů. V rámci diplomové práce jsem se zaměřila i na kratší analýzu preventivních materiálů, které Česká společnost AIDS pomoc, z. s. vydává, abych zjistila, s jakými koncepty sama organizace pracuje.
"Normální lidi jezdí na líbánky, my jsme jezdili na cizineckou policii": Analýza reflektované zkušenosti s binacionalním sňatkem
Šobáňová, Hana ; Ezzeddine, Petra (vedoucí práce) ; Tollarová, Blanka (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá binacionálním manželstvím. Cílem práce bylo zjistit, jakým způsobem migrační a integrační politika České republiky konstruuje binacionální manželství a jak tato politika ovlivňuje každodennost těchto manželství. Binacionálním manželstvím v této práci rozumím sňatek dvou heterosexuálních osob, který tvoří občan/ka České republiky a občan/ka země mimo Evropskou unii. Práce obsahuje teoretickou část, ve které představuji především institucionální a legislativní rámec binacionálních sňatků a také sňatky fingované. Další část je metodologická, obsahující etiku výzkumu, mou pozicionalitu a samotnou realizaci výzkumu. Pro výzkum jsem zvolila metodu polostrukturovaného rozhovoru. Ve výzkumné části pak na základě dat získaných z rozhovorů s binacionálními manželi popisuji, jakým způsobem jsou tyto páry zpochybňovány ze strany státní správy, zejména v prvních letech od uzavření manželství, dále pak jakou používají rezistenci a jak dosahují uznání. Práci ukončuji závěrem, ve kterém shrnuji získané poznatky.
The Reflection and Construction of "Good Old Age" in the Rainbow Carehome
Šrámek, Vít ; Ezzeddine, Petra (vedoucí práce) ; Kolářová, Kateřina (oponent)
Klíčová slova: senioři, ageing studies, interakce, strategie péče Anotace: S demografickým trendem stárnutí populace se otázka postproduktivní etapy života stává čím dál více společensky relevantním tématem. Ani sociokulturní antropologie není výjimkou, téma tzv. ageing studies v poslední několika letech vystupuje do popředí vědeckého diskurzu. Jako jednu z průkopnic ageing studies v české sociální a kulturní antropologii můžeme vnímat Hasmanovovou Marhánkovou, která se dlouhodobě zabývá problematikou stáří, péče o seniory, gender a stárnutí (např. 2013: Aktivita jako projekt. Diskurz aktivního stárnutí a jeho odezvy v životech českých seniorů a seniorek, 2011: "Leisure in old age - disciplinary practices surrounding the discourse of active ageing."). Jednou ze zásadních otázek je, jakým způsobem zajistit dostatečnou kvalitu života seniorů. Pro nemalou část seniorů se jedná o kvalitu života stráveného v domovech seniorů, jež fungují jako jedna z možností, jak zajistit potřebnou péči o seniory rodinám, které buď nemají kapacitu (ve fyzickém či sociálním smyslu) a nebo nechtějí o seniora pečovat ve své domácnosti. Zároveň se jedná o alternativu pro ty seniory, kteří nemají rodinné zázemí. Tento projekt se zaměří na etnografii konkrétního domova seniorů (anonymně označovaný jako domov seniorů Delta) a na...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 81 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.