Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 33 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
"Were It Not For the Post-It Notes...": A Laboratory Leader's Day at Work
Řepíková, Veronika ; Abu Ghosh, Yasar (vedoucí práce) ; Ezzeddine, Petra (oponent)
This paper is based on over six months of participant observation at a national research institution in the Czech Republic. The work of the team I observed focuses on experimental chemistry. My work builds on the tradition of "laboratory ethnographies". In the methodological part I address some theoretical issues of ethnography as the taking and processing of fieldnotes and the generation of an ethnographic account, my position and role in the field as an observer, and ethical issues related to this type of research. In the ethnographic account I first present the physical and social setting, and then, drawing primarily on the work of John Law, I focus my attention on the laboratory leader. I show the lab leader in networks of relations which he is a part of and which allow him to exist and perform his position of manager. These networks are ever changing, they emerge and disappear on different occasions and for different purposes, they are not fixed and rigid, and one network is never exclusive. An important aspect of these networks is that they are materially heterogeneous - they are not composed of humans only, but also of non-humans (things, technologies, computers, post-it notes, telephone sets and cell phones, etc.). Thus, my question is not only "who" but also "what" is the lab leader. I show that a...
Freedom Seekers - The New settlers in La Aljapurra.
Wildová, Kateřina ; Haluzík, Radovan (vedoucí práce) ; Ezzeddine, Petra (oponent)
Předložená práce je snahou popsat životní styl specifické komunity západních přistěhovalců v andaluzské oblasti la Alpujarra v oblasti Granada, v jižním Španělsku. Práce pojednává o fenoménu, který se stále více projevuje v Evropě, fenoménu stahování se z měst a průmyslových oblastí zpět na venkov za jednoduššími formy života. Jedná se o specifický, ekonomickými podmínka nikoli nutně vynucený druh migrace převážně z bohatého severu Evropy na její jih, zejména do Španělska, Francie či na Mallorcu. Metoda, kterou autorka použila ve svém výzkumu, je metoda "material culture", tj. zkoumání jednotlivých domácností a sledování "příběhů věcí".
Bejt pánem svýho těla (První menstruace v kontextu dospívání).
Černá, Kateřina ; Chlup, Radek (vedoucí práce) ; Ezzeddine, Petra (oponent)
Předmětem mého kvalitativního výzkumu byla menarche (první menstruace). V práci jsou představeny výsledky deseti epizodních rozhovorů s ženami ve věku 25 až 30 let. Hlavní důraz jsem kladla na to, jak si ženy na menarche pamatovaly a zda pro ně znamenala skutečně "událost". Také jsem věnovala pozornost procesu menstruační socializace, tedy způsobu vyrovnání se s mensruací během puberty a dospívání. Některé ženy ženy přisuzovaly menstruaci skutečně velkou důležitost pro celý jejich život. Rozhovor o menarche byl příležitostí k re-definování jejich ženské identity. Jedním z vědlejší důsledků výzkumu, bylo i zjištění, že vnímání těla a menstruace ovlivnila i Sametová revoluce v roce 1989. Ženy, které dospívaly po revoluci vykazují nejen lepší informovanost a zásobenost hygienickým materiálem, ale stejně tak i tlak nového kultu krásy.
Všichni v jednom pytli: příklad mediální antropologie Romů.
Beseda, Jan ; Ezzeddine, Petra (vedoucí práce) ; Jakoubek, Marek (oponent)
Tato práce se skládá ze čtyř vzájemně se doplňujících pohledů na Romy v médiích. V souladu s postmoderním způsobem uvažování o problémech také kombinuje různé metody práce. Cílem práce je tedy přinést mozaiku produkce a recepce mediálních obrazů Romů v českém prostředí. První pohledem je zjistit, jak se na zobrazování jich samých v médiích dívají samotní Romové. Tím druhým pohledem je, jak vnímá mediální reprezentace Romů majorita a jak se to propojuje s jejím celkovým pohledem na Romy. Skrz třetí pohled pak analyzuji romské mediální produkty. Zkoumám, jakými způsoby jsou v nich vytvářeny obrazy Romů. Čtvrtý pohled pak skýtá možnost prozkoumat, jakým způsobem redakce romského časopisu Romano vodi tvoří vlastní obraz Romů. Tento pohled nabízí zatím v českém prostředí ojedinělou možnost podívat se, jakým způsobem funguje romská mediální instituce, jaký je její každodenní život.
Interakce mezi zdravotnickým personálem a geriatrickými pacienty
Bolechová, Renata ; Ezzeddine, Petra (oponent) ; Novotná, Hedvika (vedoucí práce)
Ve své bakalářské práci jsem se rozhodla zabývat problematikou seniorů umístěných v léčebně pro dlouhodobě nemocné (LDN), konkrétně otázkou interakce mezi zdravotnickým personálem a geriatrickými pacienty.
Případová studie: mateřská škola a dětská kultura
Saladygová, Magda ; Ezzeddine, Petra (oponent) ; Abu Ghosh, Yasar (vedoucí práce)
Tato případová studie se pokouší na základě terénního výzkumu provedeného v jedné mateřské škole popsat proces přechodu dítěte od rodiny do širší společnosti. V rámci tohoto procesu byly pozorovány a popsány specifické způsoby jednání jednotlivých aktérů: rodičů, učitelů a především pak samotných dětí, které mají výrazný inscenační charakter. Východiskem práce je přesvědčení Lawrence Hirschfelda v článku "Why Don't Antropologists like Children?" (Hirschfeld, 2002), že děti jsou v procesu přijímání společenských norem a hodnot aktivními činiteli, kteří rovněž vytváří to, co sám autor nazývá tzv. "dětskou kulturou". Proces oddělování se od rodiny je pak v první řadě procesem oddělování se od matky. V této souvislosti byla pozorována a popsána specifická instituce tzv. zástupného objektu (fr. "doudou"). V prostředí mateřské školy se rovněž formuje skupina dětí v konkrétním čase a místě a s tím související skupinová identita. Veškeré způsoby jednání, které se uplatňují v popsaném přechodu od rodiny do širší společnosti, zasahují i "tělesnost" dítěte. Právě skrze ní jsou společenské normy a pravidla přijímány. Klíčová slova: Přenos kulturních norem a hodnot, raná skolarizace, přechodový objekt, object-relations theory, vazbové chování (attachment behavior), skupinová identita, embodied experience,...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 33 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.