Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 78 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Identita a etnicita Pohled na "českou" etnokulturní diverzitu v Rio Grande do Sul
Santos, Anežka ; Halbich, Marek (vedoucí práce) ; Ezzeddine, Petra (oponent)
Cílem této práce je rekonstruovat historii života Bo?mios žijících v jihobrazilském státě Rio Grande do Sul. Znamená to, že je třeba zjistit, jakou důležitost přikládají své tradici, historii a paměti a svému aktérství na riograndeské společenské, ekonomické a politické scéně, stejně tak jako zmapovat jejich symbolický svět. Máme tím především na mysli regeneraci jejich kolektivní paměti ve vztahu k důležitým skutečnostem určujícím jejich imigraci do Brazílie a následný příchod do Rio Grande do Sul. Toto bádání přináší popis a analýzu kulturních aspektů Bo?mios ve státě Rio Grande do Sul. Opíráme se za tímto účelem o podklady, které se týkají životních příběhů důležitých představitelů této kultury. Poměrně nedávno se u nich projevil velký zájem o poznání skutečných kořenů, což můžeme nazvat hledáním etnické identity jakožto subjektů dějin přistěhovalectví. Začali se organizovat v krajanských spolcích, učit český jazyk, který nikdy nebyl jejich jazykem mateřským, a snažit o obnovení kontaktů s Českou republikou. A právě tyto skutečnosti se staly k podnětem výzkumu.
Škatulky, hromádky a kočárek: Komodifikace dětství
Bystřická, Ivana ; Ezzeddine, Petra (vedoucí práce) ; Bittnerová, Dana (oponent)
Tato práce se zabývá způsoby, jakými je v poměrně malé a relativně izolované vesnici komodifikováno dětství. Výzkum se zaměřuje na to, jak si místní ženy v průběhu těhotenství a v době po porodu vytvářejí výbavičku pro své děti. Zkoumá, jaké předměty či přístupy tyto ženy při pořizování výbavičky zvýznamňují a jak tyto věci později vstupují do vzájemné interakce místních obyvatel. Ukazuje se, že předměty zde sociálně pracují zejména na třech úrovních: při vyjednávání sociálního statusu, vlastní důstojnosti a při projevování lásky, ve smyslu starostlivosti a péče. Předměty zde fungují nejen jako prostředek upevňování či zlepšování sociálních pozic, ale také jako veřejná manifestace lásky. Práce se dále zabývá způsoby, kterými se tyto faktory prolínají do sociálního života vesnice a rolí, již v tomto procesu předměty sehrávají.
Doma je doma? Expati a jejich formy utváření domova
Holubová, Kateřina ; Ezzeddine, Petra (vedoucí práce) ; Zandlová, Markéta (oponent)
Práce se zaměřuje na expaty z řad profesionálů a odborných pracovníků z anglicky mluvících zemí, kteří byli zaměstnavateli vysláni do Švýcarska, kde společně se svými rodinami začali nové životy. Kromě posunu v kariéře a mnohdy i lepší ekonomické situaci s sebou však relokace nese i další životní změny. Ty jsou spojené s odloučením se od svých původních domovů i rodin, a potřebou zakládání nových. Centrálním bodem této práce je tedy otázka, co pomáhá tyto nové domovy utvářet a co všechno se na této sféře podílí. V průběhu pobytu v terénu, který byl definován soužitím s rodinami, byly sledovány a analyzovány sociální a materiální praktiky, prostřednictvím kterých se expatské rodiny vztahovaly ke svým domovům - a dále to, jak je narativně zvýznamňovaly. Pozorovány poté byly především předměty materiální povahy odkazující na původní i současný domov a tendence navazování sociálních vazeb s dalšími expaty, v rámci substituce podpůrné sítě rodiny. Sledovány byly i aspekty adaptace členů rodin na nové domovy a proměny vnímání domova s tím spojené, které se ukázaly odvislé od faktoru (ne)dočasnosti. Klíčová slova: expati * domov * migrace * materiální kultura * au pair * antropologie jídla
Ženy migrantky jako aktivní občanky
Jenková, Pavla ; Ezzeddine, Petra (vedoucí práce) ; Uhde, Zuzana (oponent)
Diplomová práce se snaží nabídnout nový pohled na migraci a integraci migrantek žijících v České republice a to prostřednictvím vyprávění deseti z nich. Za použití metody narativního vyprávění životních příběhů těchto žen se autorka snaží dekonstruovat stereotypní chápání migrace jako hrozby nebo bezpečnostního ohrožení pro přijímající společnost, a naopak ukázat migrantky a jejich životní příběhy jako příběhy osob, které Českou republiku považují za svůj druhý domov, a na jehož rozvoji se aktivně podílejí. Občanství autorka chápe jako členství ve společnosti, jejíž právoplatnými a aktivními občankami jsou i ženy migrantky. Práce má celkově přispět k budování pozitivního vztahu k ženám migrantkám a nabídnout doporučení pro majoritní společnost a tvůrce/tvůrkyně integrační politiky jak reflektovat ženy migrantky.
Dům světla (etnografie instituce)
Horáková, Klára ; Kolářová, Kateřina (vedoucí práce) ; Ezzeddine, Petra (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na etnografický výzkum Domu světla, který je azylovým domem pro HIV pozitivní lidi. Cílem této práce bylo zjistit, jestli jsou dobrovolníci a zaměstnanci Domu světla ovlivněni stigmatizací, která se pojí s onemocněním HIV/AIDS a jak se s touto možnou stigmatizací vyrovnávají. S tématem HIV/AIDS se i v současné době pojí koncepty "rizikových" skupin, "rizikového" chování, hanby, strachu nebo "odlišnosti". Proto dalším cílem bylo zjistit, jak dobrovolníci vnímají svoji dobrovolnickou činnost v Domě světla, jaké významy jí přiřazují a jak tuto svoji činnost interpretují. K odpovědím na tyto otázky jsem se dopracovala pomocí dvouletého zúčastněného pozorování jako dobrovolnice Domu světla a pomocí neformálních a hloubkových rozhovorů. V rámci diplomové práce jsem se zaměřila i na kratší analýzu preventivních materiálů, které Česká společnost AIDS pomoc, z. s. vydává, abych zjistila, s jakými koncepty sama organizace pracuje.
"Normální lidi jezdí na líbánky, my jsme jezdili na cizineckou policii": Analýza reflektované zkušenosti s binacionalním sňatkem
Šobáňová, Hana ; Ezzeddine, Petra (vedoucí práce) ; Tollarová, Blanka (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá binacionálním manželstvím. Cílem práce bylo zjistit, jakým způsobem migrační a integrační politika České republiky konstruuje binacionální manželství a jak tato politika ovlivňuje každodennost těchto manželství. Binacionálním manželstvím v této práci rozumím sňatek dvou heterosexuálních osob, který tvoří občan/ka České republiky a občan/ka země mimo Evropskou unii. Práce obsahuje teoretickou část, ve které představuji především institucionální a legislativní rámec binacionálních sňatků a také sňatky fingované. Další část je metodologická, obsahující etiku výzkumu, mou pozicionalitu a samotnou realizaci výzkumu. Pro výzkum jsem zvolila metodu polostrukturovaného rozhovoru. Ve výzkumné části pak na základě dat získaných z rozhovorů s binacionálními manželi popisuji, jakým způsobem jsou tyto páry zpochybňovány ze strany státní správy, zejména v prvních letech od uzavření manželství, dále pak jakou používají rezistenci a jak dosahují uznání. Práci ukončuji závěrem, ve kterém shrnuji získané poznatky.
The Reflection and Construction of "Good Old Age" in the Rainbow Carehome
Šrámek, Vít ; Ezzeddine, Petra (vedoucí práce) ; Kolářová, Kateřina (oponent)
Klíčová slova: senioři, ageing studies, interakce, strategie péče Anotace: S demografickým trendem stárnutí populace se otázka postproduktivní etapy života stává čím dál více společensky relevantním tématem. Ani sociokulturní antropologie není výjimkou, téma tzv. ageing studies v poslední několika letech vystupuje do popředí vědeckého diskurzu. Jako jednu z průkopnic ageing studies v české sociální a kulturní antropologii můžeme vnímat Hasmanovovou Marhánkovou, která se dlouhodobě zabývá problematikou stáří, péče o seniory, gender a stárnutí (např. 2013: Aktivita jako projekt. Diskurz aktivního stárnutí a jeho odezvy v životech českých seniorů a seniorek, 2011: "Leisure in old age - disciplinary practices surrounding the discourse of active ageing."). Jednou ze zásadních otázek je, jakým způsobem zajistit dostatečnou kvalitu života seniorů. Pro nemalou část seniorů se jedná o kvalitu života stráveného v domovech seniorů, jež fungují jako jedna z možností, jak zajistit potřebnou péči o seniory rodinám, které buď nemají kapacitu (ve fyzickém či sociálním smyslu) a nebo nechtějí o seniora pečovat ve své domácnosti. Zároveň se jedná o alternativu pro ty seniory, kteří nemají rodinné zázemí. Tento projekt se zaměří na etnografii konkrétního domova seniorů (anonymně označovaný jako domov seniorů Delta) a na...
Sionisty bez přesvědčení: Utváření imaginace a performance transnacionální přináležitosti
Pokorná, Anna ; Ezzeddine, Petra (vedoucí práce) ; Halbich, Marek (oponent) ; Szaló, Csaba (oponent)
Tato práce, která je založená na terénním výzkumu mezi českou židovskou mládeží během desetidenních vzdělávacích turistických programů Taglit-Birthright v Izraeli, se zabývá mechanismem produkce transnacionálního prostoru společné přináležitosti. Sleduje, jak je transnacionální představovaná kategorie společné přináležitosti k transnacionálnímu židovskému kolektivu produkována pomocí partikulárního fyzického místa, Izraele, praktikami turismu v kolektivu konstruovaném pomocí konceptu společného "pouta krve" jako kolektiv společného původu. Turistické zážitky účastníků, jejichž centrem je tělo, jeho performance, emoce a postoje jsou sledovány jako místo produkce a reprodukce transnacionálního prostoru. Tělo je pojímáno jako nástroj, kterým jedinec rozumí světu, jenž ho obklopuje, habituálními, tělesnými i intelektuálními způsoby porozumění. Transnacionální prostor, který je utvářen během programu, se tak současně stává sociálně konstruovanou emocionální kategorií, tzv. "ahavat Israel", láskou k Izraeli, která zastírá jeho mocenské implikace. Klíčová slova: transnacionalismus, diaspora, turismus, embodiment, židovská mládež, Taglit- Birthright, Izrael, Česká republika

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 78 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.