National Repository of Grey Literature 4 records found  Search took 0.00 seconds. 
PERSPECTIVE METHODS OF SEWAGE SLUDGE UTILISATION FOR ENERGY PRODUCTION
Elsässer, Thomas ; Klemeš,, Jiří (referee) ; Žaloudík, Petr (referee) ; Stehlík, Petr (advisor)
Tato práce o energetickém využití čistírenských kalů obsahuje popis vlastností kalu (hustota, měrná tepelná kapacita a dynamická viskozita). Stěžejní kapitoly jsou věnovány desintegraci kalu pro zvýšení obsahu sušiny po odvodnění a experimentálnímu zkoumání tvorby emisí při spalování kalu, kde byl posuzován vliv přídavku alkálie. Spalování vysušeného kalu proběhlo ve fluidní vrstvě, byla zkoumána produkce škodlivin a distribuce těžkých kovů. Druhá ucelená část práce je věnována termochemické desintegraci stabilizovaného kalu, přičemž byl experimentálně vyhodnocován vliv na obsah vody v odvodněném kalu. Provedené experimenty sloužily k detekci vhodné teploty a dávky chemikálie. Výsledky experimentů byly rovněž podkladem pro ekonomickou bilanci, která je založena na úsporách za likvidaci menšího množství kalu.
Sewage sludge drying - theory and practice
Sirový, Martin ; Elsässer, Thomas (referee) ; Houdková, Lucie (advisor)
The thesis deals with sludge drying coming from biological sewage disposal plants from theoretical and practical points of view. The first chapter deals with the sewage disposal plant functioning and with sludge formation there. Furthermore sorts and properties of water treatment sludge are described here. In the second chapter the thesis points the look to the industry drying theory and then to the theory of sludge drying. The third chapter contains a list of current drying chambers convenient for sludge drying and their principles and description. The fourth chapter points to the present practice of sludge drying in the Czech republic. Prospects of the water treatment sludge drying are evaluated in the concluding part.
Sludge pretreatment and its further utilization
Němec, Jan ; Dlabaja, Tomáš (referee) ; Elsässer, Thomas (advisor)
The thesis deals with methods of pre-treatment (disintegration) of sewage sludge, which offers an opportunity for better operation of a waste water treatment plant. The introduction is aimed at sewage water and sludge dividing, and then at their characteristics. In this thesis a current state of sludge disposal within the reference to the legislature and how to divide the methods of disintegration is also marked. Afterwards a description of selected methods of sludge disintegration, their comparison and the applicability of thermal disintegration to pasteurization of sewage sludge is included.
Potential of Solar Drying of Sewage Sludge in Czech Republic
Prášek, Dalibor ; Pavlas, Martin (referee) ; Elsässer, Thomas (advisor)
This Bachelor Thesis deals with a question of the current methods of treatment of sewage sludge. The aim of this Thesis is to describe processes and equipment in the wastewater treatment plant, particularly facilities for processing sludge and create investment calculation adding solar drying of sludge in the sludge ending of wastewater treatment plants.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.