National Repository of Grey Literature 16 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Nuclear Power Plants Security
Štěpán, Jakub ; Smutný, Milan (referee) ; Ellederová, Eva (advisor)
Koncept bezpečnosti a zabezpečení jaderných elektráren je složitý. Bezpečný provoz jaderných elektráren má zásadní význam pro spolehlivou a neškodnou výrobu elektřiny. Nehoda spojená s tímto typem zařízení by mohla mít negativní dopad na zdraví lidí, volně žijících zvířat, a mohla by způsobit znečištění životního prostředí. Cílem této bakalářské práce je vymezit koncept bezpečnosti a zabezpečení jaderných elektráren a prodiskutovat způsoby prevence jaderné katastrofy. Teoretická část práce se zabývá vymezením základních provozních principů jaderných elektráren. Dále jsou diskutována a ilustrována bezpečnostní a zabezpečovací opatření. Následně je zkoumán dopad jaderných elektráren na životní prostředí za běžného provozu. V závěru jsou popsány důsledky selhání bezpečnostních a zabezpečovacích opatření na historických příkladech. Praktická část práce, která byla realizována prostřednictvím online dotazníkového šetření, se zabývá mírou povědomí veřejnosti o bezpečnosti jaderných elektráren a jejich dopadu na životní prostředí.
Cybercrime: Concept, Detection and Prevention
Tureček, David ; Froehling, Kenneth (referee) ; Ellederová, Eva (advisor)
Tato bakalářská práce se zabývá koncepcí kybernetické kriminality. Začíná popisem historického vývoje kybernetické kriminality a s ní související počítačové technologie. Práce dále uvádí důvody, proč ke kybernetické kriminalitě dochází, a popisuje kybernetickou kriminalitu z praktičtějšího hlediska, přičemž analyzuje různé typy útoků a útočníků včetně názorných příkladů. Teoretická část práce je zakončena kapitolou věnující se prevenci a detekci kybernetických hrozeb. Účelem praktické části je ukázka jednoduchého Denial of Service útoku.
Humanoid Robots: Design, Development and Application
Kovyrcheva, Alexandra ; Zmrzlá, Petra (referee) ; Ellederová, Eva (advisor)
Tato bakalářská práce se zabývá humaniodními roboty. Popisuje základní znaky humanoidních robotů a jejich historický vývoj včetně pokroků, kterých bylo dosaženo v oblasti jejich simulace, modelování a programování. Práce rovněž pojednává o výhodách a nevýhodách využití humanoidních robotů včetně jejich vlivu na naši společnost, na teoretickou čast navazuje praktická část, kterou tvoří dotazník zkoumající názory veřejnosti a interpretace získaných výsledků.
Digital graphics: Painting
Bobyleva, Ekaterina ; Walek, Agata (referee) ; Ellederová, Eva (advisor)
Cílem této bakalářské práce je vymezit koncept digitální malby, její požadavky na technické a programové vybavení počítače, a následně popsat různé nástroje a techniky, kterých digitální malba využívá. První kapitola se zabývá pojmem estetiky jak v tradičním, tak i v počítačovém umění, popisuje historický přehled vývoje digitálního umění a zavadí koncept metamodernismusu v umění. Druhá kapitola je zaměřená na malířské techniky (podle uměleckých směrů), které se používají v tradiční a digitální malbě a jsou podporované příklady. Otázky vyjádření emocí prostřednictvím digitálních nástrojů, psychologie vnímání obrazů a role počítače v procesu tvorby jsou rovněž podrobně popsané v rámci druhé kapitoly. Třetí kapitola se týká metody nefotorealistického zobrazování digitálního obrazu ve stylu abstraktní stylizace. Na tomto základě vytvořen manuál pro začátečníci editorů Stylize, který je také součástí třetí kapitoly.
Technological Innovation Ecosystems and the Start-up Owner’s Manual
Albrecht, Robert ; Kotásek, Miroslav (referee) ; Ellederová, Eva (advisor)
Cílem této bakalářské práce je analyza ekosystémů, které jsou nejen domovem úspěšnych firem, ale také podporují vznik a růst startupovych firem. Tato práce rovněž zahrnuje manuál obsahující užitečné informace pro nezkušené podnikatele, které jim umožní pochopit základní myšlenky spojené se založením firmy. V poslední části jsou zmíněna některá místa v brněnském regionu, která podporují nebo napomáhají startupovym firmám. Obsah manuálu je založen na autorovych praktickych zkušenostech ze startapového prostředí a z různych akcí pořádanych pro začínající podnikatele.
Cultural Evolution of E-sports: Content, Context and Culture
Straka, Václav ; Reich, Pavel (referee) ; Ellederová, Eva (advisor)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou eSportů a s nimi spojenými kulturními projevy. eSport je pojem popisující hraní videoher na profesionální úrovni. Cílem práce je popsat vývoj komunity eSportů a současný stav této komunity v zemích, kde jsou eSporty nejpopulárnější. Úvodní kapitola se zabývá a historickým vývojem eSportů a následným vznikem profesionální hráčské základny. Následující kapitola popisuje stav eSportů a přístup veřejnosti k nim v zemích, kde je profesionální hraní populární. Další kapitola pojednává o žánrech videoher specifických pro eSporty. Každý žánr je podrobně charakterizován na základě specifických znaků včetně uvedení příkladů konkrétních populárních her v daných žánrech. Práce dále pokračuje popisem profilu profesionálního hráče a procesu, jak se stát profesionálním hráčem. Kapitola také analyzuje generovou a rasovou problematiku v eSportech. Poslední část práce se zabývá kulturním rámcem videoher a kategorizací eSportů.
Let There Be Light? Impact of Light Pollution on the Environment
Svoboda, Lukáš ; Mihai, Hana (referee) ; Ellederová, Eva (advisor)
Světelné znečištění patří mezi mnoho druhů znečištění, které ohrožují naši planetu. Důvod jeho vzniku je vedlejší efekt průmyslové civilizace a jeho negativní dopad ohrožuje lidské zdraví, zvěř, rostlinstvo a klima. Cílem této bakalářské práce je vymezit koncept světelného znečištění, popsat způsoby měření a negativní dopady. Teoretická část bakalářské práce se zabývá definováním pojmu světelného znečištění a popisuje způsoby, jakými se světelné znečištění projevuje. Dále řeší možnosti měření světelného znečištění, a také diskutuje negativními dopady na lidské zdraví, přírodu, ekonomiku, bezpečnost a astronomii. Navazující kapitola popisuje parametry běžně užívaných světelných zdrojů pro veřejné osvětlení, a nakonec jsou probírány základní praktiky, které napomáhají snížit světelné znečištění a jsou doplněny příklady správně navrženými svítidly pro venkovní osvětlení. Praktická část této bakalářské práce se zabývá kvantitativním výzkumem, který měl za cíl objasnit úroveň povědomí o světelném znečištění mezi širokou veřejností. Data pro tento výzkum byla shromážděna pomocí dotazníkového šetření.
Design of E-Learning Application for the Course English for IT
Hotový, Tomáš ; Haupt, Jaromír (referee) ; Ellederová, Eva (advisor)
Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit program, který bude sloužit jako výukový doplněk pro kurz Angličtina pro Informační Technologie. Práce nejdříve zkoumá existující aplikace, které jsou vytvářenému programu podobné včetně prvků, které mohou být v programu využity. Následně se zaměřuje na návrh a implementaci aplikace spolu s představením použitých technologií. Práce dále zkoumá teorii výuky nové slovní zásoby, po které následuje rozbor jednotlivých cvičení, které jsou v programu použity pro zkoušení nabyté slovní zásoby. Závěrem je zpracován návod pro studenty i učitele, jehož cílem je pomoci s používáním programu. Výstupem práce je funkční aplikace pro studenty výše zmíněného kurzu k interaktivnímu studiu slovíček a přípravě na hodiny.
A Perpetual Glass Ceiling? The Position of Women in the ICT Sector
Sobina, Anastasiia ; Žouželková Bartošová, Marie (referee) ; Ellederová, Eva (advisor)
Cílem této bakalářské práce je prozkoumat postavení žen v sektoru informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT). Práce analyzuje nízké zastoupení žen v profesích ICT a v ICT firmách. Dále se zabývá hypotézou o ženách čelících takzvanému „skleněnému stropu“, který brání ženám a menšinám získat pozice na vyšší úrovni založené na stereotypech a předsudcích. Teoretická část této práce se skládá z následujících témat: role žen v historickém vývoji počítačů, seznam některých nejvýznamnějších žen v oboru informatiky, důvody pro nedostatečné zastoupení specialistů ženského pohlaví v ICT, koncepce „skleněného stropu“ a popisu současné situace v Evropě, konkrétně v České republice, kde tato data doplňují statistické informace organizace Czechitas. Informace byly shromážděny studiem literatury a analýzou studií souvisejících s daným tématem. V empirické části této práce byl proveden kvalitativní a kvantitativní výzkum. Data byla shromážděna prostřednictvím dotazníkového šetření a rozhovorů.
Selected Types of DC Circuit Analysis in MATLAB Programming Language
Urbanová, Hedvika ; Haupt, Jaromír (referee) ; Ellederová, Eva (advisor)
Tato bakalářská práce se zabývá metodami analýz elektrických obvodů a to jak metodami univerzálními, tak speciálními. Metody byly v práci teoreticky definovány. Následně byl vysvětlen postup při počítání a zhodnoceny jejich výhody a nevýhody. Univerzální metody byly vysvětleny na příkladu, který byl pro všechny metody identický. MATLAB byl představen jako programovací jazyk. Čtyři z metod byly přepsány do programovacího jazyka MATLAB 2014a. Naprogramovány byly metody smyčkových proudů, uzlových napětí, Kirchhoffovy zákony a metoda superpozice. Metoda smyčkových proudů byla stejně jako Kirchhoffovy zákony naprogramována pro dvě až čtyři smyčky. Metoda uzlových napětí byla pak naprogramována pro dva až čtyři uzly. Metoda superpozice byla naprogramována pouze pro dvě smyčky. Grafické uživatelské rozhraní bylo definováno a vytvořeno pro program Kirchhoffových zákonů. V závěru projektu bylo zváženo využití programů studenty.

National Repository of Grey Literature : 16 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
1 Ellederová, Eliška
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.