National Repository of Grey Literature 23 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Assessment of drugs elimination in the treatment of drinking water by artificial recharge
Chupík, Jan ; Hrkal, Zbyněk (advisor) ; Eckhardt, Pavel (referee)
The Káraný waterworks supplies drinking water to approximately one third of its total consumption in Prague. It uses two main ways to produce drinking water: artificial infiltration and bank infiltration. Two-year monitoring of the content of 90 drugs and metabolites evaluates the occurrence of these substances in the Jizera River and in both production processes. The results of the monitoring point to a systematic occurrence of drugs in the Jizera River under Mladá Boleslav in concentrations ranging from tens of ng / l to hundreds of ng / l (Acesulfan and Oxypurinol). Artificial infiltration failed to remove six drugs from water (Primidon, Sulfamethaxxazole, Carbamazepine, Lamotrigine, Ibuprofen, Gabapentin, Acesulfan and Oxypurinol). Only four drugs (Ibuprofen, Caffeine, Oxypurinol and Acesulfan) were found in the results of monitoring from bank infiltration. This makes bank infiltration a more effective method of drug elimination than artificial infiltration. Keywords: drugs, drinking water, statistical analysis, monitoring
PCB/PCT
Zdravotní ústav - Národní referenční laboratoř ; Axys Varilab s.r.o., Vrané n/Vlt. ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Grabic, Roman ; Jech, Libor ; Vučka, Václav ; Eckhardt, Pavel ; Kužílek, Vladimír ; Barchánková, Jiřina
Analytické činnosti spojené s evidencí PCB v zařízeních, materiálech a odpadech. Vzorkování látek s PCB ve skládkách, starých zátěžích a odpadech. PCB v právních předpisech ČR.
PCB/PCT
AQ-test, spol. s r.o., Ostrava ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Cron, Marcel ; Vučka, Václav ; Eckhardt, Pavel ; Kužílek, Vladimír ; Barchánková, Jiřina
Analytické činnosti spojené s evidencí PCB v zařízeních, materiálech a odpadech. Vzorkování látek s PCB ve skládkách, starých zátěžích a odpadech. PCB ve skládkách a starých zátěžích.
Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení): Průzkum a hodnocení ekologických zátěží
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Eckhardt, Pavel
Problematika zjišťování a hodnocení potřebných informací o konkrétních starých ekologických zátěží a dalších kontaminovaných místech s ohledem na možnosti ovlivnění životního prostředí a problematika identifikace a evidence ekologických zátěží s PCB.
Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe: Transport kontaminujících látek. Část 2: Vliv ekologických zátěží na tok Labe
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Baier, Jan ; Uhlík, Jan ; Císlerová, Milena ; Poláková, KATEŘINA ; Eckhardt, Pavel
Provedení a vyhodnocení průzkumného monitoringu vlivu vybraných ekologických zátěží na ekosystém (voda, sedimenty, biota) včetně vlivu na podpovrchovou zónu (půda, podzemní vody). Doložení transportu vody a kontaminantů nenasycenou zónou kvartértních sedimentů na kontaminovaných lokalitách v povodí Labe. Jsou uvedeny články vzešlé z projektu.
Integrace informací o skládkách‚ zařízeních a starých zátěžích‚ hodnocení jejich rizikovosti a vlivu na ŽP‚ vývoj společné uživatelské platformy – rozšíření datové základny a vytvoření programových nadstaveb pro aktualizaci seznamu Priorit a zajištění reportingových povinností vůči EEA
ProGeo Consulting, Zlaté Hory ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Vejnar, Pavel ; Sirotková, Dagmar ; Laurinová, Renata ; Pavlík, Roman ; Eckhardt, Pavel ; Martínková, Marta
Tento projekt představuje dodatečné řešení projektu VaV/730/1/01 "Integrace informací o skládkách, zařízeních a starých zátěžích, hodnocení jejich rizikovosti a vlivu na ŽP; vývoj společné uživatelské platformy". Hlavním cílem předkládaného projektu je doplnění nyní řešeného projektu VaV/730/1/01 o přizpůsobení stávající Integrované databáze (vytvořeno na bázi SESEZ), tak aby mohla být využita pro zpracování zprávy pro Evropskou agenturu pro životní prostředí v roce 2004 i v dalších letech v oblasti „contaminated sites“ (kontaminovaná místa). Hlavními řešenými tématy byly: Upgrade programu SEZ, Aktualizace databáze, Vyhodnocení impact levels u skládek, Vytvoření hot spot map.
Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení): Evidence a hodnocení starých zátěží
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Kozma, Martin ; Martínková, Marta ; Eckhardt, Pavel
Úkol řeší výzkum v oblasti evidence starých zátěží vedoucí zejména k vylepšení a zpřesnění základní centrální databáze ekologických zátěží Systém evidence kontaminovaných míst (SEKM). Pro vybrané hlavní kontaminanty jsou vytvářeny mapy zatížení území hlavními kontaminanty (zejména POPs). Byla provedena rešerše internetových zdrojů informací o realizaci inventarizace kontaminovaných míst a mapování potenciálně kontaminovaných míst zejména v zemích EU. Byl připraven návrh metodiky mapování potenciálně kontaminovaných míst v podmínkách České republiky. Byly připraveny podklady pro aktualizaci záznamů v SEKM. Všechny práce jsou prováděny v návaznosti na legislativu EU, na požadavky reportingu pro EEA a plánovanou národní inventarizaci kontaminovaných míst v České Republice.
Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe: Transport kontaminujících látek. Část 2: Vliv ekologických zátěží na tok Labe
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Kozma, Martin ; Eckhardt, Pavel
Tato část navazuje na práce prováděné v rámci projektu Labe IV, hlavním cílem bude posouzení vlivu jednotlivých ekologických zátěží na tok Labe. Jedná se o areály chemických podniků Aliachem Synthesia Pardubice, Spolchemie Ústí nad Labem a Spolana Neratovice a další možné lokality s významnou ekologickou zátěží v Polabí (Např. Lučební závody Draslovka Kolín). Jedná se o rozsáhlé areály a velké množství specifických polutantů. Na tyto konkrétní lokality v rámci zásadních zdrojových oblastí kontaminace Labe specifickými látkami bude zaměřen detailní průzkum a modelová řešení. Cílem dílčí části je provedení a vyhodnocení průzkumného monitoringu vlivu vybraných významných ekologických zátěží na ekosystém (voda, sedimenty, biota), včetně vlivu na podpovrchovou zónu (půda, podzemní vody). V roce 2007 byly vybrány vhodné areály s významnou ekologickou zátěží v Polabí, byla specifikována místa průzkumu a získávána data.
Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Tušil, Petr ; Kořínek, Robert ; Sezima, Tomáš ; Šepeľová, Gabriela ; Seyfriedová, Jana ; Buda, Jan ; Kozma, Martin ; Martínková, Marta ; Eckhardt, Pavel ; Pavlová, Světla ; Žiaková, Kristýna ; Kuklová, Iva ; Kulovaná, Marie ; Hoch, Karel ; Brichta, František ; Špůr, Jaroslav ; Andr, Tomáš ; Slavíková, Halka ; Kozáková, Bohdana ; Svoboda, Karel ; Sirotková, Dagmar ; Wanner, Filip ; Michalová, Marie ; Šťastný, Václav ; Pospíšilová, Eva ; Matulová, Dragica ; Hudáková, Věra
Shrnutí prací vykonaných na výzkumném záměru v roce 2007, protokoly o plnění oponentní posudky, zápisy z kontrolních dnů. Výstupy za rok 2007 a plán na rok 2008. Výzkumný záměr je rozdělen na 14 subprojektů: Subprojekt 1 - Biologicky rozložitelné odpady (zpracované podklady a rešerše, experimentální práce. Subprojekt 2 - Provozní pokus posouzení vlivu kuchyňských drtičů na složení kalu, přehled technologií pro zpracování BRO. Subprojekt 3 - Problematika kalů z čistíren odpadních vod. Subprojekt 4 - Výzkum hodnocení výrobků z odpadů a jejich materiálových toků, Subprojekt 5 - Zpracování databázové podoby technologií úprav odpadů. Subprojekt 6 - Vybrané odpady – autovraky a elektroodpad. Subprojekt 7 - Hodnocení složení a vlastností odpadů. Subprojekt 8 - Výzkum v oblasti nebezpečných odpadů. Subprojekt 9 - Evidence a hodnocení starých zátěží. Subprojekt 10 - Lokalizace a hodnocení zařízení pro nakládání s odpady. Subprojekt 11 - Biodegradabilní plasty. Subprojekt 12 - Výzkum v oblasti termického odstraňování a energetického využívání odpadů. Subprojekt 13 - Výzkum v oblasti LCA pneumatik. Subprojekt 14 - Odborná podpora. Výstupy z jednotlivých subprojektů jsou uvedené samostatně.
Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Vejnar, Pavel ; Seyfriedová, Jana ; Pospíšilová, Eva ; Plesnivá, Jitka ; Pavlová, Světla ; Poláková, Kateřina ; Michalová, Marie ; Matulová, Dragica ; Kořínek, Robert ; Martínková, Marta ; Zuberová, Jana ; Bartáčková, Lenka ; Kuklová, Iva ; Kohoutová, Gabriela ; Kulovaná, Marie ; Eckhardt, Pavel ; Sirotková, Dagmar ; Hudáková, Věra
Shrnutí výsledků za jednotlivé subprojekty: Subprojekt 1 - Problematika biologicky rozložitelných odpadů. Subprojekt 2 - Problematika nakládání s objemným odpadem. Subprojekt 3 - Zpracování databázové podoby technologií úprav odpadů. Subprojekt 4 - Sledování toků využitelnosti odpadů a návrh hodnocení výrobků z odpadů. Subprojekt 5 - Výzkum v oblasti nebezpečných odpadů. Subprojekt 6 - Vybrané odpady – autovraky a elektroodpad. Subprojekt 7 - Hodnocení ekotoxicity odpadů. Subprojekt 8 - Hodnocení výluhových vlastností odpadů. Subprojekt 9 - Výzkum v oblasti analytiky odpadů. Subprojekt 10 - Lokalizace a hodnocení zařízení pro nakládání s odpady. Subprojekt 11 - Evidence kontaminovaných míst. Subprojekt 12 - Průzkum a hodnocení ekologických zátěží. Subprojekt 13 - Ekologické značení výrobků z hlediska minimalizace a využití odpadů. Subprojekt 14 - Sledování toků odpadů ve vazbě na nebezpečné vlastnosti. Výstupy z jednotlivých subprojektů jsou uvedené samostatně.

National Repository of Grey Literature : 23 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.