No exact match found for ENVISAN-GEM a.s., Praha, using ENVISAN GEM a s Praha instead...
National Repository of Grey Literature 7 records found  Search took 0.04 seconds. 
Možnosti a způsoby využití kalů a sedimentů z ČOV
ENVISAN-GEM a.s., Praha ; AGRO-EKO, Ostrava ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Petrášková, L ; Vosáhlová, Simona ; Kyclt, Robin ; Holuša, Václav ; Pospíšilová, Eva ; Sýkora, Karel ; Sedláček, Miroslav ; Michalová, Marie
Současný stav v přípravě a diskusi o výhledovém nakládání s kaly a bioodpady v EU. Současný stav nakládání s čistírenskými kaly v ČR. Údaje o produkci a nakládání s kaly, produkce ostatních odpadů z ČOV v ČR. Charakteristika technického stavu kalového hospodářství v ČR. Prognóza vývoje následného využití/odstranění kalu z ČOV. Odhad investičních nákladů na kalové hospodářství s vazbou na nakládání s kalem podle zákona o odpadech. Nové trendy v nakládání s kaly. Dosahovaná kvalita kalů ve vztahu k limitům rizikových látek a platné legislativy.
Možnosti a způsoby využití kalů a sedimentů z ČOV: Využití kalů z ČOV - legislativa EU se zaměřením na mikrobiologické parametry
ENVISAN-GEM a.s., Praha ; Vosáhlová, Simona ; Kyclt, Robin
Studie se zabývá přítomností patogenních organismů v kalech z ČOV a rozborem legislativních opatření z hlediska mikrobiologické charakteristiky kalů ve vybraných státech.
Možnosti a způsoby využití kalů a sedimentů z ČOV: Zpracování a využití kalů z čistíren odpadních vod v Polsku
ENVISAN-GEM a.s., Praha ; Geuss, Erik ; Kyclt, Robin
Svazek obsahuje dvě studie Studie ENVISAN-GEM Zpracování a využití kalů z čistíren odpadních vod v Polsku obsahuje rozbor legislativy a popis technologií pro využití či zneškodnění kalů. Studie ing. Geusse Orientační ekonomické posouzení procesu využívání a odstraňování čistírenských kalů z hlediska potřeb implementace rámcové směrnice EU o odpadech v ČR pro současný stav a výhled k roku 2012 obsahuje: Metodika orientačního ekonomického posouzení; Analýza dosavadních hodnocení; Výběrové šetření nákladů procesu využívání a odstraňování čistírenských kalů z ČOV (spalování, zpracování stabilizovaného kalu a jeho uložení do zemědělské půdy, skládkování a odhad celkových ročních nákladů na zpracování kalu)í metody; Komentář k výsledkům ekonomického posouzení.
Možnosti a způsoby využití kalů a sedimentů z ČOV: Nakládání s čistírenskými kaly - mikrobiologické hledisko
ENVISAN-GEM a.s., Praha ; Kyclt, Robin
Studie se zabývá rozborem rizika přítomnosti patogenních organismů v kalech z ČOV, metodami stanovení bakterií rodu Salmonella spp. a Escherichia coli a rozborem legislativních opatření z hlediska mikrobiologické charakteristiky kalů v EU.
Stanovení toxických meziproduktů biodegradace substituovaných homologů polyaromatických uhlovodíků tvořících znečištění zemin a podzemních vod v souvislosti se starými ekologickými zátěžemi
Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha ; Státní zdravotní ústav, Praha ; ENVISAN-GEM a.s., Praha ; Šašek, Václav ; Novotný, Čeněk ; Eliášová, Eva ; Zimová, Magdalena ; Matějů, Ladislava ; Skurzok, Pavel ; Petřinová, Lucie ; Janoch, Tomáš ; Vosáhlová, Simona ; Kyclt, Robin ; Kyslíková, Eva ; Matějů, Vít
Výsledkem řešení projektu je návrh sestavy testů ekotoxicity využitelných pro hodnocení rizika plynoucího z kontaminace nesaturované zóny směsnými polutanty vzniklými při tepelném zpracování černého uhlí či impregnačních prostředků na dřevo. Výsledky testů mohou být po stanovení "endpoints" použity pro návrh sanačních limitů pro zeminy z jednotlivých konkrétních lokalit. Navržené testy ekotoxicity spolu s chemickými analýzami mohou být využity pro hodnocení průběhu biodegradace zemin kontaminovaných směsnou kontaminací s obsahem polyaromatických uhlovodíků a objektivní posouzení kvality vyčištěné zeminy z pohledu rizika pro životní prostředí.
Možnosti a způsoby využití kalů a sedimentů z ČOV
ENVISAN-GEM a.s., Praha ; AGRO-EKO, Ostrava ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Michalová, Marie
Stav nakládání s čistírenskými kaly v ČR - aktualizace za období 2002-2004(5) s vazbou na trendy a vývoj legislativy. Vývoj produkce kalů z komunálních ČOV a nakládání s kaly. Charakteristika technického stavu kalového hospodářství v ČR. Hlavní provozně využitelné metody hygienizace kalu. Provozní zkušenosti s přímou aplikací kalů na zemědělskou půdu. Vliv technologie odstranění nutrientů z odpadních vod na produkci kalů. Prognóza vývoje následného využití/odstranění kalu z ČOV. Dosahované složení kalů a limity rizikových látek v kalech ve vztahu k platné legislativě. Nové trendy nakládání s kaly.
Stanovení toxických meziproduktů biodegradace substituovaných homologů polyaromatických uhlovodíků tvořících znečištění zemin a podzemních vod v souvislosti se starými ekologickými zátěžemi
Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha ; Státní zdravotní ústav, Praha ; ENVISAN-GEM a.s., Praha ; Šašek, Václav ; Novotný, Čeněk ; Eliášová, Eva ; Zimová, Magdalena ; Matějů, Ladislava ; Skurzok, Pavel ; Petřinová, Lucie ; Janoch, Tomáš ; Vosáhlová, Simona ; Kyclt, Robin ; Kyslíková, Eva ; Matějů, Vít
Zpráva zahrnuje výsledky provedených prací v uvedeném období. Neobsahuje jejich diskusi. Slouží jako informace o provedených pracích a získaných výsledcích. Mikrobiální osídlení vzorků zemin, chemický rozbor vzorků zemin, koncentrace polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU v zeminách a ve výluzích zemin, testy ekotoxicity.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.