Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 41 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Modifikace inkoustů pro tisk luminiscenčních prvků
Foldynová, Klára ; Dzik, Petr (oponent) ; Vala, Martin (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá studiem vlivu luminiscenčních aditiv na vlastnosti tištěných elektroluminiscenčních prvků. Cílem práce je nalézt strategii na rozšíření barevného spektra těchto prvků při zachování jejich funkčnosti. Důležitým krokem bylo přidání aditiva do základní luminiscenční vrstvy ZnS a její ovlivnění při emisi záření. Byla prokázána změna vyzařovaného barevného spektra pomocí fluoroforu U111, konkrétně byla sledována změna vlnové délky a intenzita záření na vkládaném napětí a frekvenci. Získané výsledky mohou být použity při dalších studiích rozšiřujících poznatky o elektroluminiscenci.
Materiálový tisk luminiscenčního panelu
Guricová, Patrícia ; Dzik, Petr (oponent) ; Vala, Martin (vedoucí práce)
Práca sa zaoberá prípravou luminiscenčného panelu pomocou sieťotlače, charakterizáciou jednotlivých vrstiev a štúdiom vplyvu zmeny tlačových parametrov na spektrálne vlastnosti panelov. V teoretickej časti sú popísané princípy elektroluminiscencie ako aj metódy prípravy luminiscenčného panelu. Experimentálna časť zahrňuje optimalizáciu parametrov tlače tak, aby bolo dosiahnuté optimálnych parametrov žiarenia. Sú diskutované vlastnosti a hrúbky vrstiev na základe zvolených parametrov tlače. Ďalej je skúmaný vplyv zmeny hrúbky vrstiev aktívneho materiálu a dielektrika na svetelný výkon panelu pri čo najnižšom pracovnom napätí. Výsledkom práce je funkčný elektroluminiscenčný panel a navrhnutý optimalizovaný postup jeho prípravy.
Tištěné transparentní elektricky vodivé vrstvy
Bartoš, Radim ; Pekárková, Jana (oponent) ; Dzik, Petr (vedoucí práce)
Byly připraveny a charakterizovány vrstvy oxidu cíničitého dopovaného fluorem a antimonem technikami spin-coating a materiálovým tiskem pomocí tiskárny Dimatix. Jako zdroje cínu, antimonu a fluoru byly použity anorganické i organické prekurzory. Odpory vrstev byly změřeny čtyřbodovou sondou a tloušťka vrstev byla změřena pomocí profilometru. Vrstvy byly analyzovány metodou rentgenové difrakce (XRD) a pomocí rastrové elektronové mikroskopie (SEM).
Tištěné fotoelektrochemické UV senzory
Vrbková, Kateřina ; Syrový, Tomáš (oponent) ; Dzik, Petr (vedoucí práce)
Tato práce pojednává o senzorech, určených k detekci ultrafialového záření. Možnosti konstrukce UV senzorů je celá řada. Vždy je však jako citlivá složka užita polovodičová součástka. Nejběžnějším materiálem pro tento účel je oxid titaničitý. V elektronice je užíván převážně díky svým vhodným fyzikálním a chemickým vlastnostem a dobré chemické stabilitě. Hlavním cílem práce je příprava fotoelektrochemického článku a zhotovení gelového elektrolytu, který uzavře elektrický obvod katody a anody a umožní tak volný průchod elektronů. Pro představu o výrobě takového senzoru je v teoretické části věnována konkrétním metodám celá kapitola, včetně elektrochemické metody, na které je založen náš senzor.
Fotoelektrochemické vlastnosti oxidu titaničitého dopovaného kovy
Vičarová, Monika ; Drbohlavová, Jana (oponent) ; Dzik, Petr (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá optimalizací materiálů a procesů pro zhotovení vrstev oxidu titaničitého obohacených o agregáty kovů nanoskopických rozměrů. Při osvitu viditelným zářením se u těchto vrstev vyskytuje plazmonický efekt. Tenké vrstvy oxidu titaničitého dopované zlatem byly naneseny na FTO skleněný substrát metodou spin-coating a kalcinovány při teplotě 450 °C po dobu 30 minut. Pro zhotovení vrstev byly použity dvě formy oxidu titaničitého a dva různé prekurzory zlata. Struktura vrstev byla pozorována pomocí optické a SEM mikroskopie. Fotoelektrochemické vlastnosti připravených vrstev byly studovány prostřednictvím elektroanalytických metod – lineární voltametrií a chronoampérometrií.
Příprava a vlastnosti oxidu wolframového vrstev zhotovených sol-gel procesem
Hesková, Helena ; Pekárková, Jana (oponent) ; Dzik, Petr (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá optimalizací procesu zhotovením WO3 vrstev metodou sol-gel a jejich vlastnostmi. Bylo připraveno několik roztoků solů, které byly nanášeny na substrát metodou spin-coating a drop-casting. Nanesené vrstvy byly žíhány při teplotě 450°C do úplné degradace polymerní matrice obsažené v solu. Struktura vrstev byla pozorována pomocí rastrovací elektronové mikroskopie, jejich složení pomocí rentgenové difrakce a pomocí profilometrie byla určena jejich tloušťka. Vlastnosti připravených vrstev byly zkoumány prostřednictvím fotoelektrochemického měření.
Transparentní elektricky vodivé vrstvy oxidu cíničitého připravené z anorganických prekurzorů
Dvorský, Vojtěch ; Drbohlavová, Jana (oponent) ; Dzik, Petr (vedoucí práce)
Práce se zaměřuje na přípravu transparentních elektricky vodivých vrstev oxidu cíničitého. Nejprve byl syntetizován zásobní sol na bázi anorganických prekurzorů. Na substráty bylo naneseno spin coatingem nebo materiálovým tiskem malé množství solu za vzniku tenkých vrstev. Modifikací solu přídavkem dalších látek byly připraveny specifické ovrstvovací kompozice za účelem optimalizace depozice a výsledných vlastností vrstev. Vybrané vzorky byly analyzovány mechanickou profilometrií, XRD, SEM a XPS.
Vlastnosti vrstev oxidu titaničitého připravených z koloidních disperzí získaných kulovým mletím
Rajmonová, Anna ; Klusoň, Petr (oponent) ; Dzik, Petr (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá vlastnostmi tenkých vrstev oxidu titaničitého v závislosti na době kulového mletí disperze. Oxid titaničitý je imobilizován na skle nebo na skle s elektricky vodivou vrstvou, pomocí metody rotačního lití a vzniklé tenké vrstvy jsou poté charakterizovány různými analytickými metodami. Veškeré použité analytické metody jsou popsány v teoretické i experimentální části, patří mezi ně rastrovací elektronový mikroskop, profilometrie, dynamický rozptyl světla, integrační koule, elipsometrie, adsorpční BET izoterma, voltametrie a chronoamperometrie. V závěru práce je popsáno, jak se mění vlastnosti tenkých vrstev oxidu titaničitého během procesu kulového mletí.
Příprava a vlastnosti organokřemičitých pojiv pro nanočásticové vrstvy oxidu titaničitého
Svoboda, Tomáš ; Cihlář, Jaroslav (oponent) ; Dzik, Petr (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá přípravou organokřemičitého polymeru, který by bylo možné použít jako pojivo pro fotokatalytické vrstvy na bázi oxidu titaničitého. Hlavním důvodem pro začlenění pojiva do fotokatalytických vrstev je nejen zlepšení mechanických vlastností, ale především by pojivo mohlo pomoci při výrobě nízkoteplotních fotokatalytických vrstev, které by bylo možné nanášet na materiály citlivé na teplo, jako jsou plasty. Tím by mohly vznikat vrstvy na flexibilních materiálech, které by se mohli jednoduše tvarovat do jakéhokoli tvaru. Práce se zaměřuje na syntézu polymerního organokřemičitého pojiva z organokřemičitého prekurzoru a následnou charakterizaci pojiva. Byla provedena měření povrchového napětí, viskozity, hustoty, XRD, termické analýzy roztoků křemičitého pojiva. Následně byly připraveny kompozice oxidu titaničitého s tímto pojivem, které byly tištěny a vrstvy byly ošetřovány pomocí UV a plazmatem. Ošetřené vrstvy byly zkoumány pomocí FT-IR a byla provedena voltamperometrická charakteristika.
Mesoporézní vrstvy oxidu titaničitého připravené materiálovým tiskem
Chludilová, Markéta ; Drbohlavová, Jana (oponent) ; Dzik, Petr (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá tvorbou tenkých vrstev porézního oxidu titaničitého. Roztoky pro tvorbu tenkých vrstev byly připraveny pomocí sol-gelové metody a to smícháním TTIP, polyethylenglykolu o molekulové hmotnosti 1500 a diethanolaminu, následně byly vrstvy vytištěny materiálovou tiskárnou na skleněné substráty a kalcinovány při teplotě 450 °C po dobu 2,5 hodin. Struktura jednotlivých vrstev byla nejdříve pozorována pomocí optické a SEM mikroskopie. Vzorky, které vykazovaly největší pórovitosti, byly následně studovány pomocí elektrochemických měření a fotokatalytické aktivity pomocí hydroxylace kumarinu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 41 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Dzik, P.
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.