Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 44 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Příprava a vlastnosti vrstev oxidu wolframového zhotovených z koloidních disperzí
Papák, Jiří ; Pekárková, Jana (oponent) ; Dzik, Petr (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá přípravou a následnou charakterizací tenkých vrstev oxidu wolframového zhotovených z koloidních disperzí. Vrstvy byly připraveny z komerčně dostupného prekurzoru metodou spin coating, anebo na materiálové tiskárně Dimatix. Vlastnosti připravených vrstev byly sledovány pomocí profilometrie, rastrovací elektronové mikroskopie (SEM), rentgenové krystalografie (XRD) a elektrochemických měření.
Vliv materiálového složení a prostorového uspořádání na vlastnosti fotoelektrochemických článků
Pachovská, Martina ; Krystyník, Pavel (oponent) ; Dzik, Petr (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá fotoelektrochemickými články s fotoaktivní anodou tvořenou oxidem titaničitým a jejich použitím pro fotokatalytické odbourávání organických látek z vodných roztoků. Elektrické vlastnosti vyrobených fotoelektrochemických článků byly stanovovány pomocí voltamperometrických charakteristik, schopnost oxidace u vytvořených článků byla sledována pomocí měření fluorescence vzniklých oxidačních meziproduktů. Pro studium těchto reakcí byla jako fluorescenční sonda OH˙ radikálů použita kyselina benzoová. Cílem práce bylo prostudovat vliv uspořádání a materiálového složení katody a souvislost mezi ozářením, proudem a rychlostmi elektrodových dějů.
Plasmochemické úpravy oxidických polovodičových fotoanod
Ďurašová, Zuzana ; Zita, Jiří (oponent) ; Dzik, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práca sa zaoberá plazmochemickou úpravou fotoanód, ktoré sú tvorené aktívnou vrstvou, obsahujúcou TiO2, deponovanou na dvoch rôznych substrátoch pomocou techniky materiálovej tlače. Pre proces plazmochemickej úpravy bola použitá nízkoteplotná atmosférická plazma, využívajúca difúzny koplanárny povrchový bariérový výboj (DCSBD). Experimentálna časť je zameraná na skúmanie vplyvu DCSBD na zhotovené fotoanódy, ktoré obsahujú rôzny počet aktívnych vrstiev, v závislosti na dĺžke pôsobenia plazmochemickej úpravy. Zároveň bola vykonaná optimalizácia procesu, nastavovaním výšky elektródy, na ktorej sa generuje DCSBD. Pre elektrochemickú charakterizáciu vrstiev bola použitá lineárna voltampérometria a chronoampérometria.
Modifikace inkoustů pro tisk luminiscenčních prvků
Foldynová, Klára ; Dzik, Petr (oponent) ; Vala, Martin (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá studiem vlivu luminiscenčních aditiv na vlastnosti tištěných elektroluminiscenčních prvků. Cílem práce je nalézt strategii na rozšíření barevného spektra těchto prvků při zachování jejich funkčnosti. Důležitým krokem bylo přidání aditiva do základní luminiscenční vrstvy ZnS a její ovlivnění při emisi záření. Byla prokázána změna vyzařovaného barevného spektra pomocí fluoroforu U111, konkrétně byla sledována změna vlnové délky a intenzita záření na vkládaném napětí a frekvenci. Získané výsledky mohou být použity při dalších studiích rozšiřujících poznatky o elektroluminiscenci.
Materiálový tisk luminiscenčního panelu
Guricová, Patrícia ; Dzik, Petr (oponent) ; Vala, Martin (vedoucí práce)
Práca sa zaoberá prípravou luminiscenčného panelu pomocou sieťotlače, charakterizáciou jednotlivých vrstiev a štúdiom vplyvu zmeny tlačových parametrov na spektrálne vlastnosti panelov. V teoretickej časti sú popísané princípy elektroluminiscencie ako aj metódy prípravy luminiscenčného panelu. Experimentálna časť zahrňuje optimalizáciu parametrov tlače tak, aby bolo dosiahnuté optimálnych parametrov žiarenia. Sú diskutované vlastnosti a hrúbky vrstiev na základe zvolených parametrov tlače. Ďalej je skúmaný vplyv zmeny hrúbky vrstiev aktívneho materiálu a dielektrika na svetelný výkon panelu pri čo najnižšom pracovnom napätí. Výsledkom práce je funkčný elektroluminiscenčný panel a navrhnutý optimalizovaný postup jeho prípravy.
Tištěné transparentní elektricky vodivé vrstvy
Bartoš, Radim ; Pekárková, Jana (oponent) ; Dzik, Petr (vedoucí práce)
Byly připraveny a charakterizovány vrstvy oxidu cíničitého dopovaného fluorem a antimonem technikami spin-coating a materiálovým tiskem pomocí tiskárny Dimatix. Jako zdroje cínu, antimonu a fluoru byly použity anorganické i organické prekurzory. Odpory vrstev byly změřeny čtyřbodovou sondou a tloušťka vrstev byla změřena pomocí profilometru. Vrstvy byly analyzovány metodou rentgenové difrakce (XRD) a pomocí rastrové elektronové mikroskopie (SEM).
Tištěné fotoelektrochemické UV senzory
Vrbková, Kateřina ; Syrový, Tomáš (oponent) ; Dzik, Petr (vedoucí práce)
Tato práce pojednává o senzorech, určených k detekci ultrafialového záření. Možnosti konstrukce UV senzorů je celá řada. Vždy je však jako citlivá složka užita polovodičová součástka. Nejběžnějším materiálem pro tento účel je oxid titaničitý. V elektronice je užíván převážně díky svým vhodným fyzikálním a chemickým vlastnostem a dobré chemické stabilitě. Hlavním cílem práce je příprava fotoelektrochemického článku a zhotovení gelového elektrolytu, který uzavře elektrický obvod katody a anody a umožní tak volný průchod elektronů. Pro představu o výrobě takového senzoru je v teoretické části věnována konkrétním metodám celá kapitola, včetně elektrochemické metody, na které je založen náš senzor.
Fotoelektrochemické vlastnosti oxidu titaničitého dopovaného kovy
Vičarová, Monika ; Drbohlavová, Jana (oponent) ; Dzik, Petr (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá optimalizací materiálů a procesů pro zhotovení vrstev oxidu titaničitého obohacených o agregáty kovů nanoskopických rozměrů. Při osvitu viditelným zářením se u těchto vrstev vyskytuje plazmonický efekt. Tenké vrstvy oxidu titaničitého dopované zlatem byly naneseny na FTO skleněný substrát metodou spin-coating a kalcinovány při teplotě 450 °C po dobu 30 minut. Pro zhotovení vrstev byly použity dvě formy oxidu titaničitého a dva různé prekurzory zlata. Struktura vrstev byla pozorována pomocí optické a SEM mikroskopie. Fotoelektrochemické vlastnosti připravených vrstev byly studovány prostřednictvím elektroanalytických metod – lineární voltametrií a chronoampérometrií.
Příprava a vlastnosti oxidu wolframového vrstev zhotovených sol-gel procesem
Hesková, Helena ; Pekárková, Jana (oponent) ; Dzik, Petr (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá optimalizací procesu zhotovením WO3 vrstev metodou sol-gel a jejich vlastnostmi. Bylo připraveno několik roztoků solů, které byly nanášeny na substrát metodou spin-coating a drop-casting. Nanesené vrstvy byly žíhány při teplotě 450°C do úplné degradace polymerní matrice obsažené v solu. Struktura vrstev byla pozorována pomocí rastrovací elektronové mikroskopie, jejich složení pomocí rentgenové difrakce a pomocí profilometrie byla určena jejich tloušťka. Vlastnosti připravených vrstev byly zkoumány prostřednictvím fotoelektrochemického měření.
Transparentní elektricky vodivé vrstvy oxidu cíničitého připravené z anorganických prekurzorů
Dvorský, Vojtěch ; Drbohlavová, Jana (oponent) ; Dzik, Petr (vedoucí práce)
Práce se zaměřuje na přípravu transparentních elektricky vodivých vrstev oxidu cíničitého. Nejprve byl syntetizován zásobní sol na bázi anorganických prekurzorů. Na substráty bylo naneseno spin coatingem nebo materiálovým tiskem malé množství solu za vzniku tenkých vrstev. Modifikací solu přídavkem dalších látek byly připraveny specifické ovrstvovací kompozice za účelem optimalizace depozice a výsledných vlastností vrstev. Vybrané vzorky byly analyzovány mechanickou profilometrií, XRD, SEM a XPS.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 44 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Dzik, P.
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.