Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 11 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Three Essays on Labor Market Institutional Environment
Fialová, Kamila ; Schneider, Ondřej (vedoucí práce) ; Münich, Daniel (oponent) ; Brada, Josef (oponent) ; Dybczak, Kamil (oponent) ; Janáček, Kamil (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd Institut ekonomických studií Three Essays on Labor Market Institutional Environment Dizertační práce Kamila Fialová Praha 2012 Abstrakt Dizertační práce se skládá ze tří článků zabývajících se institucionálním prostředím trhu práce. První článek "Instituce trhu práce a jejich vliv na výkon trhu práce v nových členských zemích EU" odhaduje vliv institucí trhu práce na různé indikátory výkonu trhu práce (nezaměstnanost, dlouhodobá nezaměstnanost, zaměstnanost, ekonomická aktivita) v evropských zemích. Výsledky potvrzují, že vysoké daně zvyšují nezaměstnanost, zatímco aktivní politiky zaměstnanosti ji naopak snižují. Článek také ukazuje, že přísná legislativa chránící zaměstnance, vysoké daně a větší ekonomické zatížení představované minimální mzdou snižuje zaměstnanost a ekonomickou aktivitu. Druhý článek "Instituce trhu práce a jejich dopad na šedé ekonomiky v Evropě" analyzuje roli institucí trhu práce při vysvětlení vývoje šedé ekonomiky v Evropě za použití různých alternativních měřítek šedého sektoru. Výsledky naznačují, že jedna instituce, která jednoznačně zvyšuje produkci i zaměstnanost v šedé ekonomice, je legislativa chránící zaměstnanost. Ostatní instituce mají méně přímočarý a statisticky robustní efekt a jejich dopady se často liší v nových a...
Three Essays on Labor Market Institutional Environment
Fialová, Kamila ; Schneider, Ondřej (vedoucí práce) ; Münich, Daniel (oponent) ; Brada, Josef (oponent) ; Dybczak, Kamil (oponent) ; Janáček, Kamil (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd Institut ekonomických studií Three Essays on Labor Market Institutional Environment Dizertační práce Kamila Fialová Praha 2012 Abstrakt Dizertační práce se skládá ze tří článků zabývajících se institucionálním prostředím trhu práce. První článek "Instituce trhu práce a jejich vliv na výkon trhu práce v nových členských zemích EU" odhaduje vliv institucí trhu práce na různé indikátory výkonu trhu práce (nezaměstnanost, dlouhodobá nezaměstnanost, zaměstnanost, ekonomická aktivita) v evropských zemích. Výsledky potvrzují, že vysoké daně zvyšují nezaměstnanost, zatímco aktivní politiky zaměstnanosti ji naopak snižují. Článek také ukazuje, že přísná legislativa chránící zaměstnance, vysoké daně a větší ekonomické zatížení představované minimální mzdou snižuje zaměstnanost a ekonomickou aktivitu. Druhý článek "Instituce trhu práce a jejich dopad na šedé ekonomiky v Evropě" analyzuje roli institucí trhu práce při vysvětlení vývoje šedé ekonomiky v Evropě za použití různých alternativních měřítek šedého sektoru. Výsledky naznačují, že jedna instituce, která jednoznačně zvyšuje produkci i zaměstnanost v šedé ekonomice, je legislativa chránící zaměstnanost. Ostatní instituce mají méně přímočarý a statisticky robustní efekt a jejich dopady se často liší v nových a...
Effects of price shocks to consumer demand: Estimating the QUAIDS demand system on czech household budget survey data
Dybczak, Kamil ; Tóth, Peter ; Voňka, David
Cílem studie je prozkoumat chování spotřebitele v České republice prostřednictvím odhadovaného poptávkového systému, ve kterém poptávka po komoditách závisí nejen na příjmu spotřebitelů a cenách komodit, ale také na ostatních faktorech jako jsou věk, počet členů domácnosti či postavení na trhu práce.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Changes in the Czech wage structure: Does immigration matter?
Dybczak, Kamil ; Galuščák, Kamil
S využítím metody dekompozice mzdových rozdílů podél distribuce mezd podle Albrecht aj. (2003) a Machado a Mata (2005) autoři zjišťují, že zahraniční zaměstnanci neměli vliv na změny ve struktuře mezd mezi roky 2002 a 2006 navzdory výraznému nárůstu jejich počtu. Změny v mzdové distribuci jsou vysvětleny pouze rostoucími výnosy z charakteristik domácích pracovníků, zatímco změny v pozorovaných charakteristikách, především zvyšující se úroveň vzdělání, jsou zodpovědné za rostoucí mzdovou disperzi.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Survey on wage and price formation of Czech firms
Babecký, Jan ; Dybczak, Kamil ; Galuščák, Kamil
S využitím dotazníkového šetření autoři zkoumají faktory tvorby mezd a cen českých podniků, přítomnost a zdroje rigidity mezd a reakci podniků na hypotetické šoky. Ačkoli rigidita mezd směrem dolů není příliš rozšířená, nacházejí relevantní především teorii efektivnostních mezd, zatímco platnost teorie implicitních kontraktů shledávají relevantní v případě podniků zaměstnávající především vysoce kvalifikované pracovníky.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
The Effect of oil price shocks on the Czech economy
Dybczak, Kamil ; Voňka, David ; Windt, Nico van der
Analýzou dostupných dat autoři dospěli k závěru, že i přes plnou závislost české ekonomiky na ropě z dovozu, je její celková závislost na dovážených energetických zdrojích relativně malá. Na druhou stranu, energetická náročnost české ekonomiky, ve srovnání s EU15, je v současnosti stále poměrně vysoká, přesto lze do budoucna očekávat v tomto směru zlepšení.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Real Wage Flexibility in the European Union : New Evidence from the Labour Cost Data
Babecký, Jan ; Dybczak, Kamil
Tento článek poskytuje evidenci o rozsahu pružnosti reálných mezd v 24 členských zemích EU. Analýza se opírá o údaje Eurostatu o nákladech práce v období 2000Q1–2010Q2. Termín ‘mzdy’ se vztahuje k celkovým nákladům na hodinu práce a k jejich dvěma hlavním komponentám, což jsou mzdy a platy na hodinu a nemzdové náklady. S využitím strukturálního VAR přístupu je pružnost reálných mezd měřena jako reakce reálných mezd na reálné (trvalé) šoky oproti šokům nominálním (dočasným). Data ukazují, že dopad krize let 2008/2009 na přizpůsobení reálných mezd nebyl ve všech sledovaných zemích stejný.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Supply-side performance and structure in the Czech republic (1995-2005)
Dybczak, Kamil ; Flek, Vladislav ; Hájková, Dana ; Hurník, Jaromír
V této práci autoři aplikují agregátní produkční funkci k aproximaci trajektorie potenciálního výstupu. Využívají v čase proměnlivou NAIRU k odvození potenciální pracovní síly a nově vytvořený ukazatel kapitálových služeb k popisu produktivního dopadu kapitálu. Dále je odhadována trendová souhrnná produktivita výrobních faktorů. Jsou vypočítány produkční funkce pro klíčové sektory (zemědělství, průmysl, atd.), a to s využitím metody růstového účetnictví a dekompozice růstu souhrnné produktivity výrobních faktorů.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Generational accounts in the Czech republic
Dybczak, Kamil
K vyhodnocení udržitelnosti státních rozpočtů autor této studie sestavil první soubor generačních účtů pro Českou republiku. Zjistil, že reprezentativní žijící agent získá na dávkách více, než zaplatí v roce 2004 na daních, tj. že generační účet tohoto reprezentativního agenta je záporný. Kromě toho vládní dluh vyplývající ze současné fiskální politiky bude v roce 2150 celkem ve výši přibližně 300 % HDP v roce 2004.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Czech Fiscal Policy: Introductory analysis
Bezděk, Vladimír ; Dybczak, Kamil ; Krejdl, Aleš
Předmětem této práce jsou následující otázky: Jak velké jsou kvazifiskální operace a jejich dopad na celkovou fiskální bilanci a veřejný dluh v České republice? Přispěl k nedávnému zvýšení českého fiskálního deficitu pouze hospodářský cyklus, nebo existují i necyklické faktory? A v neposlední řadě, jaké jsou dlouhodobé perspektivy fiskálního systému vzhledem k velikosti a rychlosti očekávaného procesu stárnutí populace?
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 11 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Dybczak, Kakmil
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.