Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 44 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Metody a postupy podvodní archeologie
Polata, Václav ; Vondrášek, David (vedoucí práce) ; Dvorský, Jaroslav (oponent)
Název: Metody a postupy podvodní archeologie Cíle: Cílem této práce je vytvořit metodickou příručku pro technické a technologické postupy při podvodní archeologii s přihlédnutím na podmínky České republiky. Metody: Jako hlavní metoda byla využita kompilace informací z dostupné odborné literatury, která se zabývá podvodní archeologií. Využity také byly neformální rozhovory s odborníky. Výsledky: Soubor popsaných postupů, které využívají potápěči při podvodní archeologii. Klíčová slova: potápění, podvodní archeologie, technické postupy
Metody a postupy při vyhledávání magnetických kovů pod vodní hladinou
Kňaze, Jan ; Vondrášek, David (vedoucí práce) ; Dvorský, Jaroslav (oponent)
Název Metody a postupy při vyhledávání magnetických kovů pod vodní hladinou. Cíle Experimentální testování pátracích metod magnet fishingu, hledání předmětů z magnetických kovů pod vodní hladinou. Metody Hlavní metody byly: praktický experiment, měření a výpočet, kdy z měřeného počtu nálezů a času potřebného k propátrání zvolené oblasti, byl vypočten výkon pátracích metod. Výsledky Výsledky obsahují vyhodnocení a porovnání výkonů pátracích metod. Naměřené hodnoty byly zapsány do tabulek a následně zpracovány a vyhodnoceny. Byla určena nejvýkonnější pátrací metoda, nejméně výkonná metoda a metody, které nebylo možné použít. Klíčová slova Magnet fishing. Neodymový magnet.
Vliv opotřebení padákových kluzáků různé výkonnostní úrovně na letové vlastnosti
Bartoš, Libor ; Dvorský, Jaroslav (vedoucí práce) ; Fiala, Miloš (oponent)
Název: Vliv opotřebení padákových kluzáků různé výkonnostní úrovně na letové vlastnosti Cíle: Cílem této práce je definování všech hlavních příčin podílejících se na stárnutí a opotřebení padákových kluzáků a s tím spojenými změnami letových vlastností. Na základě tohoto šetření chceme ověřit domněnku, že padákové kluzáky nižších výkonnostních kategorií se zejména díky nešetrnému zacházení ze strany nezkušených pilotů opotřebovávají rychleji. Metody: Jako hlavní diagnostický nástroj byl použit porosimetr JDC MK1, kterým jsme měřili porositu skytexu, materiálu, ze kterého jsou ušity padákové kluzáky. Celkový počet zkoumaných kluzáků byl 253 kusů. Výsledná data byla prezentována pomocí grafů z tabulkového procesoru Excel a statisticky analyzována pomocí Pearsonova korelačního koeficientu. Výsledky: Byla zjištěna rozdílnost v opotřebení padákových kluzáků jednotlivých výkonnostních kategorií a sestupný trend závislosti opotřebení na stáří kluzáku od kategorie EN B po kategorii EN D. Výkonnostní kategorie EN A nepodléhala opotřebení na takové úrovni, jakou jsme očekávali. Klíčová slova: paragliding, padákový kluzák, skytex, letové vlastnosti, porosita
Připravenost občanů efektivně řešit emergentní situace při ztrátě civilizačního zázemí
Škvorová, Adéla ; Dvorský, Jaroslav (vedoucí práce) ; Vondrášek, David (oponent)
Název: Připravenost občanů efektivně řešit emergentní situace při ztrátě civilizačního zázemí Cíle: Cílem bakalářské práce je porovnat připravenost občanů na situace, které vyžadují okolnostmi vynucený pobyt ve volné přírodě, a to v porovnání mezi skauty a ostatními občany. Zkušenosti jsou posuzovány podle otázek zaměřených na dovednosti spojené s přežitím v náročných podmínkách ve volné přírodě. Metody: K získání dat byla využita metoda dotazníku. Cílovou skupinu tvořily osoby starší patnácti let. Dotazník byl distribuován pouze pomocí internetu. Výsledky: Výzkumu se zúčastnilo celkem 676 respondentů, z nichž bylo 200 vyhodnoceno. Získaná data jsou zaznamenána do tabulek a grafů. Vyhodnocení práce ukazuje na lepší připravenost členů skautské organizace na přežití v přírodních podmínkách na rozdíl od ostatních občanů České republiky. Klíčová slova: přežití, skaut, civilizační změny, příroda
Reprodukce objektů pomocí 3D tisku v hyperbarickém prostředí
Kadlec, Martin ; Vondrášek, David (vedoucí práce) ; Dvorský, Jaroslav (oponent)
Název: Reprodukce objektů promocí 3D tisku v hyperbarickém prostředí Cíle: Bakalářská práce je koncipována jako pilotní studie se zabývala reprodukci objektů pomocí 3D tisku v hyperbarickém prostředí. Cílem práce je zejména získat dostatečné poznatky na základě kterých bude možné určit smysluplnost dalšího zkoumání této problematiky. Metody: Využité byly statistické metody třídění za pomoci proprietárního testu do grafů a tabulek, metody popisné a metoda inferenční (T-test). Výsledky: T-test (n = 10) srovnávající hmotnost objektů vytisknutých za atmosférického tlaku (101,7 kPa ± 2 kPa) a objektů vytisknutých při absolutním tlaku (150 kPa ± 3,6 kPa) nedeterminoval statisticky signifikantní rozdíl (p = 0.98026). Z hlediska věcné významnosti se zkoumaná diference rozdílu ve hmotnosti pohybovala v intervalu <0,35 % - 4,37%> a splňovala stanovené kritérium (relativní diferenci hmotnosti <= 5 %). Proprietárním testem (n1 = 10; n2 = 10) na základě zvolených kritérií funkčnosti prošlo 100% objektů a lze tedy předpokládat, že běžná finančně dostupná 3D tiskárna bude schopna tisku v hyperbarickém prostředí (s tlakem do 150 kPa ± 3,6 kPa) a vytisknuté objekty budou schopny plnit svůj ústřední účel. Hlubší zkoumání této problematiky je nutné, avšak dle výsledků se jeví jako smysluplné. Klíčová slova: 3D tisk,...
Analýza smrtelných nehod při potápění s přístrojem na území ČR od roku 1997 do současnosti
Kleinová, Karolína ; Vondrášek, David (vedoucí práce) ; Dvorský, Jaroslav (oponent)
Název: Analýza smrtelných nehod při potápění s přístrojem na území ČR od roku 1997 do současnosti Cíle: Cílem diplomové práce je shromáždit a analyzovat informace o smrtelných nehodách při potápění s přístrojem, které se udály od roku 1997 do současnosti na území České republiky, vyzdvihnout jejich možné příčiny a společné jmenovatele. Dalším cílem práce je poukázat prostřednictvím případové studie několika vybraných nehod na kauzální souvislosti faktorů vedoucích k úmrtí potápěčů. Metody: Ke splnění cílů práce byl použit jak kvantitativní, tak kvalitativní přístup. V kvantitativní části práce proběhl rozsáhlý sběr dat a analýza informací o zkoumaných nehodách. V další části práce byla využita kvalitativní analýza vybraných znaleckých posudků získaných od soudního znalce v oboru potápění. Výsledky: Nejčastějším ochromujícím zraněním ve sledovaných případech je barotrauma a nejčastější příčinou smrti je udušení z utonutí. Závažným zjištěním je časté nedodržování bezpečnostních zásad a přeceňování schopností s ohledem na stupeň kvalifikace a množství zkušeností. Klíčová slova: potápění, smrtelné nehody, rizikové faktory
Vliv hyperbarického prostředí na jemnou motoriku
Les, Martin ; Vondrášek, David (vedoucí práce) ; Dvorský, Jaroslav (oponent)
Název: Vliv hyperbarického prostředí na jemnou motoriku Cíle: Analýza vlivu hyperbarického prostředí na jemnou motoriku při vypracovávání vybraných testů na jemnou motoriku v hyperbarickém prostředí. Metody: Nejprve byla použita metoda empiricko - rešeršní. Poté byla zvolena metoda kompilace získaných informací. Základní metodou pro práci byla metoda experimentálního měření speciálně sestavených testů na jemnou motoriku. Všechny naměřené hodnoty byly následovně statisticky zpracovány. Výsledky: Výsledky byly formulovány procentuálně, v grafech a tabulkách. Zaznamenávání probíhalo formou zapisování časových údajů. Jejich procentuální hodnoty přiblíží celkový čas zvládnutí cvičení na jemnou motoriku v různých prostředích. Všechny získané výsledky byly zpracovány a vyhodnoceny. Klíčová slova: hloubkové opojení, jemná motorika, hyperbarické prostředí, hyperbarická komora, potápění
Porovnání hodnot tepových frekvencí pilota a navigátora při rychlostních zkouškách v rally
Pavlát, Martin ; Dvorský, Jaroslav (vedoucí práce) ; Límová, Lucie (oponent)
Název bakalářské práce: Porovnání tepových frekvencí pilota a navigátora při rychlostních zkouškách v rally. Zpracoval: Martin Pavlát Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Jaroslav Dvorský Ph.D. Cíle práce: Změřit a porovnat tepovou frekvenci jezdce a navigátora při závodě rally. Metodika práce: Pro splnění cílů byly použity sporttestery pro změření tepové frekvence na testovaných závodnících rally teamu Poděbrady, Václavu Dunovském a Adamu Eliášovi. Dále byl oběma závodníkům položen dotazník s doplňujícími otázkami, které nám pomohou k vytvoření závěru. Výsledky práce: Výsledek měření dopadl dle mého očekávání. Pilot soutěžního vozu má po celou dobu v rychlostní zkoušce značně vyšší ustálenější tepovou frekvenci oproti navigátorovi, kterému tepová frekvence značně kolísá a stoupá především před rychlostní zkouškou. Klíčová slova: Soutěžní vůz, rallye, tepová frekvence, aerobní práh.
Základy sebeobrany pro pracovníky pomáhajících profesí
Hakl, Martin ; Perič, Tomáš (vedoucí práce) ; Dvorský, Jaroslav (oponent)
Název: Základy sebeobrany pro pracovníky pomáhajících profesí Cíle: Cílem práce je jednak definování rizik vyplývajících z povahy tzv. pomáhajících profesí a také zjištění možností jejich přípravy k minimalizaci tohoto rizika. Hlavním cílem této práce je pak zpracování výukového programu, podle něhož bude realizován výcvik klientů z řad těchto pracovníků, kteří se z povahy práce často dostávají do situací, v nichž čelí útokům nejenom na výkon profese, ale také na jejich zdraví či život. Metody: Identifikace rizik a možností přípravy cílových skupin byla provedena pomocí analýzy dostupných zdrojů a průzkumným šetřením, provedeným se zástupci cílových skupin. Výběr nejvhodnějších taktických a strategických řešení, obranných technik, tréninkových metod a pedagogických postupů byl proveden po rešerši dostupných zdrojů v oblasti řešení rizikových situací, sebeobrany, psychologie, práva, sociální komunikace a pedagogiky. Průběžná verifikace a modifikace výukového programu probíhala kontinuálně během pilotních výcviků s cílovými skupinami a konzultací s odborníky v dané oblasti. Konečná verifikace účinnosti vytvořeného systému byla řešena jednak akreditací příslušných ministerstev, pod která spadají cílové skupiny, a zejména pak kritickým zhodnocením přizvanými konzultanty. Výsledky: Po definici rizik a...
Využití meteorologie a historické srovnání povětrnostních podmínek pro jachting a vodní sporty
Hájek, Petr ; Jindra, Matouš (vedoucí práce) ; Dvorský, Jaroslav (oponent)
Název: Využití meteorologie a historické srovnání povětrnostních podmínek pro jachting a vodní sporty Cíle: Předložená diplomová práce si klade několik cílů. První z cílů je seznámení se se základy obecné meteorologie. Dále pak zmapování windsurfařských a kitařských spotů v rámci specifických lokalit. Lokality zkoumané a zmapované jsou Nechranice, Rozkoš, Lipno a Nové Mlýny. Poslední částí je vyvrácení nebo potvrzení hypotézy o změně povětrnostních podmínek za období 1980-2014 na zmíněných lokalitách pro jachting a windsurfing. Metody: V práci jsem použil dvě základní výzkumné metody. Metodu obsahové analýzy a rozhovor. Obsahovou analýzou jsem získával informace pro teoretickou část práce za použití odborné jachtařské a meteorologické publikace. Dále pak metodu nestandardizovaného rozhovoru, kterého jsem využil při návštěvě Matematicko - fyzikální fakulty na UK, oddělení meteorologie a klimatologie. Zde jsem svou práci diskutoval s RNDr. Josefem Brechlerem, CSc. Dále pak s předními představiteli windsurfingu v Černé v Pošumaví, a Nechranické přehrady. Výsledek: První část bylo seznámení se se základy obecné meteorologie. Tato část byla úspěšně vypracována v teoretické části. Dále pak zmapování windsurfařských a kitařských spotů v rámci specifických lokalit. Zde jsem popsal jednotlivé spoty, jejich...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 44 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Dvorský, Jakub
1 Dvorský, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.