Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 191 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Řízení rozmanitosti v mezinárodním prostředí
Czapran, Tomasz Bronislaw ; Dvořáková, Zuzana (vedoucí práce) ; Kleibl, Jiří (oponent) ; Vochozka, Marek (oponent)
Tato práce se zabývá managementem diverzity a je primárně zaměřena na aplikaci diverzity managementu v kontextu multinacionálních IT společností a identifikaci současných přístupů k problematice diverzity v multinacionálních podnicích. Primárním cílem práce je vytvoření grafického modelu diverzity managementu pro multikulturní organizace podnikající v odvětví informačních technologií. Sekundárním cílem je prostřednictvím rešerše odborné literatury identifikovat současné přístupy k diverzity managementu a objasnit jeho přínosy. Dalším sekundárním cílem je identifikovat specifika využití diverzity managementu v IT globálních společnostech, které se vyznačují multikulturním pracovním prostředím. Problematika je prozkoumána a rozebrána jak z teoretického, tak i z praktického hlediska. Z tohoto důvodu je práce rozčleněna na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se věnuje pojmu diverzita, kategorie diverzity, management diverzity, nástroje managementu diverzity, rovné příležitosti na pracovišti, modely a koncepce diverzity. Tato část práce je sestavena nejen z poznatků z odborné literatury, ale také z poznatků z impaktovaných a recenzovaných časopisů a článků. V praktické části je realizován kvantitativní a kvalitativní výzkum mezi zaměstnanci čtrnácti vybraných podniků. Organizace v různé míře uplatňují management diverzity. Kvalitativní výzkum má podobu hloubkových rozhovorů se zaměstnanci, kteří odpovídají za management diverzity v daných organizacích. Na základě tohoto kvalitativního výzkumu jsou sestavené hypotézy. Uvedené hypotézy následně ověřuje kvantitativní výzkum realizovaný mezi zaměstnanci vybraných podniků. Výstupem celé práce je potom tvorba modelu řízení diverzity. Praktická část má tak empirickou povahu, kdy zjišťuje konkrétní úroveň uplatnění diverzity managementu v IT organizacích s multikulturním prostředím. Toto zjišťování probíhá s využitím kvantitativního i kvalitativního sběru dat.
Nové technologie ve vzdělávání a rozvoji zaměstnanců
Bednárová, Miroslava ; Dvořáková, Zuzana (vedoucí práce) ; Švejcarová, Pavla (oponent)
Cílem této práce je přinést komplexní pohled na problematiku nových technologií v oboru vzdělávání a rozvoje, mířeným hlavně na veřejnost, specialisty vzdělávání a rozvoje a na manažery, kteří se rozhodují zda ve své firmě začít využívat nové technologie nebo nikoliv. Práce ukazuje začátky firemního vzdělávání a rozvoje, jejich evoluci a následní plusy a mínusy nových dostupných formátů. Práce také zahrnuje nejen popis nových formátů vzdělávání a rozvoje ale také definuje podmínky nutné k jejich úspěšnému zavedení a možnosti měření jejich úspěšnosti.
Zhodnocení práce Transparency International v České republice
Kubrová, Lucie ; Dvořáková, Zuzana (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá marketingovou strategií neziskové organizace Transparency International v České republice a jejím propojením s personální strategií. Cílem této práce je analyzovat povědomí o organizaci mezi občany na českém trhu a navržení marketingových a personálních vylepšení založené na výsledcích z průzkumu trhu pro dosažení lepších výsledků.
Hodnocení pracovní motivace zaměstnanců v hotelnictví
Krejčíková, Denisa ; Dvořáková, Zuzana (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je zjistit úroveň pracovní motivace zaměstnanců vybraného hotelu v České republice. Oblast hotelnictví je specifická vysokou náročností na lidskou práci. Díky této náročnosti může motivovaný personál znamenat pro hotel významnou konkurenční výhodu. Cíle diplomové práce bylo dosaženo díky dotazníkovému šetření zkoumající názory a postoje zaměstnanců hotelu, řízeného rozhovoru s generálním manažerem, příběhů zaměstnanců a návrhu motivačního programu. Součástí práce je také SWOT analýza motivace v hotelu. Z dotazníkového šetření vyplývá nespokojenost zaměstnanců se mzdou, dobré vztahy s kolegy a stimulující efekt pouze některých poskytovaných benefitů. Generální manažer hotelu nejvíce zdůrazňuje poskytování zpětné vazby, uznání či ocenění a při splnění cílů i finanční odměny. Přínosem práce je navrhovaný motivační program, sestavený na základě individualizovaného Cafeteria systému nabízených benefitů.
Motivace a stabilizace zaměstnanců v malé firmě
Zejdová, Petra ; Dvořáková, Zuzana (vedoucí práce) ; Cetkovský, Pavel (oponent)
Tato diplomová práce je zaměřena na dvě oblasti řízení lidských zdrojů, kterými jsou motivace a stabilizace zaměstnanců a na vztah mezi nimi. Cílem diplomové práce je prostřednictvím vlastního dotazníkového šetření a sběru interních dat společnosti analyzovat strukturu a kvalitu řízení motivace a stabilizace zaměstnanců v konkrétní společnosti. Dotazníkové šetření je zaměřeno především na identifikaci motivačního profilu zaměstnanců společnosti a faktorů, které pozitivně ovlivňují jejich pracovní spokojenost. Z provedené analýzy jsou následně vyvozeny relevantní závěry a vytvořeny návrhy na posílení či stabilizaci silných stránek a oslabení slabých stránek společnosti v oblasti motivace a stabilizace zaměstnanců. Výstupy diplomové práce budou složit především vedení společnosti pro zlepšení kvality řízení lidských zdrojů ve sledovaných oblastech a ke stabilizaci zaměstnanců.
Position and functions of personnel department in a company
Bobeková, Simona ; Dvořáková, Zuzana (vedoucí práce) ; Cetkovský, Pavel (oponent)
Diplomová práce se zabývá postavením a funkcemi personálního útvaru ve společnosti adidas ČR s.r.o. Podstatnou částí práce je analýza toho, jak vnímají zaměstnanci společnosti personální oddělení a analýza zpětné vazby k personálním činnostem. Teoretická část popisuje poznatky o vývoji personální práce a personálních činností, také uvádí teoretické znalosti a návody k změně vnímání role personalistů jako prostředníků k zvyšování konkurenceschopnosti organizací. Praktická část zkoumá vnímání personálního útvaru zaměstnanců a zpracovává zpětnou vazbu na personální aktivity v analyzované společnosti. V práci jsou využity metody on-line dotazníku směřující k řádovým zaměstnancům firmy a osobní rozhovory s manažery společnosti. V závěru práce jsou vymezené možnosti pro zlepšení současného vnímání personálního útvaru a jeho činností spolu s návrhy a doporučeními pro potenciální změny.
Employer branding v lokální pobočce globální společnosti
Míchková, Lucie ; Dvořáková, Zuzana (vedoucí práce) ; Zajacová, Zuzana (oponent)
Tato diplomová práce se věnuje analýze image zaměstnavatelské značky globální společnosti na lokálním trhu v České Republice. Jako teoretický základ byla zpracována definice značky, její hodnoty a řízení. Také byly definovány základní pojmy z oblasti Employer Brandingu: Employer Brand, EVP a byly zmíněny některé nástroje budování externí zaměstnavatelské značky. Cílem práce je zmapovat postoje vysokoškolských studentů k zaměstnavatelské značce vybrané lokální pobočky globální společnosti a ověřit, zda studium vybrané vysoké školy vnímání ovlivňuje. V praktické části se práce věnuje analýze konkrétní zaměstnavatelské značky a nástrojům externího budování značky. Je proveden dotazníkový výzkum mezi studenty a pro vyhodnocení je použita analýza rozptylu. Dalším výzkumným nástrojem jsou případové studie formou storytellingu, analýza volných asociací a sémantický diferenciál. Výsledkem jsou navržená doporučení pro společnost vycházející z vyhodnocení vnímání zaměstnavatelské značky a také vytvořený model ideálního zaměstnavatele.
Kvalita života na domácí parenterální výživě
Dvořáková, Zuzana ; Meisnerová, Eva (vedoucí práce) ; Křížová, Jarmila (oponent)
Bakalářská práce se věnuje tématu hodnocení kvality života u pacientů na domácí parenterální výživě. Teoretická část je věnována problematice malnutrice u pacientů a následné zahájení umělé nutriční podpory se zaměřením na parenterální výživu. Dále je zpracováno téma domácí parenterální výživy, její organizace a péče o pacienty v ČR. Poslední část je zaměřena na obecný pohled na kvalitu života u pacientů, možnosti jejího hodnocení a ovlivnění kvality života u pacientů odkázaných na domácí parenterální výživu. V praktické části je hodnocena kvalita života u pacientů na domácí parenterální výživě metodou standardizovaného dotazníku SF-36. Dotazník je zaměřen na subjektivní hodnocení fyzického zdraví, emocionální stránky vnímání, socializace pacienta a na celkový pohled na zdraví pacienta. Cílem práce je porovnání hypotéz vycházejících z předpokladu negativního dopadu domácí parenterální výživy na určité kvality života. Klíčová slova: malnutrice, umělá výživa, domácí parenterální výživa, kvalita života
Problematika oceňování specifických druhů nemovitostí
DVOŘÁKOVÁ, Zuzana
Obecně je problematika oceňování památkově chráněných objektů dlouhodobě diskutována, a to zřejmě proto, že zde více než kdekoliv jinde záleží na úhlu pohledu na cenu nemovitosti, účelu, pro který má být cena zjištěna nebo stanovena, a druhu ceny nebo hodnoty, která má být zjištěna nebo stanovena. Cílem této práce je provést ocenění vybrané jedinečné nemovitosti cenou obvyklou a cenou zjištěnou. Jedná se o ocenění objektu zámku Lukavec, objektu památníku Antonína Sovy a zámeckého parku včetně inženýrských sítí a venkovních úprav. Vzhledem k nedostatečnému počtu srovnatelných nemovitostí je v této části věnována pozornost především problematice stanovení ceny obvyklé a tržnímu ocenění nemovitosti. V teoretické části je rozebrána problematika oceňování památkově chráněných staveb, nekomerčních staveb, nestavebních pozemků, pozemků s trvalými porosty, brownfieldů, hřbitovních staveb a genia loci.
Abeceda anatomie pro logopedy: Svaly hlavy, krku a dýchací svaly. Hlavové nervy.
Dvořáková, Zuzana ; Housarová, Blanka (vedoucí práce) ; Růžičková, Hana (oponent)
Pra'ce bude smeřˇovat k vytvorěni' studijni'ho materia' lu nejen pro studenty logopedie, ale i pro odborni'ky z praxe. Studijni' text bude souhrnem poznatkuř z neˇkolika veďni'ch oboruř , ktere' maji' vztah k logopedicke' problematice, a to anatomie, neurologie a fyzi- oterapie. Pra'ce bude zameřěna na ucelene' zpracova'ni' anatomie svalove'ho syste'mu s mozňosti' vyuzˇ iti' zi'skany'ch znalosti' pro jednotlive' oblasti logopedicke' pe'cě. Soucˇa' sti' pra'ce bude i vhled do problematiky hlavovy'ch nervuř a cˇiti'. V pra'ci bude veňova'no mi'sto i na' stinumozňosti' testova'ni' svaluř a svalovy'ch skupin, ktere' budou obsahemtohoto textu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 191 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
7 DVOŘÁKOVÁ, Zdeňka
1 DVOŘÁKOVÁ, Zlata
21 DVOŘÁKOVÁ, Zuzana
7 Dvořáková, Zdenka
7 Dvořáková, Zdeňka
8 Dvořáková, Žaneta
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.