Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 196 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Kvalita života na domácí parenterální výživě
Dvořáková, Zuzana ; Meisnerová, Eva (vedoucí práce) ; Křížová, Jarmila (oponent)
Bakalářská práce se věnuje tématu hodnocení kvality života u pacientů na domácí parenterální výživě. Teoretická část je věnována problematice malnutrice u pacientů a následné zahájení umělé nutriční podpory se zaměřením na parenterální výživu. Dále je zpracováno téma domácí parenterální výživy, její organizace a péče o pacienty v ČR. Poslední část je zaměřena na obecný pohled na kvalitu života u pacientů, možnosti jejího hodnocení a ovlivnění kvality života u pacientů odkázaných na domácí parenterální výživu. V praktické části je hodnocena kvalita života u pacientů na domácí parenterální výživě metodou standardizovaného dotazníku SF-36. Dotazník je zaměřen na subjektivní hodnocení fyzického zdraví, emocionální stránky vnímání, socializace pacienta a na celkový pohled na zdraví pacienta. Cílem práce je porovnání hypotéz vycházejících z předpokladu negativního dopadu domácí parenterální výživy na určité kvality života. Klíčová slova: malnutrice, umělá výživa, domácí parenterální výživa, kvalita života
Problematika oceňování specifických druhů nemovitostí
DVOŘÁKOVÁ, Zuzana
Obecně je problematika oceňování památkově chráněných objektů dlouhodobě diskutována, a to zřejmě proto, že zde více než kdekoliv jinde záleží na úhlu pohledu na cenu nemovitosti, účelu, pro který má být cena zjištěna nebo stanovena, a druhu ceny nebo hodnoty, která má být zjištěna nebo stanovena. Cílem této práce je provést ocenění vybrané jedinečné nemovitosti cenou obvyklou a cenou zjištěnou. Jedná se o ocenění objektu zámku Lukavec, objektu památníku Antonína Sovy a zámeckého parku včetně inženýrských sítí a venkovních úprav. Vzhledem k nedostatečnému počtu srovnatelných nemovitostí je v této části věnována pozornost především problematice stanovení ceny obvyklé a tržnímu ocenění nemovitosti. V teoretické části je rozebrána problematika oceňování památkově chráněných staveb, nekomerčních staveb, nestavebních pozemků, pozemků s trvalými porosty, brownfieldů, hřbitovních staveb a genia loci.
Abeceda anatomie pro logopedy: Svaly hlavy, krku a dýchací svaly. Hlavové nervy.
Dvořáková, Zuzana ; Housarová, Blanka (vedoucí práce) ; Růžičková, Hana (oponent)
Pra'ce bude smeřˇovat k vytvorěni' studijni'ho materia' lu nejen pro studenty logopedie, ale i pro odborni'ky z praxe. Studijni' text bude souhrnem poznatkuř z neˇkolika veďni'ch oboruř , ktere' maji' vztah k logopedicke' problematice, a to anatomie, neurologie a fyzi- oterapie. Pra'ce bude zameřěna na ucelene' zpracova'ni' anatomie svalove'ho syste'mu s mozňosti' vyuzˇ iti' zi'skany'ch znalosti' pro jednotlive' oblasti logopedicke' pe'cě. Soucˇa' sti' pra'ce bude i vhled do problematiky hlavovy'ch nervuř a cˇiti'. V pra'ci bude veňova'no mi'sto i na' stinumozňosti' testova'ni' svaluř a svalovy'ch skupin, ktere' budou obsahemtohoto textu.
Syntéza nesymetrických derivátů azaftalocyaninů IV
Dvořáková, Zuzana ; Doležal, Martin (oponent) ; Zimčík, Petr (vedoucí práce)
Syntéza asymetrických derivátu azaftalocyaninů IV. Zuzana Dvořáková Katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze, Heyrovského 1203, Hradec Králové, 50005, Česká Republika Ftalocyaniny (Pc) a jejich azaanalogy (AzaPc, mají některé uhlíkové atomy v molekule nahrazeny dusíky), jsou látky skupiny fotosenzitizérů, které se využívají ve fotodynamické terapii k léčbě různých nádorových onemocnění. Jejich účinek je dán schopností Pc po absorbci vhodného světla produkovat reaktivní formu kyslíku tzv. singletový kyslík. Cílem práce je získat AzaPc s co nejvýhodnějšími vlastnostmi a dobrou produkcí singletového kyslíku. Byly syntetizovány nové asymetrické deriváty AzaPc s různým počtem pyridylových substituentů na periferii makrocyklu se zinkem jako centrálním kovem. Azaftalocyaninové komplexy byly připraveny metodou statistické kondenzace pomocí dvou různých prekurzorů (5,6-bis(terc-butylsulfanyl)pyrazin-2,3-dikarbonitrilu (A) a 5,6-di(pyridin-2-yl)pyrazin-2,3- dikarbonitrilu (B)). Vznikla směs šesti produktů, z nichž čtyři (AAAB, ABAB, AABB, ABBB) byly odseparovány ze statistické směsi pomocí sloupcové chromatografie. Symetrické molekuly (AAAA, BBBB) nebyly ze sloupce izolovány, byly porovnány se standardem dané látky. Všechny látky byly...
Nové poznatky v biologii a jejich implementace do biologického vzdělávání
Petrová, Ivana ; Dvořáková, Zuzana (oponent) ; Švecová, Milada (vedoucí práce)
Implementace nových poznatků do biologického vzdělávání na středních školách. Modelově byla zvolena aktuální problematika z oblasti vývojové biologie, konkrétně kmenové buňky. Téma bylo zvoleno na základě analýzy současných kurikulárních dokumentů. Společnost zaujímá k těmto bezesporu nadějným odvětvím biomedicínského výzkumu velice diferencovaná stanoviska, jež jsou poplatná osobním zkušenostem, kulturnímu zázemí, víře a mnoha dalším vlivům. Bakalářská práce by měla sloužit jako východisko pro diplomovou práci, ve které bude vypracován výukový program, který by studentům poskytl přehledné základní informace o tvorbě a využívání pluripotentních kmenových buněk. Na základě těchto informací si studenti vytvoří si svůj vlastní názor na tuto problematiku. Pro tento účel budou využity modifikované materiály a postupy evropského projektu Decide.
Projektování kurikula a specifikum maturitní zkoušky na středních odborných školách
Dvořáková, Zuzana ; Dostál, Petr (vedoucí práce) ; Švecová, Milada (oponent) ; Kubicová, Svatava (oponent)
Disertační práce pojednává o projektování kurikula odborného školství a specifické části maturitní zkoušky na středních odborných školách. Vytyčila jsem si dva hlavní cíle práce: 1. Vyprojektovat RVP pro obor vzdělání s maturitní zkouškou Ekologie a životní prostředí. 2. Monitorovat pojetí praktické části maturitní zkoušky na SOŠ přírodovědného zaměření. Oba cíle se podařilo naplnit. Ad 1. Jako garant ekologických oborů vzdělání v Národního ústavu odborného vzdělávání v Praze jsem koordinovala a podílela se na sestavení odborné části Rámcového vzdělávacího programu pro nově vznikající obor vzdělání Ekologie a životní prostředí. Ten v rámci revize a změny soustavy oborů vzdělání vznikl sloučením čtyř stávajících ekologických oborů vzdělání. Nový RVP OV pro obor vzdělání s maturitní zkouškou 16-01 -M/01 Ekologie a životní prostředí byl předložen MŠMT a byl schválen v květnu 2008. Školy si dle něj musí do dvou let vytvořit vlastní ŠVP a splatností od 1.9.2010 podle něj začnou vyučovat.
Diskurz sociální sítě se zaměřením na virtuální komunitu Facebook
Dvořáková, Zuzana ; Švelch, Jaroslav (oponent) ; Kraus, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce "Diskurz sociální sítě se zaměřením na virtuální komunitu Facebook" zasazuje problematiku sociální sítě do širších historických i společenských souvislostí a uchopuje diskurz na jeho kontextuální rovině. Při konkrétním studiu diskurzu potom tato práce vychází z rozmanitého spektra perspektiv a zkoumá jednotlivé virtuální interakce v jejich tématické i konverzační rovině.
Budování značky zaměstnavatele na příladu globální společnosti působící v ČR
Baraćová, Kristina ; Dvořáková, Zuzana (vedoucí práce) ; Zajacová, Zuzana (oponent)
Cílem tote práce je identifikovat a vyhodnotit nástroje pro budování a posilování značky zaměstnavatele (employer brand) ve vnějším trhu práce, a interně mezi zaměstnanci. Dále aplikovat teorii budování značky zaměstnavatele na konkrétním podniku. Teoretická část práce je zaměřena vymezení značky jako takovoé, její teorie a složek, korporátní značky a následně definici a koncept značky zaměstnavatele, jeho součástí a způsobů budování značky zaměstnavatele. Metodika práce se skládá z analýzy vybrané literatury a prací na toto téma a veřejně dostupných informace o vybrané společnosti. V praktické části se práce věnuje analýze konkrétní společnosti a budování její značky jako zaměstnavatele pomocí externího a interního dotazníkového výzkumu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 196 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
7 DVOŘÁKOVÁ, Zdeňka
1 DVOŘÁKOVÁ, Zlata
21 DVOŘÁKOVÁ, Zuzana
7 Dvořáková, Zdenka
7 Dvořáková, Zdeňka
8 Dvořáková, Žaneta
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.