Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 36 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vývoj a použití polymerního protilátkového mimetika pro specifické cílení fibroblastového aktivačního proteinu
Dvořáková, Petra ; Konvalinka, Jan (vedoucí práce) ; Brábek, Jan (oponent)
Fibroblastový aktivační protein (FAP) je serinová proteasa studovaná v souvislosti především s nádorovými onemocněními, ale poměrně nově také s dalšími chorobami, jako je například revmatoidní artritida nebo cirhóza jater. Zvýšená exprese FAP byla zaznamenána ve více než 90 % epiteliálních nádorů, zatímco ve zdravé tkáni je jeho exprese minimální. Z tohoto důvodu se FAP řadí mezi potenciální cíle protinádorové léčby, a pro jeho roli v dalších onemocněních také mezi možné diagnostické markery. Za účelem inhibice FAP byla vyvinuta série inhibitorů, jejichž důležitou vlastností je jejich selektivita vůči dipeptidylpeptidase IV (DPP-IV), homologu FAP, která je exprimována ve většině zdravých tkání. Tato diplomová práce představuje nový nástroj pro studium FAP - polymerní konjugát obsahující inhibitor FAP jako cílící ligand, dále pak fluorofor pro vizualizaci konjugátu a biotin pro jeho imobilizaci. Polymerní konjugát jako tzv. protilátkové mimetikum umožňuje široké využití v in vitro metodách pro detekci, vizualizaci a specifické cílení FAP. V práci je ukázáno, že polymerní konjugát selektivně a účinně inhibuje FAP, s více než třířádovým rozdílem inhibiční konstanty ve srovnání s DPP-IV. Zároveň byl tento konjugát otestován v několika in vitro metodách. S pomocí anti-FAP konjugátu byl FAP úspěšně...
Standardizované hodnocení senzorických poruch u dětí školního věku
Husovská, Veronika ; Dvořáková, Petra (vedoucí práce) ; Gerlichová, Markéta (oponent)
DIPLOMOVÉ PRÁCE Jméno: Bc. Veronika Husovská Vedoucí práce: Mgr. Petra Dvořáková Název diplomové práce: Standardizované hodnocení senzorických poruch u dětí školního věku Abstrakt diplomové práce: Obsah práce: Diplomová práce se zabývá problematikou poruch senzorického zpracování u dětí školního věku. Cílem diplomové práce je vytvoření pracovní verze standardizovaného dotazníku Senzorický Profil 2 školní skupina. Dalším cílem je ověření klinické využitelnosti tohoto standardizovaného dotazníku a pomocí něj udělat screening dětí na odhalení poruch senzorického zpracování v rámci školní třídy. Teoretická část práce je zaměřena na objasnění poruch senzorického zpracování (SPD), jejich diagnostiku a role ergoterapeuta u SPD. V práci jsou představeny a popsány diagnostické nástroje na odhalení SPD a je představen standardizovaný dotazník Senzorický Profil 2, převážně kategorie školní skupina. Metodika práce: Praktická část diplomové práce je zpracována formou kvantitativního předvýzkumu. Pro účely předvýzkumu bylo ohodnoceno 39 respondentů standardizovaným dotazníkem Senzorický Profil 2 školní skupina. Pro výběr respondentů byl zvolen účelový výběr. Respondenti byli žáci třetí třídy běžné základní školy bez speciálního zaměření. Data byla sesbírána ve dvou třídách a následně zpracována pomocí popisné...
Reflexe podmínek pro novináře v Maroku
Dvořáková, Petra ; Moravec, Václav (vedoucí práce) ; Jirků, Jan (oponent)
Cílem práce je na základě teoretických podkladů a osobních rozhovorů s novináři popsat současné podmínky pro práci novinářů v Maroku. Práce je zaměřená na způsob, jakým média ovlivňuje stát. Teoretická část je rozdělená na tři kapitoly, v nichž popisuji historický, sociálně-demografický a mediální kontext, regulace zakotvené v legislativě a omezování novinářské práce v praxi nejen na základě platných zákonů, ale i vyvíjením finančního tlaku na média nebo sledováním novinářů. Zaměřila jsem se na situaci posledních deseti let, zohlednila jsem ale i vývoj situace v čase a srovnávám tak současnost s poměry před dvaceti lety během autoritativní vlády krále Hassana II. V praktické části problematiku prezentuji šířeji na základě kvalitativní analýzy osobních výpovědí marockých novinářů a dostávám se i k otázkám kvality médií nebo vzdělání novinářů. Praktická část obsahuje tři případové studie zahraničních novinářů, kterým bylo vykonávání profese v Maroku aurotiami znemožněno. Při vypracování jsem čerpala z osobní zkušenosti z pobytu v Maroku. V závěru východiska teoretické a praktické části porovnávám.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého v Praze na Karlově v období baroka v letech 1648 - 1785
Dvořáková, Petra ; Royt, Jan (vedoucí práce) ; Pučalík, Marek (oponent)
Cílem práce bylo vytvořit ucelený obrázek kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého v Praze na Karlově v době baroka v letech 1648-1785. Úvodní část podává přehled pramenů a literatury zmiňující barokní úpravy karlovského kostela, obraz Panny Marie Karlovské a zdejší práce J. J. Šlanzovského. Pokračuji stručnou kapitolou o založení Nového Města pražského, na níž navazuji historií Karlova od založení kláštera do konce třicetileté války. Jako úvod k vlastní barokní etapě jsem vložila pasáž o barokní zbožnosti. Jádro práce týkající se barokních proměn kostela je členěno chronologicky s rozdělením do dvou základních celků, tj. úpravy exteriéru a interiéru. Rozsáhlejší kapitola je věnována rozvoji kultu milostného obrazu Panny Marie Karlovské, včetně charakteristiky typu Panny Marie v Naději. Mé pojednání uzavírá popis osudů kostela po jeho uzavření v roce 1785, včetně stručného přehledu interiérových změn v duchu neogotiky. Klíčová slova Kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého, augustiniáni, Karlov, Panna Marie Karlovská, Svaté schody, Betlémská jeskyně, baroko, oltář, socha, obraz
Reflexe podmínek pro novináře v Maroku
Dvořáková, Petra ; Moravec, Václav (vedoucí práce) ; Jirků, Jan (oponent)
(abstrakt) Cílem práce je na základě nastudování teoretických podkladů a osobních rozhovorů s novináři popsat současné podmínky pro práci novinářů v Maroku. Tato práce je zaměřená obzvláště na regulace médií ze strany státu. Kromě regulací zakotvených v legislativě se věnuji i tématu sledování novinářů nebo ovlivňování médií skrz manipulaci s inzerenty. Přestože jsem se zaměřila na situaci posledních deseti let, zohlednila jsem při práci i vývoj situace v čase a srovnávám současnost i s poměry před dvaceti letyběhem autoritativnívlády krále Hassana II. V praktické části problematiku prezentuji šířeji za pomocí osobních výpovědí marockých novinářů a dostávám se i k otázkám kvality médií a vzdělání novinářů. Spíše než kvantitativní analýzou je praktická část kvalitativním pestrým vzorkem prezentujícím náhled novinářů z oficiálních státních médií i z nezávislých online platforem. Nevynechávám ani problematiku vyhošťování zahraničních reportérů a představuji proto dva příběhy zahraničních novinářů. Snažila jsem se využít osobní zkušenosti s pobytem v Maroku a s marockou společností a orámovat práci historicko-společenským kontextem. V závěru porovnávám východiska teoretické a praktické části.
Role fibroblastového aktivačního proteinu a jiných proteas ve vývoji nádorů
Dvořáková, Petra ; Konvalinka, Jan (vedoucí práce) ; Gemperle, Jakub (oponent)
Proteasy jsou často spojeny s nádorovými onemocněními, ve kterých zastávají funkci předních enzymů zodpovědných za invazivitu nádorových buněk a vznik metastáz. Jejich proteolytická aktivita jim však kromě degradace extracelulární matrix nutné pro invazivitu umožňuje také další cesty ovlivňování progrese nádoru. Tato práce se zabývá studiem procesů, kterými proteasy vývoj nádoru regulují, ať už pozitivně či negativně, a také zmiňuje faktory působící na činnost proteas. Ve spojitosti s invazivitou nádorových buněk je významná část práce věnována roli fibroblastového aktivačního proteinu - serinové proteasy, která je významným terapeutickým cílem pro léčbu epiteliálních nádorů díky specifické expresi ve stromálních fibroblastech a schopnosti štěpit kolagen. Pozornost je v této práci kladena také na dipeptidylpeptidasu IV, blízký homolog fibroblastového aktivačního proteinu, především v souvislosti se selektivním cílením na fibroblastový aktivační protein pomocí inhibitorů a jiných terapeutických nástrojů, jejichž vývoj a použití jsou v práci rovněž nastíněny. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Možnosti rehabilitace osob s tinnitem
Dvořáková, Petra ; Kotvová, Miroslava (vedoucí práce) ; Hádková, Kateřina (oponent)
NÁZEV: Možnosti rehabilitace osob s tinnitem AUTOR: Bc. Petra Dvořáková KATEDRA Katedra speciální pedagogiky VEDOUCÍ PRÁCE: Mgr. Miroslava Kotvová ABSTRAKT: Diplomová práce se zabývá problematikou osob s tinnitem, neboli ušním šelestem. Podává informace o klasifikaci, etiologii a zejména pak o možnostech terapie. Podstatnou kapitolou je i dopad tinnitu na kvalitu života osob s tímto postižením sluchu. Praktická část práce hodnotí realizovaný kvantitativní i kvalitativní výzkum. Pro kvantitativní výzkum byla zvolena metoda dotazníkového šetření zaměřena na osoby s tinnitem. Výsledné hodnoty jsou prezentovány s jejich absolutní a relativní četností a graficky znázorněny pomocí tabulek a grafů. Dotazníkové šetření je doplněno třemi kazuistikami osob s tinnitem. Hlavním cílem práce bylo zjistit, která z dostupných terapií ušního šelestu je pacienty nejhojněji využívána. Výzkumné otázky se pak zaměřují na informovanost slyšící veřejnosti, jaká terapie je nejvíce využívaná, jaké jsou příčiny vzniku tinnitu a které faktory zhoršují projevy tohoto symptomu. KLÍČOVÁ SLOVA: kvalita života, léčba tinnitu, psychoterapie, tinnitus objektivní, tinnitus subjektivní, ušní šelest
Zásady zdravého životního stylu v předškolním a základním vzdělávání a jejich uplatnění v pedagogické praxi
Dvořáková, Petra ; Čevela, Rostislav (vedoucí práce) ; Hanušová, Jaroslava (oponent)
Stav výživy významně ovlivňuje změny ve stravovacích návycích celých rodin. Dítě se nerodí obézní, ale stává se jím v průběhu svého vývoje, vlivem dědičnosti, výchovným působením rodiny, psychosociálními a kulturními podmínkami společnosti, ve které žije. Každodenní nesprávné návyky dospělých jsou přenášeny i do života dětí a nedodržování zásad zdravého stravování, nedostatek pohybové aktivity, absence odpočinku a relaxace, stres a mnoho dalších činitelů dnešní doby se podílí na vzniku mnoha onemocnění a komplikací zdravotního stavu. Vzhledem k tomu, že neexistují jednotné učebnice pro výuku předmětů Výchova ke zdraví a Zdravý životní styl, a současně ani směrnice, které by vedly pedagogy v předškolním vzdělávání k systematické výchově dětí v této oblasti, zabývám se ve své práci otázkou, jakým způsobem mají možnost se vzdělávat v oblasti zdravého životního stylu a jak získávají kvalitní informace samotní pedagogové. Blíže se zabývám otázkou nadváhy a obezity dětí z pohledu zdravotní gramotnosti, přístupu vybraných ZŠ a MŠ k otázce pohybu a stravování a vhodnými/nevhodnými stravovacími návyky dětí. V první části se zaměřuji na uplatňované programy v oblasti zdravého životního stylu na MŠ a ZŠ, v další části poukazuji prostřednictvím výstupů z šetření a dotazníků na možnosti zlepšení zdravotní...
Podnikatelský plán na založení fitness centra v Chudčicích
Dvořáková, Petra ; Kučera, Aleš (oponent) ; Bočková, Nina (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je vytvořit podnikatelský plán na založení fitness centra v lokalitě Brno – venkov v obci Chudčice. Na začátku mé práce jsou v teoretické části shrnuty pojmy související se založením podniku a podnikatelský plán. Při zpracování jsem vycházela z poznatků o nedostatečném pohybu lidí se sedavým zaměstnáním. Mým plánem tudíž je založit fitness centrum s širokou škálou nabízejících služeb pro několik věkových kategorií, kde si klienti najdou nové záliby a zlepší svůj zdravotní styl.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 36 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
23 DVOŘÁKOVÁ, Pavla
34 DVOŘÁKOVÁ, Petra
23 Dvořáková, Pavla
10 Dvořáková, Pavlína
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.