Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 76 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analýza nejvýznamnějších teorií managementu vzdělávání v akademickém časopise v období 2000 - 2015
Škaloudová, Renáta ; Dvořáková, Miroslava (vedoucí práce) ; Veteška, Jaroslav (oponent)
Diplomová práce se věnuje obsahové analýze článků mezinárodního periodika The International Journal of Educational Management (IJEM). Toto akademické periodikum se zaměřuje zejména na management vzdělávání. Cílem diplomové práce je analyzovat odborné články uveřejněné od roku 2000 do roku 2015 v tomto periodiku a na základě výsledků této obsahové analýzy stanovit nejvýznamnější trendy managementu vzdělávání za období 2000 až 2015. Diplomová práce obsahuje dvě hlavní části, teoretická východiska a praktickou část. Teoretická východiska práce charakterizují management vzdělávání, jeho vývoj, obsah a teorie. Praktická část obsahuje metodologii obsahové analýzy a zobrazuje výsledky práce. Závěr práce vychází z výsledků analýzy a je zodpovězeno na výzkumnou otázku práce. KLÍČOVÁ SLOVA management vzdělávání, obsahová analýza, International Journal of Educational Management, trendy managementu vzdělávání
Evaluace řízení kvality vzdělávacího procesu na vysoké škole
Patzelová, Jana ; Šafránková, Jana Marie (vedoucí práce) ; Dvořáková, Miroslava (oponent)
Závěrečná diplomová práce se zabývá problematikou Evaluace řízení vzdělávacího na vysoké škole. Cílem diplomové práce je zmapování současného stavu problematiky řízení vysokých školách z odborné literatury světových i domácích autorů a zejména z šetření provedeného okých školách. Práce je zaměřena na zjištění současného stavu evaluace kvality vzdělávacího procesu. Práce přináší přehled doporučovaného obsahu, kterému by měla být věnována pozornost při zpracování plánu na řízení evaluace kvality vzdělávacího procesu a měla by tak pomoci manažerům škol a sloužit jako praktický návod při vlastním zpracování části literární rešerše jsou teoreticky shrnuty požadavky, které jsou potřebné vybranému tématu. Výsledkem vlastní práce je analýza dokumentů týkajících se řízení kvality na vybraných vysokých školách a analýza vlastního šetření.
Rozvoj pedagogických pracovníků z pohledu ředitele mateřské školy a České školní inspekce
Pilná, Martina ; Lisnerová, Romana (vedoucí práce) ; Dvořáková, Miroslava (oponent)
Cílem diplomové práce je zjistit nejčastější způsoby podpory rozvoje pedagogických pracovníků v kontextu kritérií pro hodnocení kvality školy z pohledu České školní inspekce. Zjišťuje způsoby podpory rozvoje pedagogických pracovníků ze strany ředitele školy, a ty následně konfrontuje s nově formulovanými kritérii a indikátory vydané Českou školní inspekcí, které by měly definovat takzvanou kvalitní školu. V teoretické části diplomové práce jsou vymezeny základní pojmy: ředitel školy a pedagogický pracovník včetně jejich kompetencí a rozvoj pedagogických pracovníků. Jsou dále popsána kritéria a indikátory hodnocení kvality školy z pohledu České školní inspekce. Ve výzkumné části diplomové je metodou dotazníkového šetření zjišťováno, jak ředitel mateřské školy podporuje rozvoj pedagogických pracovníků a zda je nastaven systém, který koresponduje s kritérii a indikátory pro hodnocení kvality školy ze strany České školní inspekce zaměřené na oblast rozvoje pedagogických pracovníků. Na základě zjištění z výzkumného šetření jsou předloženy výsledky, které mohou pomoci ředitelům mateřských škol ke zkvalitnění práce v oblasti rozvoje pedagogických pracovníků, aby současně byla naplňována kritéria hodnocení a indikátory České školní inspekce pro tzv. kvalitní školu. KLÍČOVÁ SLOVA ředitel školy, pedagogický...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 76 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
21 DVOŘÁKOVÁ, Markéta
3 DVOŘÁKOVÁ, Marta
24 DVOŘÁKOVÁ, Martina
33 DVOŘÁKOVÁ, Michaela
1 DVOŘÁKOVÁ, Miluše
7 DVOŘÁKOVÁ, Miroslava
10 DVOŘÁKOVÁ, Monika
2 Dvořáková, M.
9 Dvořáková, Magdalena
9 Dvořáková, Magdaléna
8 Dvořáková, Marcela
12 Dvořáková, Marie
21 Dvořáková, Markéta
24 Dvořáková, Martina
33 Dvořáková, Michaela
2 Dvořáková, Michala
2 Dvořáková, Milena
2 Dvořáková, Miriam
2 Dvořáková, Miroslava,
10 Dvořáková, Monika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.