Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 72 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Evaluace řízení kvality vzdělávacího procesu na vysoké škole
Patzelová, Jana ; Šafránková, Jana Marie (vedoucí práce) ; Dvořáková, Miroslava (oponent)
Závěrečná diplomová práce se zabývá problematikou Evaluace řízení vzdělávacího na vysoké škole. Cílem diplomové práce je zmapování současného stavu problematiky řízení vysokých školách z odborné literatury světových i domácích autorů a zejména z šetření provedeného okých školách. Práce je zaměřena na zjištění současného stavu evaluace kvality vzdělávacího procesu. Práce přináší přehled doporučovaného obsahu, kterému by měla být věnována pozornost při zpracování plánu na řízení evaluace kvality vzdělávacího procesu a měla by tak pomoci manažerům škol a sloužit jako praktický návod při vlastním zpracování části literární rešerše jsou teoreticky shrnuty požadavky, které jsou potřebné vybranému tématu. Výsledkem vlastní práce je analýza dokumentů týkajících se řízení kvality na vybraných vysokých školách a analýza vlastního šetření.
Rozvoj pedagogických pracovníků z pohledu ředitele mateřské školy a České školní inspekce
Pilná, Martina ; Lisnerová, Romana (vedoucí práce) ; Dvořáková, Miroslava (oponent)
Cílem diplomové práce je zjistit nejčastější způsoby podpory rozvoje pedagogických pracovníků v kontextu kritérií pro hodnocení kvality školy z pohledu České školní inspekce. Zjišťuje způsoby podpory rozvoje pedagogických pracovníků ze strany ředitele školy, a ty následně konfrontuje s nově formulovanými kritérii a indikátory vydané Českou školní inspekcí, které by měly definovat takzvanou kvalitní školu. V teoretické části diplomové práce jsou vymezeny základní pojmy: ředitel školy a pedagogický pracovník včetně jejich kompetencí a rozvoj pedagogických pracovníků. Jsou dále popsána kritéria a indikátory hodnocení kvality školy z pohledu České školní inspekce. Ve výzkumné části diplomové je metodou dotazníkového šetření zjišťováno, jak ředitel mateřské školy podporuje rozvoj pedagogických pracovníků a zda je nastaven systém, který koresponduje s kritérii a indikátory pro hodnocení kvality školy ze strany České školní inspekce zaměřené na oblast rozvoje pedagogických pracovníků. Na základě zjištění z výzkumného šetření jsou předloženy výsledky, které mohou pomoci ředitelům mateřských škol ke zkvalitnění práce v oblasti rozvoje pedagogických pracovníků, aby současně byla naplňována kritéria hodnocení a indikátory České školní inspekce pro tzv. kvalitní školu. KLÍČOVÁ SLOVA ředitel školy, pedagogický...
Proměna role ředitele v procesu slučování základních a mateřských škol
Drvotová, Aneta ; Lisnerová, Romana (vedoucí práce) ; Dvořáková, Miroslava (oponent)
Tématem práce je proměna role ředitele v procesu slučování základních a mateřských škol. Cílem této práce je popsat roli ředitele školy a jeho způsoby vykonávání manažerských činností před sloučením a po sloučení základní a mateřské školy. Teoretická část práce charakterizuje pojetí manažerských rolí, následně vystihuje ředitele školy v roli manažera, lídra a vykonavatele. Uvádí manažerské funkce, resp. činnosti, které ředitel školy vykonává k zajištění úspěchu své manažerské práce. Cíl práce ve výzkumné části je ověřen na základě zpracování případových studií se třemi řediteli škol, kteří prošli procesem slučování základní a mateřské školy. Podstatou výzkumného kvantitativního šetření je ověřit nejen roli ředitele jako takovou, ale také nároky a změny, se kterými se ředitelé museli v rámci slučování škol vyrovnat. Práce by mohla posloužit jako podpůrný materiál pro nejen ředitele, které slučování teprve čeká, ale také pro tu část veřejnosti, kterou tato problematika zajímá.
Sebeřízení jako prostředek pro rozvoj a udržitelnost osobních kompetencí ředitele školy
Macháčková, Pavla ; Tureckiová, Michaela (vedoucí práce) ; Dvořáková, Miroslava (oponent)
Diplomová práce se zabývá sebeřízením ředitelů škol a jeho uplatňováním v současné době, jež je charakterizována prostředím s neustálými změnami kladoucími nemalé požadavky na celkovou připravenost managementu školy těmto nárokům čelit. Tato práce byla zpracována s využitím rešerše dostupné literatury a volně přístupných internetových zdrojů vztahujících se k dané problematice. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy s tématem související. Je zde popsána osobnost a kompetence manažerů. Na základě analýzy a komparace odborné literatury popisuji vhodné techniky a postupy sebeřízení, které doporučují autoři věnující se této problematice. Pomocí výzkumného šetření v podobě polostrukturovaných rozhovorů s manažery vzdělávání na různých typech škol v okresním městě zjišťuji, jaké sebeřídící techniky a postupy v biologické, psychické i sociální oblasti realizují ředitelé škol v praxi za účelem udržení a rozvoje příslušných kompetencí. V závěru práce navrhuji na základě zjištěných skutečností postup sebeřízení ředitelů škol. Doporučovaných metod a efektivních postupů lze využít jako strategického prostředku k udržení a rozvoji jejich kompetencí potřebných pro kvalitní výkon jejich profese. KLÍČOVÁ SLOVA ředitel školy, sebeřízení, seberozvoj, osobní kompetence
Kompetence lektora využívajícího aktivizační metody ve vzdělávání dospělých
Míková, Gabriela ; Dvořáková, Miroslava (vedoucí práce) ; Gruber, Jan (oponent)
Bakalářská práce se věnuje tématu lektorů a vymezení jejich kompetencí v rámci participativního stylu výuky ve vzdělávání dospělých. Práce se věnuje tématu lektorů využívajících aktivizační metody ve vzdělávání dospělých a nastiňuje současný stav profesionalizace lektorské práce v České republice. Vymezuje základní charakteristiky aktivizačních metod, které jsou ve výuce nejčastěji využívány s ohledem na nutné schopnosti lektora pracujícího s těmito metodami. V práci je představen kompetenční model lektora využívajícího aktivizační metody ve vzdělávání dospělých s možným návrhem využití tohoto modelu v praxi. Klíčová slova: lektor, profesionalizace lektorské práce, role lektora, lektorské kompetence, aktivizační metody.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 72 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
21 DVOŘÁKOVÁ, Markéta
2 DVOŘÁKOVÁ, Marta
23 DVOŘÁKOVÁ, Martina
32 DVOŘÁKOVÁ, Michaela
1 DVOŘÁKOVÁ, Miluše
7 DVOŘÁKOVÁ, Miroslava
9 DVOŘÁKOVÁ, Monika
1 Dvořáková, M.
7 Dvořáková, Magdalena
7 Dvořáková, Magdaléna
7 Dvořáková, Marcela
12 Dvořáková, Marie
21 Dvořáková, Markéta
23 Dvořáková, Martina
32 Dvořáková, Michaela
2 Dvořáková, Michala
2 Dvořáková, Milena
2 Dvořáková, Miriam
1 Dvořáková, Miroslava,
9 Dvořáková, Monika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.