Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 162 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Didaktické zpracování Památníku na Vítkově v Praze pro výuku v rámci občanské výchovy na základní škole.
Stránská, Barbora ; Dvořáková, Michaela (vedoucí práce) ; Županič, Jan (oponent)
Základem této diplomové práce Didaktické zpracování Národního památníku na Vítkově v Praze pro výuku v rámci občanské výchovy na základní škole, je popis samotného objektu jak po stránce architektonické, ale také praktické a funkční, především pak jeho využití v kontextu různých období československých a českých dějin dvacátého století. Teoretická část je tvořena informacemi o vzniku, historii a využití místa a budovy památníku, ale také informacemi o využívání muzea a jiných kulturních památek či významných míst ve výuce na základní škole. Praktická část práce obsahuje návrh didaktického využití a vychází z návrhu exkurze do Národního památníku na Vítkově a zdejší muzejní expozice Křižovatky české a československé státnosti, ale také na zpracování institucí nabízených didaktických materiálů a výchovně vzdělávacích programů, které je zde možné s dětmi navštívit. Stěžejní je pak návrh vlastních aktivit s mezipředmětovým přesahem, s možností využití stávající expozice pro žáky druhé stupně základních škol a ekvivalentních ročníků víceletých gymnázií, který lze využít v hodinách Výchovy k občanství. Cílem práce je poukázat na důležitost zajímavých míst a kulturních památek u nás, především pak Národního památníku na Vítkově, z hlediska nejen získání znalostí o historii, ale především ponaučení,...
Didaktické zpracování tématu: Občanská a politická participace
Matějíček, Lukáš ; Dvořáková, Michaela (vedoucí práce) ; Zicha, Zbyněk (oponent)
Diplomová práce se věnuje pojetí tématu občanská a politická participace na základní a střední škole. V úvodní části práce jsou pojmy občanská a politická participace vymezeny, jsou zde také prezentována zjištění o občanských postojích mladých Čechů na základě mezinárodních srovnávacích šetření. Těžištěm práce je analýza zastoupení tématu participace na různých úrovních kurikula českého vzdělávacího systému a srovnání pojetí tématu v kurikulárních dokumentech vybraných států. Následně je analyzován přístup k tématu participace u autorů schválených českých učebnic. Z analýz vyplývá, že téma participace je v českém národním kurikulu nedostatečně zakotveno a tyto nedostatky se odráží v přístupu k tématu ve školních vzdělávacích programech i učebnicích. V návaznosti na tato zjištění je provedena didaktická analýza tématu participace. Práce ke stanovenému obsahu učiva nabízí teoretické minimum. V poslední části jsou prezentovány návrhy didaktických postupů ve výuce zaměřené na témata občanské a politické participace. Práce navíc učitelům doporučuje projekty neziskových organizací a další iniciativy, které se vybraným aspektům tématu participace věnují do hloubky.
Mediální výchova jako prostředek rozvoje kritického hodnocení mediálních sdělení u žáků druhého stupně základních škol
Caltová, Veronika ; Dvořáková, Michaela (vedoucí práce) ; Samek, Tomáš (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na vliv mediální výchovy na schopnost žáků druhého stupně základních škol interpretovat mediální sdělení. Čtenář je uveden do problematiky médií a jejich vlivu na člověka s hlavním zaměřením na žáka druhého stupně základní školy. Druhá část představuje koncept mediální výchovy, nabízí návrh bloku výuky mediální výchovy s evaluací dopadu výuky na příslušné kompetence žáků. Účinnost výuky bude hodnocena pomocí výzkumné sondy koncipované jako kvalitativní porovnávání výpovědí žáků po absolvování kurzu mediální výchovy, pomocí skupinového rozhovoru Focus group. Otázky se zaměřují na kritickou analýzu mediálních sdělení, přičemž jsou odpovědi žáků porovnávány s kontrolní skupinou, která takto vzdělávána nebyla. KLÍČOVÁ SLOVA reklama, vliv, focus group, média, masmédia, mediální výchova, druhý stupeň základního vzdělávání
Didaktická analýza průřezového tématu Multikulturní výchovy, jeho ukotvení a realizace v nové verzi rámcového vzdělávacího programu pro základní školy.
Sikora, Jiří ; Dvořáková, Michaela (vedoucí práce) ; Hlaváčková Fleischerová, Andrea (oponent)
Diplomová práce se bude zabývat průřezovým tématem Multikulturní výchova a průniky průřezového tématu se vzdělávací oblastí výchova k občanství. Průřezové téma Multikulturní výchovy bude analyzováno a porovnáno se společnými tématy výchovy k občanství v RVP ZV. V návaznosti na identifikované učivo bude provedena didaktická analýza učebnic. Na základě výzkumných zjištění budou navržena doporučení pro výuku. KLÍČOVÁ SLOVA Školní vzdělávací program, učení, multikulturní výchova, téma, didaktika, pedagogika
Porozumění vybraným tématům evropské integrace u středoškolských studentů
Šimonová, Zuzana ; Dvořáková, Michaela (vedoucí práce) ; Tichá, Milena (oponent)
Cílem diplomové práce je diagnostikovat porozumění vybraným tématům evropské integrace u studentů středních škol v návaznosti na zakotvení tématu v kurikulárních dokumentech. V teoretické části je představena analýza rámcových vzdělávacích programů. Na ni navazuje stručné shrnutí vývoje integračního procesu do současné podoby spolupráce a fungování institucí. Dále je zde představeno konstruktivistické pojetí výuky, z nějž vychází praktická část diplomové práce. V závěru této části jsou představeny výsledky rešerše dosavadních výzkumů v této oblasti. V praktické části diplomové práce byla realizována vlastní kvalitativní výzkumná sonda metodou polostrukturovaného hloubkového rozhovoru. Získaná data byla následně kvalitativně analyzována. V závěru práce byly představeny výsledky výzkumné sondy, a tam kde to bylo možné, byly porovnány s výsledky dalších výzkumů. Z výsledků výzkumné sondy vycházela doporučení pro výuku.
Pražská občanská zástavba 19. a začátku 20. století jako svědek proměny společnosti
Haltufová, Kateřina ; Dvořáková, Michaela (vedoucí práce) ; Županič, Jan (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá vývojem společnosti v 19. a na počátku 20. století a jeho vlivem na proměny pražské architektury. Jejím cílem je zjistit, jak je toto učivo zakomponováno do Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a jakým způsobem je zpracováno v dostupných řadách učebnic vlastivědy na prvním stupni základní školy (4. a 5. ročník). Dalším cílem je zmapovat vývoj Prahy a proměny ve společnosti ve sledovaném období a zjistit, jakým způsobem se tyto změny promítly do pražské občanské zástavby. V první části se práce věnuje detailní analýze dostupných pedagogických dokumentů. Z ní vyplývá, že tomuto tématu v hodinách vlastivědy není věnován prostor, který by odpovídal významu tohoto období z hlediska formování dnešní společnosti. Dále jsou zde s pomocí odborné literatury zabývající se zvoleným tématem zmapovány proměny společnosti a změny v životě obyvatel Prahy, územní rozvoj hlavního města a jeho architektura spolu s přehledem staveních slohů charakteristických pro zkoumané období. Zjištěné informace jsou v praktické části použity k přípravě didaktického materiálu pro vlastivědnou vycházku historickým centrem Prahy. Podklady sestávají z teoretických přípravných hodin, samotné vlastivědné vycházky včetně pracovních listů a jedné hodiny závěrečné. Obsahují také informační...
Nymburk, rozkvět jednoho města
Kolbaba, Lukáš ; Dvořáková, Michaela (vedoucí práce) ; Samek, Tomáš (oponent)
bakalářské práce 19. století charakteristické svojí průmyslovou revolucí, přineslo mnoho změn do života lidí. Nymburk, jakožto jedno z center středního Polabí, je příkladem, kdy průmysl, v Nymburce především železnice, změnil každodenní život obyvatel města. Úkolem práce je popsat klíčová odvětví a s tím i související události, které měly dopad na život místních obyvatel a zároveň stály za změnou dosud po staletí spíše venkovského městečka v moderní město. Práce začíná od nejstarších počátků města, aby mohla lépe ilustrovat doby rozmachu a období pádu města. Důraz je kladen tedy především na to, co se odehrálo v samotném Nymburce, byť to velmi často byly historické milníky pro celou zemi. Práce bude vycházet především z regionální historické a odborné literatury.
Politické systémy a jejich výuka v občanské výchově na základní škole.
Rund, David ; Dvořáková, Michaela (vedoucí práce) ; Stracený, Josef (oponent)
Tato diplomová práce je zaměřena na politické systémy a jejich výuku v občanské výchově na základní škole. V teoretické části práce je čtenář seznámen s historickým vývojem myšlenky demokracie od antického Řecka a Říma, přes rozvoj parlamentarismu ve Velké Británii až po rozšiřování politických práv v Evropě, která tvoří základ demokratických politických institucí, jež jsou v práci podrobněji rozebrány. Takto vymezené politické instituce jsou v druhé polovině teoretické části dány do protikladu k nedemokratickým systémům. V této části práce je představen vývoj těchto režimů a jejich teoretické vymezení vůči demokracii. Jednotlivé nedemokratické systémy jsou klasifikovány a představeny na příkladech existujících nebo zhroucených států. Praktická část diplomové práce se věnuje následně teoretickému vymezení výuky politických systémů v Rámcovém vzdělávacím programu, které se uskutečňuje v předmětu Výchova k občanství a v průřezovém tématu Výchova demokratického občana. Teoreticky nabyté znalosti jsou v druhé půli praktické části převedeny do návrhu čtyř vyučovacích bloků, ve kterých se žáci postupně seznamují s demokratickými institucemi na úrovni spolu, obce a státu. Vyučovací bloky jsou doplněny o řadu didaktických aktivit, jejichž prostřednictvím, se žáci seznamuj daným tématem na jednotlivých...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 162 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
22 DVOŘÁKOVÁ, Markéta
3 DVOŘÁKOVÁ, Marta
25 DVOŘÁKOVÁ, Martina
35 DVOŘÁKOVÁ, Michaela
2 DVOŘÁKOVÁ, Miluše
7 DVOŘÁKOVÁ, Miroslava
10 DVOŘÁKOVÁ, Monika
3 Dvořáková, M.
9 Dvořáková, Magdalena
9 Dvořáková, Magdaléna
9 Dvořáková, Marcela
12 Dvořáková, Marie
22 Dvořáková, Markéta
25 Dvořáková, Martina
2 Dvořáková, Michala
2 Dvořáková, Milena
2 Dvořáková, Miriam
7 Dvořáková, Miroslava
2 Dvořáková, Miroslava,
10 Dvořáková, Monika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.