Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 149 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Substantivizovaný infinitiv v italštině ve vztahu k ostatním způsobům deverbální derivace substantiv
DVOŘÁKOVÁ, Michaela
Hlavním tématem této bakalářské práce je substantivizovaný infinitiv ve vztahu k ostatním způsobům deverbální derivace substantiv. V první části budou definovány základní pojmy související s tématem substantivizovaného infinitivu, dále determinanty substantivizovaného infinitivu, jeho druhy, syntaktické elementy a funkce tohoto infinitivu. Pro ucelení poznatků budou zmíněny možné překlady tohoto jevu do češtiny. Praktická část práce bude krátce pojednávat o obecné tvorbě slov v italštině. Přednostně však bude zaměřena na deverbální derivaci substantiv a porovnání substantivizovaného infinitivu s dějovými podstatnými jmény.
Projektové vyučování ve výuce lidských práv ve výchově k občanství
Nováková, Lucie ; Zicha, Zbyněk (vedoucí práce) ; Dvořáková, Michaela (oponent)
Diplomová práce se nejprve zabývá v teoretické části porovnáním Listiny základních práv a svobod ČR a Slovenské ústavy s deklarací lidských práv ve smyslu historického přijetí v obou porovnávaných státech. Dále se věnuje projektovému vyučování, a to zvláště ve vztahu k využití projektového vyučování ve výuce lidských práv na druhém stupni základní školy. Proto se též zabývá místem Lidských práv v RVP pro základní vzdělávání a též jejich místem v konkrétních ŠVP vybraných škol. Diplomová práce předloží návrh didaktického projektu ve zmíněné oblasti a navrhne a blíže popíše dílčí didaktické postupy uplatnitelné při realizaci navrhovaného projektu. V rámci realizace diplomové práce se počítá s uskutečněním projektu a s jeho evaluací.
Globalizace a vybrané globální problémy ve výuce základů společenských věd na gymnáziích
Penížková, Pavla ; Dvořáková, Michaela (vedoucí práce) ; Lánský, Ondřej (oponent)
Cílem diplomové práce je představit téma globalizace a globálních problémů jako téma školního vyučování. Bude provedena didaktická analýza tématu v souvislosti se vzdělávacím obsahem občanského a společenskovědního základu a průřezového tématu výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech na gymnáziích. V teoretické části je krátce vymezena globalizace a vysvětleny potřebné sociologické pojmy, jako například globální chudoba, globální nezaměstnanost a konzumerismus. Dále je zde kapitola o globální výchově ve školách a o výzkumech porozumění globalizaci. Praktická část nejprve přibližuje metodiku kvalitativního výzkumu a metodu hloubkového polostrukturovaného rozhovoru, jakožto východiska práce. Poté prezentuje výsledky výzkumné sondy studentských porozumění realizované se studenty gymnázií, na jejichž základě dává doporučení pro školní výuku. KLÍČOVÁ SLOVA: globalizace, globální rozvojové vzdělávání, globální kompetence, kostruktivismus, studentská porozumění, kvalitativní výzkum, polostrukturovaný hloubkový rozhovor
Historie a význam vybraných kulturních památek Odoleny Vody a okolí ve vlastivědných vycházkách
Skýpalová, Jitka ; Dvořáková, Michaela (vedoucí práce) ; Zicha, Zbyněk (oponent)
Univerzita Karlova Pedagogická fakulta Katedra občanské výchovy a filosofie DIPLOMOVÁ PRÁCE Historie a význam vybraných kulturních památek Odoleny Vody a okolí ve vlastivědných vycházkách History and value of chosen cultural sights in Odolena Voda and its surroundings in relation to historical walks Autor práce: Jitka Skýpalová, DiS. Vedoucí práce: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D. Studijní program: Učitelství pro základní školy Studijní obor: I.ST (7503T047) 2017 2 ABSTRAKT Cílem diplomové práce Historie a význam vybraných kulturních památek Odoleny Vody a okolí ve vlastivědných vycházkách je vytvořit teoretický i praktický podklad pro výuku vlastivědy v 5. ročníku, která propojí teoretické učivo s regionální historií zastoupenou kulturními památkami. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá nejprve zasazením tématu do Rámcově vzdělávacího programu a poté geografickou, demografickou a zejména historickou charakteristikou regionu. Historická část je zaměřena na město Odolenu Vodu a obec Panenské Břežany. Velkou pozornost zde věnuji konkrétním kulturním památkám, s nimiž pak vyučující bude seznamovat žáky. Na tuto část navazuje část praktická, která je uvedena klíčovými tématy, což je problematika výuky prostřednictvím kulturních památek a také teorie vlastivědných vycházek...
Středověké město - projektová výuka na prvním stupni ZŠ
Hálová, Lucie ; Dvořáková, Michaela (vedoucí práce) ; Fleischerová, Andrea (oponent)
Diplomová práce "Středověké město - projektová výuka na prvním stupni ZŠ" se zabývá problematikou rozvoje znalostí a vědomostí žáků s využitím projektového vyučování. Teoretická část je rozdělena na dvě části. V první je definováno projektové vyučování, zásady a postup tvorby projektu a vazba projektového vyučování na průřezové téma Environmentální výchova. Druhá část je odborně historická. Věnuje se jednotlivým aspektům vzniku a vývoje města v období středověku a shrnutí poznatků, které jsou prostřednictvím projektového vyučování předány žákům. V praktické části diplomové práce je popsána příprava a realizace projektu "Středověké město", jehož cílem je dovést žáky k porozumění života ve středověkém městě, jeho výstavby a vývoje, tak aby dokázali porozumět umístění měst v krajině, jejich stavebnímu uspořádání a uměli se na současné město dívat z perspektivy jeho historického vývoje. Současně v nich prohloubit zájem o historii místa, ve kterém žijí a vybudovat vztah ke kulturně historickému dědictví. V závěru diplomové práce je zhodnocena úspěšnost realizace projektu. KLÍČOVÁ SLOVA Projektová výuka, projekt, středověké město, lapbook.
Porozumění vertikální sociální mobilitě u žáků ZŠ a SŠ
Benešová, Aneta ; Dvořáková, Michaela (vedoucí práce) ; Tichá, Milena (oponent)
Předložená diplomová práce se zaměřuje na diagnostiku porozumění vertikální sociální mobilitě u žáků základní a střední školy. Cílem práce je analyzovat a srovnat žákovská porozuměním jednotlivým sociálním fenoménům představeným v teoretické části práce. První část vymezuje základní teoretická východiska práce týkající se problematiky vertikální sociální mobility a jím příbuzným tématům, konstruktivismu a dětských interpretací světa. V teoretické části jsou také prezentovány dosavadní výsledky převážně zahraničních výzkumů týkající se této oblasti. Praktickou část tvoří výzkumná sonda, která prostřednictvím hloubkových individuálních rozhovorů se žáky základní a střední školy, sbírá potřebná data pro následnou kvalitativní analýzu. Výsledky výzkumné sondy byly následně porovnány s již realizovanými výzkumy a propojeny s občanským a společenskovědním základem učiva. KLÍČOVÁ SLOVA sociální mobilita, konstruktivismus, kvalitativní výzkum, žákovská porozumění, hloubkový rozhovor

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 149 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
21 DVOŘÁKOVÁ, Markéta
3 DVOŘÁKOVÁ, Marta
24 DVOŘÁKOVÁ, Martina
34 DVOŘÁKOVÁ, Michaela
2 DVOŘÁKOVÁ, Miluše
7 DVOŘÁKOVÁ, Miroslava
10 DVOŘÁKOVÁ, Monika
2 Dvořáková, M.
9 Dvořáková, Magdalena
9 Dvořáková, Magdaléna
8 Dvořáková, Marcela
12 Dvořáková, Marie
21 Dvořáková, Markéta
24 Dvořáková, Martina
2 Dvořáková, Michala
2 Dvořáková, Milena
2 Dvořáková, Miriam
7 Dvořáková, Miroslava
2 Dvořáková, Miroslava,
10 Dvořáková, Monika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.