Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 155 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Nymburk, rozkvět jednoho města
Kolbaba, Lukáš ; Dvořáková, Michaela (vedoucí práce) ; Samek, Tomáš (oponent)
bakalářské práce 19. století charakteristické svojí průmyslovou revolucí, přineslo mnoho změn do života lidí. Nymburk, jakožto jedno z center středního Polabí, je příkladem, kdy průmysl, v Nymburce především železnice, změnil každodenní život obyvatel města. Úkolem práce je popsat klíčová odvětví a s tím i související události, které měly dopad na život místních obyvatel a zároveň stály za změnou dosud po staletí spíše venkovského městečka v moderní město. Práce začíná od nejstarších počátků města, aby mohla lépe ilustrovat doby rozmachu a období pádu města. Důraz je kladen tedy především na to, co se odehrálo v samotném Nymburce, byť to velmi často byly historické milníky pro celou zemi. Práce bude vycházet především z regionální historické a odborné literatury.
Politické systémy a jejich výuka v občanské výchově na základní škole.
Rund, David ; Dvořáková, Michaela (vedoucí práce) ; Stracený, Josef (oponent)
Tato diplomová práce je zaměřena na politické systémy a jejich výuku v občanské výchově na základní škole. V teoretické části práce je čtenář seznámen s historickým vývojem myšlenky demokracie od antického Řecka a Říma, přes rozvoj parlamentarismu ve Velké Británii až po rozšiřování politických práv v Evropě, která tvoří základ demokratických politických institucí, jež jsou v práci podrobněji rozebrány. Takto vymezené politické instituce jsou v druhé polovině teoretické části dány do protikladu k nedemokratickým systémům. V této části práce je představen vývoj těchto režimů a jejich teoretické vymezení vůči demokracii. Jednotlivé nedemokratické systémy jsou klasifikovány a představeny na příkladech existujících nebo zhroucených států. Praktická část diplomové práce se věnuje následně teoretickému vymezení výuky politických systémů v Rámcovém vzdělávacím programu, které se uskutečňuje v předmětu Výchova k občanství a v průřezovém tématu Výchova demokratického občana. Teoreticky nabyté znalosti jsou v druhé půli praktické části převedeny do návrhu čtyř vyučovacích bloků, ve kterých se žáci postupně seznamují s demokratickými institucemi na úrovni spolu, obce a státu. Vyučovací bloky jsou doplněny o řadu didaktických aktivit, jejichž prostřednictvím, se žáci seznamuj daným tématem na jednotlivých...
Místo, kde žijeme jako téma občanské výchovy
Svobodová, Eliška ; Dvořáková, Michaela (vedoucí práce) ; Fleischerová, Andrea (oponent)
Diplomová práce se zabývá regionalistickým učivem na druhém stupni základní školy, konkrétně v předmětu Občanská výchova. Práce blíže seznamuje se současným a dřívějším kurikulárním zakotvením tématu Místo, kde žijeme. Současné kurikulum RVP ZV postrádá závazné výstupy, které by se tímto tématem explicitně zabývaly. Regionalistické učivo je podrobeno zkoumání z pohledu regionálistiky, regionálního vývoje a politiky. Práce také podrobně popisuje dělení a klasifikaci regionů a jejich paralelu s učivem. Z tohoto zkoumání vychází didaktický materiál, který tvoří 13 vyučovacích hodin, které na sebe navazují a v žácích podporují aktivní občanství a zapojování do regionální komunity.
Téma středověk v rámci historického učiva vzdělávací oblasti člověk a jeho svět
Kubelková, Kristýna ; Dvořáková, Michaela (vedoucí práce) ; Zicha, Zbyněk (oponent)
Diplomová práce "Téma středověk v rámci historického učiva vzdělávací oblasti člověk a jeho svět" se zabývá problematikou rozvoje historického myšlení dětí a využitím historického myšlení ve výuce, která se zaměřuje na období středověku na 1. stupni ZŠ. Teoretická část se věnuje historickému vývoji a rozboru tematické oblasti Člověk a jeho svět, která je obsažena v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání a porovnává ho s pojetím historických témat na prvním stupni vybraných zahraničních kurikul. Dále se teoretická část věnuje historickému myšlení a teoriím vývojové psychologie. Praktická část práce popisuje přípravu a realizaci tematického celku, který se zabývá obdobím Přemyslovců. Tematický celek si klade za cíl rozvoj kompetence historického myšlení. K jeho rozvoji slouží dílčí cíle, které se zaměřují na práci se zdroji, na různou interpretaci historických událostí, a také na prohloubení vztahu žáků k historii. V závěru praktické části je tematický celek zhodnocen. KLÍČOVÁ SLOVA historické myšlení, Člověk a jeho svět, zahraniční kurikula, tematický celek, Přemyslovci, mladší školní věk
Substantivizovaný infinitiv v italštině ve vztahu k ostatním způsobům deverbální derivace substantiv
DVOŘÁKOVÁ, Michaela
Hlavním tématem této bakalářské práce je substantivizovaný infinitiv ve vztahu k ostatním způsobům deverbální derivace substantiv. V první části budou definovány základní pojmy související s tématem substantivizovaného infinitivu, dále determinanty substantivizovaného infinitivu, jeho druhy, syntaktické elementy a funkce tohoto infinitivu. Pro ucelení poznatků budou zmíněny možné překlady tohoto jevu do češtiny. Praktická část práce bude krátce pojednávat o obecné tvorbě slov v italštině. Přednostně však bude zaměřena na deverbální derivaci substantiv a porovnání substantivizovaného infinitivu s dějovými podstatnými jmény.
Projektové vyučování ve výuce lidských práv ve výchově k občanství
Nováková, Lucie ; Zicha, Zbyněk (vedoucí práce) ; Dvořáková, Michaela (oponent)
Diplomová práce se nejprve zabývá v teoretické části porovnáním Listiny základních práv a svobod ČR a Slovenské ústavy s deklarací lidských práv ve smyslu historického přijetí v obou porovnávaných státech. Dále se věnuje projektovému vyučování, a to zvláště ve vztahu k využití projektového vyučování ve výuce lidských práv na druhém stupni základní školy. Proto se též zabývá místem Lidských práv v RVP pro základní vzdělávání a též jejich místem v konkrétních ŠVP vybraných škol. Diplomová práce předloží návrh didaktického projektu ve zmíněné oblasti a navrhne a blíže popíše dílčí didaktické postupy uplatnitelné při realizaci navrhovaného projektu. V rámci realizace diplomové práce se počítá s uskutečněním projektu a s jeho evaluací.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 155 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
22 DVOŘÁKOVÁ, Markéta
3 DVOŘÁKOVÁ, Marta
24 DVOŘÁKOVÁ, Martina
34 DVOŘÁKOVÁ, Michaela
2 DVOŘÁKOVÁ, Miluše
7 DVOŘÁKOVÁ, Miroslava
10 DVOŘÁKOVÁ, Monika
2 Dvořáková, M.
9 Dvořáková, Magdalena
9 Dvořáková, Magdaléna
8 Dvořáková, Marcela
12 Dvořáková, Marie
22 Dvořáková, Markéta
24 Dvořáková, Martina
2 Dvořáková, Michala
2 Dvořáková, Milena
2 Dvořáková, Miriam
7 Dvořáková, Miroslava
2 Dvořáková, Miroslava,
10 Dvořáková, Monika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.