Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 254 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Elektronová litografie na nevodivých substrátech
Hovádková, Zuzana ; Šamořil, Tomáš (oponent) ; Dvořák, Petr (vedoucí práce)
Elektronová litografie zažívá v posledních letech velký rozmach, zejména díky možnosti vytvořit velké struktury s přesným rozlišením. Tato práce se zabývá elektronovou litografií na nevodivých substrátech, a to konkrétně na skle. Litografie na skle má využití zejména v biologii, kde je potřeba transparentních substrátů pro světlo, které jsou zároveň netoxické pro růst buněk. V experimentální části jsou ukázány dva způsoby kompenzace akumulovaného náboje a porovnány možnosti jejich dalšího využití.
Výroba a charakterizace plazmonických nanostruktur
Bačo, Ondřej ; Kvapil, Michal (oponent) ; Dvořák, Petr (vedoucí práce)
Předkládaná bakalářská práce se zabývá přípravou a charakterizací plazmonických nanostruktur. Pro přípravu těchto struktur byl použit grafen na dopovaném křemíkovém substrátu s 285nm vrstvou oxidu křemičitého. Grafenové pruhy o šířce řádově stovek nanometrů byly vyrobeny za použití metod elektronové litografie (EBL) a reaktivního iontového leptání (RIE). Jednotlivé fáze přípravy byly monitorovány pomocí optické mikroskopie a mikroskopie atomárních sil (AFM). Vlastnosti výsledných grafenových nanostruktur byly charakterizovány rastrovacím elektronovým mikroskopem (SEM) a infračerveným spektrometrem s Fourierovou transformací (FTIR).
Činnost Policie České republiky při demonstracích
DVOŘÁK, Petr
Činnost Policie České republiky při zásazích na demonstracích je téma, které se vzhledem k politické situaci a nárůstu různých extrémistických hnutí či organizací dotýká široké veřejnosti. Demonstrace jsou vždy medializovány a činnost specializovaných útvarů Policie České republiky nezůstává bez komentáře veřejnosti. Z důvodu neustálé diskutabilnosti považuji toto téma za zajímavé a aktuální pro zpracování bakalářské práce. Uvedená práce se zaměřuje na vymezení základních pojmů, problematiku Policie České republiky tj.úkoly, povinnosti a oprávnění při zásahu, použití donucovacích prostředků, postupy a taktika pořádkové jednotky. Dále pak na jednotlivé složky Policie České republiky, které zasahují při demonstracích antikonfliktní tým, specializovaná pořádková jednotka a pořádková jednotka. V neposlední řadě se práce věnuje účastníkům demonstrací, kteří vyznávají určitý druh politického přesvědčení. Pro přehlednost a zajímavost je v práci uvedena využitelnost pořádkové jednotky Jihočeského kraje za období 2010 I. pololetí 2016, která dokládá, že potřeba pořádkové jednotky se každým rokem zvyšuje. Zpracovaná práce může být informačním přínosem nejen pro studenty, ale i širokou veřejnost.
Úprava hydraulické části plunžrového čerpadla na vyšší tlaky
Dvořák, Petr ; Klas, Roman (oponent) ; Habán, Vladimír (vedoucí práce)
První část diplomové práce se zabývá hydrostatickými čerpadly obecně. Druhá část se zabývá již konkrétněji plunžrovými čerpadly s klikovým mechanismem. Ve třetí části jsou uvedeny základní vztahy pro výpočet plunžrového čerpadla s klikovým mechanismem. V poslední části je proveden pevnostní výpočet navrhnuté hydraulické části plunžrového čerpadla pomocí metody konečných prvků v programu ANSYS. Dále je zde vypočtena životnost šroubů. Na konci této části je proveden výpočet proudění v programu ANSYS Fluent v oblasti sacího ventilu.
Měření parametrů pohonných systémů pro bezpilotní prostředky
Serediuk, Vadym ; Matějů, Jiří (oponent) ; Dvořák, Petr (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je doporučení nejvhodnější elektrické pohonné soustavy z hlediska její efektivity. Začátek práce je věnován rešerši oblasti elektrických pohonných soustav a popisu jejich hlavních parametrů. Následuje praktická část práce, která je rozdělena na dvě série měření. Nejprve je provedeno měření výkonnostních charakteristik různých kombinací motor-vrtule. Na základě obdržených dat je provedeno srovnání pohonných soustav z hlediska jejich efektivity a následně je doporučena nejvhodnější kombinace motor-vrtule. Poslední část se věnuje měření a následné vizualizaci rychlostního pole proudění vzduchu za vrtulí.
DC/DC měnič 24 V / 320 V / 60 W pro záložní zdroj s galvanickým oddělením
Dvořák, Petr ; Martiš, Jan (oponent) ; Vorel, Pavel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem, dimenzováním a realizací DC/DC měniče 24 V / 320 V s výkonem 60 W. V první části jsou zde krátce popsány lineární stabilizátor a dále pak spínané zdroje s jejich rozdělením. Na základě této kapitoly bylo vybráno zapojení blokujícího měniče. Druhá část se zabývá návrhem součástek a popisem řídícího obvodu. V závěru je ukázaný zkonstruovaný měnič se záznamy z ověřovacího měření.
Právní úprava územní ochrany vod z hlediska množství
Dvořák, Petr ; Sobotka, Michal (vedoucí práce) ; Stejskal, Vojtěch (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá právní úpravou územní ochrany vod z hlediska množství, která je obsažena ve vodním zákoně. Zaměřuji se pouze na instituty chráněných oblastí přirozené akumulace vod (CHOPAV) a území chráněných pro akumulaci povrchových vod (LAPV), jelikož mají výraznější potenciál snižovat následky sucha. Na oba instituty je nahlíženo skrze zastřešující problém, jímž je hledisko množství vody. Právní úprava územní ochrany vod z hlediska množství je rozebírána v návaznosti na další složkové zákony. Primárním cílem této práce je odpovědět na otázku, zda právní úprava územní ochrany vod z hlediska množství ve vodním zákoně je postačující k tomu, aby se Česká republika dostatečně přizpůsobila probíhajícím klimatickým změnám, které v konečném důsledku zapříčiňují úbytek množství vody. V první části práce jsou zpracovány prameny právní úpravy územní ochrany vod z hlediska množství, dále obsahuje zařazení problematiky v systematice vodního zákona a Strategii přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách České republiky (Adaptační strategie ČR). Druhá část rozebírá chráněné oblasti přirozené akumulace vod, zákazy v nich obsažené, výjimku ze zákazů a náhradu škody. Třetí část se věnuje historii vodohospodářského plánování v České republice, zkoumá území chráněná pro akumulaci povrchových vod,...
Skončení pracovního poměru
Dvořák, Petr ; Hůrka, Petr (vedoucí práce) ; Štangová, Věra (oponent)
Rigorózní práce pojednává o pojmu pracovního poměru, dále o problematice skončení pracovního poměru podle platných právních úprav, tedy před samotným vznikem prvního právního předpisu pracovního práva, kterým byl zákon č. 65/1965 Sb., Zákoník práce, podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, který výše uvedený předpis nahradil. Pozornost je věnována novele zákoníku práce účinné od 1. 1. 2012, která se týká sjednání zkušební doby, zrušení pracovního poměru ve zkušební době, výjimek ze zákazu výpovědi, prodloužení délky výpovědní doby, moderačního práva soudu; stanovuje nový výpovědní důvod v § 52 písm. h) zákoníku práce. V práci dále řeším vliv nového občanského zákoníku na platnou právní úpravu zákoníku práce, a to v oblasti skončení pracovního poměru. Upravena je problematika skončení pracovního poměru v zemích EU (Finsko, Belgie, Rakousko), konkrétně dohoda o skončení pracovního poměru, výpověď a skončení pracovního poměru ve zkušební době. Pozornost je také věnována srovnání české právní úpravy se zahraniční právní úpravou, mezinárodním dokumentům, právním předpisům a četné soudní judikatuře. V závěru je upraven institut hromadného propouštění a právní dokumenty s ním související, zejména směrnice Rady č. 75/129/EHS ze dne 17. 2. 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících...
Národní správy živnostenských podniků zabývajících se řemeslnou výrobou ve Svitavách po druhé světové válce (Zavedení správ, jejich funkce a ukončení - příspěvek k dějinám správy)
Dvořák, Petr ; Kubů, Eduard (vedoucí práce) ; Šouša, Jiří (oponent)
(česky) Bakalářská práce Národní správy živnostenských podniků zabývajících se řemeslnou výrobou ve Svitavách po druhé světové válce se zabývá problematikou změn ve vlastnictví řemeslných provozoven v moravských Svitavách v souvislosti s retribucemi a odsunem většiny místního obyvatelstva, jejich fungování v rámci systému "limitované hospodářské demokracie" tzv. Třetí republiky a následným procesem jejich likvidace. S využitím dosud neznámých archivních pramenů zkoumá v konkrétních případech uplatňování příslušných prezidentských dekretů, jakož i navazujících nařízení a směrnic. Předmětem studia jsou především proměny maje- tkoprávních vztahů v linii procesů národní správa - konfiskace - (reprivatizace, resp. restituce) - znárodnění. Zavedení a ukončení národních správ je interpretováno v kontextu politické, hospodářské a sociální změny probíhající v dotyčném místě a období. Analýza zavedení, fungování, efektivity a rušení národních správ demonstruje dynamiku jejich vývoje a především přináší poznání způsobu a doby jejich ukončení. Nakládání s konfiskáty je zde doloženo v plné šíři. Celkové závěry práce se příliš neroz- cházejí s obecně přijímanými názory. Klíčová slova (česky) národní správa, Svitavy, retribuce, konfiskace, restituce, sociální mobilita, dějiny správy

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 254 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
41 DVOŘÁK, Pavel
77 DVOŘÁK, Petr
5 Dvořák, P.
41 Dvořák, Pavel
2 Dvořák, Petr,
1 Dvořák, Prokop
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.