Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 372 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
In-situ reduktivní dehalogenace
Dvořák, Petr ; Stejskal, Vojtěch (vedoucí práce) ; Nosek, Jaroslav (oponent)
Tato práce se zabývá sanací kontaminace chlorovanými ethyleny a methany v areálu chemické výroby Spolchemie v Ústí nad Labem. Pro tyto účely bylo využito částic nulamocného nanoželeza. Na lokalitě byly provedeny dvě aplikace vodné suspenze různých částic železa společně se stopovačem (chloridem lithným), výsledky první aplikace byly zpracovány vedoucím práce a jsou v rešeršní a diskuzní části práce stručně shrnuty. Výsledky druhé aplikace jsem pak vyhodnotil v této práci. Druhá aplikace nanočástic proběhla v říjnu 2015 a byla monitorována po dobu 424 dní. Monitoring sestával ze sledování hladiny podzemní vody, fyzikálně-chemických parametrů a odběrů vzorků vody pro analýzu koncentrací chlorovaných uhlovodíků, jejich produktů rozpadu a vybraných iontů. Nulamocné částice železa měly předpokládaný vliv na fyzikálně-chemické parametry vod na lokalitě a na redukci kontaminace. Injektovaný stopovač prokázal směr proudění podzemní vody a umožnil odlišit úbytek způsobený reduktivní dehalogenací od naředění kontaminace čistou injektovanou vodou, naředění ve většině bodech nepřesáhlo 5 %. Ostatní studované parametry pak ukazují vliv železa na geochemii lokality a potencionální bakteriální aktivitu. Efektivita sanace se výrazně lišila v různých hloubkových zónách. Redukce ClU setrvala přibližně 250 dní v...
Studie alternativ rekonstrukce vybrané části stokové sítě
Dvořák, Pavel ; Prax,, Petr (oponent) ; Raclavský, Jaroslav (vedoucí práce)
Tématem této bakalářské práce je vypracování, vyhodnocení a porovnání alternativních způsobů řešení rekonstrukce části stokové sítě. K tomu účelu je tato bakalářská práce rozdělena na dvě části. V první části je provedeno základní dělení používaných metod pro opravu a rekonstrukci stokové sítě, přičemž největší důraz je kladen na oblast renovačních technologií, které mají za cíl zlepšit funkční a provozní vlastnosti dané stoky. U jednotlivých metod jsou uvedeny technologické postupy provádění, oblasti použitelnosti a základní technické parametry uváděné výrobci. V druhé části práce jsou získané vědomosti aplikovány při řešení rekonstrukce reálné stokové sítě, konkrétně v městské části města Znojma, Znojmo – město, sídlištní oblast ulice Pražská. Byly vyhotoveny dvě varianty řešení. Při první byly uvažovány pouze bezvýkopové technologie, ve druhé obnova potrubí otevřeným výkopem.
Malý bytový dům
Dvořák, Pavel ; Vacenovská, Veronika (oponent) ; Utíkalová, Ivana (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro novostavbu malého bytového domu v Litohoři. Bytový dům je částečně podsklepený se třemi nadzemními podlažími a jedním hlavním vstupem do objektu. Celkem je navrženo osm bytových jednotek a společné prostory pro obyvatele domu. Svislé nosné konstrukce jsou z keramických tvárnic. Vodorovné stropní konstrukce a schodiště jsou monolitické. Zastřešení objektu je řešeno pomocí valbové střechy.Výplně otvorů jsou z hliníkových oken a dveří. Objekt bude vytápěn tepelným čerpadlem. Na pozemku se nachází šestnáct parkovacích stání.
Elektronová litografie na nevodivých substrátech
Hovádková, Zuzana ; Šamořil, Tomáš (oponent) ; Dvořák, Petr (vedoucí práce)
Elektronová litografie zažívá v posledních letech velký rozmach, zejména díky možnosti vytvořit velké struktury s přesným rozlišením. Tato práce se zabývá elektronovou litografií na nevodivých substrátech, a to konkrétně na skle. Litografie na skle má využití zejména v biologii, kde je potřeba transparentních substrátů pro světlo, které jsou zároveň netoxické pro růst buněk. V experimentální části jsou ukázány dva způsoby kompenzace akumulovaného náboje a porovnány možnosti jejich dalšího využití.
Výroba a charakterizace plazmonických nanostruktur
Bačo, Ondřej ; Kvapil, Michal (oponent) ; Dvořák, Petr (vedoucí práce)
Předkládaná bakalářská práce se zabývá přípravou a charakterizací plazmonických nanostruktur. Pro přípravu těchto struktur byl použit grafen na dopovaném křemíkovém substrátu s 285nm vrstvou oxidu křemičitého. Grafenové pruhy o šířce řádově stovek nanometrů byly vyrobeny za použití metod elektronové litografie (EBL) a reaktivního iontového leptání (RIE). Jednotlivé fáze přípravy byly monitorovány pomocí optické mikroskopie a mikroskopie atomárních sil (AFM). Vlastnosti výsledných grafenových nanostruktur byly charakterizovány rastrovacím elektronovým mikroskopem (SEM) a infračerveným spektrometrem s Fourierovou transformací (FTIR).
Činnost Policie České republiky při demonstracích
DVOŘÁK, Petr
Činnost Policie České republiky při zásazích na demonstracích je téma, které se vzhledem k politické situaci a nárůstu různých extrémistických hnutí či organizací dotýká široké veřejnosti. Demonstrace jsou vždy medializovány a činnost specializovaných útvarů Policie České republiky nezůstává bez komentáře veřejnosti. Z důvodu neustálé diskutabilnosti považuji toto téma za zajímavé a aktuální pro zpracování bakalářské práce. Uvedená práce se zaměřuje na vymezení základních pojmů, problematiku Policie České republiky tj.úkoly, povinnosti a oprávnění při zásahu, použití donucovacích prostředků, postupy a taktika pořádkové jednotky. Dále pak na jednotlivé složky Policie České republiky, které zasahují při demonstracích antikonfliktní tým, specializovaná pořádková jednotka a pořádková jednotka. V neposlední řadě se práce věnuje účastníkům demonstrací, kteří vyznávají určitý druh politického přesvědčení. Pro přehlednost a zajímavost je v práci uvedena využitelnost pořádkové jednotky Jihočeského kraje za období 2010 I. pololetí 2016, která dokládá, že potřeba pořádkové jednotky se každým rokem zvyšuje. Zpracovaná práce může být informačním přínosem nejen pro studenty, ale i širokou veřejnost.
Úprava hydraulické části plunžrového čerpadla na vyšší tlaky
Dvořák, Petr ; Klas, Roman (oponent) ; Habán, Vladimír (vedoucí práce)
První část diplomové práce se zabývá hydrostatickými čerpadly obecně. Druhá část se zabývá již konkrétněji plunžrovými čerpadly s klikovým mechanismem. Ve třetí části jsou uvedeny základní vztahy pro výpočet plunžrového čerpadla s klikovým mechanismem. V poslední části je proveden pevnostní výpočet navrhnuté hydraulické části plunžrového čerpadla pomocí metody konečných prvků v programu ANSYS. Dále je zde vypočtena životnost šroubů. Na konci této části je proveden výpočet proudění v programu ANSYS Fluent v oblasti sacího ventilu.
Měření parametrů pohonných systémů pro bezpilotní prostředky
Serediuk, Vadym ; Matějů, Jiří (oponent) ; Dvořák, Petr (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je doporučení nejvhodnější elektrické pohonné soustavy z hlediska její efektivity. Začátek práce je věnován rešerši oblasti elektrických pohonných soustav a popisu jejich hlavních parametrů. Následuje praktická část práce, která je rozdělena na dvě série měření. Nejprve je provedeno měření výkonnostních charakteristik různých kombinací motor-vrtule. Na základě obdržených dat je provedeno srovnání pohonných soustav z hlediska jejich efektivity a následně je doporučena nejvhodnější kombinace motor-vrtule. Poslední část se věnuje měření a následné vizualizaci rychlostního pole proudění vzduchu za vrtulí.
DC/DC měnič 24 V / 320 V / 60 W pro záložní zdroj s galvanickým oddělením
Dvořák, Petr ; Martiš, Jan (oponent) ; Vorel, Pavel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem, dimenzováním a realizací DC/DC měniče 24 V / 320 V s výkonem 60 W. V první části jsou zde krátce popsány lineární stabilizátor a dále pak spínané zdroje s jejich rozdělením. Na základě této kapitoly bylo vybráno zapojení blokujícího měniče. Druhá část se zabývá návrhem součástek a popisem řídícího obvodu. V závěru je ukázaný zkonstruovaný měnič se záznamy z ověřovacího měření.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 372 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
41 DVOŘÁK, Pavel
78 DVOŘÁK, Petr
41 Dvořák, Pavel
78 Dvořák, Petr
2 Dvořák, Petr,
1 Dvořák, Prokop
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.