Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 362 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Metodika mapování invazních druhů pomocí dálkového průzkumu
Müllerová, Jana ; Bartaloš, T. ; Brůna, Josef ; Dvořák, P. ; Vítková, Michaela
Metodika poskytuje návod pro monitoring čtyř problémových invazních druhů rostlin, který je založen na využití dat dálkového průzkumu. Zaměřuje se na levné a operativní řešení využívající bezpilotní letecké prostředky. Poskytuje základy k pochopení problematiky, specifikuje požadavky na typ a kvalitu dat s ohledem na fenofázi rostliny, a popisuje postup jejich zpracování a vyhodnocení. Představené postupy jsou zvláště vhodné pro cílený monitoring (v případě využití bezpilotních prostředků), ale dají se využít i na větší území (v případě satelitních dat).
Právní úprava územní ochrany vod z hlediska množství
Dvořák, Petr ; Sobotka, Michal (vedoucí práce) ; Stejskal, Vojtěch (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá právní úpravou územní ochrany vod z hlediska množství, která je obsažena ve vodním zákoně. Zaměřuji se pouze na instituty chráněných oblastí přirozené akumulace vod (CHOPAV) a území chráněných pro akumulaci povrchových vod (LAPV), jelikož mají výraznější potenciál snižovat následky sucha. Na oba instituty je nahlíženo skrze zastřešující problém, jímž je hledisko množství vody. Právní úprava územní ochrany vod z hlediska množství je rozebírána v návaznosti na další složkové zákony. Primárním cílem této práce je odpovědět na otázku, zda právní úprava územní ochrany vod z hlediska množství ve vodním zákoně je postačující k tomu, aby se Česká republika dostatečně přizpůsobila probíhajícím klimatickým změnám, které v konečném důsledku zapříčiňují úbytek množství vody. V první části práce jsou zpracovány prameny právní úpravy územní ochrany vod z hlediska množství, dále obsahuje zařazení problematiky v systematice vodního zákona a Strategii přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách České republiky (Adaptační strategie ČR). Druhá část rozebírá chráněné oblasti přirozené akumulace vod, zákazy v nich obsažené, výjimku ze zákazů a náhradu škody. Třetí část se věnuje historii vodohospodářského plánování v České republice, zkoumá území chráněná pro akumulaci povrchových vod,...
Skončení pracovního poměru
Dvořák, Petr ; Hůrka, Petr (vedoucí práce) ; Štangová, Věra (oponent)
Rigorózní práce pojednává o pojmu pracovního poměru, dále o problematice skončení pracovního poměru podle platných právních úprav, tedy před samotným vznikem prvního právního předpisu pracovního práva, kterým byl zákon č. 65/1965 Sb., Zákoník práce, podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, který výše uvedený předpis nahradil. Pozornost je věnována novele zákoníku práce účinné od 1. 1. 2012, která se týká sjednání zkušební doby, zrušení pracovního poměru ve zkušební době, výjimek ze zákazu výpovědi, prodloužení délky výpovědní doby, moderačního práva soudu; stanovuje nový výpovědní důvod v § 52 písm. h) zákoníku práce. V práci dále řeším vliv nového občanského zákoníku na platnou právní úpravu zákoníku práce, a to v oblasti skončení pracovního poměru. Upravena je problematika skončení pracovního poměru v zemích EU (Finsko, Belgie, Rakousko), konkrétně dohoda o skončení pracovního poměru, výpověď a skončení pracovního poměru ve zkušební době. Pozornost je také věnována srovnání české právní úpravy se zahraniční právní úpravou, mezinárodním dokumentům, právním předpisům a četné soudní judikatuře. V závěru je upraven institut hromadného propouštění a právní dokumenty s ním související, zejména směrnice Rady č. 75/129/EHS ze dne 17. 2. 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících...
Národní správy živnostenských podniků zabývajících se řemeslnou výrobou ve Svitavách po druhé světové válce (Zavedení správ, jejich funkce a ukončení - příspěvek k dějinám správy)
Dvořák, Petr ; Kubů, Eduard (vedoucí práce) ; Šouša, Jiří (oponent)
(česky) Bakalářská práce Národní správy živnostenských podniků zabývajících se řemeslnou výrobou ve Svitavách po druhé světové válce se zabývá problematikou změn ve vlastnictví řemeslných provozoven v moravských Svitavách v souvislosti s retribucemi a odsunem většiny místního obyvatelstva, jejich fungování v rámci systému "limitované hospodářské demokracie" tzv. Třetí republiky a následným procesem jejich likvidace. S využitím dosud neznámých archivních pramenů zkoumá v konkrétních případech uplatňování příslušných prezidentských dekretů, jakož i navazujících nařízení a směrnic. Předmětem studia jsou především proměny maje- tkoprávních vztahů v linii procesů národní správa - konfiskace - (reprivatizace, resp. restituce) - znárodnění. Zavedení a ukončení národních správ je interpretováno v kontextu politické, hospodářské a sociální změny probíhající v dotyčném místě a období. Analýza zavedení, fungování, efektivity a rušení národních správ demonstruje dynamiku jejich vývoje a především přináší poznání způsobu a doby jejich ukončení. Nakládání s konfiskáty je zde doloženo v plné šíři. Celkové závěry práce se příliš neroz- cházejí s obecně přijímanými názory. Klíčová slova (česky) národní správa, Svitavy, retribuce, konfiskace, restituce, sociální mobilita, dějiny správy
Analýza hospodaření vybraných nízkonákladových bank
Pavlišová, Zuzana ; Dvořák, Petr (vedoucí práce) ; Hoffman, Andrej (oponent)
Hlavním cílem diplomové práce je analýza hospodaření vybraných nízkonákladových bank a jejich vzájemné porovnání. Za tímto účelem byly selektovány dvě české a jedna švédská banka podobného zaměření, velikosti a délky působení na trhu. Práce je organizována do několika tematických částí. První část se zabývá teoretickým vymezením nízkonákladových bank. Další část charakterizuje český a švédský bankovní trh. Samostatná kapitola je věnována principům finanční analýzy banky a popisu nejdůležitějších finančních ukazatelů. Poslední část práce se zabývá finanční analýzou vybraných bank. V závěru práce jsou získané výsledky porovnány a vyhodnoceny. Autorka poukazuje na rozdílný vývoj sledovaných bank a zjišťuje významné rozdíly v aktivitách a strategiích jednotlivých bank.
Financování malých a středních podniků
Haloun, Marek ; Dvořák, Petr (vedoucí práce) ; Jablonský, Petr (oponent)
Bakalářské práce se zabývá aktuální problematikou financování malých a středních podniků. První kapitola je zaměřena především na důkladné definování segmentu MSP. Není opomenuta ani analýza vývoje malého a středního podnikání v České republice a srovnání jednotlivých ukazatelů s průměrnými hodnotami Evropské unie. Druhá kapitola bakalářské práce charakterizuje obecné způsoby financování podnikatelské činnosti. Závěr teoretické části se zaobírá charakteristikou bankovních produktů pro financování provozních a investičních potřeb podniku. V praktické části poté postupně dochází k aplikování získaných teoretických znalostí na výrobní podnik A, a na obchodní podnik B. Na základě finančního due diligence jsou dané podniky zanalyzovány a vyhodnoceny. V poslední části bakalářské práce jsou pro zvolené podniky vytvořeny konkrétní modelové situace a na aktuální nabídce úvěrových produktů vybraných bank navržena nejzajímavější možnost financování.
Analýza dopadů novely zákona o spotřebitelském úvěru na bankovní sektor ČR
Potužníková, Lenka ; Dvořák, Petr (vedoucí práce) ; Radová, Jarmila (oponent)
Předmětem diplomové práce nazvané Analýza dopadů novely zákona o spotřebitelském úvěru na bankovní sektor ČR je novela zákona o spotřebitelském úvěru účinná od 1. 12. 2016 a její předpokládané dopady na bankovní sektor včetně úvahy nad opodstatněním některých ustanovení zákona. Cílem této práce je přehledné shrnutí základních změn, které vyplývají z nové legislativy a nastínění s nimi spojených otázek, zmapování tendencí na trhu spotřebitelských úvěrů z makro a mikro pohledu a rozpoznání případných rizik a příležitostí v souvislosti v novelou zákona. Data jsou zpracována pomocí metody jednoduché popisné statistiky s využitím grafických metod a slovních komentářů.
Analýza úvěrů obyvatelstvu v České republice
Šlapáková, Zuzana ; Dvořák, Petr (vedoucí práce) ; Diviš, Martin (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá vývojem trhu se spotřebitelskými úvěry v České republice. Práce je rozdělena do dvou částí. První část se věnuje charakteristice spotřebitelského úvěru, jeho ukotvení v českém právním řádu, jeho druhům, subjektům na trhu se spotřebitelskými úvěry a úvěrovému procesu. Druhá část analyzuje statistická data, zobrazuje vývoj na trhu se spotřebitelskými úvěry a vývoj zadluženosti českých domácností. Závěr práce obsahuje odhad možného budoucího vývoje této části trhu.
Analýza dopadu devizových intervencí na finanční trhy a analýza spekulační aktivity
Langr, Matěj ; Dvořák, Petr (vedoucí práce) ; Mazáček, David (oponent)
Abstrakt Cílem práce je kalkulace celkové spekulační pozice a analýza míry přímého i zprostředkovaného vlivu devizových intervencí.Práce zkoumá dopady devizových intervencí jakožto nástroje měnové politiky na finanční spotové i termínované trhy. Práce je také věnována analýze vývoje přílivu spekulačního kapitálu ke které bylo využito kvantitativních i kvalitativních dat z databáze ARAD, jež je provozována Českou národní bankou. Výpočty byly provedeny také s užitím dat z Bloomberg Terminal. V práci byl popsán vývoj rozhodování bankovní rady České národní banky ohledně volby nástrojů měnové politiky. Výsledkem práce je přibližný odhad spekulativní pozice, která činí 68,2 miliard EUR a popsání období, v kterém do České republiky spekulační kapitál tekl, včetně strategií, přes které k nám tekl. Také bylo zjištěno, že v letech 2014 až 2017, díky přílivu spekulativního kapitálu se na českém mezibankovním trhu objevily záporné tržní sazby na depozitech. Byly odhaleny vlivy na forwardové trhy, swapové trhy a na spotové trhy. Byl také popsán vliv na zajišťovací činnost exportérů. Detailně byl popsán vliv na mezibankovní trh s vlivem na bilance bank. Česká republika po ukončení období kursového závazku ocitá se značně narostlou bází České národní banky, což je zapříčiněno vlivem nákupu devizových rezerv. Protistranou v těchto nákupech (převážně eurové likvidity) ČNB byly především spekulanti, kteří k nám spekulační kapitál posílali. V budoucnu tak můžeme očekávat zvýšenou volatilitu domácí měny, jelikož velikost spekulačních pozic mnohonásobně převyšuje devizové toky "bezintervenčních" let.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 362 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
39 DVOŘÁK, Pavel
74 DVOŘÁK, Petr
39 Dvořák, Pavel
74 Dvořák, Petr
2 Dvořák, Petr,
1 Dvořák, Prokop
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.