Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 645 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
VLIV ZAVÁDĚNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU NA ZMĚNU STRATEGICKÝCH CÍLŮ A ORGANIZAČNÍ STRUKTURY
Hajkrová, Romana ; Bartoš, Vojtěch (oponent) ; Dvořák, Jiří (oponent) ; Kubík, Josef (oponent) ; Němeček, Petr (vedoucí práce)
Cílem této disertační práce je sledování procesu zavádění informačního systému a jeho dopadu na změnu organizační struktury a strategických cílů. Tohoto cíle chci dosáhnout sledováním a vyhodnocováním procesů souvisejících s tvorbou strategického plánu podniku a jeho organizační strukturou v souvislosti s informační podporou procesů u nově zavedeného IS, respektive sledováním vlivu informační podpory se pokusím zjistit, zda změny ovlivnily procesy pozitivně, nebo zda v opačném případě nepřispěly k informační podpoře při tvorbě strategického plánu a organizační struktury podniku. Podklady jsou získány na základě vědeckých metod určených k tomuto účelu a jsou součástí dotazníkového šetření. V rámci dotazníkové části bude celý proces hodnocen na základě 3 dimenzí: na úrovni manažerské, uživatelské a procesní. Výsledkem disertační práce je potvrzení nebo vyvrácení hypotézy související s vlivem implementace informačního systému na strategické cíle a organizační strukturu podniku. Na tomto základě je vytvořen definovaný postup pro zavedení informačního systému sledující a regulující změny strategických cílů a organizační struktury. Tento postup může posloužit jako návod pro obecné použití v rámci podniků a na základě jeho výsledků je učiněno rozhodnutí, zda jeho užití v praxi je možné.
Role mikrobioty v experimentálním myším modelu psoriázy
Jirásková Zákostelská, Zuzana ; Stehlíková, Zuzana ; Klimešová, Klára ; Rossmann, Pavel ; Dvořák, Jiří ; Novosádová, Iva ; Kostovčík, Martin ; Coufal, Štěpán ; Šrůtková, Dagmar ; Hudcovic, Tomáš ; Štěpánková, Renata ; Rob, F. ; Jůzlová, P. ; Herzogová, J. ; Tlaskalová-Hogenová, Helena ; Kverka, Miloslav
Myší model psoriázy a gnotobiotické techniky jsou velmi důležitými nástroji pro pochopení, jakou roli hrají střevní a kožní mikrobiota v patogenezi psoriázy. V našich experimentech jsme ukázali, že bezmikrobní myši, stejně tak jako konvenční myši léčené antibiotiky, mají nižší míru kožního zánětu, než myši kontrolní. Léčba širokospektrými antibiotiky vedla u myší k dramatickým změnám ve složení střevní mikrobioty, především jsme pozorovali extenzivní nárůst řádu Lactobacillales. Abychom zodpověděli otázku, zda má řád Lactobacillales potenciální efekt na tíži kožního zánětu, monokolonizovali jsme myši kmenem L. plantarum WCFS1. Také tyto monokolonizované myši vykazovali nižší míru zánětu, než myši konvenční. Abychom ale porozuměli tomu, jestli je mikrobiální dysbióza příčinou či následkem onemocnění, je třeba mikrobiální kolonizaci dále analyzovat.
HIGH - TEMPERATURE CREEP BEHAVIOUR OF CAST COBALT-BASE SUPERALLOYS
Dvořák, Jiří ; Král, Petr ; Kvapilová, Marie ; Hrbáček, Karel ; Sklenička, Václav
Two cast and heat-treated NbC and TaC – strengthened cobalt superalloys have been developed for a precision casting of spinner discs for glass wool industry. In this work constant load creep tests in tension were carried out in argon atmosphere at three testing temperature 900, 950 and 1000 °C and at the initial applied stresses ranged from 40 to 200 MPa. All the tests were continued until the final fracture. The results of creep testing were combined with microstructural and fractographic examinations by means of light and scanning electron microscopy. A mutual comparison of creep characteristics of the investigated superalloys under comparable creep loading conditions showed that NbC-strengthened superalloy exhibited longer creep life than TaC-strengthened one. Further, it was found that carbide precipitation is the primary strengthening mechanism in both cobalt-base superalloys under investigation and the amount, morphology\nand type of carbides have the decisive effect on the creep properties including creep damage and fracture processes. By contrast, NbC-superalloy exhibited a more brittle character of creep fracture mode than TaCstrengthened superalloy. This study was initiated to investigate in more details creep deformation processes and the effect of the creep microstructure and damage evolution on both investigated superalloys. The different behaviour and properties of studied superalloys were explained based on the received results of this study.
Nehomogenita mikrostruktury a creep ECAP hliníku
Sklenička, Václav ; Král, Petr ; Ilucová, Lucia ; Saxl, Ivan ; Dvořák, Jiří ; Svoboda, Milan
Vysoce čistý (99.99%) hliník tvářený technikou ECAP byl zkoumán v rámci ECAP mikrostrukturní nehomogenity a jeho creepového chování. Výsledky ukázaly, že nehomogenita ECAP mikrostruktury v mezoskopickém měřítku může ovlivňovat creepové chování tvářeného materiálu
Functional ANOVA
Dolník, Viktor ; Dvořák, Jiří (vedoucí práce) ; Nagy, Stanislav (oponent)
V práci zavádíme koncept funkcionálních dat a problém funkcionální analýzy rozptylu, který se odlišuje od jednorozměrného problému tím, že se v něm na rozdíl od náhodných veličin porovnávají náhodné funkce. Pokračujeme odvozením asymptotického testu pro funkcionální ANOVU jednoduchého třídění, a to z elementárního jednorozměrného F-testu. Popisujeme simulační obálkový test, jehož globální verze trpí problémem mnohonásobného porovnávání. Dále zavedeme uspořádání, na základě kterého pak vytváříme pořadový obálkový test, což je silnější alternativa k simulačnímu obálkovému testu. Taktéž popisujeme, jak lze pořadový test interpretovat graficky. Pomocí pořadového obálkového testu zavádíme další test pro funkcionální ANOVU jednoduchého třídění, který je také graficky interpretovatelný, a tedy nepotřebuje post-hoc analýzu pro identifikaci skupin, které způsobily zamítnutí nulové hypotézy. Porovnáváme ANOVA testy jednoduchého třídění na reálných datech a na simulacích. 1
Neúplné vzorky z Poissonova rozdělení
Zeman, Ondřej ; Dvořák, Jiří (vedoucí práce) ; Hlubinka, Daniel (oponent)
Tématem této práce je zkoumání neúplného vzorku z Poissonova rozdělení, což je část náhodného výběru z Poissonova rozdělení, ve které chybí nulová pozorování. Cílem je odhadnout velikost původního náhodného výběru a pa- rametr Poissonova rozdělení λ. V první kapitole se zaměřuji na odvození tří různých druhů bodových odhadů těchto parametrů a popisuji jejich základní vlastnosti. Druhá kapitola obsahuje simulace, ve kterých jsou odvozené od- hady porovnávány na základě odhadů relativního vychýlení a relativní střední čtvercové chyby. Nakonec jsem se v poslední kapitole věnoval asymptotickým vlastnostem těchto odhadů, kde jsem kladl důraz na odvození konzistence těchto odhadů. 1
Stochastic reconstruction of random point patterns
Koňasová, Kateřina ; Dvořák, Jiří (vedoucí práce) ; Prokešová, Michaela (oponent)
Bodové procesy slouží k modelování pozic objektů, které jsou náhodně rozmí- stěny v prostoru. Takové modely jsou široce využívány v nejrůznějších věděckých oblastech, např. v biologii, ekologii, částicové fyzice či astronomii. Pod pojmem stochastická rekonstrukce rozumíme algoritmickou proceduru, která nám dovoluje generovat nezávislé bodové vzorky jejichž odhadnuté popisné charakteristiky odpovídají pozorovaným datům. Tyto charakteristiky jsou voleny uživatelem, v závislosti na povaze pozorovaných dat. Výhodou této metody je, že není třeba jakkoliv specifikovat teoretický model pro pozorovaná data. Výstupy algoritmu stochastické rekonstrukce mohou být použity například při testování statistických hypotéz simulačními testy - rekonstrukcemi můžeme nahradit simulace v situaci, kdy nulová hypotéza není dostatečně specifická na to, aby umožňovala simulovat z nulového modelu. Co se týče praktických aplikací, stochastická rekonstrukce je v současnosti využívána především v biologii a ekologii, např. při monitorování lesních ekosystémů. Hlavním cílem této práce je diskutovat možnosti zobecnění algoritmu stochastické rekonstrukce pro nehomogenní bodové procesy. 1
Soutěžní hřiště pro umělou inteligenci
Benda, Matouš ; Dvořák, Jiří (oponent) ; Matoušek, Radomil (vedoucí práce)
Diplomová práce pojednává o možnostech hraní her pomocí metod umělé inteligence a představuje návrh řešení konkrétní hry využívající tento přístup. Umělá inteligence je v této práci reprezentována umělou neuronovou sítí. První teoretická část je zaměřena na popis celosvětově úspěšných a známých umělých inteligencí. Následuje stručný popis neuronových sítí a rozbor některých knihoven pro strojové učení. Praktická část je zaměřena na implementaci vytvořené hry pomocí programovacího jazyka Python. V závěru je proveden rozbor předloženého řešení.
Plánování cesty mobilního robotu
Klobušníková, Zuzana ; Šoustek, Petr (oponent) ; Dvořák, Jiří (vedoucí práce)
Táto diplomová práca sa zaoberá plánovaním cesty robota pomocou vybraných grafových algoritmov umelej inteligencie. Teoretická časť popisuje základné metódy plánovania cesty robota. Ďalej sa bližšie venuje grafovým algoritmom. Praktická časť práce sa zaoberá implementáciou vybraných grafových algoritmov, vytvorením simulačného prostredia v jazyku Python, popisom a vyhodnotením experimentov.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 645 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
71 DVOŘÁK, Jan
41 DVOŘÁK, Jiří
23 DVOŘÁK, Josef
5 Dvorak, J.
5 Dvořák, J.
26 Dvořák, Jakub
71 Dvořák, Jan
1 Dvořák, Jan Bc.
3 Dvořák, Jaromír
14 Dvořák, Jaroslav
3 Dvořák, Jindřich
1 Dvořák, Jiří Ing.
23 Dvořák, Josef
71 Dvořák, Ján
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.