Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 615 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Právní postavení pozůstalého manžela
Sáblíková, Martina ; Dvořák, Jan (vedoucí práce) ; Thöndel, Alexandr (oponent)
Právní postavení pozůstalého manžela Abstrakt Tématem rigorózní práce je právní postavení pozůstalého manžela. V úvodu této práce jsem se zaměřila na smrt manžela, kterou se stává druhý manžel manželem pozůstalým. V rámci této kapitoly jsem přihlédla jak k hmotně-právním, tak k procesně- právním aspektům právní úpravy, tedy k dokazování smrti, včetně řízení o určení data smrti, ale i k domněnce smrti, včetně nezvěstnosti. Pokusila jsem se pak poukázat na problematiku určování data smrti, spojenou s dědickým právem. V rámci druhé kapitoly věnující se postavení pozůstalého manžela z hlediska dědického práva jsem se zaměřila na dědické právo jako takové, včetně dědické nezpůsobilosti a svéprávnosti. V rámci tohoto tématu jsem se pokusila rozebrat postavení pozůstalého manžela jako zákonného dědice (jeho postavení v rámci první a druhé dědické třídy), na manžela jakožto nezpůsobilého dědice, též jako dědice závětního a nakonec jako dědice z dědické smlouvy. Snažila jsem se též zamyslet nad otázkou, proč není v právní úpravě České republiky považován pozůstalý manžel za dědice nepominutelného, ačkoli v jiných právních úpravách manžel nepominutelným dědicem je. Další kapitola se zabývala postavením pozůstalého manžela z hlediska společného jmění manželů. Zprvu bylo nutné vymezit pojem společného jmění manželů,...
Dědění ze závěti
Muzikář, Martin ; Dvořák, Jan (vedoucí práce) ; Thöndel, Alexandr (oponent)
Dědění ze závěti Klíčová slova: dědictví, notářský zápis, pozůstalost, řízení o pozůstalosti, veřejná listina, zá- věť. Abstrakt Tato rigorózní práce se zabývá problematikou dědění ze závěti. Jedná se o stěžejní oblast dě- dického práva, která je v souvislosti s přijetím nové právní úpravy respektující autonomii vůle zůstavitele velmi aktuální. Práce má za cíl poskytnout čtenáři ucelený a praktický pohled na problematiku dědění ze zá- věti a analyzovat především sporné otázky, které činí v praxi problémy. Práce vychází nejen ze studia současné literatury a judikatury, ale podrobně se zabývá též právní úpravou předchozí, především tou, která je obsažena v obecném zákoníku občanském. S tím je spojena analýza nejen historické literatury, ale i judikatury c. k. Nejvyššího soudu z let 1859−1915 a Nejvyššího soudu Československé republiky z let 1919−1948. V neposlední řadě čerpá práce z velkého množství zahraničních zdrojů a nabízí komparaci s příbuznými právními řády, jako jsou např. právní řád rakouský, německý nebo švýcarský. Na podkladě těchto poznatků řeší předestřené otázky pohledem praxe, tedy tak, aby výsledné závěry představovaly nejen logický výklad práva, ale především, aby byl sledován účel dané právní úpravy s ohledem na recipienty právních norem. Práce je z hlediska praktičnosti a názornosti...
Zásah do integrity člověka
Podolská, Marie ; Dvořák, Jan (vedoucí práce) ; Elischer, David (oponent)
Tělesná a duševní integrita člověka představuje jednu ze složek osobnosti lidské bytosti, kterou je možné chápat jako osobní sféru každého člověka a která je právním řádem chráněna před jakýmkoliv neoprávněným zásahem. Právní úprava zásahu do integrity člověka vychází z principu nedotknutelnosti lidské bytosti, podle něhož nesmí nikdo zasáhnout do integrity jiného bez jeho souhlasu, s výjimkou případů stanovených zákonem. Souhlas dotčené osoby je tak základní okolností vylučující protiprávnost zásahu. Tato diplomová práce si klade za cíl analyzovat současnou právní úpravu zásahu do integrity člověka obsaženou především v novém občanském zákoníku a poukázat na její případné nedostatky či problematické body. Zaměřuje se na jednotlivé okolnosti, za nichž je možné do integrity člověka zasáhnout, respektive které zásah odůvodňují, a vylučují tak jeho protiprávnost. Ačkoliv je práce vedena snahou zpracovat danou problematiku z pohledu občanského práva, s ohledem na skutečnost, že k naprosté většině závažnějších zásahů do integrity člověka dochází v rámci poskytování zdravotních služeb, neobejde se tato práce bez přihlédnutí k zvláštní právní úpravě v oblasti zdravotnictví. Práce je členěna na šest kapitol. Nejprve jsou objasněna základní teoretická východiska právní úpravy, jakož i principy a hodnoty, ze...
Nájem prostoru sloužícího k podnikání
Gregor, Adam ; Elischer, David (vedoucí práce) ; Dvořák, Jan (oponent)
Resumé Předmětem této diplomové práce je analýza a hodnocení účinné právní úpravy nájmu prostor sloužících k podnikání obsažené v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Autorův výklad je pro přehlednost rozdělen do devíti kapitol, ve kterých jsou sdruženy související právní instituty. V první kapitole autor vytyčuje cíle této diplomové práce a odůvodňuje nutnost zvláštní úpravy nájmu prostor sloužících k podnikání. Druhá kapitola této diplomové práce obsahuje obecný výklad o nájmu, v rámci kterého autor nejprve pojednává o systematice právní úpravy, a následně vymezuje nájem pomocí čtyř pojmových znaků, kterými jsou předmět nájmu, jeho přenechání k užití nájemci, dočasnost nájmu a úplatnost nájmu. Třetí kapitola je věnována výkladu k pojmu prostoru sloužících k podnikání, který byl do českého právního řádu vnesen v rámci nedávné rekodifikace občanského práva hmotného. Autor v souvislosti s pojmem též popisuje koncepční změnu zvláštní úpravy nájmu v jejímž rámci zákonodárce upustil od starého pojmu "nebytové prostory", který v zásadě nahradil právě pojmem "prostory sloužící k podnikání". Ve čtvrté kapitole se autor zabývá vznikem nájmu, tedy uzavřením nájemní smlouvy, různými způsoby určení doby trvání nájmu, možností zápisu nájemního práva do veřejného seznamu, v tomto...
Závazky ze zaopatřovacích smluv - komparativní studie
Jojková, Dominika ; Elischer, David (vedoucí práce) ; Dvořák, Jan (oponent)
Předložená diplomová práce nese název "Závazky ze zaopatřovacích smluv - komparativní studie". Jedná se o komparaci dvou smluvních typů, které jsou řazeny společně pod pojem zaopatřovacích smluv. Jsou jimi smlouva o výměnku a smlouva o důchodu. Diplomová práce si klade za cíl jednak seznámit s historickým vývojem těchto smluv, se současným právním pojetím obou těchto smluv, ale především objasnit, za jakým účelem a za jakých podmínek jsou tyto smlouvy uzavírány, a taktéž jaká práva a povinnosti z těchto smluv stranám plynou. První a druhá kapitola se zabývá stručným úvodem do problematiky jednak relativních majetkových práv a jednak vymezení pojmu zaopatřovacích smluv. Pozornost je zaměřena na rozlišení relativních a absolutních majetkových práv, a dále též na účely, k nimž jsou zaopatřovací smlouvy využívány. Třetí kapitola je krátkým vhledem do pojmu smluv odvážných, do kterých se historicky řadí právě smlouva o důchodu. Krátce je zde popsána nejen historie smluv odvážných, ale též se zde zabývám pojmem odvážných smluv z hlediska současné právní úpravy. Čtvrtá kapitola je věnována historickému exkurzu. Obsažen je stručný historický nástin vývoje obou smluv, jak smlouvy o důchodu, tak smlouvy o výměnku. Pozornost je především zaměřena na právní úpravy těchto smluv v našem právním řádu, ať už šlo o...
Exheredace - platná úprava a historický kontext
Bucharová, Julie ; Elischer, David (vedoucí práce) ; Dvořák, Jan (oponent)
Tato diplomová práce pojednává o právní úpravě vydědění s přihlédnutím k historickému kontextu. Práce se zaměřuje zejména na rozbor jednotlivých důvodů vydědění. Vydědění je institut vyvažující zákonnou ochranu nepominutelných dědiců, která spočívá povinný díl. Zůstavitel, který se rozhodl nepominutelnému dědici tuto jeho dědickým právem garantovanou ochranu odejmout, tedy vyloučit ho z jeho práva na povinný díl či ho v zkrátit, tak může učinit pouze ze zákonem stanovených důvodů. Platná právní úprava upravuje šest exheredačních důvodů, kterými jsou neposkytnutí potřebné pomoci v nouzi, neprojevování opravdového zájmu, odsouzení pro trestný čin, vedení trvale nezřízeného života, dědická nezpůsobilost a zadlužení či marnotr o institutu vydědění, kdy důraz je kladen zejména na právní úpravu jednotlivých vyděďovacích důvodů. Na základě tohoto výkladu je provedeno zhodnocení současné právní úpravy a navrhnutí případných změn de lege ferenda. Diplomová práce se člení do čtyř kapitol, které jsou následně rozděleny na dílčí podkapitoly. institutem vydědění úzce souvisí. Kapitola pojednává o právní úpravě nepominutelného dědice a jeho právu na povinný díl, obecně se věnuje institutu vydědění a institutu dědické nezpůsobilosti a rozebírá jejich odlišnosti i vzájemnou provázanost. Druhá kapitola, jež je v diplomové...
Skotská referenda 1979 a 1997
Dvořák, Jan ; Kasáková, Zuzana (vedoucí práce) ; Váška, Jan (oponent)
Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd / Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1 info@fsv.cuni.cz, tel: 222 112 111 www.fsv.cuni.cz Dle čl. 4 Opatření rektora č. 6/2010 o Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací http://www.cuni.cz/UK-3470.html a čl. 1 Opatření děkana 29/2010 se z časového hlediska závěrečné práce dělí do tří skupin: a. "nové práce", tj. práce odevzdávané k obhajobě počínaje 29. 9. 2010, b. "starší práce", tj. práce odevzdané k obhajobě od 1. 1. 2006 do 28. 9. 2010, c. "práce před rokem 2006", tj. práce odevzdané k obhajobě před 1. 1. 2006. V tomto případě jde o "starší práci" odevzdanou k obhajobě od 1. 1. 2006 do 28. 9. 2010. Omlouváme se, ale dokument není v elektronické verzi k dispozici.
Využití metod environmentální geofyziky na vybraných lokalitách Krkonošského národního parku
Dvořák, Igor Jan
L Lvod . Předkládaná práce je příspěvkem k multídisciplinárnímu studiu v oblasti arkto- alpinské tundry Krkonoš (částiarkto.alpinské tundry Vysokých Sudet)' unikátního prostředí v kontextu ostatních středoevropských iohoií. Ý Krkonošich zaujímá plochu kolem 47 km2 (přibliŽně 7,4 yo celkóvé rozlohy Krkonoš, 32 km2 na českéa 15 km2 na polské straně). V rámci něko|ika qizkumnych pro;étm existuje mnoho srudií českýcha zahraničních expertů (Štursa2002)..VýsiedŘy těchto siudií jsou velmi důleŽitépro lepšípochopení prostředí arkto-alpinskoiundry a její management. . V této práci byly studovány tři skupiny abiotických vlastností: (l) magnetické l.lastnosti svrchní částipůd;(2) vlhkostní chárakteristika půdve vztahu k.i egetačnímupokryvu (k|eč versus travní porost) a (3) vliv navátého sněhu na vodní lilanci malého horského povodí. V případech (1) a (2) byly pouŽity metody ;:\ ironmentální geo$zziky (magnetika a TDR). V případě t:i oyrá vyvinuta nová :š:Lrda měření sněhové pokrývky s využitímsatelítníhosvstému GÍ,S. ]. Charakteristika studované ob|asti t]:ia:t arkto-alpínskétundry Krkonoš lze ztotožnit s oblastí bezlesí přibliŽně nad -:-.:;: lesa (cca 1250 m n.m.)' Vlivem lavinové aktivity však oblast tuna'y zasahuje. ::ý;i pod hraníci lesa v místech lavinových drah. obecně vŠaktato oblašt zahrnuje '.'šnla\e rozpětí...
Europeizace občanského práva
Culka, Jiří ; Dvořák, Jan (vedoucí práce) ; Elischer, David (oponent)
Europeizace občanského práva Resumé Předkládaná práce si klade za cíl pojednat o europeizaci občanského práva. Jedná se o soudobý jev v právu členských států Evropské unie, jehož podstatou je ovlivňování právní úpravy soukromého, resp. občanského práva v důsledku probíhajícího procesu evropské integrace. První kapitola se zabývá vymezením základních pojmů. Druhá kapitola stručně pojednává o historii celého procesu a následně rozebírá základní teoretické otázky: zda je europeizace potřebná, a pokud ano, tak zda je proveditelná a jakými metodami se tak děje. Snaží se představit a konfrontovat různé přístupy. Třetí kapitola podává přehled do současné doby dosaženého stavu hard law v oblasti občanského práva na unijní úrovni. Čtvrtá kapitola je zaměřena na evropské občanskoprávní soft law a podává přehled některých nejvýznamnějších akademických iniciativ, které se jeho tvorbou zabývají. Rovněž se demonstruje, jak některé akademické projekty měly vliv na současný český občanský zákoník. Pátá kapitola se pak specificky zaměřuje na jednu oblast občanskoprávní úpravy na úrovni EU- evropské deliktní právo, kterou se snaží pojmout synteticky. V závěru práce jsou shrnuty klíčové poznatky.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 615 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
69 DVOŘÁK, Jan
40 DVOŘÁK, Jiří
21 DVOŘÁK, Josef
5 Dvorak, J.
5 Dvořák, J.
26 Dvořák, Jakub
1 Dvořák, Jan Bc.
3 Dvořák, Jaromír
14 Dvořák, Jaroslav
2 Dvořák, Jindřich
40 Dvořák, Jiří
1 Dvořák, Jiří Ing.
21 Dvořák, Josef
69 Dvořák, Ján
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.