Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 441 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Zásady soukromého práva
Čermák, Dalibor ; Dvořák, Jan (vedoucí práce) ; Elischer, David (oponent)
V diplomové práci jsem se zabýval zejména jednotlivými vybranými zásadami, které ovládají soukromé právo a které by měly vést k realizaci myšlenky spravedlnosti jako konečného cíle právního řádu vůbec. Úkol je to sisyfovský, ale nemožnost ho dosáhnout nemůže však odradit od nepřestajných snah se mu alespoň přiblížit. Rád bych si připustil, že pokus uskutečněný touto diplomovou prací měl smysl a alespoň tu nejmenší ambici. Neschopnost dokonalého poznání "an sich" obrací pozornost při zkoumání mimo právo samotné, na zdroje extralegální, na morálku, politologii, sociologii, ekonomii a matku všech věd filosofii. Na práci se jistě odrazil veskrze intuitivní charakter přístupu k zásadám soukromého práva, v závislosti na mých osobních preferencích a citovaných pramenech a jejich autorech (byť i to je jistě odraz mého osobnostního založení). Stěžejní otázkou byla funkce zásad soukromého právo v normativním řádu. Ty v něm mají důležité místo, jelikož tvoří jeho mantinely. Těžko si jeho "provoz" bez nich vůbec můžeme představit, chrání jeho koherenci a integritu, jsou jeho tmelem, neboť soukromé právo je v českých podmínkách zvláště nesourodým souborem celé řady předpisů. V souladu s omezením vyjádřeným v úvodu této diplomové práce byla pozornost upřena jen k některým zvlášť vybraným zásadám soukromého práva. Práce...
Vliv změny poměrů na trvání závazku
Raffaiová, Markéta ; Dvořák, Jan (vedoucí práce) ; Elischer, David (oponent)
1. Shrnutí Většina států se opírá při úpravě svého soukromého práva o zásadu pacta sunt servanda. V rámci právní jistoty smluvních stran tedy většina právních systémů vyžaduje, aby smluvní strany splnily to, na čem se ve smlouvě dohodly. Záměrem mé práce bylo zjistit, zda, a pokud ano jak, je možné se od dodržování tohoto principu odchýlit a vyvolat změnu či zánik závazkového vztahu. Ze zkoumání, které jsem provedla v rámci této diplomové práce, vyplývá, že zásada, že smlouvy mají být dodržovány, není neprolomitelná a smlouvy nejsou nezrušitelné. Naopak, mohou nastat situace, které povedou ke střetu výše uvedené zásady se zásadou rebus sic stantibus a která podle mého názoru nabývá v posledních letech na významu. Nejčastějším způsobem změny či ukončení závazkového vztahu je shodnou vůlí stran, která pramení z další základní zásady soukromého práva, a to autonomie vůle smluvních stran. Dalším příkladem může být přijetí nové právní úpravy v dané oblasti, která může mít dopad na výši plnění ze smlouvy; nelze také nezmínit "moderační právo" soudu, které je také s to ovlivnit rozsah plnění. Další možností, tedy změnou či zánikem závazkového vztahu v důsledku podstatných změn poměrů, se zabývala tato práce. V kontextu historického vývoje v naší zemi jsme si ukázali, že přístup k zásadě rebus sic stantibus byl v...
Principles of private law
Andraško, Richard ; Dvořák, Jan (vedoucí práce) ; Elischer, David (oponent)
Zásady súkromného práva Téma zásad súkromného práva je predmetom mojej práce pre jej hodnotový význam, ktorý sa odráža v súkromnom práve, napr. prostredníctvom základných hodnôt slobody alebo rovnosti. Bez existencie týchto princípov by právo nemohlo byť funkčným normatívnym systémom v pravom zmysle. Mnohé z nich vychádzajú z rímskeho práva. Cieľom tejto práce je zhrnutie a vymedzenie hlavných zásad súkromného práva, ktoré sa objavujú v českom právnom systéme, ale najmä v občianskom práve hmotnom. Zároveň je v tejto práci pojednávané o súvislostiach zásad s rekodifikáciou súkromného práva, ale predmetom je tiež skúmanie vzťahov medzi jednotlivými zásadami. Práca pozostáva z dvoch časti, a to z časti všeobecnej a zvláštnej. Všeobecná časť zahŕňa pojmové vymedzenie právnych princípov z hľadiska právnofilozofických smerov (právneho pozitivizmu, prirodzeného práva a sociologického smeru). Zároveň pojednáva o mieste a funkcii právnych princípov v systéme práva Českej republiky. Venuje sa taktiež koncepcii právnych princípov Ronalda Dworkina. Zvláštna časť obsahuje prehľad jednotlivých zásad súkromného práva. Pojednáva o ich vymedzení, zakotvení v právnom poriadku, funkciách a vzťahoch medzi nimi. Zásada autonómie vôle je považovaná za východiskovú zásadu, pre jej axiomatickú povahu. Zásady súkromného...
Smluvní nabývání vlastnického práva
Faltová, Nikola ; Dvořák, Jan (vedoucí práce) ; Elischer, David (oponent)
Resumé Diplomová práce "Smluvní nabývání vlastnického práva" pojednává o základních otázkách smluvního nabývání vlastnického práva v občanském zákoníku České republiky. Určité pasáže práce mají komparativní povahu, když se zaměřují buď na starší české úpravy či na regulaci smluvního nabývání vlastnického práva v zahraničí. V úvodu je zdůrazněn význam vlastnického práva jakožto základního pilíře soukromého práva (spolu s osobou a smlouvou), jakož i možnost jeho smluvního nabytí. První kapitola poukazuje na to, že vlastnické právo lze obecně nabývat z různých důvodů. Je uveden i jejich základní přehled a dělení dle relevantních kritérií. Smluvní nabývání je chápáno jako derivativní (odvozené) nabytí. Následující kapitola se věnuje některým obecným otázkám smluvního nabytí. Zdůrazňují se zejména základní obecné a zvláštní principy smluvního nabývání. K obecným patří princip autonomie vůle a princip neformálnosti smluv. Zvláštním principem je pak zásada nemo dat quod non habet. Upozorňuje se na to, že žádná zásada není bezvýjimečná a výjimky se jmenovitě uvádějí. V téže kapitole je pozornost věnována i základním koncepčním otázkám smluvního nabytí a popisují se možné fundamentální teoretické přístupy. Třetí kapitola přináší popis právní úpravy smluvního nabytí vlastnictví v České republice (a dřívějším...
Institut předsmluvní odpovědnosti v teorii a praxi
Kraus, Radek ; Elischer, David (vedoucí práce) ; Dvořák, Jan (oponent)
The institution of pre-contract liability in theory and practice Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá tématem "Institut předsmluvní odpovědnosti v teorii a praxi". Práce je rozdělena do tří částí - "Pojem předsmluvní odpovědnosti", "Komparativní analýza zahraničních právních řádů" a "Česká koncepce předsmluvní odpovědnosti". Hlavním cílem této práce je především popsání praktických aspektů předsmluvní odpovědnosti, což ale bez dostatečného teoretického podkladu není možné. Doktrína culpa in contrahendo (vina nebo zavinění při vyjednávání) je připisována Rudolphu von Jheringovi, protože to byl právě on, kdo roku 1861 jako první popsal charakteristické rysy předsmluvních závazkových vztahů. V první části této práce autor zařazuje předsmluvní odpovědnost do systému práva. Definice předsmluvní odpovědnosti, částečně navržená autorem, pak slouží v druhé a třetí části k jednoduššímu srovnání jednotlivých konceptů předsmluvní odpovědnosti v různých právních řádech. V druhé části je nejdříve popsán německý koncept culpa in contrahendo. A to tak, jak se vyvinul od R. von Jheringa přes reformu závazkového práva až do dnešního dne. Vývoj německého pojetí předsmluvní odpovědnosti od materiálního k formálnímu může navíc sloužit jako dobrý příklad pro zákonodárce dalších států. Rakouský koncept pak představuje jakýsi...
Charakterizace rekombinantních cathepsinů B ptačí schistosomy Trichobilharzia regenti
Dvořáková, Hana ; Mikeš, Libor (vedoucí práce) ; Dvořák, Jan (oponent)
Tato studie se zabývá rekombinantními cysteinovými peptidázami - cathepsiny B - původem z ptačí schistosomy Trichobilharzia regenti, která je jedinečná v rámci celé čeledě pro svoji schopnost migrovat nervovou tkání až do míst konečné lokalizace. Peptidázy napomáhají invazi tohoto parazita do hostitele, migraci ve tkáni, degradaci hostitelských proteinů a pravděpodobně také úniku před hostitelským imunitním systémem. Tato práce navazuje na výzkum prováděný pracovníky Katedry parazitologie Přírodovědecké fakulty Karlovy Univerzity a měla za cíl prohloubit charakteristiku rekombinantních cathepsinů B původem z T. regenti. U T. regenti byly již dříve charakterizovány 2 cysteinové peptidázy cathepsin B1 (TrCB1) a cathepsin B2 (TrCB2). TrCB1 je lokalizován ve střevě schistosomul a je pravděpodobně zodpovědný za trávení. TrCB2 byl nalezen v postacetabulárních žlázách cerkárií a zřejmě napomáhá při penetraci. Rekombinantní pro-cathepsiny B (izoformy TrCB1.1 a TrCB1.4 a dále TrCB2) byly získány expresí v systému P. pastoris. Byl rovněž proveden pokus o produkci rekombinantní izoformy TrCB1.6, jehož cystein aktivního místa je nahrazen glycinem, v kvasinkovém systému Pichia pastoris. Zatímco TrCB2 byl schopen se sám aktivovat za podmínek expresního media, TrCB1.1 a TrC1.4 zymogeny byly efektivně aktivovány...
Kupní smlouva - srovnání kontinentální a americké úpravy
Řemínek, David ; Dvořák, Jan (vedoucí práce) ; Pohl, Tomáš (oponent)
131 Abstrakt Tato práce srovnává základní instituty kupních smluv dle všeobecného obchodního zákoníku USA (Uniform Commercial Code) s odpovídajícími instituty českého soukromého práva a případně i s instituty Vídeňské úmluvy OSN, návrhem nového občanského zákoníku a společného evropského právního rámce. Práce se zabývá srovnáním obou úprav obecně, právními prameny a systémem smluvního práva v USA, výkladem, zvláštnostmi kupních smluv s přeshraničním prvkem, kolizními normami v oblasti kupních smluv, právními režimy kupních smluv a odlišením od jiných smluvních typů. Hlavní část práce se soustředí na způsoby uzavírání kupních smluv, nabídku a její přijetí, změnu podmínek a nesjednaná ustanovení. Práce je zakončena formálními požadavky na kupní smlouvy a problematikou omylu při uzavření smlouvy.
Dědění ze závěti - platná právní úprava ve srovnání s navrhovanou úpravou v novém občanském zákoníku
Juráková, Helena ; Dvořák, Jan (vedoucí práce) ; Pohl, Tomáš (oponent)
RESUMÉ (ČESKÁ VERZE) Tato rigorózní práce je zaměřena na problematiku dědění ze závěti. Podtitulem práce je "Platná právní úprava ve srovnání s navrhovanou úpravou v novém občanském zákoníku". Už z názvu práce vyplývá, že velký zájem je věnován tvorbě nového občanského zákoníku a jeho vlivu na právo dědické. Ve vztahu k chystané nové kodifikaci českého občanského práva hmotného, se práce zabývá především srovnáním stávající platné právní úpravy dědění ze závěti s navrhovanou úpravou obsaženou ve vládním návrhu nového občanského zákoníku. Vyloženy jsou stávající právní instituty a v návaznosti na ně pak instituty navrhované v nové právní úpravě dědění ze závěti, včetně zcela nových či po dlouhé době obnovovaných právních institutů testamentárního práva. Co se systematiky této práce týká, zabývá se nejprve otázkami obecnými, tj. především předpoklady, za kterých se závěť může stát právním důvodem dědění, a poté předpoklady, za nichž je závěť platným právním úkonem. Tyto předpoklady jsou zpracovány ve svém souhrnu, tedy jak obecné požadavky nutné k platnosti všech právních úkonů obecně, tak i některé specifické zákonné požadavky, které je nutné dodržet při pořízení závěti. Následně jsou popsány jednotlivé druhy závětí z hlediska použité formy závěti, s poukazem na některé úlevy z jinak obecného požadavku...
Smluvní pokuta a úroky z prodlení v soukromém právu
Hrmová, Monika ; Dvořák, Jan (vedoucí práce) ; Pohl, Tomáš (oponent)
Rigorózní práce "Smluvní pokuta a úroky z prodlení v soukromém právu" pojednává o současném stavu právní úpravy smluvní pokuty a úroků z prodlení v českém soukromém právu. Tato práce oba tyto instituty dále mezi sebou komparuje z různých úhlů pohledu, čímž se snaží upozornit na některé problémy z toho vyplývající. Práce dále pojednává o úpravě smluvní pokuty a úroků z prodlení de lege ferendae a upozorňuje na možnost řešení problémových aspektů obou těchto institutů v připravovaném návrhu nového občanského zákoníku. Závěrečná část rigorózní práce je věnována postavení smluvní pokuty a úroků z prodlení v evropském právu a ve frankofonních právních řádech.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 441 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
59 DVOŘÁK, Jan
34 DVOŘÁK, Jiří
19 DVOŘÁK, Josef
5 Dvorak, J.
5 Dvořák, J.
20 Dvořák, Jakub
1 Dvořák, Jan Bc.
1 Dvořák, Jaromír
13 Dvořák, Jaroslav
2 Dvořák, Jindřich
34 Dvořák, Jiří
1 Dvořák, Jiří Ing.
19 Dvořák, Josef
59 Dvořák, Ján
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.