Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 640 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Správa cizího majetku - svěřenské fondy
Lederer, Vít ; Dvořák, Jan (vedoucí práce) ; Elischer, David (oponent) ; Rozehnal, Aleš (oponent)
Správa cizího majetku - svěřenské fondy Abstrakt Hlavním cílem této disertační práce je poskytnout podrobný a systematický pohled na novou právní úpravu institutu svěřenského fondu v České republice za použití deskriptivní, analytické a srovnávací metody. Dílo je rozděleno do sedmi částí. První část této práce se zaměřuje na vymezení pojmu svěřenského fondu a na jeho vytváření. Zabývá se jeho teoretickým východiskem a základními konstitutivními prvky. Část druhá popisuje osobu zakladatele a jeho úlohu při vytváření svěřenského fondu a v průběhu jeho trvání. V této části je také řešena otázka možné výhrady práv k vyčleněnému majetku ze strany zakladatele. Třetí část této práce se týká správy svěřenského fondu. Zaměřuje se především na úlohu svěřenského správce a na jeho povinnosti vůči svěřenskému fondu a obmyšleným, jakož i na jeho povinnosti vůči třetím osobám. Autor rovněž zkoumá otázku zajištění objektivního a nestranného výkonu správy svěřenského fondu v případě, ve kterém zakladatel nebo osoba, které má být ze svěřenského fondu plněno, je současně svěřenským správcem. Dále se zabývá jmenováním a odvoláváním svěřenského správce. Čtvrtá část se zabývá obmyšleným a jeho právem na plnění ze svěřenského fondu. Dotýká se také způsobu jmenování obmyšleného a určení plnění, které mu má být poskytnuto ze...
Sousedské spory
Zítková, Barbara ; Dvořák, Jan (vedoucí práce) ; Elischer, David (oponent)
1 Sousedské spory Abstrakt Diplomová práce s názvem "Sousedské spory" rozebírá problematiku sousedského práva zejména z pohledu práva občanského. Vzhledem k tomu, že téma nespadá čistě do tohoto oboru, zabývá se práce také právem správním a okrajově trestním. Cílem práce je komplexněji pojednat o této velmi různorodé problematice, kterou se nezabývají pouze obory právní, ale též obory technické a jiné. Diplomová práce se snaží odpovědět na otázky: co znamená pojem sousedské právo, čím se tento obor zabývá, koho se dotýká, kde nalezneme jeho úpravu a jakou ochranu poskytuje náš právní řád v případě, že dohoda mezi sousedy není možná. Sousedské právo má velmi dlouhou historii, která sahá až do období starověkého Říma. Tehdy vzniklo mnoho právních institutů, které známe i dnes. Příkladem mohou být služebnosti. Z historických právních úprav se práce zabývá Všeobecným občanským zákoníkem z roku 1811, který se stal inspiračním zdrojem při tvorbě současného občanského zákoníku. Dále pojednává také o občanských zákonících z let 1950 a 1964. Stěžejní úpravu nalezneme v občanském zákoníku č. 89/2012 Sb. Současná právní úprava sousedského práva je podrobnější, rozsáhlejší a mnohem propracovanější než úpravy dřívější. Diplomová práce se věnuje zejména institutům jako je vlastnictví, držba a věcná břemena (zejména...
Škoda způsobená informací nebo radou - česká úprava, DCFR a PETL
Mladá, Klára ; Elischer, David (vedoucí práce) ; Dvořák, Jan (oponent)
Škoda způsobená informací nebo radou - česká úprava, DCFR a PETL Abstrakt Tato práce pojednává o odpovědnosti za škodu způsobenou poskytnutím nesprávné informace nebo škodlivé rady, která se řídí § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Zároveň se zabývá vztahem této odpovědnosti k dokumentům evropských legislativních skupin, konkrétně k dokumentu Principles of European Tort Law (PETL), a Draft Common Frame of Reference (DCFR). Cílem této práce je představit komentované ustanovení, jeho zařazení v systematice Občanské zákoníku a nastínit možnosti a náležitosti jeho aplikace. Tento cíl bylo nutné zároveň podrobit zkoumání z hlediska evropských dokumentů PETL a DCFR, které byly inspirací nejen zákonodárcova rozhodnutí zařadit komentované ustanovení v jeho současné podobě do Občanského zákoníku, ale i pro tvorbu zákoníku samotného. V rámci představení komentovaného ustanovení bylo nutné rozvést jednotlivá témata tvořící základ pro vznik odpovědnosti dle Občanského zákoníku obecně, konkrétně v relaci na komentované ustanovení a konečně i vzhledem k evropským dokumentům PETL a DCFR. Stěžejními tématy proto jsou subjekty škody, především výklad pojímání osoby profesionála, tzn. příslušníka určitého stavu či povolání - škůdce. Kapitola zaměřená na jednotlivé subjekty vystupující při případné aplikaci...
Omyl v občanském právu
Havlín, Tomáš ; Dvořák, Jan (vedoucí práce) ; Elischer, David (oponent)
Resumé Předkládaná diplomová práce se věnuje problematice omylu v občanském právu coby vady vůle jednajícího. Cílem práce je poskytnout přehled jednotlivých druhů omylů v platné právní úpravě vhledem k nedávné rekodifikace občanského zákoníku. Stěžejní ustanovení jsou obsažena v § 583-585 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Práce se nejprve věnuje obecné problematice náležitostí právního jednání, s podrobnější úpravou vůle, její charakteristiky, projevu vůle a vztahu mezi nimi, jelikož právě tyto náležitosti právního jednání jsou zcela zásadními pro problematiku omylu. Následuje základní vymezení omylu na vnitřní a vnější, přičemž nejvýznamnější osnovou práce je omyl vnitřní, vnější je zmíněn pouze okrajově. Poté jsou rozebrány jednotlivé typy omylu dle výše uvedených ustanovení, počínaje omylem podstatným. Podrobněji je řešena otázka rozhodující okolnosti, potřebnosti účasti druhé strany na podstatném omylu a omluvitelnosti omylu, zmíněn je rovněž omyl vyvolaný lstí, jakožto zvláštní druh omylu. Následující kapitola je věnována omylu ve vedlejší okolnosti a jak rozlišovat okolnost vedlejší od okolnosti rozhodující. Samostatná kapitola se zabývá omylem vyvolaným třetí osobou jakožto novinkou v současném občanském zákoníku oproti předchozí úpravě. Poté jsou v práci rozebírány další případy omylů nacházející...
Nabývání vlastnictví
Vlach, Pavel ; Dvořák, Jan (vedoucí práce) ; Salač, Josef (oponent) ; Srbová, Alena (oponent)
název : Nabývání vlastnictví Tématem mé práce je nabývání vlastnictví, přesněji vlastnického práva. Toto téma jsem si zvolil po poradě s mým školitelem již při započetí studia v roce 2010. V průběhu studia však byl v roce 2012 přijat nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb., který vstoupil v účinnost v lednu 2014 a nabídla se tak možnost srovnání dosavadní úpravy v zákonu č. 40/1964 Sb. (nyní označovaným jako starý) s úpravou novou, případně i s dalšími úpravami, tedy se zákonem č. 141/1950 Sb., označovaným také jako střední občanský zákoník, vládním návrhem občanského zákoníku z roku 1937, který vzhledem k politickému vývoji situace nebyl nikdy přijat a s obecným zákoníkem občanským, což byl přejatý rakouský zákoník známý jako ABGB. Některé instituty originárního nabytí byly porovnány i s německým BGB či novým ruským občanským zákoníkem. Disertační práce se nejprve zabývá vlastnickým právem obecně, tedy pojmem vlastnické právo a vlastnictví a instituty s tímto souvisejícími, jako je omezení vlastnického práva, ochrana vlastnického práva, problematika držby a pojem věci hlavní, součást věci a příslušenství věci. Dále práce pokračuje jednotlivými způsoby nabývání vlastnického práva, nejprve originárním nabýváním vlastnického práva, kde se jedná o některé nové instituty a instituty stávající (dle o.z. č. 40/1964...
Dědění ze zákona
Rutar, Radka ; Dvořák, Jan (vedoucí práce) ; Salač, Josef (oponent) ; Petr, Bohuslav (oponent)
Dědění ze zákona Abstrakt Tato práce pojednává o problematice právní úpravy dědického práva, s důrazem na institut dědění ze zákona, a to z pohledu nejen českého právního řádu, ale též ve srovnání jednotlivých institutů se zahraničními právními úpravami. Cílem práce je odpovědět na otázku, zda současná česká právní úprava může zůstaviteli a dalším zainteresovaným účastníkům řízení o pozůstalosti, poskytnout přehledný, bezpečný a předvídatelný rámec pro platnou úpravu jejich majetkových poměrů vzniknuvších po smrti zůstavitele. Předkládaná práce je svoji strukturou rozdělena do tří větších částí, obsažených v celkem patnácti kapitolách. První část práce se krátce věnuje postupnému historickému vývoji dědického práva a jeho případných kodifikací na území českých zemí a zemí s nimi historicky souvisejících. Součástí první části práce je také přiblížení účelu dědického práva a zásad jej ovládajících, formulovaných již počátkem 20. stolení vynikajícím českým právníkem Prof. Emanuelem Tilschem. Jednotlivé instituty, jako jsou dědické třídy (skupiny), nepominutelný dědic či odúmrť, jsou následně z pohledu historicko-komparativního a též z pohledu platných zahraničních právních úprav logicky uspořádány a popsány v dalších částech práce, a to zejména v kapitolách pět až třináct. Ze zahraničních právních úprav jsou...
Předpoklady vzniku odpovědnosti za újmu
Svejkovský, Vít ; Dvořák, Jan (vedoucí práce) ; Thöndel, Alexandr (oponent)
Předpoklady vzniku odpovědnosti za újmu Abstrakt Cílem této rigorózní práce je přiblížit předpoklady vzniku odpovědnosti za újmu. Z časového hlediska je prvním předpokladem porušení povinnosti. Proto první kapitola pojednává právě o porušení povinnosti, přičemž se blíže věnuje porušení dobrých mravů, porušení zákona a porušení smluvní povinnosti. V závěru se první kapitola zaměřuje na okolnosti vylučující protiprávnost, zejména krajní nouzi a nutnou obranu. Druhá kapitola pojednává o druhém nezbytném předpokladu odpovědnosti za újmu, kterým je újma. Tato kapitola tak rozděluje újmu na škodu, tj. újmu majetkovou, a újmu nemajetkovou. U škody se zmiňuje i o jejich jednotlivých složkách, kterými jsou skutečná škoda a ušlý zisk. A u nemajetkové újmy jsou uvedeny některé její ustanovení ve speciálních zákonech. Druhá kapitola blíže uvádí i občanskoprávní úpravu ve Spolkové republice Německu, konkrétně obsaženou v německém občanském zákoníku. Třetí kapitola pojednává o třetím nezbytném předpokladu vzniku odpovědnosti za újmu, kterým je příčinná souvislost mezi porušením povinnosti a následnou újmou. Příčinná souvislost na rozdíl od předchozích dvou předpokladů není téměř vůbec blíže popsána v obč. zákoníku. Z tohoto důvodu je tak uváděna prostřednictvím judikatury a právní teorie. Tato kapitola se zaměřuje na dvě...
Přechod pozůstalosti na dědice
Chvalová, Teodora ; Dvořák, Jan (vedoucí práce) ; Thöndel, Alexandr (oponent)
PŘECHOD POZŮSTALOSTI NA DĚDICE Abstrakt Cílem této rigorózní práce je vysvětlit problematiku přechodu pozůstalosti na dědice. V úvodu jsou definovány jednotlivé kapitoly této práce. Hlavní pozornost je zaměřena na současnou právní úpravu přechodu pozůstalosti na dědice obsaženou v § 1670 - § 1713 současného občanského zákoníku. Pro lepší pochopení vybraného tématu je nejprve obecně charakterizována pozůstalost a dědictví. Dále jsou vysvětleny jednotlivé stěžejní pojmy, které se problematiky přechodu pozůstalosti na dědice týkají. Jedná se tak o správu pozůstalosti, správce pozůstalosti a jeho práva a povinnosti, předmět správy pozůstalosti, volné nakládání s majetkem, rozdíly mezi prostou a plnou správou pozůstalosti. Pojednáno je i o soupisu pozůstalosti, jeho účelu, nařízení, hrazení nákladů, nahrazení, neúplném soupisu a problematice postavení věřitelů. Zmíněna je i závěra pozůstalosti a způsoby rozdělení pozůstalosti, na základě poslední vůle zůstavitele, určení třetí osoby, dohody dědiců, rozhodnutí soudu, s tím související vypořádání mezi dědici a rozdělení pohledávek a dluhů. Velmi detailně je řešena problematika dluhů v rámci přechodu pozůstalosti na dědice. Jsou vysvětleny právní účinky výhrady soupisu, práva věřitelů, odmítnutí dědictví, odloučení pozůstalosti a další pojmy vztahující se k dluhům...
Újma v občanském právu se zřetelem k sankčním aspektům její náhrady
Hoblíková, Žaneta ; Dvořák, Jan (vedoucí práce) ; Elischer, David (oponent)
Újma v občanském právu se zřetelem k sankčním aspektům její náhrady Abstrakt: Rigorózní práce se zabývá újmou a její náhradou se zaměřením na sankční aspekt náhrady újmy. Práce je rozdělena do dvou částí a obsahuje celkem šest kapitol, které jsou dále konkretizovány v příslušných podkapitolách. První část práce je věnována újmě a její náhradě v obecné rovině. Kapitola první definuje pro práci klíčové pojmy jako je újma, škoda a nemajetková újma tak, jak je chápe současná i minulá česká civilní právní úprava, odborná literatura či judikatura. Druhá kapitola se věnuje funkcím, které náhrada újmy plní. Kapitola třetí představuje hlavní pilíře náhrady újmy v účinném občanském zákoníku. S ohledem na rekodifikací přinesené koncepční a terminologické změny se s pomocí odborné literatury a judikatury snaží dovodit obecné předpoklady vzniku povinnosti k náhradě újmy. Dále konkretizuje podmínky rekodifikací přinesené novinky, kterou možnost vzdání se práva na náhradu újmy přej jejím vznikem. Představuje i současnou koncepci prevenčních klauzulí a konfrontuje ji s dřívější právní úpravou. Samostatná podkapitola je věnována okolnostem vylučujícím protiprávnost. Podrobněji se pak věnuje samostatně vzniku povinnosti k náhradě škody, způsobu a výši její náhrady, ale také promlčení práva na náhradu škody. Stejná pozornost...
Základní přehled prostředků komprese zvukových informací
Šlosar, David Jiří ; Ivánek, Jiří (vedoucí práce) ; Dvořák, Jan (oponent)
Tato bakalářská práce je zaměřena na přehled základních komprimačních metod a jejich po- rovnání. V úvodu postupuje od definování zvuku po vlastnosti lidské sluchové a řečové sou- stavy. Dále se zabývá fyzickou realizací převodu zvuku do digitální podoby a zpět. Práce po- kračuje přehledem a popisem základních komprimačních metod. Poslední část je věnována vícekriteriálnímu porovnání jednotlivých komprimačních metod a zhodnocení jejich použi- telnosti za konkrétních podmínek.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 640 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
71 DVOŘÁK, Jan
40 DVOŘÁK, Jiří
23 DVOŘÁK, Josef
5 Dvorak, J.
5 Dvořák, J.
26 Dvořák, Jakub
1 Dvořák, Jan Bc.
3 Dvořák, Jaromír
14 Dvořák, Jaroslav
3 Dvořák, Jindřich
40 Dvořák, Jiří
1 Dvořák, Jiří Ing.
23 Dvořák, Josef
71 Dvořák, Ján
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.