Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 631 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Základní přehled prostředků komprese zvukových informací
Šlosar, David Jiří ; Ivánek, Jiří (vedoucí práce) ; Dvořák, Jan (oponent)
Tato bakalářská práce je zaměřena na přehled základních komprimačních metod a jejich po- rovnání. V úvodu postupuje od definování zvuku po vlastnosti lidské sluchové a řečové sou- stavy. Dále se zabývá fyzickou realizací převodu zvuku do digitální podoby a zpět. Práce po- kračuje přehledem a popisem základních komprimačních metod. Poslední část je věnována vícekriteriálnímu porovnání jednotlivých komprimačních metod a zhodnocení jejich použi- telnosti za konkrétních podmínek.
Vědecké sociální sítě
Květ, Jonáš ; Keclíková, Anna (vedoucí práce) ; Dvořák, Jan (oponent)
Bakalářská práce se zabývá vědeckými sociální sítěmi. V první části čtenáře seznamuje s úzce souvisejícími pojmy, jako jsou web 2.0, sociální média, Open Access. V druhé části pak definuje a mapuje samotné vědecké sociální sítě. V rámci této části jsou představeny i běžné sociální sítě, které jsou mezi vědci také hojně využívané. V závěru práce jsou prezentovány výsledky kvalitativního výzkumu na téma vědecké sociální sítě mezi pracovníky lékařských fakult Univerzity Karlovy.
Otestování vhodnosti různých databází pro genealogii
Dvořák, Jan ; Kočí, Radek (oponent) ; Rozman, Jaroslav (vedoucí práce)
Cílem této práce je navrhnout a vytvořit databázové struktury vhodné pro uchování genealogických dat. Data jsou vygenerována pomocí vlastního skriptu využívající informace z volně dostupných zdrojů. Jednotlivé databáze jsou porovnávány svou vhodností k uložení genealogických dat. Pro řešení byly použity databáze MySQL a Neo4j.
Kritická reflexe dopadů implementace agilních metod projektování - případová studie ve vybraných společnostech v komerčním sektoru
Garmash, Sofya ; Lipková, Helena (vedoucí práce) ; Dvořák, Jan (oponent)
ohoto procesu. První kapitola stručně popisuje historii východiska dané skupiny metod řízení projektů, a to i s porovnáním agilních metod - struktuře a zároveň o některých konkrétních metodách. Poslední část dané kapitoly se zaměřuje na význam agilních metod a jejich využití. Třetí kapitola zkoumá studie k danému tématu jak českého prostředí, tak i ze zahraničí. Na základě provedené literární rešerše je vytvořena raktická část diplomové práce, která představuje kvalitativní výzkum ve třech společnostec a analýzu výsledků. Informace v průběhu polostrukturovaných rozhovorů a výsledky literární rešerše posloužily pro doporučení, předložena v závěru práce. Klíčová slova
Adjustable Fractional-Order High-Pass Filter with Transconductance Amplifiers
Dvořák, Jan ; Langhammer, Lukas
This paper deals with proposal of a fractional-order high-pass filter with electronically tunable pole frequency and its order. The filter is designed using operational transconductance amplifiers (OTAs), current follower (CF) and adjustable current amplifiers (ACAs). Function of proposed filter was verified using simulations in PSpice simulator. The circuit features were verified in simulations for three values of order of the filter and four values of cut-off frequency. In this paper, possibility to tune the cut-off frequency using the values of passive components is also mentioned.
Molekulární diagnostika ptačích schistosom při nákaze přirozených i náhodných hostitelů
Šteiger, Vladimír ; Kašný, Martin (vedoucí práce) ; Dvořák, Jan (oponent)
Ptačí schistosomy rodu Trichobilharzia patří mezi významné původce kožní hypersenzitivní reakce zvané cerkáriová dermatitida. Tito parazité využívají jako mezihostitele plicnaté plže z čeledi Lymnaeidae, a jako definitivní hostitele především kachnovité ptáky. První larvální stádium, miracidium, ve vodě aktivně vyhledává a penetruje mezihostitelského plže, ve kterém se vyvíjí v mateřskou sporocystu. Vytvářejí se dceřiné sporocysty migrující do hepatopankreatu plže, kde dochází k asexuální produkci velkého množství cerkárií. Ve vodním prostředí cerkárie opouští mezihostitele, aktivně vyhledávají a penetrují do kůže definitivního hostitele. V jeho těle dospívají a produkují vajíčka. Cerkárie však mohou penetrovat do kůže savců, včetně člověka, kde dochází k jejich rychlé eliminaci imunitním systémem za vzniku zánětlivé reakce. Dosud neexistuje spolehlivá metoda, která by u lidí byla schopná odlišit cerkáriovou dermatitidu od jiných hypersenzitivních kožních reakcí a zároveň pomocí které by bylo možné spolehlivě diagnostikovat trichobilharziózu u kachen. Hlavním cílem této práce bylo, za použití molekulárních metod diagnostikovat nákazu ptačími motolicemi u experimentálně nakažených přirozených (kachen) i náhodných hostitelů (myší, lidí). Za účelem optimalizace experimentů byla pomocí konvenční PCR...
Smlouva o smlouvě budoucí (pactum de contrahendo)
Král, Václav ; Dvořák, Jan (vedoucí práce) ; Elischer, David (oponent)
Účelem této diplomové práce je zpracovat přípravný institut soukromého smluvního práva pactum de contrahendo. Tento institut prošel do dnešního legislativního pojetí dlouhým vývojem, v současné době je v České republice paralelně upraven ve dvou kodexech a v právě probíhající rekodifikaci soukromého práva je v návrhu nového občanského zákoníku jeho výslovná úprava také obsažena. Práce je zaměřena na smlouvu o smlouvě budoucí uzavíranou podle platného občanského zákoníku, na její účel, využití a funkci. Práce charakterizuje její subjekty, objekt, obsah a postup mezi uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí a budoucí smlouvy. V několika případech počítá s různým řešením dané problematiky, předkládá právní názory autorů odborné literatury a věnuje se judikatuře. Popisuje také vývoj úpravy předběžné smlouvy v kontextu českého práva v rozsahu vhodném s ohledem na zaměření této práce, upozorňuje na podobné právní instituty a srovnává současnou platnou paralelní úpravu předběžných smluv mezi sebou a s nově navrhovanou úpravou s cílem nalézt výhody a nevýhody jednotlivých úprav. Práce je rozdělena kromě úvodu a závěru do sedmi kapitol, každá kapitola pojednává o určité části dané problematiky. Úvod představuje téma a strukturu práce. První kapitola charakterizuje smlouvu o smlouvě budoucí. Je rozdělena do sedmi...
Využití metod environmentální geofyziky na vybraných lokalitách krkonošského národního parku
Dvořák, Igor Jan ; Dohnal, Jiří (vedoucí práce) ; Císlerová, Milena (oponent) ; Petrovský, Eduard (oponent)
L Lvod . Předkládaná práce je příspěvkem k multídisciplinárnímu studiu v oblasti arkto- alpinské tundry Krkonoš (částiarkto.alpinské tundry Vysokých Sudet)' unikátního prostředí v kontextu ostatních středoevropských iohoií. Ý Krkonošich zaujímá plochu kolem 47 km2 (přibliŽně 7,4 yo celkóvé rozlohy Krkonoš, 32 km2 na českéa 15 km2 na polské straně). V rámci něko|ika qizkumnych pro;étm existuje mnoho srudií českýcha zahraničních expertů (Štursa2002)..VýsiedŘy těchto siudií jsou velmi důleŽitépro lepšípochopení prostředí arkto-alpinskoiundry a její management. . V této práci byly studovány tři skupiny abiotických vlastností: (l) magnetické l.lastnosti svrchní částipůd;(2) vlhkostní chárakteristika půdve vztahu k.i egetačnímupokryvu (k|eč versus travní porost) a (3) vliv navátého sněhu na vodní lilanci malého horského povodí. V případech (1) a (2) byly pouŽity metody ;:\ ironmentální geo$zziky (magnetika a TDR). V případě t:i oyrá vyvinuta nová :š:Lrda měření sněhové pokrývky s využitímsatelítníhosvstému GÍ,S. ]. Charakteristika studované ob|asti t]:ia:t arkto-alpínskétundry Krkonoš lze ztotožnit s oblastí bezlesí přibliŽně nad -:-.:;: lesa (cca 1250 m n.m.)' Vlivem lavinové aktivity však oblast tuna'y zasahuje. ::ý;i pod hraníci lesa v místech lavinových drah. obecně vŠaktato oblašt zahrnuje '.'šnla\e rozpětí...
Povinný díl v občanském zákoníku
Kounovská, Iva ; Dvořák, Jan (vedoucí práce) ; Thöndel, Alexandr (oponent)
POVINNÝ DÍL V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU ABSTRAKT Tato rigorózní práce se zabývá povinným dílem jako právním institutem dědického práva, jenž spadá do tematického okruhu občanského práva. Právo na povinný díl má pouze nepominutelný dědic, kterým je potomek zůstavitele, a nedědí-li, jsou jimi jeho potomci. Povinným dílem se pak rozumí určitý podíl na pozůstalosti, kterým musí být nepominutelnému dědici zanechán ničím nezatížen. Kromě povinného dílu se práce zabývá i postavením nepominutelného dědice, protože právě jeho se právní úprava povinného dílu dotýká především. Jde o osobu, která nemá být při dědění opomenuta. Zůstavitel by mu měl zanechat mu alespoň jeho zákonem stanovený díl, tzv. povinný díl. Ve své práci se ale zabývám i teoretickou charakteristikou základních pojmů jako dědické právo, pozůstalost, dědictví a dědické tituly (dědická smlouva, závěť, zákonná posloupnost). Započtení na povinný díl a započtení na dědický podíl jsou tématem jedné z kapitol této rigorózní práce jako dva postupy s obdobným charakterem, nicméně v důsledku velmi odlišné. Smyslem těchto institutů je spravedlivé rozdělení majetku mezi všechny dědice. Ohledně nepominutelných dědiců vymezuji jejich okruh, podobu povinného dílu a výpočet dědických podílů ostatních dědiců. Práce se zaobírá i právní ochranou nepominutelného dědice, se...
Práva a povinnosti stran spotřebitelských smluv se zaměřením na smlouvy uzavírané distančním způsobem
Vacková, Kristýna ; Elischer, David (vedoucí práce) ; Dvořák, Jan (oponent)
Tato práce se zabývá právy a povinnostmi stran spotřebitelských smluv, kdy na jedné straně stojí spotřebitel a na straně druhé podnikatel. Práce je zaměřena na spotřebitelské smlouvy uzavírané distančním způsobem. Podstatou právní úpravy je zde ochrana spotřebitele jakožto slabší smluvní strany, a tak je právními předpisy postavení spotřebitele posilováno, u smluv uzavíraných distančním způsobem je tato tendence ještě významnější vzhledem k tomu, že distanční charakter uzavírání smluv může ještě více znevýhodňovat spotřebitele. Práce je rozdělena do třech tematických okruhů, kterým předchází definice pojmů, které jsou stěžejní pro zvolené téma práce. Jednotlivými tematickými okruhy práce následně jsou: informační povinnosti podnikatelů, odstoupení od smlouvy a práva z vadného plnění. První okruh se zabývá jednotlivými informačními povinnostmi podnikatele s rozdělením na informační povinnosti vyplývající z občanského zákoníku a pak z jiných právních předpisů. Ve shrnutí této části je pak jednoduchý výčet povinně sdělovaných informací na modelovém případu. Druhý okruh je věnován rozboru specifického institutu pro spotřebitelské smlouvy uzavírané distančním způsobem, a to odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ve čtrnáctidenní lhůtě. Třetí okruh pak vymezuje práva z vadného plnění, a to jednak v rámci...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 631 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
71 DVOŘÁK, Jan
40 DVOŘÁK, Jiří
22 DVOŘÁK, Josef
5 Dvorak, J.
5 Dvořák, J.
26 Dvořák, Jakub
1 Dvořák, Jan Bc.
3 Dvořák, Jaromír
14 Dvořák, Jaroslav
3 Dvořák, Jindřich
40 Dvořák, Jiří
1 Dvořák, Jiří Ing.
22 Dvořák, Josef
71 Dvořák, Ján
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.