Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 583 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Relativní neúčinnost právního jednání
Tauberová, Andrea ; Dvořák, Jan (vedoucí práce) ; Elischer, David (oponent)
Cílem této diplomové práce je rozebrat institut relativní neúčinnosti právního jednání jakožto speciálního institutu, který je dán občanským právem. Tento institut byl zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, znám pod pojmem "odporovatelnost". Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. nyní nově pracuje s pojmem "relativní neúčinnost". Podstatou tohoto institutu je poskytnout ochranu věřiteli před jednáním dlužníka, které zkracuje možnost uspokojení jeho vykonatelné pohledávky. Věřiteli je dána možnost podat odpůrčí žalobu, na jejímž základě je soudem prohlášeno právní jednání za relativně neúčinné. Na základě tohoto rozhodnutí je věřitel oprávněn svoji pohledávku uspokojit i z toho, co na základě odporovaného jednání ušlo z dlužníkova majetku. Účelem této diplomové práce je nastínit praktický význam institutu relativní neúčinnosti právního jednání. Tato diplomová práce se dělí do čtyř kapitol, které se dále dělí na podkapitoly. Hlavní jádro této diplomové práce leží v kapitole třetí a čtvrté. První kapitola se zaměřuje na obecný pojem právního jednání. Popisuje složky právního jednání, které jsou podstatné pro existenci, platnost a účinnost právního jednání. Dále jsou rozepsány náležitosti právního jednání. V případě absence některé z náležitostí právního jednání zákon stanoví sankce - relativní a absolutní...
Prodej zboží v obchodě - práva z vadného plnění
Havránková, Lenka ; Elischer, David (vedoucí práce) ; Dvořák, Jan (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá tématem "Prodej zboží v obchodě - práva z vadného plnění". Toto téma je v práci uceleně a srozumitelně vysvětleno, přičemž důraz je kladen především na porovnání dřívější právní úpravy uplatňování práv z vadného plnění v režimu prodeje zboží v obchodě (za účinnosti zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku) a současné právní úpravy této oblasti (za účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku), a to zejména s ohledem na změny v postavení kupujícího. Formálně se samotná práce dělí do šesti kapitol, které jsou dále členěny do jednotlivých podkapitol. V první kapitole jsou představeny právní předpisy obsahující úpravu práv z vadného plnění v režimu prodeje zboží v obchodě. Druhá kapitola se zabývá pojmem "prodej zboží v obchodě", rozsahem aplikace tohoto zvláštního režimu a jeho účelem. V třetí kapitole je popsán postup řádného uplatnění práva z vadného plnění, tedy především z jakých důvodů lze toto právní jednání učinit, jakou formu, obsah či další náležitosti musí mít, kdo je k němu vlastně oprávněn a vůči komu. Tato kapitola rovněž představuje lhůtu, v níž je nutné práva z vadného plnění uplatnit, spolu s argumenty pro a proti zachování zákonné záruky v současné právní úpravě. Čtvrtá kapitola pojednává o nárocích kupujícího z práv z vadného plnění a...
Prodej zboží v obchodě - spotřebitelská kupní smlouva
Kotulová, Anna ; Elischer, David (vedoucí práce) ; Dvořák, Jan (oponent)
Tato diplomová práce se věnuje problematice prodeje zboží v obchodě, tedy problematice spotřebitelských kupních smluv, které každý z nás téměř denně uzavírá. Práce je rozdělena do šesti kapitol a jejím cílem je podrobně popsat současnou právní úpravu prodeje zboží v obchodě a věnuje se především právům a povinnostem kupujících - spotřebitelů a prodávajících - podnikatelů. Část práce je také věnována mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů. První kapitola práce se zabývá obecným vymezením právní úpravy dotýkající se dané problematiky. V této kapitole je problematika spotřebitelské kupní smlouvy systematicky zařazena do současné právní úpravy v rámci soukromého práva, jsou zde zmíněny právní předpisy Evropské unie dotýkající se dané problematiky. V rámci této první kapitoly je dále také vymezeno pojmosloví a definovány pojmy jako prodej zboží v obchodě, spotřebitel, podnikatel, zboží. V neposlední řadě je také zmíněno neobvyklé plnění ve spojení se spotřebitelskou kupní smlouvou. Ve druhé kapitole je pro přehlednost práce uvedena stručně také obecná úprava kupní smlouvy, kdy jsou specifikovány náležitosti takového právního vztahu, především tedy podstatné náležitosti, které tvoří ujednání stran smlouvy o předmětu koupě a kupní ceně. Dále se v této kapitole autor zabývá právy a povinnostmi stran...
Vyživovací povinnost mezi rodiči a dětmi a předky a potomky
Ventová, Denisa ; Elischer, David (vedoucí práce) ; Dvořák, Jan (oponent)
Vyživovací povinnost mezi rodiči a dětmi a předky a potomky Abstrakt Tématem mé diplomové práce je vyživovací povinnost mezi rodiči a dětmi a předky a potomky. Po úvodu jsem se věnovala historii výživného v rodinném právu se zaměřením na úpravu výživného. Zákon č. 265/1949 Sb., o právu rodinném, změnil institut tzv. otcovské moci na institut moci rodičovské. Otec a matka měli a do současné doby mají stejná práva a stejné povinnosti při výchově a výživě dětí. Zákon na našem území prvně stanovil matce vyživovací povinnost. Uvedený zákon nečinil rozdíl mezi dítětem, které se narodilo v manželství a dítětem, které se narodilo mimo manželství. Tento zákon byl pokrokový. Zákon o rodině č. 94/1963 Sb., souvisel se změnou ekonomiky, která měla vliv na rozsáhlé změny našeho právního řádu. Uvedený zákon byl několikrát novelizován. Od 1.1.2014 upravuje vyživovací povinnost Občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb. do kterého je začleněno rodinné právo. Občanský zákoník je obecný kodex soukromého práva, který není obsahově kontinuální s předchozím Občanským zákoníkem č. 40/1964, avšak toto se netýká rodinného práva. Občanský zákoník přejímá úpravu rodinného práva, jak bylo upraveno v Zákoně o rodině č. 94/1963 až na dílčí změny, hlavní změny jsou v systematice právní úpravy. V následující kapitole své práce jsem se...
Bezdůvodné obohacení ze srovnávacího pohledu
Petrov, Jan ; Dvořák, Jan (vedoucí práce) ; Salač, Josef (oponent) ; Vychopeň, Martin (oponent)
strana 247 Bezdůvodné obohacení ze srovnávacího pohledu Anotace Cílem práce je výzkum zásadních výsledků, k nimž v oblasti bezdůvodného obohacení dospěla zahraniční právní věda, zejména v německé právní oblasti, a dále jejich srovná- vací použití při výkladu veškerých ustanovení NOZ o bezdůvodném obohacení, včetně souvislostí s dalšími soukromoprávními instituty. Práce tak intenzivně čerpá zejména z rakouské a německé judikatury a doktríny, z Návrhu společného referenčního rámce (DCFR), ze švýcarského práva a z komparativní literatury; na řadě míst se zmiňují též právní řády další a na konci práce je uveden propracovaný překlad vybraných zahranič- ních úprav. Práce neobsahuje prostý popis, nýbrž je vedena zájmy českého právního pro- středí a snahou přispět české doktríny i aplikační praxi. Proto také práce vychází též z úplné rešerše judikatury Nejvyššího soudu od roku 2010 včetně. Práce dospívá k řadě závěrů, po bodech shrnutých na jejím konci, které lze z hlediska českého práva považovat za původní. Tyto závěry pak odůvodňují kladnou odpověď na hypotézy, že české právo bezdůvodného obohacení nelze - zvláště poté, kdy zákonodárce převzal do úpravy bez- důvodného obohacení v NOZ řadu zahraničních ustanovení - vykládat izolovaně, nýbrž že jeho kvalitní, hodnotově ukotvené a předvídatelné aplikaci významně...
Politiky vydavatelů vzhledem k možnosti autoarchivace v otevřených repozitářích
Mrázková, Jana ; Dvořák, Jan (vedoucí práce) ; Souček, Martin (oponent)
Cílem bakalářské práce je zmapování a charakteristika politik, které vydavatelé uplatňují vůči autorům u nich publikovaných odborných textů vzhledem k možnosti autoarchivace těchto textů v otevřených repozitářích. Teoretická část popisuje problematiku otevřeného přístupu, rozebírá detailněji autoarchivaci odborných textů, včetně přiblížení jednotlivých typů vydavatelských politik. Praktická část analyzuje politiky vydavatelů impaktovaných časopisů a jejich postoje k autoarchivaci jednotlivých verzí dokumentů. Závěr obsahuje shrnutí a porovnání využití jednotlivých typů vydavatelských politik.
Pojem spotřebitele v evropském a českém právu
Dědina, Matěj ; Elischer, David (vedoucí práce) ; Dvořák, Jan (oponent)
Název: Pojem spotřebitele v evropském a českém právu Hlavním cílem práce je zhodnotit pojem spotřebitele, jehož pojetí je rozhodující pro rozsah ochrany spotřebitelů, popsat jeho historický vývoj a navrhnout změny de lege ferenda. Pojem spotřebitele vychází z konceptu slabší smluvní strany, přičemž úvodem se práce zabývá její definicí, základními zásadami, obecnou úpravou v občanském zákoníku a konkrétními příklady ochrany slabších v právu. Práce se nejprve zaměřuje na úpravu pojmu spotřebitele v evropském právu, která je obsažena výhradně v sekundárních aktech EU. Většina soukromoprávních směrnic je postaven na principu minimální harmonizace a v souladu s judikaturou SDEU považuje za spotřebitele fyzickou osobu, která jedná s podnikatelem mimo svoji profesní činnost. Do budoucna lze předpokládat sjednocení ochrany spotřebitele na vnitřním trhu, přechod k principu úplné harmonizace či vytvoření Evropského spotřebitelského kodexu. V České republice je pojem spotřebitele upraven od roku 1993, přičemž do dnešního dne byl několika novelizacemi zužován, až převládlo i v občanském zákoníku po rekodifikaci jeho restriktivní pojetí jen jako fyzické osoby. Práce okrajově zmiňuje i procesní aspekty postavení spotřebitele s akcentem na navrhovaný systém mimosoudního řešení sporů. Závěrem je zařazena...
Svěřenské nástupnictví
Hatina, Viktor ; Dvořák, Jan (vedoucí práce) ; Elischer, David (oponent)
Obsahem této diplomové práce je rozbor institutu svěřenského nástupnictví, jako jednoho z nových prvků dědického práva, který byl navrácen do české právní úpravy zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v rámci rekodifikace soukromého práva. Toto téma je v současné době vysoce aktuální, jelikož tento institut poskytuje zůstavitelům významné možnosti v naplnění jejich vůle ohledně uspořádání majetkových záležitostí pro případ smrti. Práce se zaměřuje na analýzu současné právní úpravy, poměřovanou s historickým vývojem fideikomisární substituce. Práce je členěna mimo úvod a závěr na čtyři části. V první části je přiblížen institut svěřenského nástupnictví z hlediska svého významu v systému dědického práva a představen jeho vývoj napříč právní historií od dob římského práva. Autor se v této části věnuje také problematice intertemporálních norem dědického práva. V další části jsou rozebrány související instituty dědického práva, které se svěřenským nástupnictvím úzce souvisí. Jedná se o pozůstalost, ležící pozůstalost, nabytí dědictví a správu pozůstalosti. V navazující části se autor podrobněji obrací k aktuální účinné úpravě svěřenského nástupnictví v občanském zákoníku s přesahy do procesní roviny v rámci zákona o zvláštních řízeních soudních. Věnuje se zde zřízení svěřenského nástupnictví,...
Právní postavení nepominutelného dědice
Stiborová, Barbora ; Dvořák, Jan (vedoucí práce) ; Elischer, David (oponent)
Resumé Předmětem této diplomové práce je speciální kategorie dědiců, tzv. dědiců nepominutelných. Téma přibližuje jejich hmotněprávní postavení a zákonem garantovanou zvýšenou ochranu, jež spočívá především v právu podílet se na pozůstalosti v rozsahu, který určí zákon. Zůstavitelova vůle je zde limitována právem nepominutelného dědice na povinný díl. Na rozdíl od většiny evropských úprav se v České republice do okruhu nepominutelných dědiců řadí pouze potomci zůstavitele, přičemž se rozlišuje mezi nezletilými, jimž náleží minimálně tři čtvrtiny a zletilými, jimž se musí dostat alespoň tolik, kolik činí jedna čtvrtina zákonného dědického podílu. Práce je systematicky členěna do sedmi kapitol. Po obecném historickém exkursu a kapitole druhé, která definuje obecné pojmy dědického práva, následuje charakteristika několika institutů, jež jsou vzájemně provázány a s osobou nepominutelného dědice úzce souvisí. Čtvrtá kapitola pojednává o právu na povinný díl, kde se Mimo jiné zaměřuji na jeho výpočet, započtení a výplatu. Ve dvou následujících kapitolách za pomoci soudní judikatury podrobně rozebírám vydědění a dědickou nezpůsobilost. Poslední kapitola obsahuje dva instituty, jež se pod vlivem NOZ opětovně navrací do úpravy dědického práva. Jde o právo některých osob na zaopatření, které můžeme chápat jako určitý...
Odčinění nemajetkové újmy na zdraví
Skorkovská, Tamara ; Elischer, David (vedoucí práce) ; Dvořák, Jan (oponent)
Tato diplomová práce se zaobírá odčiněním nemajetkové újmy na zdraví. Jejím cílem je rozebrat představitelné způsoby odčiňování nemajetkové újmy a jednotlivé nároky z ublížení na zdraví vyplývající, porovnat je s úpravou předcházející, vybranou zahraniční úpravou i evropskými soft-law dokumenty a následně zhodnotit klady a zápory různých přístupů. Nemajetková újma na zdraví představuje oblast, která v poslední době nabývá na stále větším významu. Nejen, že postupně dochází k uznávání dalších nároků z ublížení na zdraví vyplývajících, ale i výše přiznávané náhrady exponenciálně roste. Občanský zákoník vnesl do této oblasti některé nové instituty a s nimi i řadu otázek, z nichž ne všechny se zatím podařilo uspokojivě zodpovědět. Práce je řazena do tří kapitol. V první popisuji nezbytný teoretický základ, tedy pojem nemajetkové újmy, obecná východiska jejího odčinění, stručný nástin historického vývoje a také prameny právní úpravy, včetně evropských soft-law dokumentů (PETL, DFCR). Druhá kapitola je věnována jednotlivým nárokům poškozeného plynoucím z újmy na zdraví. Jedná se o bolestné, náhradu za ztížení společenského uplatnění a další nemajetkové újmy. Popisuji vždy, co je předmětem nároku, jaké požadavky musí být splněny, aby mohl být přiznán, a důraz kladu na způsob určení výše náhrady. Třetí...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 583 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
65 DVOŘÁK, Jan
37 DVOŘÁK, Jiří
20 DVOŘÁK, Josef
5 Dvorak, J.
5 Dvořák, J.
24 Dvořák, Jakub
1 Dvořák, Jan Bc.
3 Dvořák, Jaromír
13 Dvořák, Jaroslav
2 Dvořák, Jindřich
37 Dvořák, Jiří
1 Dvořák, Jiří Ing.
20 Dvořák, Josef
65 Dvořák, Ján
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.