Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 607 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Využití metod environmentální geofyziky na vybraných lokalitách Krkonošského národního parku
Dvořák, Igor Jan
L Lvod . Předkládaná práce je příspěvkem k multídisciplinárnímu studiu v oblasti arkto- alpinské tundry Krkonoš (částiarkto.alpinské tundry Vysokých Sudet)' unikátního prostředí v kontextu ostatních středoevropských iohoií. Ý Krkonošich zaujímá plochu kolem 47 km2 (přibliŽně 7,4 yo celkóvé rozlohy Krkonoš, 32 km2 na českéa 15 km2 na polské straně). V rámci něko|ika qizkumnych pro;étm existuje mnoho srudií českýcha zahraničních expertů (Štursa2002)..VýsiedŘy těchto siudií jsou velmi důleŽitépro lepšípochopení prostředí arkto-alpinskoiundry a její management. . V této práci byly studovány tři skupiny abiotických vlastností: (l) magnetické l.lastnosti svrchní částipůd;(2) vlhkostní chárakteristika půdve vztahu k.i egetačnímupokryvu (k|eč versus travní porost) a (3) vliv navátého sněhu na vodní lilanci malého horského povodí. V případech (1) a (2) byly pouŽity metody ;:\ ironmentální geo$zziky (magnetika a TDR). V případě t:i oyrá vyvinuta nová :š:Lrda měření sněhové pokrývky s využitímsatelítníhosvstému GÍ,S. ]. Charakteristika studované ob|asti t]:ia:t arkto-alpínskétundry Krkonoš lze ztotožnit s oblastí bezlesí přibliŽně nad -:-.:;: lesa (cca 1250 m n.m.)' Vlivem lavinové aktivity však oblast tuna'y zasahuje. ::ý;i pod hraníci lesa v místech lavinových drah. obecně vŠaktato oblašt zahrnuje '.'šnla\e rozpětí...
Europeizace občanského práva
Culka, Jiří ; Dvořák, Jan (vedoucí práce) ; Elischer, David (oponent)
Europeizace občanského práva Resumé Předkládaná práce si klade za cíl pojednat o europeizaci občanského práva. Jedná se o soudobý jev v právu členských států Evropské unie, jehož podstatou je ovlivňování právní úpravy soukromého, resp. občanského práva v důsledku probíhajícího procesu evropské integrace. První kapitola se zabývá vymezením základních pojmů. Druhá kapitola stručně pojednává o historii celého procesu a následně rozebírá základní teoretické otázky: zda je europeizace potřebná, a pokud ano, tak zda je proveditelná a jakými metodami se tak děje. Snaží se představit a konfrontovat různé přístupy. Třetí kapitola podává přehled do současné doby dosaženého stavu hard law v oblasti občanského práva na unijní úrovni. Čtvrtá kapitola je zaměřena na evropské občanskoprávní soft law a podává přehled některých nejvýznamnějších akademických iniciativ, které se jeho tvorbou zabývají. Rovněž se demonstruje, jak některé akademické projekty měly vliv na současný český občanský zákoník. Pátá kapitola se pak specificky zaměřuje na jednu oblast občanskoprávní úpravy na úrovni EU- evropské deliktní právo, kterou se snaží pojmout synteticky. V závěru práce jsou shrnuty klíčové poznatky.
Svěřenské nástupnictví
Kostelecká, Barbora ; Dvořák, Jan (vedoucí práce) ; Elischer, David (oponent)
Diplomová práce se zabývá tématem svěřenského nástupnictví, která se znovu objevuje v občanském právu na území České republiky po více než padesáti letech. Tento institut je zakotven díky rekodifikaci občanského zákoníků s účinností od 1. ledna 2014. Cílem této diplomové práce je analyzovat důvody, které vedly k navrácení institutu svěřenského nástupnictví do českého právního řádu. Diplomová práce je dělena do tří částí. První část se zabývá definováním institutu a základních pojmů s ním souvisejících, stejně tak dochází k jeho porovnávání s jinými obdobnými instituty dědického práva. Druhá část se zaobírá počátky vzniku institutu v římském právu a vývoj svěřenského nástupnictví v průběhu historie, s důrazem na porovnání úpravy institutu v jednotlivých občanských zákonících platných na území dnešní České republiky. Poslední část se zabývá porovnání úpravy podobných institutů ve Francii, Německu, Španělsku a Skotsku za účelem demonstrování rozdílů a podobností těchto institutů.
Projevy autonomie vůle zůstavitele v dědickém právu - srovnávací studie
Štěpánová, Aneta ; Elischer, David (vedoucí práce) ; Dvořák, Jan (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá proměnami rozsahu autonomie vůle zůstavitele v období od 1. 1. 1812 do současnosti. Cílem této práce je za pomoci metody deskriptivně - analytické a komparativní ozřejmit čtenáři vývoj jednotlivých institutů dědického práva, jejichž prostřednictvím zůstavitel mohl, resp. může projevovat svoji autonomiii. Tato práce je členěna do pěti hlavních částí, které se dále dělí na kapitoly a podkapitoly. První část práce představuje úvodní exkurs do problematiky dědického práva, přičemž důraz je kladen na základní zásady dědického práva a jejich historický vývoj ve světle Tilschovy vědecké práce. Druhá část pojednává o projevech autonomie vůle zůstavitele za účinnosti ABGB. Výklad jednotlivých institutů je překládán zejména ve světle prvorepublikových komentářů a judikatury. Pozornost je věnována jednotlivým institutům dědického práva a jejich vývoji, zvláštní prostor je věnován závěti jakožto nejvýznamnějšímu projevu pořizovací svobody. Třetí část se zabývá projevy autonomie vůle zůstavitele za účinnosti občanského zákoníku 1950. Snahou části třetí této práce je nastínit čtenáři diskontinuální pojetí jednotlivých institutů socialistického dědického práva oproti ABGB. Čtvrtá část této práce pojednává o projevech autonomie vůle zůstavitele za účinnosti občanského zákoníku 1964....
Specifika ochrany spotřebitele v oblasti energetiky
Vojtajová, Kateřina ; Elischer, David (vedoucí práce) ; Dvořák, Jan (oponent)
Název diplomové práce: Specifika ochrany spotřebitele v oblasti energetiky Tato práce se zabývá zvláštní ochranou spotřebitele v oblasti energetiky - na trhu s elektřinou, plynem a tepelnou energií. Cílem této práce je podrobná analýza právní úpravy nejdůležitějších práv spotřebitelů a jim odpovídajících povinností držitelů licencí a případných problémů pro spotřebitele vznikajících na trhu s energetickými komoditami, doprovázená rozborem příslušné judikatury. První část práce je zaměřena na vymezení základních účastníků vystupujících na energetickém trhu, kde je hlavní pozornost zaměřena na postavu zákazníka - spotřebitele a dodavatele energií. Druhá část práce vymezuje příslušná práva zákazníků, kde jsou kromě práva na připojení k energetické soustavě podrobně rozebrána především tzv. Některá opatření na ochranu zákazníka upravená v ustanovení § 11a energetického zákona, zahrnující právo na odstoupení od smlouvy, výpověď smlouvy a právo na odstoupení od smlouvy při zvýšení ceny nebo při změně jiných smluvních podmínek. Dále následuje rozbor některých povinností držitelů licencí. Kromě povinnosti informační je zde zmíněn i tzv. institut pokračování ve výkonu licencované činnosti, institut povinnosti nad rámec licence a institut dodavatele poslední instance. Práce se v další části věnuje činnosti...
SJM v řízení o pozůstalosti
Kočerová, Veronika ; Elischer, David (vedoucí práce) ; Dvořák, Jan (oponent)
Cílem diplomové práce na téma "SJM v řízení o pozůstalosti" je analýza pravidel upravujících institut společného jmění manželů a jejich aplikovatelnosti v řízení o pozůstalosti. V diplomové práci se zaměřuji na problémy související s neprovázaností úpravy SJM a dědického práva, a to jak dědického práva hmotného, tak procesních pravidel pozůstalostního řízení. Dále upozorňuji na tenzi mezi principem autonomie vůle zůstavitele a principem ochrany pozůstalého manžela, která se projevuje při vypořádání SJM v pozůstalostním řízení i v samotném postavení pozůstalého manžela při dědění. V závěru práce srovnávám českou úpravu SJM v řízení o pozůstalosti s úpravou anglickou, přestože jde o zemi jiné právní kultury, kde institut SJM dosud nebyl plně zaveden. Pro českého zákonodárce by však při tvorbě pravidel přizpůsobujících institut SJM dědickému právu mohla být inspirací vysoká míra ochrany, která je v anglickém řízení o pozůstalosti poskytována pozůstalému manželovi.
Krajní nouze a nutná obrana v civilním právu
Raffajová, Zuzana ; Elischer, David (vedoucí práce) ; Dvořák, Jan (oponent)
Předkládaná diplomová práce se zabývá instituty krajní nouze a nutné obrany ve světle velké rekodifikace soukromého práva v České republice. Společně s dalšími instituty je řadíme pod pojem okolností vylučujících protiprávnost, kterých specifikem je vyloučení povinnosti škůdce nahradit poškozenému škodu či újmu za předpokladu splnění zákonem stanovených podmínek. Uvedená problematika byla vždy předmětem zájmu jak laické, tak odborné veřejnosti, a jedná se o důležité instituty tvořící jeden z nejzákladnějších pilířů systému odpovědnosti. Cílem diplomové práce je poukázat na význam těchto institutů pro současnou kodifikaci prostřednictvím komplexního rozboru relevantních předpisů, závěrů teorie a judikatury. Oba instituty byly podrobeny rozsáhlému rozboru, přičemž opomenuty nezůstaly ani jejich římskoprávní kořeny. Klíčovým je dále srovnání české právní úpravy s německou, a to nejen z hlediska soukromého práva. Z důvodu zjevné svázanosti obou institutů sem byla zahrnuta i problematika práva trestního. Dále se tato práce dotýká institutu svépomoci z hlediska jejího vztahu ke krajní nouzi a nutné obraně. Svépomoc byla typickým nástrojem ochrany v archaických společnostech, dnešní vyspělá společnost však delegovala funkci právní ochrany na stát zřízením nezávislých a nestranných soudů. Z uvedeného...
Právní úprava rozvodu v České republice a Itálii
Argalášová, Marta ; Elischer, David (vedoucí práce) ; Dvořák, Jan (oponent)
Předložená diplomová práce se zabývá komparací institutu rozvodu ve dvou evropských zemích, v České republice a v Itálii, a to jak z hlediska hmotněprávního, tak z pohledu procesního práva. Stručný historický exkurz, který slouží k lepšímu uvedení do celé problematiky, je tak následován rozborem společných znaků rozvodu v Itálii i České republice, stejně jako rozdílům mezi oběma právními řády, načež je vzápětí navázáno procesněprávní úpravou v obou zemích. Pozornost je věnována i přesahům do jiných oblastí, které s rozvodem manželství souvisí: vyživovací povinnosti a úpravě vztahů rodičů k nezletilým dětem po rozvodu, aby byla celá tématika završena pohledem na ní optikou mezinárodního práva.
Digitální knihovna HathiTrust, její funkce a služby
Křížová, Jana ; Jarolímková, Adéla (vedoucí práce) ; Dvořák, Jan (oponent)
Cílem diplomové práce je popsat Digitální knihovnu HathiTrust a analyzovat její obsah se zřetelem k česky psaným dokumentům. První a část druhé kapitoly je napsána na základě prostudovaných zdrojů a jsou v ní shrnuty informace o vzniku partnerství a Digitální knihovny HathiTrust. Dále popisuje její cíle, různé dílčí projekty a služby (například Výzkumné centrum HathiTrust, dále projekt zaměřený na vládní dokumenty USA a také systém pro správu metadat), možnosti a výhody členství a velmi stručně shrnuje některé z technických parametrů této digitální knihovny. Druhá kapitola je částečně (zejména pokud jde o popis uživatelského rozhraní Digitální knihovny HathiTrust) vytvořena na základě praktických zkušenosti s jejím používáním. Kromě analýzy uživatelského rozhraní (i jeho mobilní verze) obsahuje tato část také popis metadat, jejich formáty, standard i pohyby. Poslední část druhé kapitoly je věnována problematice autorských práv, možnostem zpřístupňování plných textů a také soudnímu sporu Authors Guild v. HathiTrust. Třetí kapitola popisuje analýzu obsahu Digitální knihovny HathiTrust, s důrazem na česky psané dokumenty. Dále jsou popsány a interpretovány výsledky této analýzy. Česky psané dokumenty byly analyzovány na základě čtyř kritérií: datum vydání, místo vydání, typ dokumentu a také jeho...
Vizualizace jako metoda prezentace dat
Planková, Radka ; Malečková, Dita (vedoucí práce) ; Dvořák, Jan (oponent)
Tato bakalářská práce pojednává o vizualizaci jako o metodě prezentace dat v podobě. Cílem práce je potvrdit, že vizualizace dat je efektivní způsob, jakým můžeme prezentovat data, která jsou v surovém stavu nepřehledná. Je představena stručná his vizualizační proces s důrazem na objasnění důvodů pro použití této metody prezentace jsou představeny vybrané základní a pokročilé typy grafů. V vizualizovaných dat jsou zmapovány aktuální trendy. Práce dále obsahuje přehled několika užitečných nástrojů, které se používají pro tvorbu vizualizace různých typů dat. praktické části je předveden proces tvorby vizualizace na základě veřejně dostup dat pomocí vybraných softwarových nástrojů jako příklad toho, jak efektivní vizualizace čemu slouží. Klíčová slova:

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 607 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
67 DVOŘÁK, Jan
39 DVOŘÁK, Jiří
21 DVOŘÁK, Josef
5 Dvorak, J.
5 Dvořák, J.
26 Dvořák, Jakub
1 Dvořák, Jan Bc.
3 Dvořák, Jaromír
14 Dvořák, Jaroslav
2 Dvořák, Jindřich
39 Dvořák, Jiří
1 Dvořák, Jiří Ing.
21 Dvořák, Josef
67 Dvořák, Ján
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.