Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 593 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Ocenění podniku RD Rýmařov s. r. o.
Petržílková, Monika ; Maříková, Pavla (vedoucí práce) ; Dvořák, Jan (oponent)
Cílem této diplomové práce je nalezení tržní hodnoty podniku RD Rýmařov s. r. o. k datu ocenění 1.1.2016 pro účely hypotetického prodeje. Pro odhad hodnoty bylo použito více metod ocenění, přičemž nejvyšší váha je přikládána metodě DCF entity. Pro naplnění cíle práce byla provedena strategická a finanční analýza, prognóza generátorů hodnoty a sestavení finančního plánu a následně vlastní ocenění.
Ocenění podniku MELITES, spol. s r.o.
Kűchler, Jiří ; Maříková, Pavla (vedoucí práce) ; Dvořák, Jan (oponent)
Předkládaná kvalifikační práce se zabývá oceněním vybraného podniku. Přesněji řečeno je oceňován podnik MELITES, spol. s r.o., který se zabývá výrobou mražených pekařských výrobků. Ocenění tohoto podniku je stanoveno k 1. lednu roku 2016, přičemž je hledána tržní hodnota stoprocentního podílu na této společnosti. Diplomová práce je celá tvořena pouze praktickou částí, která je rozdělena celkem na devět kapitol.
Sdílená ekonomika
Dvořák, Jan ; Král, Petr (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá velmi aktuálním tématem sdílené ekonomiky. Jejím cílem je prokázat nebo vyvrátit předpoklad, že dnešní mladí lidé (především vysokoškolského věku) preferují využívání služeb sdílení ekonomiky v oblastech finančních, cestovního ruchu a mnoha dalších před standardní nabídkou služeb. Tedy prozkoumat vztah studentů ke sdílené ekonomice a zjistit, jaké motivace a bariéry se k tomu váží. Práce se skládá z teoretické a praktické části, přičemž v té první je sdílená ekonomika definována s využitím odborné literatury a dalších zdrojů. Jsou v ní také popsány jednotlivé modely sdílené ekonomiky, které jsou prakticky demonstrovány na fungujících společnostech. Praktická část obsahuje dotazníkový výzkum a jeho vyhodnocení. Ten slouží k získání podkladů pro vyvrácení nebo potvrzení zadaného předpokladu a na jeho základě jsou také formulována některá doporučení pro konkrétní modely.
Finanční analýza společnosti BigBoard Praha a.s.
Igolnikova, Kateryna ; Pekař, Jan (vedoucí práce) ; Dvořák, Jan (oponent)
Tato bakalářská práce si klade za cíl zpracování komplexní finanční analýzy společnosti BigBoard Praha, a. s. na základě veřejně přístupných dat z let 2013-2015 spočívající v zhodnocení vývoje finanční situace společnosti ve vymezeném časovém období. Metodika analýzy je specifikována v první části práce. Zahrnuje vertikální a horizontální analýzu, analýzu poměrových ukazatelů a také analýzu ukazatelů finančního trhu. Praktická část je věnována představení analyzované společnosti a samotnému zpracování finanční analýzy společnosti dle předestřené metodiky. V závěru práce jsou shrnuty zjištěné výsledky a formulována doporučení s ohledem na předpokládaný budoucí vývoj společnosti.
Finanční analýza a finanční plán Alibona, a.s.
Tran, Thuy Trang ; Dvořák, Jan (vedoucí práce) ; Pekař, Jan (oponent)
Cílem této bakalářské práce bylo provést finanční analýzu, srovnání s mezipodnikovým odvětvím a krátkodobý nástin finančního plánu společnosti ALIBONA, a. s. v letech 2011 - 2015. Hlavní činností společnosti je zpracování a výroba konzervovaného ovoce a zeleniny. První části bakalářské práce je věnovaná metodické části, ve které jsou popsané veškeré postupy a metody, které jsou aplikovány v praktické části. Druhá část bakalářské práce je soustředěna na praktickou část, kde jsou aplikovány již popsané metody. Obsahuje horizontální a vertikální analýzu, výpočet poměrových ukazatelů a také srovnání se třemi konkurenčními společnostmi, hodnocení finančního zdraví společnosti pomocí bonitních a bankrotních modelů, na závěr je sestaven krátkodobý finanční plán pro rok 2016, který zahrnuje plánovanou rozvahu a výkaz zisku a ztráty.
Finanční analýza společnosti Elektroline a. s.
Koranda, František ; Pekař, Jan (vedoucí práce) ; Dvořák, Jan (oponent)
Cílem bakalářské práce je vypracovat podrobnou finanční analýzu společnosti Elektroline a. s., společnosti sídlící v ČR, vlastněné zahraničním vlastníkem a podnikající v oblasti trakčních vedení pro železnici a veřejnou dopravu. První část práce zahrnuje podrobný popis společnosti Elektroline a odvětví, ve kterém působí, a nastínění základních problémů. Dále také zahrnuje podrobný popis hlavního konkurenta, společnosti Elektrizace železnic Praha a. s. Druhá část obsahuje vymezení metodiky a samotnou finanční analýzu společnosti. Společnost je analyzována pomocí standardních metod horizontální a vertikální analýzy, poměrových ukazatelů, bankrotního a bonitního modelu, zjednodušeného spider grafu a dalších upravených ukazatelů. Závěrečná část práce zahrnuje krátkodobý finanční plán na rok 2016. V rámci finančního plánování byl sestaven plánovaný výkaz zisku a ztráty a provedeno zhodnocení pravděpodobného vývoje klíčových makroekonomických ukazatelů a jejich vliv na Elektroline v následujícím období.
Finanční analýza CNM textil a. s.
Tran Cam, Nhung ; Červený, Martin (vedoucí práce) ; Dvořák, Jan (oponent)
Cílem této práce je provést finanční analýzu společnosti CNM textil a. s. za roky 2011 - 2015. Práce je zaměřena na zhodnocení finančního zdraví a prognózu budoucího vývoje společnosti. V metodické části jsou popsány konkrétní postupy, které byly využity v analytické části. Analytická část je složena z horizontální a vertikální analýzy, výpočtu poměrových ukazatelů a srovnání s konkurencí a bankrotních a bonitních modelů. Na konci práce je sestaven krátkodobý finanční plán pro rok 2016, který obsahuje plánovaný výkaz zisku a ztráty a rozvahu.
Finanční analýza a prognóza budoucího vývoje ROSSMANN, spol. s r. o.
Gorbushina, Lidiia ; Škerlíková, Tatiana (vedoucí práce) ; Dvořák, Jan (oponent)
Táto bakalářská práce je zaměřená na zjištění finančního zdraví společnosti ROSSMANN, s r. o. v letech 2010 až 2015. Jejím cílem je provést finanční analýzu podniku, ocenit její finanční situaci a sestavit prognózu budoucího vývoje. Po krátkém představení společnosti popisuji historii a specifika hospodaření sledovaného podniku a jeho hlavních konkurentů na českém trhu drogerií: dm drogerie markt, spol. s r. o. a TETA drogerie a lékárny ČR, spol. s r. o. Pomocí finanční analýzy zjišťuji, že finanční zdraví podniku je ohroženo nevýznamně, doporučila bych zlepšit ukazatelé likvidity a zadluženosti, které mají velký vliv na finanční situaci. Na základě provedené analýzy je také vytvořen krátkodobý plán na rok 2016, kde odhaduji zisk ve výši 23 178 tis. korun.
Lichevní smlouvy v občanském právu
Šejdová, Kateřina ; Elischer, David (vedoucí práce) ; Dvořák, Jan (oponent)
RESUMÉ Těžiště zájmu této práce spočívá ve snaze objasnit důsledky spojené s uzavřením lichevní smlouvy. Jejím cílem je zodpovědět především otázku, zda je lichevní smlouva zákonem spojována s následkem relativní či absolutní neplatnosti a zda je možno uvažovat o zachování lichevní smlouvy v platnosti, ať už dovozením toliko částečné neplatnosti lichevní smlouvy nebo nápravou hrubého nepoměru vzájemných plnění jeho moderací soudem. Práce je rozdělena do dvou částí. Část první v první kapitole ve stručnosti vymezuje východiska úpravy lichvy. Druhá kapitola rozebírá jednotlivé znaky skutkové podstaty lichvy. Ve třetí kapitole se pro smlouvy, které vykazují poruchu ekvivalence, poruchu vůle na straně znevýhodněného a prvek zneužití, aniž je lze s ohledem na úzkou definici lichvy kvalifikovat jako lichevní stricto sensu, dovozuje možnost přezumu jejich platnosti z hlediska souladu s dobrými mravy. Druhá část této práce sestává ze tří kapitol. Kapitola první rozebírá důsledky porušení zákazu lichvy a jejich dopad do právního postavení lichváře a zneužitého. Tato kapitola se věnuje také výkladovým problémům úpravy neplatnosti právního jednání vyplývajícím ze změny koncepce neplatnosti v novém občanském zákoníku. Dále si autor všímá možnosti moderace výše peněžité náhrady, která náleží ochuzenému, není-li dobře...
Slabší strana v soukromém právu (srovnávací studie)
Záleská, Barbora ; Elischer, David (vedoucí práce) ; Dvořák, Jan (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá obecným pojmem slabší strana v soukromém právu, především pak v právu závazkovém smluvním. Právní úprava v českém (novém) občanském zákoníku, jakož i mnohé příklady zahraniční dokládají, že ochrana slabší strany je stále aktuálním tématem. Hlavním cílem této práce je pokus o teoretické vymezení slabší strany. Samotná diplomová práce pojednává o tomto tématu ve čtyřech částech. První část poskytuje širší ideový úvod do problematiky ochrany slabší strany. Je zde rozebírána otázka místa tohoto principu mezi tradičními soukromoprávními zásadami smluvní volnosti a rovnosti. Druhá část pojednává o různých příčinách slabosti, které lze v platném právu identifikovat. Po zobecnění jsou prezentovány ve dvou poměrně zřetelně odlišitelných skupinách, které nazývám slabostmi vnitřními a vnějšími, podle toho, zda zdroj slabosti vychází z vlastností subjektu, nebo je dán jinými okolnostmi. Třetí část představuje přístupy, které platné právo volí k poskytnutí ochrany slabší straně. Rozlišováno je mezi přístupem materiálním, který in concreto zkoumá přítomnost slabosti, a přístupem formálním, jenž se uplatní automaticky, jsou-li naplněny stanovené formální znaky. V této části jsou také představeny koncepty z různých právních řádů. Důraz je přitom kladen na jejich význam pro...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 593 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
66 DVOŘÁK, Jan
37 DVOŘÁK, Jiří
21 DVOŘÁK, Josef
5 Dvorak, J.
5 Dvořák, J.
26 Dvořák, Jakub
1 Dvořák, Jan Bc.
3 Dvořák, Jaromír
14 Dvořák, Jaroslav
2 Dvořák, Jindřich
37 Dvořák, Jiří
1 Dvořák, Jiří Ing.
21 Dvořák, Josef
66 Dvořák, Ján
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.