Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 596 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Associative electron detachment in collision of negative anion
Dvořák, Jan ; Čížek, Martin (vedoucí práce) ; Horáček, Jiří (oponent)
Rezonanční procesy ve srážkách elektron·, atom·, iont· a molekul pro- bíhající při nízkých energiích významně ovlivnily vývoj raného vesmíru. Velká pozornost nebyla v minulosti věnována proces·m, které zahrnují atomy a ionty lithia. V této práci prezentujeme teoretický popis dvou srážek asociativního odtržení Li s H − a H s Li − v rámci nelokální rezonanční teorie. Nelokální rezonanční modely byly zkonstruovány pomocí křivek potenciální energie získaných z programového balíku MOLPRO a pomocí R-maticových výpo- čt· rozptylu elektronu na molekule LiH, které byly určeny s využitím UK molekulárních R-maticových kód·. Lippmanova-Schwingerova rovnice, která popisuje dynamiku jader, byla vyřešena pomocí Schwingerova-Lanczosova algoritmu. Vyvinuli jsme novou metodu založenou na singulárním rozkladu, která separuje tzv. vazbový potenciál. Předpovídáme rozdíl několika řád· ve velikosti rychlostních konstant studovaných srážek při teplotách nižších než 1000 K.
Smluvní odpovědnost a její limitace
Tůma, Martin ; Elischer, David (vedoucí práce) ; Dvořák, Jan (oponent)
Resumé Název práce: Smluvní odpovědnost a její limitace Cílem práce je posouzení možností smluvních stran při úpravě odpovědnosti ve smlouvě odlišně od zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Autor představuje varianty omezení smluvní odpovědnosti stranami a upozorňuje, že účelem odpovědnosti je motivace subjektů k respektování zájmů protistrany. Zákoník ale klade důraz především na náhradu újmy a satisfakci poškozeného. Škůdci proto vznikají nové nebo pozměněné povinnosti, jimž odpovídá i rozšíření práv poškozeného. Pro vymezení rozsahu odpovědnosti je nutné vymezit obsah smlouvy tak, jak ho strany vidí v okamžiku kontraktace. Smlouva totiž sestává nejen z práv a povinností spojených s předmětem závazku, ale zahrnuje i povinnost respektovat ostatní zájmy protistrany tak, aby byl zachován status quo ohledně statků stran nesouvisejících s předmětem plnění. Vzniká tak sféra "obranného zájmu", která je maximálním rozsahem smluvní odpovědnosti. Tato sféra představuje především povinnosti prevence a poctivosti mezi stranami. Dochází zde k překryvu smluvní a deliktní odpovědnosti (tzv. závazkový delikt), které se ale navzájem nevylučují a poškozený má na výběr, z kterého titulu se náhrady dovolá. Odpovědnostní nárok ze smlouvy, včetně nároku z porušení ve sféře závazkového deliktu, může svědčit i třetí,...
Osvojení zletilého: vývoj a srovnání úpravy OZO až OZ 2012
Linhartová, Eva ; Elischer, David (vedoucí práce) ; Dvořák, Jan (oponent)
Název diplomové práce: Osvojení zletilého: vývoj a srovnání úpravy OZO až OZ 2012 Tato diplomová práce se zaměřuje na historický vývoj právního institutu osvojení zletilého, který se navrátil do současné právní úpravy po více než 60 letech, během nichž byl s ohledem na tehdejší pojetí osvojení z právní úpravy vyloučen. Navrácení tohoto institutu do českého rodinného práva je důsledkem snahy zákonodárců o realizaci jednoho z hlavních principů, na nichž je vystavěn občanský zákoník z roku 2012. Tímto principem se rozumí návrat k tradicím a vzorům standardních úprav kontinentálních evropských států. První část práce se věnuje původní právní úpravě osvojení zletilého z dob antického Říma, odkud pochází kořeny tohoto právního institutu. Hlavním smyslem adopce bylo v této době uspokojení potřeby bezdětných mužů, kteří hledali dědice a pokračovatele rodu a rodového jména. Římskoprávní koncepce osvojení zletilého se stala vzorem pro většinu kontinentálních zákonných úprav až do počátku 20. století. Některé z nich, typicky občanský zákoník rakouský a německý, následují tento vzor dodnes. Do poloviny 20. století existovala vedle adopce dětí možnost osvojit zletilou osobu po vzoru římského a později rakouského práva i u nás. Toto období českých a československých právních dějin je základním tématem druhé...
Ocenění podniku RD Rýmařov s. r. o.
Petržílková, Monika ; Maříková, Pavla (vedoucí práce) ; Dvořák, Jan (oponent)
Cílem této diplomové práce je nalezení tržní hodnoty podniku RD Rýmařov s. r. o. k datu ocenění 1.1.2016 pro účely hypotetického prodeje. Pro odhad hodnoty bylo použito více metod ocenění, přičemž nejvyšší váha je přikládána metodě DCF entity. Pro naplnění cíle práce byla provedena strategická a finanční analýza, prognóza generátorů hodnoty a sestavení finančního plánu a následně vlastní ocenění.
Ocenění podniku MELITES, spol. s r.o.
Kűchler, Jiří ; Maříková, Pavla (vedoucí práce) ; Dvořák, Jan (oponent)
Předkládaná kvalifikační práce se zabývá oceněním vybraného podniku. Přesněji řečeno je oceňován podnik MELITES, spol. s r.o., který se zabývá výrobou mražených pekařských výrobků. Ocenění tohoto podniku je stanoveno k 1. lednu roku 2016, přičemž je hledána tržní hodnota stoprocentního podílu na této společnosti. Diplomová práce je celá tvořena pouze praktickou částí, která je rozdělena celkem na devět kapitol.
Sdílená ekonomika
Dvořák, Jan ; Král, Petr (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá velmi aktuálním tématem sdílené ekonomiky. Jejím cílem je prokázat nebo vyvrátit předpoklad, že dnešní mladí lidé (především vysokoškolského věku) preferují využívání služeb sdílení ekonomiky v oblastech finančních, cestovního ruchu a mnoha dalších před standardní nabídkou služeb. Tedy prozkoumat vztah studentů ke sdílené ekonomice a zjistit, jaké motivace a bariéry se k tomu váží. Práce se skládá z teoretické a praktické části, přičemž v té první je sdílená ekonomika definována s využitím odborné literatury a dalších zdrojů. Jsou v ní také popsány jednotlivé modely sdílené ekonomiky, které jsou prakticky demonstrovány na fungujících společnostech. Praktická část obsahuje dotazníkový výzkum a jeho vyhodnocení. Ten slouží k získání podkladů pro vyvrácení nebo potvrzení zadaného předpokladu a na jeho základě jsou také formulována některá doporučení pro konkrétní modely.
Finanční analýza společnosti BigBoard Praha a.s.
Igolnikova, Kateryna ; Pekař, Jan (vedoucí práce) ; Dvořák, Jan (oponent)
Tato bakalářská práce si klade za cíl zpracování komplexní finanční analýzy společnosti BigBoard Praha, a. s. na základě veřejně přístupných dat z let 2013-2015 spočívající v zhodnocení vývoje finanční situace společnosti ve vymezeném časovém období. Metodika analýzy je specifikována v první části práce. Zahrnuje vertikální a horizontální analýzu, analýzu poměrových ukazatelů a také analýzu ukazatelů finančního trhu. Praktická část je věnována představení analyzované společnosti a samotnému zpracování finanční analýzy společnosti dle předestřené metodiky. V závěru práce jsou shrnuty zjištěné výsledky a formulována doporučení s ohledem na předpokládaný budoucí vývoj společnosti.
Finanční analýza a finanční plán Alibona, a.s.
Tran, Thuy Trang ; Dvořák, Jan (vedoucí práce) ; Pekař, Jan (oponent)
Cílem této bakalářské práce bylo provést finanční analýzu, srovnání s mezipodnikovým odvětvím a krátkodobý nástin finančního plánu společnosti ALIBONA, a. s. v letech 2011 - 2015. Hlavní činností společnosti je zpracování a výroba konzervovaného ovoce a zeleniny. První části bakalářské práce je věnovaná metodické části, ve které jsou popsané veškeré postupy a metody, které jsou aplikovány v praktické části. Druhá část bakalářské práce je soustředěna na praktickou část, kde jsou aplikovány již popsané metody. Obsahuje horizontální a vertikální analýzu, výpočet poměrových ukazatelů a také srovnání se třemi konkurenčními společnostmi, hodnocení finančního zdraví společnosti pomocí bonitních a bankrotních modelů, na závěr je sestaven krátkodobý finanční plán pro rok 2016, který zahrnuje plánovanou rozvahu a výkaz zisku a ztráty.
Finanční analýza společnosti Elektroline a. s.
Koranda, František ; Pekař, Jan (vedoucí práce) ; Dvořák, Jan (oponent)
Cílem bakalářské práce je vypracovat podrobnou finanční analýzu společnosti Elektroline a. s., společnosti sídlící v ČR, vlastněné zahraničním vlastníkem a podnikající v oblasti trakčních vedení pro železnici a veřejnou dopravu. První část práce zahrnuje podrobný popis společnosti Elektroline a odvětví, ve kterém působí, a nastínění základních problémů. Dále také zahrnuje podrobný popis hlavního konkurenta, společnosti Elektrizace železnic Praha a. s. Druhá část obsahuje vymezení metodiky a samotnou finanční analýzu společnosti. Společnost je analyzována pomocí standardních metod horizontální a vertikální analýzy, poměrových ukazatelů, bankrotního a bonitního modelu, zjednodušeného spider grafu a dalších upravených ukazatelů. Závěrečná část práce zahrnuje krátkodobý finanční plán na rok 2016. V rámci finančního plánování byl sestaven plánovaný výkaz zisku a ztráty a provedeno zhodnocení pravděpodobného vývoje klíčových makroekonomických ukazatelů a jejich vliv na Elektroline v následujícím období.
Finanční analýza CNM textil a. s.
Tran Cam, Nhung ; Červený, Martin (vedoucí práce) ; Dvořák, Jan (oponent)
Cílem této práce je provést finanční analýzu společnosti CNM textil a. s. za roky 2011 - 2015. Práce je zaměřena na zhodnocení finančního zdraví a prognózu budoucího vývoje společnosti. V metodické části jsou popsány konkrétní postupy, které byly využity v analytické části. Analytická část je složena z horizontální a vertikální analýzy, výpočtu poměrových ukazatelů a srovnání s konkurencí a bankrotních a bonitních modelů. Na konci práce je sestaven krátkodobý finanční plán pro rok 2016, který obsahuje plánovaný výkaz zisku a ztráty a rozvahu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 596 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
67 DVOŘÁK, Jan
37 DVOŘÁK, Jiří
21 DVOŘÁK, Josef
5 Dvorak, J.
5 Dvořák, J.
26 Dvořák, Jakub
1 Dvořák, Jan Bc.
3 Dvořák, Jaromír
14 Dvořák, Jaroslav
2 Dvořák, Jindřich
37 Dvořák, Jiří
1 Dvořák, Jiří Ing.
21 Dvořák, Josef
67 Dvořák, Ján
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.