Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 33 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Czech-English cross-language mediation in EFL teaching and learning
Bartáková, Stanislava ; Dvořák, Bohuslav (vedoucí práce) ; Hofmannová, Marie (oponent)
Cílem této práce je z různých úhlů pohledů představit pojem mediace, což je concept dobře zavedený v některých zemích, avšak jeho využití v českém prostředí není tak časté. Tato práce se snaží ukázat mediaci jako poutavou, efektivní a zajímavou výukovou aktivitu, která připravuje žáky na reálné mediační situace, ve kterých se využívá jak mateřský, tak cizí jazyk - v tomto případě angličtina. Tato práce je přínosná pro soubor mediačních aktivit, které navrhuje pro český context, kritéria hodnocení těchto aktivit a dotazníkové šetření v rámci českých a zahraničních učitelů, jenž shrnuje jejich postoj vůči mediaci a její roli ve výce anglického jazyka. KLÍČOVÁ SLOVA: jazyková mediace, překlad, mateřský jazyk ve výuce AJ
Developing Reading Skills Based on Reading the Bridge Articles
Paclíková, Gabriela ; Dvořák, Bohuslav (vedoucí práce) ; Hofmannová, Marie (oponent)
Tato práce se zabývá rozvojem porozumění textu v anglickém jazyce, které považuje za nezbytnou dovednost pro budoucí studijní a profesní život žáků. Jejím cílem je navrhnout praktické aktivity zakládající se na práci s textem z časopisu Bridge, které povedou k rozvinutí čtenářských dovedností žáků na úrovni anglického jazyka B1 SERR. Teoretické části diskuze reflektují potřebu učitele vnímat texty a důležitost tisku pro rozvíjení dovednosti čtení v jeho každodenním životě, aby mohl následně rozvíjet dovednosti žáka. Dále podává informace o situaci týkající se čtení žáků v mateřském jazyce, aby mohla být dána do širšího mezinárodního kontextu. Dovednosti ve čtení jsou blíže specifikovány a obtíže pojmenovány. Metodou pro praktickou část práce je lexikální přístup k učení angličtiny vyvinutý především Michael Lewis a Jane & Dave Willis, založený na učení slovní zásoby v podobě tzv. chunks. Za dosažením lepších čtenářských dovedností je v žácích rozvíjena práce s chunks se slovníkovým materiálem, která je vnímána jako nedílná součást v samostatném rozvoji této dovednosti, dále čtení nahlas a nakonec práce s chunks založená jak na manipulaci slovní zásoby při viditelném zápisu poznámek do sešitu tak manipulaci myšlenkové. Efektivní metodou se ukázalo čtení nahlas a manipulace se smysluplnými chunks....
Use of film applications in English language teaching: Case study of the mobile application Mooveez
Skřepská, Michaela ; Žďárek, Karel (vedoucí práce) ; Dvořák, Bohuslav (oponent)
Diploma thesis Michaela Skřepská, NMgr. AJ-NJ DIPLOMOVÁ PRÁCE Využití filmových aplikací ve výuce anglického jazyka: případová studie mobilní aplikace Mooveez Anotace Tato diplomová práce se zabývá zkoumáním aplikace Mooveez - angličtina s filmem, která se vyznačuje tím, že nabízí učení se cizího jazyka pomocí celovečerních filmů, pohádek nebo dokumentárních filmů. V teoretické části je popsána současná teorie a metodika výuky a učení se cizím jazykům, která je doplněná současným vývojem vzdělávání v oboru cizích jazyků. Dále jsou uvedeny pomůcky v podobě moderních technologií, které se v současné době používají ve vzdělávání cizích jazyků. Praktická část podrobně popisuje a hodnotí aplikaci Mooveez, její principy, vznik, metodiku a funkce, které tato aplikace nabízí. V této části je dále zmíněno, kde se tato aplikace využívá a jakým způsobem se prezentuje veřejnosti. Je zde také uvedeno, jaký přínos má aplikace jako metoda a jako prostředek vzdělávání pro uživatele, a zdali se zde vyskytují i jiné podobné aplikace, které by se mohly srovnávat s touto s aplikací Mooveez - angličtina s filmem Klíčová slova: aplikace, Mooveez, film, technologie, vzdělávání cizích jazyků, anglický jazyk, metodika, metoda
Use of Suggestopedia and its current forms in English language teaching
Jansová, Eva ; Žďárek, Karel (vedoucí práce) ; Dvořák, Bohuslav (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá využitím Sugestopedie a Superlearningu ve výuce anglického jazyka. Teoretická část je zaměřena na historická a teoretická východiska metody, popis cílů, postupů a technik, které Sugestopedie a Superlearning využívají. Dále je zde stručně vysvětlen Komunikativní přístup a jeho příbuzné metody, jelikož jsou také spojeny s jazykovou školou Altissima, kde byl proveden výzkum. Praktická část je věnována rozboru dvou pozorovaných lekcí, kde byly použity principy Sugestopedie a Superlearningu. Dále jsou zde zkoumány výroky lektorů a komentáře studentů.
Variety of e-learning programmes in English language teaching
Ševčíková, Božena ; Dvořák, Bohuslav (vedoucí práce) ; Ficza, Tomáš (oponent)
Práce se zabývá e-learningem ve smyslu využití online nástrojů, programů a zdrojů ve výuce anglického jazyka. V současné, moderní společnosti je využívání internetu a elektroniky naprosto běžné a je tedy jen přirozené, že tento trend proniká i do oblasti vzdělávání. Cílem práce je poskytnout učitelům, kteří chtějí v hodinách využívat e-learning, teoretickou podporu a inspiraci při volbě programu. Práce je tradičně rozdělena do dvou hlavních částí - teoretické a praktické. Teoretická část je členěná do několika kapitol, z nichž každá se věnuje teoretickým aspektům e-learningu. Pojem e-learning lze chápat několikero způsoby, v této práci je chápán jako jakýkoli program, nástroj či stránky, které alespoň zčásti fungují pouze online. K jejich využití je tedy potřeba připojení k internetu. Teoretická část dále seznamuje s výhodami a limity, které jsou spojené s prací s e-learningovými programy, historií e-learningu či jeho místem v Rámcovém vzdělávacím programu. Pro vypracování praktické části, která by měla být jakýmsi katalogem konkrétních e- learningových programů, jsem zvolila dotazníkovou metodu jako zdroj těchto programů. Kromě dotazníku byla pro mne zdrojem dostupná literatura na dané téma a vlastní internetové pátrání. Díky online dotazníku, vytvořenému přes server Vyplnto.cz, jsem měla možnost...
Analysis of Selected Linguistic Aspects of Simplified Fiction as against the Originals
Romanenko, Elena ; Pípalová, Renata (vedoucí práce) ; Dvořák, Bohuslav (oponent)
Tato diplomová práce představuje mnohovrstevnou analýzu zjednodušené beletrie na úrovni B2 a C1 a jejích originálních, nezjednodušených protějšků. Práce zkoumá způsob zjednodušení a jazykovou transformaci, která byla na autentickém textu provedena za účelem jeho přizpůsobení jednotlivým úrovním CEFR. Dále se snaží určit, zda existují obecné jazykové rysy, které by charakterizovaly autentický text a jeho adaptace pro jednotlivé úrovně a které by tak vyučujícím a studentům ulehčily volbu mezi zjednodušeným a originálním textem. Na základě teoretického rámce poskytuje práce analýzu specializovaného korpusu šesti textů, které sestávají vždy z první kapitoly dvou autentických románů a jejich zjednodušených verzí adaptovaných v obou případech pro úrovně B2 a C1, a to dvěma různými vydavateli. Každý úryvek byl podroben analýze vybraných jazykových jevů, čímž byly odkrývány tendence ve zjednodušování jazyka, diskursu a obsahu v adaptované četbě. V závěru byly za účelem určení skutečné komplexity textu porovnány výsledky textové analýzy s definicemi úrovní CEFR. Výsledky srovnání ukazují na určité rozpory v tomto ohledu. Klíčová slova: CEFR, specializovaný korpus, adaptovaná četba, autentické texty, zjednodušení, adaptace jazyka, adaptace diskursu, adaptace obsahu
Teaching Aspects of Connected Speech
Benková, Kateřina ; Červinková Poesová, Kristýna (vedoucí práce) ; Dvořák, Bohuslav (oponent)
Tato práce se zabývá výukou aspektů souvislé řeči. Teoretická část analyzuje aspekty souvislé řeči z fonetického a didaktického hlediska a dále zkoumá vztah mezi výukou aspektů souvislé řeči a rozvojem dekódovacích dovedností. Praktická část představuje výzkum zaměřený na účinky explicitní výuky a procvičování vybraných aspektů souvislé řeči na porozumění autentické mluvě. Výsledky naznačují, že dvanáct 45minutových lekcí založených na autentických televizních seriálech mohlo mít významný pozitivní vliv na rozvoj poslechových dovedností účastnících se studentů. Výsledky rovněž ukazují, že studenti považují trénink za zábavný a užitečný.
Role of Facebook in TEFL at the Second Level of Primary Schools
Hodková, Barbora ; Dvořák, Bohuslav (vedoucí práce) ; Ficza, Tomáš (oponent)
Tato diplomová práce se zaměřuje na roli sociální sítě Facebook v procesu výuky anglického jazyka na druhém stupni českých základních škol. Teoretická část věnuje pozornost metodologii využívané ve výuce angličtiny jako cizího jazyka (TEFL) ve 20. a 21. století, dále pak online výuce a komunikaci, popisuje historii a vývoj Facebooku a zabývá se otázku bezpečnosti na internetu. Praktická část v první části informuje čtenáře o způsobu přípravy výzkumné části, stanovuje cíle a popisuje pozadí celého výzkumu. V druhé části se zabývá sběrem, posouzením a vyhodnocením dat získaných z výzkumné části. Výzkum pro tuto diplomovou práci byl navržen tak, aby pomohl odhalit případné benefity využití Facebooku ve výuce anglického jazyka. Výzkum se skládal z dotazníkového šetření a dvojího pozorování, které bylo provedeno autorkou této práce.
Interpersonal Multiple Intelligence and Its Development in B2 English Lessons
Šilarová, Lucie ; Dvořák, Bohuslav (vedoucí práce) ; Matuchová, Klára (oponent)
Diplomová práce "Interpersonální mnohočetná inteligence a její rozvoj v hodinách anglického jazyka na úrovni B2" se zabývá teorií mnohočetných inteligencí Howarda Gardnera a jejím hlavním tématem je interpersonální mnohočetná inteligence. Práce se skládá ze dvou hlavních částí: teoretické a praktické. Teoretická část pojednává o konceptu lidské inteligence, teorii mnohočetných inteligencí a o interpersonální inteligenci. Praktická část představuje výzkum, který zkoumá způsoby a míru rozvoje interpersonální inteligence v hodinách anglického jazyka na úrovni B2. Výzkumná část je rozdělena na dvě dílčí části. Hlavní část představuje analýzu dvou učebnic, jejíž výsledky jsou doplněny druhou částí výzkumu - dotazníkovým šetřením.
Application of mind maps in ELT with the emphasis on lexis in one-to-one courses, groups and self-teaching
Borovková, Petra ; Dvořák, Bohuslav (vedoucí práce) ; Vít, Radek (oponent)
Tato práce se zabývá aplikováním myšlenkových map při vyučování anglického jazyka. Vychází přitom z diplomové práce Využití myšlenkových map ve výuce angličtiny a dále zkoumá a rozvíjí její předpoklady. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část podává vysvětlení, proč právě myšlenkové mapy by mohly sloužit jako efektivní strategie učení. Věnuje se problematice paměti, organizace myšlenek, strategiím na podporu ukotvení nových informací a stylům učení žáků. V praktické části nalezneme příklady aktivit zaměřených na různé jazykové dovednosti založené na myšlenkových mapách. Stěžejní část je potom ta, které se soustřeďuje na novou techniku učení se slovíček pomocí myšlenkových map. Nachází se zde kapitoly, které se zaměřují na možnosti aplikace této techniky v individuálních kurzech, ve skupinách a pro samouky. Popis nové techniky učení je doplněný výzkumem. Na rozdíl od diplomové práce se výzkum tentokrát soustřeďuje na využití této techniky ve skupině.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 33 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 Dvořák, Bohumil
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.