Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Komparace rozsudku pro zmeškání v české a španělské právní úpravě
Švábová, Marie ; Dvořák, Bohumil (vedoucí práce) ; Holčapek, Tomáš (oponent)
Komparace rozsudku pro zmeškání v české a španělské právní úpravě Abstrakt Diplomová práce se věnuje české a španělské právní úpravě zmeškání soudního řízení žalovaným a jejich následnému srovnání. První kapitola je věnována zmeškání nařízeného soudního jednání žalovaným v českém právu, konkrétně konceptem zmeškání soudního řízení žalovaným, předpoklady, které musí být splněny, aby mohl být rozsudek pro zmeškání vydán, nepřípustností vydání kontumačního rozsudku, omluvitelným důvodem zmeškání soudního jednání a také prostředky nápravy, které lze proti vydanému rozhodnutí uplatnit. Druhá kapitola navazuje popisem španělské úpravy zmeškání soudního řízení žalovaným. Pojednává o konceptu zmeškání soudního řízení žalovaným, předpokladech pro vydání prohlášení o zmeškání žalovaného, důsledcích, s nimiž je neúčast žalovaného na řízení spojena, doručování soudních písemností žalovanému a o návrhu na zrušení pravomocného rozhodnutí ve věci obmeškalého a dalších opravných prostředcích, které zákon proti předmětnému rozhodnutí umožňuje podat. Závěrečná kapitola této práce pak vytyčuje důležité rozdíly, které byly studiem každé z úprav shledány. Autor se snaží i o vlastní kritický komentář a vede úvahy nad účelností úprav a návrhy de lege ferenda. Výsledkem studia těchto dvou odlišných právních řádů je zjištění, že...
Kolektivní (skupinové,hromadné) žaloby a řízení o nich
Benko, Jan ; Holčapek, Tomáš (vedoucí práce) ; Dvořák, Bohumil (oponent)
Kolektivní (skupinové, hromadné) žaloby a řízení o nich Abstrakt S ohledem na globální ale i vnitrostátní vývoj je nutné reagovat na jím vyvolané společenské změny v oblasti soukromého práva. Jednou z těchto změn je i masovost právních vztahů spočívající v existenci velkého množství téměř identických práv a povinností mezi jedním či několika subjekty na straně jedné a tisíci až miliony na straně druhé. V praxi tak vznikají nové problémy, jako je zahlcení soudů, enormní náklady řízení, opakující se dokazování aj. A právě s nimi se snaží vypořádat instituty kolektivní ochrany práv, obecně označované jako kolektivní žaloby. Mezi ně patří skupinová žaloba, reprezentativní žaloba, vzorová žaloba, veřejná žaloba apod. Prototypem všech uvedených žalob je americká class action s hlubokými historickými kořeny, která se stala nejpoužívanější a tím i nejznámější. Také v mnoha dalších zemích světa a Evropy byly kolektivní žaloby v různé formě zavedeny, často inspirované právě americkou class action. V České republice byla donedávna kolektivní ochrana práv nediskutovaným tématem bez perspektivy komplexního legislativního zakotvení, nyní je však situace odlišná a civilní procesní právo dozná nejen v této oblasti podstatných změn. Dosavadní úprava je neucelená, nedostatečná a neposkytuje rozumnou míru ochrany soukromých...
Postavení zajištěného věřitele v insolvenčním řízení
Barták, Milan ; Smolík, Petr (vedoucí práce) ; Dvořák, Bohumil (oponent)
Za téma této rigorózní práce byla zvolena problematika postavení zajištěného věřitele v rámci specifického druhu civilního soudního řízení, jehož předmětem je dlužníkům úpadek či hrozící úpadek a způsob jeho řešení, tedy řízení insolvenčního. Cílem této práce je analýza postavení zajištěného věřitele, tedy věřitele, jehož pohledávka je prostřednictvím některého z taxativně stanovených zajišťovacích instrumentů zajištěna majetkem náležejícím do majetkové podstaty, v insolvenčním řízení v České republice, a to jak z hlediska příslušné právní úpravy a odborné literatury, tak i z hlediska relevantní soudní judikatury. Záměrem autora přitom nebyl zevrubný popis insolvenčního řízení jako takového, nýbrž toliko selekce a následný rozbor vybraných otázek a institutů insolvenčního řízení, majících přímou relaci k participaci zajištěného věřitele na jednotlivých fázích insolvenčního řízení, a to od jeho prvopočátku až do okamžiku uspokojení pohledávky zajištěného věřitele, zaměřujíce se přitom, počínaje rozhodnutím o způsobu řešení dlužníkova úpadku, téměř výlučně na postavení zajištěného věřitele v konkursu jakožto obecném způsobu řešení úpadku dlužníka, při němž se role zajištěného věřitele prosazuje nejsilněji.
Koncentrace řízení
Hostovská, Helena ; Macková, Alena (vedoucí práce) ; Dvořák, Bohumil (oponent)
Hlavním cílem této rigorózní práce je poskytnout ucelený přehled o uplatnění zásady koncentrace řízení v civilních sporných řízeních. V úvodu práce je pojednáno o vztahu zásady koncentrace řízení a práva na spravedlivý proces, resp. jeho základního atributu, práva každého, aby jeho věc byla projednána, a to v přiměřené době před nezávislým a nestranným soudem, a dále o vývoji zásady koncentrace řízení a jejím uplatnění v právních předpisech platných v minulosti na území České republiky. Samotné těžiště rigorózní práce je zaměřeno na problematiku zásady koncentrace řízení v platném a účinném občanském soudním řádu. Práce si přitom také klade za cíl představit jednotlivá procesní ustanovení, jichž se zásada koncentrace řízení dotýká a pojednat o problémech spojených s jejich interpretací a aplikací, určit jejich vzájemný vztah a shrnout je jako celistvý systém, který zásada koncentrace řízení v našem právním řádu vytváří. Samostatné kapitoly práce jsou věnovány poučovací povinnosti soudu a výjimkám z koncentrace řízení, tedy skutečnostem a důkazům, které zásada koncentrace řízení nepostihuje. V rigorózní práci jsou zmíněny i některé další dílčí problematiky související s koncentrací řízení, především pak vliv koncentrace řízení na vznesenou námitku promlčení, na změnu žaloby, přistoupení nebo záměnu...
Právní úpravy rozvodu a výživného mezi rozvedenými manžely v ČR a ve vybraných evropských státech
Mozgová, Kamila ; Hendrychová, Michaela (vedoucí práce) ; Králíčková, Zdeňka (oponent) ; Dvořák, Bohumil (oponent)
Rozvod manželství jako jeden ze způsobů zániku manželství je upraven ve všech právních řádech Evropy, když je definován jako zrušení platného manželství za života manželů, vyslovené kompetentním státním orgánem, na základě důvodů stanovených zákonem a v rámci předepsaného procesněprávního postupu, s účinky ex nunc. Jedním ze znaků současné evropské společnosti je tzv. "krize rodiny". Projevem této krize je stále se zvyšující počet nesezdaných párů a především stálý nárůst počtu rozvodů. Rozvod, jako sociální situace se stal na začátku třetího tisíciletí pro drtivou většinu společnosti běžnou a přijatelnou záležitostí a je považován za dostupný, rázný a účinný způsob řešení neshod a problémů v manželství. Existující evropská legislativa pak v tomto ohledu vede také k tomu, že jen velmi malé procento rozvodů dnes končí smírem partnerů. Není však jistě žádoucí společenský význam institutu manželství přeceňovat. Z hlediska obecného mínění nelze právní úpravu rozvodu manželství ztížit natolik, aby nutila manžele zůstávat ve svazku nefunkčním a de facto neexistujícím. Obecně se předpokládá, že skončením manželství zaniknou jak osobní, tak i majetkové vztahy mezi manžely a že každý z manželů se bude schopen nadále sám o sebe postarat. Pokud se však rozvedený manžel ocitnul v takové životní situaci, jež mu...
Komunikační toky mezi zákazníkem a logistickým partnerem a možný přínos jejich zlepšení v oblasti FMCG
Dvořák, Bohumil ; Jirsák, Petr (vedoucí práce) ; Karban, Jan (oponent)
Práce se zabývá vztahem mezi klienty a poskytovatelem logistických služeb v oblasti supply chain. Autor se zde především zaměřuje na problematiku komunikace a výměny dat / informací mezi oběma stranami. Po úvodní fázi analýzy současného stavu a faktorů ovlivňujících tento stav práce primárně navrhuje zcela nový proces výměny dat / informací a způsob implementace tohoto procesu. Současně s novým návrhem však vznikají další ohrožení samotné implementace. Tato ohrožení, spolu s možnými variantami scénáře a technické implementace, jsou pak podrobně rozebrány v samotném závěru.
Facility management součást norem EU
Dvořák, Bohumil ; Vyskočil, Vlastimil (vedoucí práce) ; STÁREK, LUDVÍK (oponent)
Práce se zabývá normou ČSN EN 15221 a jejím posouzením v rámci poskytování podpůrných procesů v Evropě a ve světě. Uvádí způsoby implementace normy do organizace a srovnává podmínky pro poskytování podpůrných služeb v oblasti facility managementu. V praktické části je pak modelovým příkladem představena implementace facility služeb v reálném projektu společnosti Okin Group, a. s. Díky tomuto praktickému příkladu můžeme dosáhnout potřebných informací pro srovnání náročnosti úrovně poskytovaných služeb.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.