Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 99 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Logical foundations of fuzzy mathematics
Běhounek, Libor ; Jirků, Petr (vedoucí práce) ; Gottwald, Siegfried Johannes (oponent) ; Dvořák, Antonín (oponent)
Předložená disertační práce sestává z autorových publikovaných článků o logických základech fuzzy matematiky, doplněných strhující studií (tvoricich úvodní část disertace), ve které je představen formálně logický přístup k fuzzy matematice. Dále je v ní dokládána důležitost výzkumu v tomto oboru a charakterizován jeho současný stav, popsán autorův příspěvek k oboru a podány komentare k jednotlivým článkům, z nichž disertace skládá.
Assessment of Policy Changes of the Impacts of Urbanization, Economic Growth and Decentralization of Water Services with Regard to Water Quality in Mexico
Lara Cervantes, René Fernando ; Šauer, Petr (vedoucí práce) ; Dvořák, Antonín (oponent) ; Hájek, Miroslav (oponent)
The thesis studies the case of water quality in Mexico as a crucial factor to prevent water scarcity. This is an important issue for Mexico since more than half of its territory is arid or semi-arid; moreover, the most productive regions are located in areas with significant water resources stress. In this regard, the current situation of water scarcity is studied from the changes in water management derived from the evolution of institutions in the country. The institutional changes were analyzed mostly in the transition from a centralized water supply and sanitation services with strong state intervention to the decentralization of such services that were transferred to municipalities. Decentralization was addressed by analyzing the performance of water supply and sanitation services in urban areas that are expected to continue growing in the near future. The literature shows that the decentralization process has been partial and has not improved as expected the performance of water supply and sanitation services, moreover, due to political reasons, limited human and financial resources it introduced more challenges to the accomplishment of sustainable water management. More importantly, the federal government is still the main agent for the development of the water sector in Mexico. The next part of the analysis consist of a quantitative and qualitative evaluation regarding water quality for the three most productive Hydrological-Administrative Regions (HARs) of Mexico in the period of 2003-2013. The HARs chosen are the HAR VI Río Bravo, HAR VIII Lerma Santiago Pacific and HAR XIII Waters of the Valley of Mexico which are very similar in terms GDP share and water stress degree. Through OLS regression models for each HAR the impacts of demographic, economic, water supply and sanitation services aspects were tested to known their effects on water quality. In order to improve the discussion of the results, additional to the comparison with the results of the literature review, three experts were asked to answer a questionnaire about the regressions outcome. The discussion showed different impacts of the independent variables in the dependent variable of each HAR, sometimes leading to unexpected results. The main conclusions of the thesis relate to the improvement of decentralization of water and sanitation services, to the need to improve data for future analyses and pay more attention to water quality issues. In this regard, decentralization requires to consider contextual differences in order to seize its advantages to improve the performances of water supply and sanitation services, moreover, at the operative level water management decisions must be taken without political interests involved. The statistical analyses stressed the need to develop more reliable data about water management issues to improve the understanding of factors that could potentially affect water quality. In this regard, the creation of useful statistical indicators to assess the evolution towards sustainability in water management. The considerations for future research must consider more seriously water quality issues. This topic has been often ignored, however, it is crucial for water scarcity abatement.
Konstrukce experimentálního zařízení pro trvanlivostní zkoušky ložisek
Frejlich, Tomáš ; Dvořák, Antonín (oponent) ; Svoboda, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem a následnou realizací funkčního prototypu experimentálního zařízení pro trvanlivostní zkoušky ložisek. V první části se práce zaobírá přehledem současného stavu poznání a shrnuje informace o testování trvanlivosti ložisek. V další části práce následuje návrh, výběr a rozbor optimální konstrukční varianty. Poslední část práce se zabývá ověřením funkčnosti prototypu testováním trvanlivosti ložisek a vyhodnocením dat naměřených při testování.
Současnost a perspektivy využívání alternativních zdrojů energie
Šimíková, Barbora ; Hadrabová, Alena (vedoucí práce) ; Dvořák, Antonín (oponent)
Závěrečná práce se zaměřuje na skutečné rozměry globálního energetického problému. Snaží se posoudit stávající zásoby fosilních paliv a další faktory, jako jejich alokaci a využívání. Práce se také soustřeďuje na alternativní zdroje energie jako možné řešení energetického problému. Představuje legislativní podporu, současné využívání a budoucí perspektivy alternativních zdrojů v rámci Evropské unie a České republiky.
Analysis of the energy revolution in Germany
Škripková, Monika ; Müller, Štěpán (vedoucí práce) ; Dvořák, Antonín (oponent)
Cílem této bakalářské práce je v první řadě podat ucelený pohled na energetickou politiku Německa s ohledem na vývoj v minulosti, který výrazně ovlivnil její současnou podobu, a výhledem do budoucna, přičemž se zohlední jak ekonomické, tak i politické aspekty. Druhá kapitola je věnována energetické revoluci Německa, datované od výbuchu jaderné elektrárny ve Fukušimě, a změnám, které tato revoluce přinesla, zejména v oblasti razantního energetického přechodu na obnovitelné zdroje. Třetí kapitola se soustřeďuje na dopad tohoto přechodu na německé obyvatelstvo, jednak z pohledu domácností, a jednak z pohledu výrobců, a zároveň zjišťuje, zda tento přechod na obnovitelné zdroje energie může představovat perspektivu pro vybrané země.
Vývoj a orientace české environmentální politiky v historickém a geopolitickém kontextu
Leimerová, Magdalena ; Hadrabová, Alena (vedoucí práce) ; Dvořák, Antonín (oponent)
Diplomová práce s názvem Vývoj a orientace české environmentální politiky v historickém a geopolitickém kontextu cílí na detailní představení podoby české politiky životního prostředí od roku 1990. První kapitola práce objasňuje teorii environmentální politiky a udržitelného rozvoje -- přibližuje například jednotlivé druhy environmentálních nástrojů či aktéry a cíle environmentální politiky. Další tři kapitoly se o tuto teorii opírají a detailně charakterizují hlavní pilíře politiky životního prostředí ČR, resp. ČSFR. Vývoj české environmentální politiky je v práci rozdělen do několika fází, přičemž klíčový mezník představuje vstup ČR do EU. V závěrečné kapitole práce shrnuje vývoj české environmentální politiky, komparuje ji s environmentální politikou EU a nabízí zhodnocení její současné podoby.
The potential of deep seabed polymetallic nodules
Tormová, Lucia ; Dvořák, Antonín (vedoucí práce) ; Hadrabová, Alena (oponent)
Polymetalické konkrece oceánského dna jsou jedním z hlavních typů nekonvenčních rudných zdrojů. Oceánské ložiska surovin představují potenciální zdroj řady kovů, jejichž pevninská ložiska v nejbližší budoucnosti mají omezenou životnost. Proces geologického průzkumu oceánského dna se dá považovat za počátek kvalitativně nové etapy v procesu získávání nerostných surovin. Pokračování probíhajících prací na ložisku polymetalických konkrécií v zóně Clarion-Clipperton je považováno za vážný úkol do roku 2025, se zřetelem na pokrok ve vytvoření účinné těžební jednotky a aplikací moderních technologií pro extrakci hlavních kovů: manganu, niklu, mědi a kobaltu. Předpokladem racionálního využití oceánských zdrojů je ochrana přírodního oceánského prostředí. Zkoumaná je efektivita projektu těžby polymetalických konkrécií v konkrétním ložisku zóny Clarion-Clipperton, která je průzkumnou oblastí organizace IOM -- v rozsahu roční těžby 2,2 Mt mokrých konkrécií pro rok 2025.
Optimalizace nákladů na ochranu životního prostředí: Náklady na ochranu životního prostředí. Pojetí, efektivnost a optimalizace
CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha ; Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská, Katedra životního prostředí, Praha ; Vojáček, Ondřej ; Urbanová, Tereza ; Prchal, Jaroslav ; Medková, Marcela ; Lisa, Aleš ; Kovář, Jaromír ; Klusák, Jaroslav ; Geuss, Erik ; Dvořák, Antonín ; Šauer, Petr
Publikace vydaná v rámci řešení projektu je rozdělena do dvou částí. Část I Optimalizace nákladů na ochranu životního prostředí tvoří kapitoly Pojetí životního prostředí, jeho ochrany a základních ekonomických souvislostí, Náklady a výdaje na ochranu životního prostředí na národohospodářské úrovni, Náklady na ochranu životního prostředí ve veřejné správě, Náklady na ochranu životního prostředí a jejich optimalizace na podnikové úrovni, Náklady na ochranu životního prostředí a spotřebitelé, domácnosti a nevládní neziskové organizace, Schéma řešení nových problémů ochrany životního prostředí. Část II Optimalizace nákladů na ochranu přírody - případové studie popisuje dvě případové studie: Třeboňsko - CHKO a Natura 2000 a Jizerské hory.
Optimalizace nákladů na ochranu životního prostředí
CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha ; Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská, Katedra životního prostředí, Praha ; Zámyslický, Pavel ; Vaněček, Vojtěch ; Urbanová, Tereza ; Prchal, Jaroslav ; Kovář, Jaromír ; Klusák, Jaroslav ; Hadrabová, Alena ; Geuss, Erik ; Fiala, Petr ; Dvořák, Antonín ; Bartoš, Julie ; Šauer, Petr
Studie obsahuje závěry z řešení projektu v roce 2004. Projekt byl rozdělen do 6 částí: 1: Zkoumání alternativního pojetí nákladů na ochranu ŽP v teorii environmentální ekonomie; 2. Zkoumání alternativního pojetí nákladů na ochranu ŽP v praxi ČR i zahraničí (analýza používaných metodik); 3. K problému rozlišení hrubých a čistých nákladů (resp. investic) na ochranu ŽP a jeho význam pro politiku životního prostředí; 4. Zkoumání (analýza) stávajících konceptů vztahů výdajů/nákladů na ochranu ŽP a udržitelného rozvoje; 5. Makroekonomické souvislosti alokace ekonomických nástrojů na ochranu ŽP; 6. Systémy financování nákladů na ochranu životního prostředí.
Analýza motivace obyvatel města Varnsdorf třídit odpad -- srovnání let 2006 a 2009
Mudrochová, Jana ; Dvořák, Antonín (vedoucí práce) ; Hadrabová, Alena (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na konkrétní město - Varnsdorf. Vzhledem ke stávající situaci a s ohledem na předchozí období je jedním z hlavních problémů města nedostatečná motivace obyvatel města třídit odpad. Záměrem práce je jednak porovnat současnou situaci ve městě se situací, která byla analyzována na konci roku 2006 a vyhodnotit, jakým směrem se ubírá a jednak porovnat vývoj legislativy během let 2006 a 2009. Teoretická část vymezuje práva a povinnosti, která jsou zakotvena v legislativě obecně, dále se zabývá podmínkami pro třídění, které poskytuje systém odpadového hospodářství v České republice a jednak se snaží odkrýt motivační faktory obyvatel podle toho, jakými ekonomickými a administrativními nástroji či vzdělávacími programy jsou lidé ovlivňováni. Tyto poznatky jsou aplikovány v analytické části na konkrétní případové studii ve městě Varnsdorf, kde je analyzován systém odpadů a poplatků za komunální odpad v roce 2006 a 2009. Závěrem práce je vyhodnocení situace po třech letech a doporučení, jak zvýšit povědomí obyvatel o správném chování a zamyšlení, jak je více motivovat.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 99 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
5 DVOŘÁK, Adam
5 Dvořák, Adam
9 Dvořák, Aleš
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.