Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Didaktické rozpracování obsahu učiva z učebnice HV 1.-5. ročník ZŠ SPN, a.s. do rámcově vzdělávacího programu základního vzdělávání
Lišková, Marie ; Váňová, Hana (oponent) ; Duzbaba, Oldřich (oponent)
Rigorózní práce "Didaktické rozpracování obsahu učiva z učebnic HV 1. - 5. ročník ZŠ do RVP" se zabývá pohledem na hudební výchovu v souvislosti s novým pojetím kurikulární reformy, RVP ZV. Teoretická část rigorózní práce osvětluje RVP ZV jako celek, nahlíží na úlohu učitele v současném pedagogickém dění, mapuje vývoj společensko-ekonomických a pedagogických pramenů zejména 20. století, reflektuje tvořivý vývoj hudební výchovy, který se stal živnou půdou současné reformy - vzdělávacího oboru HV. Smyslem rigorózní práce je ukázat, jak lze nahlížet na rozličné hudební aktivity z širšího úhlu pohledu pedagogického pracovníka, tedy nejen očima učitele specializovaného na výuku hudby. Dominantou hudebního vzdělávání žáka základní školy již není pouze sama hudba. Hudební aktivity se stávají prostředkem k naplňování všeobecných výchovných cílů formulovaných klíčovými kompetencemi, které tvoří základ celoživotního učení a jsou společné všem vzdělávacím oblastem. Významnou součástí rigorózní práce je proto kapitola "Klíčové kompetence ve vztahu k hudební výchově". V této kapitole je doložena skutečnost, že veškeré hudební činnosti (zpěv, poslech, pohyb, hra na lehkoovladatelné nástroje) lze využít k naplnění všech klíčových kompetencí stanovených RVP ZV. Konkretizace předchozí myšlenky má být inspirací k novému...
Hudební výchova na gymnáziích. Současná situace a perspektivy
Panayi, Andria ; Herden, Jaroslav (vedoucí práce) ; Duzbaba, Oldřich (oponent)
Cílem této práce bylo popsat situaci v oblasti hudební výchovy na několika pražských gymnáziích, ale především hlouběji proniknout do této problematiky, jak ji autorka poznala nejen v průběhu vlastního studia, ale především v praxi, přímo na jedné české škole. Přispěla tomu i ta okolnost, že po ukončení svého studia nepočítá autorka s působením v českém školství, nýbrž ve školství ve své zemi. Proto se snažila poznat a pochopit co nejvíce z praktických otázek vyučování hudební výchově, jak se realizuje v České republice. Při přípravě i při realizaci diplomové práce autorka skutečně poznala řadu vyučujících hudební výchovy a také zblízka poznala řadu studentů při práci v hodinách i v zájmové hudební činnosti. V plné míře si uvědomila, že současná a efektivní hudební výchova nemůže vystačit s tím, co stačilo ještě před několika málo lety : s pouhým hudebně dějepisným výkladem, poslechem několika málo skladeb z jedné žánrové oblasti, posléze analyzovaných učitelem a se zpěvem lidových písní. Uvědomila si naléhavost požadavku integrativních postupů a kreativního vyučování. Poznala také potíže a problémy, s nimiž se hudební výchova v praxi potýká a zažila přesto i radost ze společné práce a radost z úspěšného výsledku.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.