Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Daňové ráje v Evropě - případová studie
Dendisová, Zuzana ; Hraba, Zdeněk (vedoucí práce) ; Dupáková, Lenka (oponent)
Diplomová práce "Daňové ráje v Evropě - případová studie" analyzuje problematiku offshore podnikání v Evropě na přelomu let 2017 a 2018 z pohledu právního a ekonomického. První kapitola je věnována úvodnímu exkurzu do daňových rájů. Předmětem druhé kapitoly je právní regulace offshore podnikání v Evropě. Ve třetí kapitole jsou teoretické poznatky kapitol předchozích využity v případové studii.
Vybrané aspekty bitcoinu a jeho implikace pohledem práva a ekonomie
Szewczyková, Julie ; Chytilová, Helena (vedoucí práce) ; Dupáková, Lenka (oponent)
VYBRANÉ ASPEKTY BITCOINU A JEHO IMPLIKACE POHLEDEM PRÁVA A EKONOMIE Abstrakt Bitcoin je nejznámějším příkladem decentralizované konvertibilní kryptoměny založené na technologii blockchain. Diplomová práce podrobuje hlavní aspekty bitcoinu a bitcoinové platební sítě komplexní ekonomické analýze založené na použití vybraného ekonomického aparátu. Ekonomická analýza je doplněna důkladnou právní rešerší. Hlavním cílem diplomové práce je komplexní ekonomická a právní analýza bitcoinu. Při ekonomické analýze je důraz kladen na použití nabídkově-poptávkové analýzy, která vymezuje základní faktory ovlivňující nabídku a poptávku po bitcoinech. Na základě jasného vymezení těchto faktorů se v práci podařilo analyzovat vybrané aspekty bitcoinu. Práce analyzuje dopady absence centrální autority, rizikovost spojenou s anonymitou uživatelů, trestnou činnost páchanou v souvislosti s bitcoinem, časovou prodlevu při ověřování transakcí, technickou a energetickou náročnost na těžbu, vysoké transakční náklady a požadavek internetového připojení. Každý ze zmíněných aspektů je komparován s již existujícími platebními institucemi či systémy. Rovněž je analyzována právní regulace bitcoinu. Z důvodu absence jednotné právní úpravy diplomová práce na bitcoin aplikuje účinné právní předpisy. Právní normy České republiky jsou...
Regulace bank v ČR
Hanel, David ; Dupáková, Lenka (vedoucí práce) ; Seknička, Pavel (oponent)
Tato diplomová práce pojednává o aktuální právní úpravě bankovní regulace v ČR. Analyzuje jak českou, tak relevantní evropskou úpravu, která má v této oblasti stále větší význam. Upozorněno je také na nejzásadnější změny, které se v posledních letech odehrály v důsledku implementace standardů Basel III. Na problematiku je nahlíženo interdisciplinárně a vedle analýzy platné právní úpravy jsou hodnoceny také její ekonomické dopady na český bankovní sektor. Vzhledem k šíři problematiky bankovní regulace je práce zaměřena pouze na některé dílčí oblasti, které autor považoval za nejvýznamnější. V první úvodní kapitole je pojednáno o teoretických východiscích bankovnictví a regulace a je důkladně definován pojem "banka", a to jak z právního, tak z ekonomického hlediska. Druhá kapitola se zabývá institutem bankovní licence, který má zásadní význam v oblasti regulace vstupu na bankovní trh. Jsou analyzovány podmínky udělení licence, dále problematika jednotné licence v rámci EU a také zánik licence. Třetí kapitola se zabývá širokou a velmi významnou oblastí bankovních rizik. Je diskutována podstata jednotlivých rizik, dále metody jejich měření a řízení a také kapitálové požadavky. Důraz je kladen zejména na riziko úvěrové, riziko tržní a riziko operační, tedy rizika, která jsou z pohledu kapitálových požadavků...
Regulace finančního trhu v ČR se zaměřením na trh cenných papírů
Krčálová, Kristýna ; Dupáková, Lenka (vedoucí práce) ; Seknička, Pavel (oponent)
Regulace finančního trhu v ČR se zaměřením na trh cenných papírů ABSTRAKT: Finanční trhy tvoří základ fungování každé tržní ekonomiky a jejich regulace se v posledních letech (zejména s poslední světovou finanční a ekonomickou krizí) dostává do popředí politicko-legislativního rozhodování. Tato diplomová práce se zabývá regulací trhu s cennými papíry v ČR, přičemž jejím hlavním cílem je zhodnocení této regulace, především její vývoj a dopady na trh jako celek, na jednotlivé emitenty cenných papírů, popř. na jejich investory. Práce samotná je rozdělena do pěti částí. První z nich představuje teoretický úvod do problematiky finančních trhů a soustřeďuje se na základní pojmy, funkce finančních trhů či jejich členění. Druhá až čtvrtá část se věnují klíčovým subjektům působícím na trhu cenných papírů - organizátorovi regulovaného trhu, obchodníkovi s cennými papíry, investičnímu zprostředkovateli, vázanému zástupci a provozovateli mnohostranného obchodního systému - a zejména se snaží komparovat jejich současnou právní úpravu s právní úpravou ve znění novelizačního zákona č. 204/2017 Sb. Tento zákon nabývá obecně účinnosti 3. ledna 2018 a transponuje významné předpisy unijního sekundárního práva z oblasti kapitálového trhu, zejména pak směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů...
Vliv centrálních bank na ekonomiku
Špalek, Ondřej ; Borkovec, Aleš (vedoucí práce) ; Dupáková, Lenka (oponent)
Vliv centrálních bank na ekonomiku Abstrakt Cílem následující práce je analýza vlivu centrálních bank na světové ekonomiky a je především reakcí na uvolněnou monetární politiku, která byla po hypoteční krizi adoptována většinou světových centrálních institucí. V první části této práce se zaměřuji na přednesení některých historických poznatků přítomných vzniku centrálního bankovnictví a následné shrnutí institucionálního vývoje bank v České republice, Spojených státech a Japonsku. Druhá část této práce se pak zaměřuje na objasnění teoretických východisek, na kterých staví následná kritika centrálního bankovnictví. Jde především o vyjasnění subjektivní teorie hodnoty, časových preferencí a úroku, který je nevyhnutelným důsledkem existence produkční struktury. Druhá polovina této části se pak věnuje samotné činnosti centrálních bank, především monetární expansí, která má ničivý důsledek na koordinaci v rámci trhu, zastírá cenové signály a vede k systematickým podnikatelským omylům, jež stojí na počátcích opakujících se ekonomických krizí. Třetí část je pak částí praktickou, rozdělenou na tři pododdíly. V prvním se věnuji fenoménu japonských ztracených dekád a poukazuji na skutečnost, že stagnace devadesátých let má počátek v manipulaci s úrokovými sazbami a nekontrolovatelném navyšování monetární báze. Ve...
Ekonomická krize - podstata a okolnosti vzniku
Martinus, Miroslav ; Borkovec, Aleš (vedoucí práce) ; Dupáková, Lenka (oponent)
Tématem této diplomové práce je ekonomická krize, její podstata, okolnosti vzniku a socioekonomický dopad. Práce je rozdělena do tří částí, kterými jsou úvod, hlavní část a závěr. Hlavní část práce, je dále rozvržena do sedmi paragrafů, které pojednávají o rozdílných aspektech ekonomické krize. Paragrafy 1-3 vysvětlují význam pojmu ekonomická krize, její vznik a odlišnosti od krize finanční. Paragraf čtvrtý se zaměřuje na historii ekonomických krizí minulosti, konkrétně Velkou depresi 1929 ze Spojených států amerických a Německou hyperinflaci, které patří mezi nejvýznamnější krize minulých let. Paragraf číslo pět se zaměřuje na vznik ekonomické krize a možnosti případné předpovědi jejího příchodu. Nejobsáhlejší částí práce je paragraf číslo šest, který pojednává o současné finanční krizi, jejíž důsledky analyzuje v prostředí rozdílných světových ekonomik. V posledním paragrafu je pak nastíněna možnost případného řešení ekonomické krize. Závěr práce je celkovým shrnutím získaných dat a analýzou vybraného tématu z pohledu autora. Klíčová slova: ekonomická krize, finanční krize 2009, světová ekonomika
Věřitel poslední instance
Varvařovský, Petr ; Dupáková, Lenka (vedoucí práce) ; Seknička, Pavel (oponent)
Tématem diplomové práce je Věřitel poslední instance. Autor diplomové práce se problematikou institutu zabýval prostřednictvím analýzy evropské právní úpravy, dostupné české i zahraniční literatury, popř. i dalších relevantních zdrojů. Funkce centrálních bank, popř. i jiných institucí, jako věřitele poslední instance je velice komplexní institut, který diplomová práce zkoumá jak z hlediska právního, tak i z ekonomického hlediska. Problematika má i zřejmý celospolečenský dosah, kdy řádný výkon této funkce má velice pozitivní efekt na prosperitu společnosti, naopak při vadném výkonu funkce je efekt opačný s negativními společenskými dopady na obyvatele postižené oblasti. Diplomová práce se člení na pět kapitol. První spolu s druhou kapitolou uvádí a objasňuje pojem věřitele poslední instance a poskytuje jeho definici. Druhá kapitola, která navazuje na předešlé dvě, poskytuje čtenáři historický kontext věřitele poslední instance, jehož vývoj započal na Britských ostrovech již na konci 18. století. Ve čtvrté kapitole diplomové práce jsou popsána kritéria pro poskytnutí finanční pomoci věřitelem poslední instance a způsoby, kterými se tato pomoc poskytuje. Zvlášť se autor zaměřil na nebezpečí systémového rizika a s tím spojenou doktrínu too-big-to-fail. Poslední pátá kapitola podrobně mapuje vývoj...
"Regulatorní pravidla Basilejského výboru pro bankovní dohled"
Beneš, Ondřej ; Dupáková, Lenka (vedoucí práce) ; Borkovec, Aleš (oponent)
Tato práce se zabývá regulatorními pravidly vydávanými tzv. Basilejským výborem pro bankovní dohled (Basel Committee on Banking Supervision). Jedná se o neformální organizaci bez právní subjektivity, která funguje při Bance pro mezinárodní platby, a jí vydávané dokumenty postrádají právní závaznost. Tato práce se zaměřila na dvě oblasti činnosti Basilejského výboru - kapitálovou přiměřenost bank a corporate governance v bankovním sektoru. Basilejský výbor pro bankovní dohled je významnou autoritou v oblasti bankovní regulace, jehož historie sahá do poloviny 70. let 20. století. Basilejský výbor je složen z guvernérů centrálních bank členských států a organizací a v současné době představuje významnou autoritu v oblasti bankovnictví, neboť obsah dokumentů Basilejského výboru inkorporuje do svých právních řádů již více než 100 států světa. Vydávání komplexních dokumentů v oblasti kapitálové přiměřenosti Basilejský výbor započal v červenci roku 1988, kdy došlo ke zveřejnění dokumentu pod zkráceným názvem Basel I. Přestože se jednalo o úpravu velmi nedokonalou a z velké části založenou spíše na kompromisech, než hlubších analýzách, znamenal Basel I první významný krok k nadnárodní regulaci kapitálové přiměřenosti bank s cílem eliminovat rizika vyplývající z jejich činnosti. Ačkoli se stejně jako u...
Kapitálová přiměřenost bank
Müller, Tomáš ; Dupáková, Lenka (vedoucí práce) ; Hraba, Zdeněk (oponent)
Tato práce se zabývá tématem kapitálové přiměřenosti bank. Nedostatečná kapitálová vybavenost bankovního sektoru bývá označována za jednu z příčin poslední finanční krize. Toto téma je proto v současné době velmi aktuální a je mu v rámci bankovní regulace věnována vysoká pozornost. V diplomové práci se zabývám právními i ekonomickými aspekty této problematiky. Pro bankovní sektor je charakteristické, že banky operují s mnohonásobně vyšším pákovým efektem, než je tomu v jiných odvětvích. Ve třetí kapitole se proto zabývám důvody, které tento jev způsobují. Na výši zadluženosti banky nahlížím z pohledu teorie optimální kapitálové struktury a zabývám se rovněž vztahem mezi ekonomickým a regulatorním kapitálem. Ve čtvrté kapitole se zabývám konceptem ukazatele kapitálové přiměřenosti a jeho srovnání s pákovým ukazatelem. Následující kapitola je zaměřena na vývoj regulace minimální kapitálové přiměřenosti ve standardech vypracovaných Basilejským výborem pro bankovnictví označovaných jako Basel I a Basel II. Předposlední kapitola je zaměřena na nejnovější regulatorní pravidla Basel III upravující kapitálovou přiměřenost bank a jejich implementaci do právního řádu. V závěrečné kapitole analyzuji dopady Basel III na kapitálovou strukturu bank v Evropské unii a České republice. Samostatná část kapitoly je...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.