Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 12 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Inflační cílení jako měnový indikátor centrálních bank
Bilková, Simona ; Bažantová, Ilona (vedoucí práce) ; Dupáková, Lenka (oponent)
Inflační cílení jako měnový indikátor centrálních bank Abstrakt Diplomová práce na téma "Inflační cílení jako měnový indikátor centrálních bank" si klade za cíl porovnat úspěšnost inflačního cílování prováděného Českou národní bankou a Evropskou centrální bankou. Cílování inflace jakožto měnověpolitický režim se začalo využívat poprvé téměř před 30 lety a jeho podstatou je snaha ovlivnit míru inflace pomocí úpravy krátkodobých úrokových sazeb a stabilizace inflačních očekávání. Staví na odpovědnosti centrálních bank za dosahování stanoveného cíle, jejich transparentnosti a komunikaci s veřejností, například pomocí zveřejňování makroekonomických prognóz. První kapitola diplomové práce si klade za cíl vymezit pojem centrální banky a cílování inflace. Zabývá se účelem centrálních bank, jejich nástroji pro výkon monetární politiky, nezávislostí a odpovědností centrálních bank, a stanovuje pravidlo měnové politiky centrálních bank. Dále také vysvětluje střednědobou a dlouhodobou vertikální Phillipsovu křivku a Taylorovo pravidlo. Druhá kapitola se zabývá Českou národní bankou a jejím cílem je popsat činnost a inflační cílování České národní banky. Stanovuje její hlavní účel, nástroje měnové politiky a stručně popisuje její historii. Vysvětluje mechanismus inflačního cílování tak, jak ho provádí Česká národní...
Nestandardní měnové nástroje centrálních bank
Šikulová, Markéta ; Bažantová, Ilona (vedoucí práce) ; Dupáková, Lenka (oponent)
Nestandardní měnové nástroje centrálních bank Abstrakt Cílem práce je analýza nestandardních měnových nástrojů centrálních bank a jejich dopadů na příkladu konkrétního použití těchto nástrojů Českou národní bankou a Evropskou centrální bankou. V první části práce je nejprve vymezena podstata, nositelé, úkoly i cíle měnové politiky. Jsou také rozebrány její nástroje, a to standardní i nestandardní. Z nestandardních nástrojů je bližší pozornost věnována teoretickému vymezení kvantitativního uvolňování, záporných úrokových sazeb a dlouhodobého udržování kurzového závazku. Zabývám se také právním zakotvením, organizací, cíli, historií a pojetím měnové politiky dvou vybraných centrálních bank, tedy ČNB a ECB. V další části práce je pak představena konkrétní podoba nestandardních opatření využitých ČNB a ECB, jsou osvětleny konkrétní důvody, jež centrální banky vedly k jejich implementaci, cíle, s kterými je přijímaly, a dopady, které tato opatření měla na ekonomiku ČR, respektive eurozóny. Na základě provedené analýzy je potvrzena testovaná hypotéza, že České národní bance i Evropské centrální bance se používáním zvolených nestandardních nástrojů měnové politiky podařilo dostát cílů vytyčených před jejich zavedením. Nicméně stále zůstává mnoho rizik a nejistot spojených s využitím nekonvenční měnové politiky. V...
Depozitář v infrastruktuře kolektivního investování
Kalista, Jakub ; Seknička, Pavel (vedoucí práce) ; Dupáková, Lenka (oponent)
Depozitář v infrastruktuře kolektivního investování Abstrakt Diplomová práce se zabývá infrastrukturou kolektivního investování s důrazem na postavení a výkon činnosti depozitáře investičních fondů. Stručně jsou představeny základní pojmy finančního trhu a kolektivního investování. Dále je nastíněn historický vývoj kolektivního investování ve světě a na území České republiky. Práce blíže rozebírá a klasifikuje typy investičních fondů a to jak z hlediska evropské, tak z pohledu národní úpravy. Následně je popsána infrastruktu investičních fondů, její jednotlivé prvky a vztahy mezi nimi. Práce uvádí subjekty, které mohou vykonávat činnost depozitáře a detailně rozebírá jednotlivé povinnosti depozitáře, případný výkon těchto povinností třetími osobami a otázky odpovědnosti depozitáře. Práce dále uvádí další subjekty představující ochranu investorů v kolektivním investování.
Daňové ráje v Evropě - případová studie
Dendisová, Zuzana ; Hraba, Zdeněk (vedoucí práce) ; Dupáková, Lenka (oponent)
Diplomová práce "Daňové ráje v Evropě - případová studie" analyzuje problematiku offshore podnikání v Evropě na přelomu let 2017 a 2018 z pohledu právního a ekonomického. První kapitola je věnována úvodnímu exkurzu do daňových rájů. Předmětem druhé kapitoly je právní regulace offshore podnikání v Evropě. Ve třetí kapitole jsou teoretické poznatky kapitol předchozích využity v případové studii.
Vybrané aspekty bitcoinu a jeho implikace pohledem práva a ekonomie
Szewczyková, Julie ; Chytilová, Helena (vedoucí práce) ; Dupáková, Lenka (oponent)
VYBRANÉ ASPEKTY BITCOINU A JEHO IMPLIKACE POHLEDEM PRÁVA A EKONOMIE Abstrakt Bitcoin je nejznámějším příkladem decentralizované konvertibilní kryptoměny založené na technologii blockchain. Diplomová práce podrobuje hlavní aspekty bitcoinu a bitcoinové platební sítě komplexní ekonomické analýze založené na použití vybraného ekonomického aparátu. Ekonomická analýza je doplněna důkladnou právní rešerší. Hlavním cílem diplomové práce je komplexní ekonomická a právní analýza bitcoinu. Při ekonomické analýze je důraz kladen na použití nabídkově-poptávkové analýzy, která vymezuje základní faktory ovlivňující nabídku a poptávku po bitcoinech. Na základě jasného vymezení těchto faktorů se v práci podařilo analyzovat vybrané aspekty bitcoinu. Práce analyzuje dopady absence centrální autority, rizikovost spojenou s anonymitou uživatelů, trestnou činnost páchanou v souvislosti s bitcoinem, časovou prodlevu při ověřování transakcí, technickou a energetickou náročnost na těžbu, vysoké transakční náklady a požadavek internetového připojení. Každý ze zmíněných aspektů je komparován s již existujícími platebními institucemi či systémy. Rovněž je analyzována právní regulace bitcoinu. Z důvodu absence jednotné právní úpravy diplomová práce na bitcoin aplikuje účinné právní předpisy. Právní normy České republiky jsou...
Regulace bank v ČR
Hanel, David ; Dupáková, Lenka (vedoucí práce) ; Seknička, Pavel (oponent)
Tato diplomová práce pojednává o aktuální právní úpravě bankovní regulace v ČR. Analyzuje jak českou, tak relevantní evropskou úpravu, která má v této oblasti stále větší význam. Upozorněno je také na nejzásadnější změny, které se v posledních letech odehrály v důsledku implementace standardů Basel III. Na problematiku je nahlíženo interdisciplinárně a vedle analýzy platné právní úpravy jsou hodnoceny také její ekonomické dopady na český bankovní sektor. Vzhledem k šíři problematiky bankovní regulace je práce zaměřena pouze na některé dílčí oblasti, které autor považoval za nejvýznamnější. V první úvodní kapitole je pojednáno o teoretických východiscích bankovnictví a regulace a je důkladně definován pojem "banka", a to jak z právního, tak z ekonomického hlediska. Druhá kapitola se zabývá institutem bankovní licence, který má zásadní význam v oblasti regulace vstupu na bankovní trh. Jsou analyzovány podmínky udělení licence, dále problematika jednotné licence v rámci EU a také zánik licence. Třetí kapitola se zabývá širokou a velmi významnou oblastí bankovních rizik. Je diskutována podstata jednotlivých rizik, dále metody jejich měření a řízení a také kapitálové požadavky. Důraz je kladen zejména na riziko úvěrové, riziko tržní a riziko operační, tedy rizika, která jsou z pohledu kapitálových požadavků...
Regulace finančního trhu v ČR se zaměřením na trh cenných papírů
Krčálová, Kristýna ; Dupáková, Lenka (vedoucí práce) ; Seknička, Pavel (oponent)
Regulace finančního trhu v ČR se zaměřením na trh cenných papírů ABSTRAKT: Finanční trhy tvoří základ fungování každé tržní ekonomiky a jejich regulace se v posledních letech (zejména s poslední světovou finanční a ekonomickou krizí) dostává do popředí politicko-legislativního rozhodování. Tato diplomová práce se zabývá regulací trhu s cennými papíry v ČR, přičemž jejím hlavním cílem je zhodnocení této regulace, především její vývoj a dopady na trh jako celek, na jednotlivé emitenty cenných papírů, popř. na jejich investory. Práce samotná je rozdělena do pěti částí. První z nich představuje teoretický úvod do problematiky finančních trhů a soustřeďuje se na základní pojmy, funkce finančních trhů či jejich členění. Druhá až čtvrtá část se věnují klíčovým subjektům působícím na trhu cenných papírů - organizátorovi regulovaného trhu, obchodníkovi s cennými papíry, investičnímu zprostředkovateli, vázanému zástupci a provozovateli mnohostranného obchodního systému - a zejména se snaží komparovat jejich současnou právní úpravu s právní úpravou ve znění novelizačního zákona č. 204/2017 Sb. Tento zákon nabývá obecně účinnosti 3. ledna 2018 a transponuje významné předpisy unijního sekundárního práva z oblasti kapitálového trhu, zejména pak směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů...
Vliv centrálních bank na ekonomiku
Špalek, Ondřej ; Borkovec, Aleš (vedoucí práce) ; Dupáková, Lenka (oponent)
Vliv centrálních bank na ekonomiku Abstrakt Cílem následující práce je analýza vlivu centrálních bank na světové ekonomiky a je především reakcí na uvolněnou monetární politiku, která byla po hypoteční krizi adoptována většinou světových centrálních institucí. V první části této práce se zaměřuji na přednesení některých historických poznatků přítomných vzniku centrálního bankovnictví a následné shrnutí institucionálního vývoje bank v České republice, Spojených státech a Japonsku. Druhá část této práce se pak zaměřuje na objasnění teoretických východisek, na kterých staví následná kritika centrálního bankovnictví. Jde především o vyjasnění subjektivní teorie hodnoty, časových preferencí a úroku, který je nevyhnutelným důsledkem existence produkční struktury. Druhá polovina této části se pak věnuje samotné činnosti centrálních bank, především monetární expansí, která má ničivý důsledek na koordinaci v rámci trhu, zastírá cenové signály a vede k systematickým podnikatelským omylům, jež stojí na počátcích opakujících se ekonomických krizí. Třetí část je pak částí praktickou, rozdělenou na tři pododdíly. V prvním se věnuji fenoménu japonských ztracených dekád a poukazuji na skutečnost, že stagnace devadesátých let má počátek v manipulaci s úrokovými sazbami a nekontrolovatelném navyšování monetární báze. Ve...
Ekonomická krize - podstata a okolnosti vzniku
Martinus, Miroslav ; Borkovec, Aleš (vedoucí práce) ; Dupáková, Lenka (oponent)
Tématem této diplomové práce je ekonomická krize, její podstata, okolnosti vzniku a socioekonomický dopad. Práce je rozdělena do tří částí, kterými jsou úvod, hlavní část a závěr. Hlavní část práce, je dále rozvržena do sedmi paragrafů, které pojednávají o rozdílných aspektech ekonomické krize. Paragrafy 1-3 vysvětlují význam pojmu ekonomická krize, její vznik a odlišnosti od krize finanční. Paragraf čtvrtý se zaměřuje na historii ekonomických krizí minulosti, konkrétně Velkou depresi 1929 ze Spojených států amerických a Německou hyperinflaci, které patří mezi nejvýznamnější krize minulých let. Paragraf číslo pět se zaměřuje na vznik ekonomické krize a možnosti případné předpovědi jejího příchodu. Nejobsáhlejší částí práce je paragraf číslo šest, který pojednává o současné finanční krizi, jejíž důsledky analyzuje v prostředí rozdílných světových ekonomik. V posledním paragrafu je pak nastíněna možnost případného řešení ekonomické krize. Závěr práce je celkovým shrnutím získaných dat a analýzou vybraného tématu z pohledu autora. Klíčová slova: ekonomická krize, finanční krize 2009, světová ekonomika
Věřitel poslední instance
Varvařovský, Petr ; Dupáková, Lenka (vedoucí práce) ; Seknička, Pavel (oponent)
Tématem diplomové práce je Věřitel poslední instance. Autor diplomové práce se problematikou institutu zabýval prostřednictvím analýzy evropské právní úpravy, dostupné české i zahraniční literatury, popř. i dalších relevantních zdrojů. Funkce centrálních bank, popř. i jiných institucí, jako věřitele poslední instance je velice komplexní institut, který diplomová práce zkoumá jak z hlediska právního, tak i z ekonomického hlediska. Problematika má i zřejmý celospolečenský dosah, kdy řádný výkon této funkce má velice pozitivní efekt na prosperitu společnosti, naopak při vadném výkonu funkce je efekt opačný s negativními společenskými dopady na obyvatele postižené oblasti. Diplomová práce se člení na pět kapitol. První spolu s druhou kapitolou uvádí a objasňuje pojem věřitele poslední instance a poskytuje jeho definici. Druhá kapitola, která navazuje na předešlé dvě, poskytuje čtenáři historický kontext věřitele poslední instance, jehož vývoj započal na Britských ostrovech již na konci 18. století. Ve čtvrté kapitole diplomové práce jsou popsána kritéria pro poskytnutí finanční pomoci věřitelem poslední instance a způsoby, kterými se tato pomoc poskytuje. Zvlášť se autor zaměřil na nebezpečí systémového rizika a s tím spojenou doktrínu too-big-to-fail. Poslední pátá kapitola podrobně mapuje vývoj...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 12 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.