Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Kritická analýza jazykových ideologií v českém veřejném diskurzu
Dufek, Ondřej ; Šebesta, Karel (vedoucí práce) ; Cvrček, Václav (oponent) ; Mrázková, Kamila (oponent)
Disertační práce se zabývá jazykovými ideologiemi v českém veřejném diskurzu. Po úvodní kapitole představující téma, motivaci a rozvržení práce se v druhé kapitole věnuje důkladnému rozboru výzkumné oblasti jazykových ideologií. Představuje různé varianty jejich vymezování, dva rozdílné přístupy k nim a několik klíčových rysů, které jazykové ideologie charakterizují. Načrtává se zde vztah jazykových ideologií k dalším příbuzným pojmům, mapují se možnosti a způsoby výzkumu v této oblasti a několik poznámek se věnuje i existujícím výčtům jazykových ideologií. Jádrem kapitoly je vlastní, komplexní definice jazykových ideologií opřená o kritickou reflexi dosavadních přístupů. Třetí kapitola shrnuje relevantní existující poznatky a na tomto základě formuluje hlavní cíl práce - na základě analýzy a interpretace jejích výsledků přispět k poznání východisek a způsobů konceptualizace jazyka v českém veřejném diskurzu. Čtvrtá kapitola rozpracovává metodologický rámec práce. Jako východisko volí kritickou analýzu diskurzu - shrnuje její základy, reflektuje hlavní dosavadní kritické výtky vůči tomuto přístupu a jako jejich částečné řešení navrhuje využití nástrojů korpusové lingvistiky. Druhá část kapitoly je věnována konceptu klíčovosti jako jednomu z hlavních principů využívaných v korpusových analýzách...
Ideologie v diskurzu protektorátního denního tisku
Veselská, Tereza ; Dufek, Ondřej (vedoucí práce) ; Křeček, Jan (oponent)
Diplomová práce Ideologie v diskurzu protektorátního denního tisku se zabývá ideologickým působením v diskurzu legálně vycházejících dobových deníků České slovo, Lidové noviny a Venkov. Teoretická část se nejprve obrací k dějinnému pozadí státního zřízení Protektorát Čechy a Morava a jeho politickému a společenskému postavení v rámci Velkoněmecké Říše. Po vylíčení demonstrací 28. října 1939 a událostí 17. listopadu téhož roku je představen charakter médií v protektorátním období, zvláštní důraz je kladen na tisk. Dále je objasněn pojem diskurz, jeho původ, význam a dnešní pojetí. Následně je popsána kritická analýza diskurzu, její východiska, cíle a tři hlavní přístupy. Poslední kapitola teoretické přípravy je věnována diskurzivně-historickému přístupu, který byl vyvinut Ruth Wodakovou a jejími kolegy z vídeňské školy. Je nastíněn ideální postup tohoto přístupu a jsou vysvětleny diskurzivní strategie nominace, predikace, argumentace, s jejichž pomocí je následně proveden rozbor čtyř novinových článků v praktické části práce. Po shrnutí textové analýzy je srovnáno ideologické působení okolo událostí 17. listopadu 1939 s kontrolním obdobím před 28. říjnem téhož roku a jsou vyvozeny závěry.
Mediální diskurz o Šumavě: krajina, člověk, dějiny
Hořejší, Michal ; Lehečková, Eva (vedoucí práce) ; Dufek, Ondřej (oponent)
Práce se zabývá kritickou analýzou (CDA) textů týkajících se správy Národního parku Šumava. Z vyváženého korpusu dvou desítek textů, které byly publikovány v tištěných médiích nebo na internetu během let 2008 a 2011, vytýká pomocí diskurzivně-historické metody (DHA) centrální témata, stereotypy a koncepty. S pomocí detailně popsaného historického kontextu, v němž texty vznikaly, práce směřuje ke zmapování jazykových a narativních strategií, kterých jednotliví autoři užívají k dosažení komunikačního úspěchu a dominance v rámci diskurzu. Klíčová slova: diskurz, Národní park Šumava, média, kritická analýza diskurzu, diskurzivně-historická metoda, téma, narativ, stereotyp, koncept, kontext, komunikace.
Mediální výchova v současných učebnicích českého jazyka
Dufek, Ondřej ; Šebesta, Karel (vedoucí práce) ; Pacovská, Jasňa (oponent)
Bakalářská práce Mediální výchova v současných učebnicích českého jazyka se zabývá možnostmi začlenění mediální výchovy do výuky českého jazyka s využitím aktuálních učebních materiálů. V první části definuje základní pojmy mediální gramotnost a mediální výchova a charakterizuje jejich hlavní koncepce užívané ve vzdělávání. Stručně shrnuje podobu mediální výchovy v Rámcových vzdělávacích programech a soustředí se na její styčné body s předmětem Český jazyk a literatura. Poté ukazuje, že začlenění do výuky českého jazyka je skutečně jednou z předních variant realizace mediální výchovy. V druhé části práce analyzuje učebnice českého jazyka s ohledem na to, nakolik obsahují prvky mediální výchovy. Dochází k závěru, že celkově vzato učebnice zohledňují média jako pedagogické téma a je možné je využít jako podklad pro začlenění některých částí mediální výchovy do výuky českého jazyka.
Zdvořilost v televizní politické diskuzi
Dufek, Ondřej ; Kraus, Jiří (vedoucí práce) ; Jirák, Jan (oponent)
Rigorózní práce Zdvořilost v televizní politické diskuzi pojednává o specifických vlastnostech užívání zdvořilosti a nezdvořilosti v mediovaném politickém diskurzu na příkladu pořadu České televize Otázky Václava Moravce. V první části definuje televizní politickou debatu jako žánr. Poté podává přehled vývoje teorií zdvořilosti ve světové i české tradici pragmatiky a pragmatické lingvistiky. Po shrnutí hlavních koncepcí formuluje vlastní variantu pojetí zdvořilosti a nezdvořilosti na základě kooperačního principu a teorie zdvořilosti s využitím konceptu tváře. Teoretické principy pak uplatňuje v praktické analýze debat a věnuje detailní pozornost nejvýraznějším prostředkům vyjadřování zdvořilosti a nezdvořilosti. V závěru identifikuje charakteristické zákonitosti jejich užívání v politické televizní diskuzi a poukazuje na relativní faktory, které podobu komunikace ovlivňují. Rigorózní práce pomáhá zmapovat oblast, v níž se střetává konflikt a kooperace jako dvě protichůdné síly, a vysvětluje jejich interakci pomocí užívání zdvořilosti a nezdvořilosti. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Zdvořilost v televizní politické diskuzi
Dufek, Ondřej ; Moravec, Václav (oponent) ; Kraus, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce Zdvořilost v televizní politické diskuzi pojednává o specifických vlastnostech užívání zdvořilosti a nezdvořilosti v mediovaném politickém diskurzu na příkladu pořadu České televize Otázky Václava Moravce. V první části definuje televizní politickou debatu jako žánr. Poté podává přehled vývoje teorií zdvořilosti ve světové i české tradici pragmatiky a pragmatické lingvistiky. Po shrnutí hlavních koncepcí formuluje vlastní variantu pojetí zdvořilosti a nezdvořilosti na základě kooperačního principu a teorie zdvořilosti s využitím konceptu tváře. Teoretické principy pak uplatňuje v praktické analýze debat a věnuje detailní pozornost nejvýraznějším prostředkům vyjadřování zdvořilosti a nezdvořilosti. V závěru identifikuje charakteristické zákonitosti jejich užívání v politické televizní diskuzi a poukazuje na relevantní faktory, které podobu komunikace ovlivňují. Diplomová práce pomáhá zmapovat dosud málo probádanou oblast, v níž se střetává konflikt a kooperace jako dvě protichůdné síly, a vysvětluje jejich interakci pomocí užívání zdvořilosti a nezdvořilosti.
Analýza učebnice pro odborný předmět Marketing SOŠ
Dufek, Ondřej
Předložená bakalářská práce se věnuje problematice hodnocení náročnosti učeb-nice marketingu pro střední školy obchodního zaměření jakožto didaktického tex-tu. V části Současný stav poznání se práce věnuje významu hodnocení náročnosti učebnic a různým metodologickým přístupům. V praktické části je analyzován trh s učebnicemi marketingu pro střední školy obchodního zaměření a je provedena analýza náročnosti učebnice Marketing od autora Moudrý, M., která nemá schvalovací doložku od MŠMT ČR. V práci je zpracována recenze této učebnice. Je zpracována analýza komplexní míry obtížnosti textu a analýza didaktické vybavenosti učebnice. Učebnice je také hodnocena z pohledu schvalovací doložky MŠMT ČR s využitím hodnotícího formuláře. Na základě provedených analýz jsou následně uvedena praktická doporučení pro pedagogickou praxi.
Chování spotřebitele v cestovním ruchu
Dufek, Ondřej
Disertační práce se věnuje problematice chování spotřebitele v cestovním ruchu. Hlavní část práce zkoumá české spotřebitele jako účastníky cestovního ruchu a jejich spotřební chování v souvislosti s nákupem a spotřebou produktů tohoto odvětví. Pro zkoumání nákupního chování byl uskutečněn kvalitativní průzkum mezi českými turisty. Na základě výsledků provedených interview byly zkoumány možnosti využití různých typologií turistů popsaných v odborné literatuře. Celkem bylo zkoumáno 12 typologií spotřebitelů v cestovním ruchu. Součástí práce je srovnání výdajů českých domácnosti na dovolenou s komplexními službami s průměrnými výdaji domácností Evropské unie a analýza bilance cestovního ruchu České republiky. Byla provedena analýza nabídek zájezdů cestovních kanceláří na letní dovolenou roku 2011. Na základě výsledků uvedených kroků byla sestavena nová typologie turistů, která je vyhovující pro použití v podmínkách cestovního ruchu v České republice. Následně byla vytvořena marketingová doporučení pro oslovení jednotlivých typů turistů vzniklých z představené typologie.
Finanční analýza společnosti Madeta, a.s.
Dufek, Ondřej ; Schönfeld, Jaroslav (vedoucí práce) ; Smrčka, Luboš (oponent)
Cílem finační analýzy podniku MADETA, a.s. je komplexní zhodnocení finanční situace podniku v letech 2003-2008. K posouzení finančního zdraví podniku jsem použil procentní rozbor účetních výkazů, analýzu poměrových ukazatelů a pracovního kapitálu, Du Pontovu analýzu. Aplikoval jsem též bankrotní modely, vyhodnotil ukazatele tržní hodnoty EVA.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.