Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 28 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analýza veřejné diskuze na téma postavení žen v rozhodovacích procesech
Švarcová, Markéta ; Dudová, Radka (vedoucí práce) ; Vávra, Martin (oponent)
Diplomová práce se zabývá názory na postavení žen v rozhodovacích procesech. Veřejný i soukromý sektor vykazuje nízkou míru zastoupení žen v rozhodovacích funkcích. V souvislosti s vydáním direktivy Evropské komise o zavedení mechanismů podporujících zvýšení méně zastoupeného pohlaví v dozorčích radách, se rozpoutává diskuze na téma kvotace. Názory na efektivitu kvótních mechanismů v České republice jsou reflektovány v mediálním prostředí. Tato práce si klade za cíl popsat a analyzovat stanoviska veřejné diskuze k mechanismům kvotace. Skrze diskurzivní analýzu mediálních příspěvků, se snaží zjistit, jaké argumentační roviny se vyskytují ve veřejné debatě v souvislosti s tématem zavádění kvotace. Analyzované články jsou datovány do období mezi květnem 2014 a květnem 2015. Jednotlivé argumentační roviny diskurzu jsou systematicky kódovány podle diskursivních pravidel v opakujících se kategoriích. Kategorie jsou dále tematicky slučovány do diskurzivních rovin s ohledem na jejich intertextualitu a intediskurzivitu. Výsledky analýzy jsou pak podrobovány komparaci s vývojem diskurzivního zakotvení tématu kvotace v evropském prostředí.
Bonding matky a novorozence - historické srovnání
Slezáková, Zdeňka ; Dudová, Radka (vedoucí práce) ; Šmídová, Olga (oponent)
Bonding je emoční i biologický proces vytváření pouta mezi matkou a novorozencem, důležitý mimo jiné pro snadnější kojení, rychlejší zotavení matky apod. Pro jeho podporu je důležitý raný kontakt matky s jejím dítětem. Diplomová práce si klade za cíl srovnat diskurz o podpoře bondingu v českém prostředí kolem roku 1980, kdy se objevuje systém rooming-in až do současnosti, přes mezník v letech 1998 - 2000, kdy bylo výsledkem tehdejších změn v porodnictví zřízení Centra aktivního porodu, kde se poskytoval jiný druh porodní a poporodní péče, než byl do té doby známý a v českém prostředí používaný. Důraz bude kladen na vývoj diskurzu, změny v systému péče, které přináší a proměny jeho účastníků a roli, kterou v něm hrají ženy jako příjemkyně péče. Teoretická část přináší představení relativně málo známého pojmu bonding a jeho podpory z biologického a společenského hlediska, v metodologické a empirické části byla k analýze byla použita kvalitativní metoda analýzy diskurzu. Zkoumána byla mediální sdělení, tištěná i elektronická, odborná i laická, která byla k dispozici v každém zkoumaném období. Klíčová slova: Bonding, podpora bondingu, citová vazba, porod, novorozenec, analýza diskurzu, rámcová analýza diskurzu 1
Intenzivní mateřství v českém prostředí
Pavlicová, Martina ; Dudová, Radka (vedoucí práce) ; Šalanda, Bohuslav (oponent)
Diplomová práce "Intenzivní mateřství v českém prostředí" pojednává o fenoménu mateřství. Soustředí se na zachycení podob mateřství ve dvou odlišných sociálních kontextech v České republice, a to s ohledem na ideologii intenzivního mateřství. V návaznosti na zjištěné a citované informace ze sekundárních zdrojů je v předložené diplomové práci nahlíženo na mateřství jako na sociální konstrukt, což dokazuje i analýza primárních dat. K dosažení zvolených cílů byla použita kvalitativní výzkumná strategie. Výstupy z analýzy na problém orientovaných rozhovorů, které byly provedeny s matkami malých dětí z různých sociálních prostředí, poskytují vhled do dvou odlišných realit mateřství. Tato diferenciace mimo jiné dokazuje, že ideologie intenzivního mateřství, jež je citovanými autory představována jako dominantní, není zdaleka přijímána všemi matkami a nelze ji automaticky považovat za v praxi převažující model.
Gender a pracovní síla ve výrobních podnicích na Chomutovsku
Kroupová, Michaela ; Dudová, Radka (vedoucí práce) ; Vávra, Martin (oponent)
Diplomová práce "Gender a pracovní síla ve výrobních podnicích na Chomutovsku" je zaměřena na historicko-sociologicky orientovaný výzkum pracovního obsazení mužů a žen ve výrobních podnicích na Chomutovsku v porovnání uplynulých 50 a 70 let. Hlavními aspekty, které jsou zahrnuty v teoretické části této práce, jsou genderové vztahy ve výrobních podnicích, a to historie postavení žen, genderové horizontální a vertikální segregace včetně mezd a vzdělání pracovních sil. Analyzovaná data jsou čerpána v horizontu období poloviny 20. století a počátku 21. století a jsou zaměřena zejména na výrobní podniky Válcovny Trub a železa a jejich novodobou podobu společnost Sandvik. V diplomové práci jsou v metodické části, pomocí analýzy dat popsány odlišnosti a změny, které proběhly v horizontu 50 a 70 let, v obsazení pracovních sil ve výrobních podnicích s ohledem na gender. KLÍČOVÁ SLOVA Gender, Feminismus, Pracovní síla, Socialismus, Válcovny trub a železa, Výroba, Chomutov
The reflection of feminism in the Czech public discourse
Papcunová, Kristína ; Lupač, Petr (vedoucí práce) ; Dudová, Radka (oponent)
Anotácia Hlavným cieľom predloženej diplomovej práce je nájsť odpoveď na otázku ako ženy konštruujú svoj názor na feminizmus, ktorý sa od roku 1989 v Českej republike vyznačuje výraznou dištanciou. V teoretickej časti je najskôr predstavený feminizmus, jeho členenie a svetový vývoj, potom sa autorka venuje vývoju a súčasnej situácii v Českej republike, ktorá je špecifická svojimi historicky podmienenými konotáciami. Nasledujúca analytická časť prezentuje výsledky uskutočneného kvalitatívneho výskumu. Prostredníctvom využitia techniky pološtruktúrovaných rozhovorov sa autorka pokúsi priniesť odpoveď na otázku ako ženy chápu a vnímajú feminizmus a tiež spôsob akým interpretujú situáciu súčasného postavenia žien. Jedným z hlavných cieľov empirickej časti bolo tiež zistiť či je možné aj v Českej republike typizovať postoje žien k feminizmu podľa typológie Aronson (2003). Vzhľadom k špecifickosti českého prostredia sme preto dospeli k záveru, v ktorom je možné identifikovať 4 rôzne prístupy vo vzťahu k feminizmu. Na základe analýzy rozhovorov sa nám podarilo identifikovať významné faktory, ktoré vplývajú na konštrukciu feministického vedomia.
Každodennost žen-matek za normalizace z hlediska výchovy dětí a péče o rodinu
Kotasová, Eva ; Marková, Alena (vedoucí práce) ; Dudová, Radka (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá mediálním obrazem každodenností žen v období socialismu. Zaměřuje se na časový úsek let 1970 - 1975, tedy na tzv. ranou normalizaci v ČSSR. Cílem práce je zjistit, jak tuto každodennost v uvedeném období interpretoval dobový časopis Vlasta. Tato analýza je přínosná především proto, že vypovídá o do jisté míry idealistické prezentaci životního způsobu socialistických žen, o jejich každodenních starostech a problémech. V rámci analýzy budou zkoumány články, které pojednávají o péči o rodinu a domácnost, o výchově dětí v rodině a institucionálních zařízeních, o roli muže v rodině, psychickém a fyzickém zdraví, kosmetice, módě atd., tzn. o veškerých aspektech, které ke každodennosti patří a které ji formují. Prostřednictvím těchto témat, která ženy zajímají, časopis současně nenápadně formoval ideál socialistické ženy. Ve sděleních, která se týkají každodenního života, předával ženám hodnoty, stereotypy a dokonce ideologické principy tehdejší socialistické společnosti. Hlavním cílem analýzy je vytvořit komplexní obraz této každodenní praxe v časopise Vlasta. Klíčová slova Každodennost, žena, socialismus, normalizace, časopis Vlasta, péče o rodinu, domácnost, děti
Politický diskurz neplodnosti v období 1989 - 2012 v České republice
Kostelecká, Hana ; Dudová, Radka (vedoucí práce) ; Vávra, Martin (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá popisem a analýzou diskurzů, které předcházely změnám legislativy o asistované reprodukci v souvislosti s nastavením horní věkové hranice žen, které podstupují některý ze zákroků asistované reprodukce a to jak ve státně- socialistickém zřízení, tak i ve státně-demokratickém zřízení. Tato práce definované diskurzy obou režimů komparuje a to s akcentem na governmentalitu jako nástroj pro kontrolu a regulaci populace. Tato analýza je přínosná především proto, že vypovídá o tom, co stojí za fungováním celého složitého "systému umělého oplodnění". Přináší vhled do politického diskurzu neplodnosti, respektive jeho části týkající se české legislativy se zohledněním fenoménu reprodukčního turismu. Ani jedno z témat - jak politický diskurz neplodnosti, tak reprodukční turismus nebyly dosud v české literatuře zpracovány. Práce ukazuje, jak jsou v politickém diskurzu prostřednictvím tématu umělého oplodnění ustavovány normy správného rodičovství. Klíčová slova Neplodnost, asistovaná reprodukce, reprodukční turismus, diskurz, diskurzivní rámec, normalita mateřství, prekarizace neplodnosti, governmentalita, biomoc, Michel Foucault
Postavení matek samoživitelek - komparativní analýza rodinné politiky České republiky a Francie
Šedivková, Veronika ; Pavlík, Petr (vedoucí práce) ; Dudová, Radka (oponent)
Tato práce seznamuje tená ky a tená e s tím, jakým zp sobem instituce rodinné politiky ve Francii a eské republice p sobí na sociální postavení rodin matek samoživitelek, resp. jaký má vliv na jejich životní šance a strategie. Pilí studie spo ívá v komparativní analýze opat ení, která umož ují harmonizaci zam stnání a rodiny, a opat ení, která snižují riziko chudoby skrze kompenzaci náklad na dít a bydlení. Úprava mate ské/ rodi ovské dovolené, reálná možnost využití institucionální pé e o d ti a praxe flexibilních úvazk p edstavují t i faktory, jejichž (ne)kompatibilita hraje ve slad ní obou sfér st žejní roli. Charakter dostupnost finan ních benefit poté dokresluje obraz toho, na jakých genderových principech rodinná politika stojí a jaké v ní rodiny matek samoživitelek zaujímají místo. Klí ová slova: jednorodi ovská rodina, matka samoživitelka, trh práce, flexibilita, diskriminace, chudoba, sociální politika, rodinná politika, harmonizace práce a rodiny, mate ská/rodi ovská dovolená, pé e, gender

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 28 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
8 DUDOVÁ, Radka
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.