Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 33 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Registrované partnerství osob stejného pohlaví v České republice - institucionalizace a proměňující se postoje veřejnosti
Keltošová, Jana ; Vávra, Martin (vedoucí práce) ; Dudová, Radka (oponent)
4 Abstrakt Diplomová práce se zaměřuje na rodinu jako základní kámen každé společnosti. Uvádí funkce rodiny a možné formy mezilidských vztahů. Česká republika patří ke státům, ve kterých je možné sledovat výskyt několika podob mezilidských vztahů - konkubinát heterosexuálních a stejnopohlavních párů, manželské páry a osoby v registrovaném partnerství. S postupem času se mění lidské postoje a ani česká společnost v tomto případě není výjimkou. Změnu postoje a pohledu na homosexualitu a postupnou akceptaci je možné sledovat již řadu dekád. Výsledkem těchto změn bylo v roce 2006 přijetí zákona o registrovaném partnerství. I když se česká moderní společnost snaží o eliminaci diskriminačních postojů, homoparentální rodiny nemají stejné právní a sociální jistoty jako heterosexuální rodiny s dětmi. Nerovnost dle stávajících českých zákonů existuje i mezi manželským svazkem a registrovaným partnerstvím. Česká republika musí učinit kroky, které zaručí rovnoprávné postavení všech typů rodin. V empirické části práce byla provedena analýza výsledků českých sociologických průzkumů s cílem identifikovat míru tolerance majoritní heterosexuální společnosti vůči minoritní homosexuální. Výsledky analýzy nám objasní, zda je česká společnost zcela tolerantní, nebo se jedná pouze o tzv. "toleranci za určitých podmínek". Postoje...
Péče o seniory v denním stacionáři
Špetlíková, Barbora ; Dudová, Radka (vedoucí práce) ; Jirkovská, Blanka (oponent)
4 Abstrakt Tato práce se zabývá péčí o seniory v denních stacionářích. Jejím cílem je odpovědět na otázku, jak je v prostředí denních stacionářů pro seniory definována péče z pohledu různých zainteresovaných aktérů; čím je jejich fungování specifické oproti jiným sociálním službám, a jaké případné problémy a překážky se v jejich provozu vyskytují. Teoretická část přibližuje současnou situaci péče o seniory a pojednává o demografickém vývoji v České republice, mediálním obrazu seniorů, vývojových trendech v oblasti péče, konceptu aktivního stárnutí a zákonu o sociálních službách. Empirická část analyzuje chod dvou denních stacionářů z pohledu zainteresovaných aktérů. Výzkum je realizován kvalitativními metodami - polostrukturovaným rozhovorem, analýzou dokumentů a dotazníkovým šetřením. Výsledkem jsou dvě případové studie a jejich komparace. Z analýzy dat vyplývá, že denní stacionáře fungují především jako odlehčovací služba pro rodiny, jež se starají o nemohoucího seniora. Výrazným rysem je vymezení se vůči ostatním sociálním službám pro seniory, především pobytovým. I z tohoto důvodu je v nich kladen velký důraz na individuální péči v malém prostředí a na mezigenerační setkávání. Z analýzy dále vyplývá, že prostředí denních stacionářů je převážně ženské. Ženy převládají jak mezi pečujícími - neformálními i...
Umírání v nemocničních zařízeních od r. 1945 do současnosti: postoj ke smrti a změna péče o umírající
Urbanová, Stanislava ; Dudová, Radka (vedoucí práce) ; Jirkovská, Blanka (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá vývojem přístupu a péče o umírající osoby v nemocničních zařízeních od roku 1945 do současnosti. Problematika zkoumá lidský přístup zdravotnického personálu k osobám v terminálním stadiu života a zaměřuje se na jeho proměny v rámci časového vývoje. Ohnisko zkoumání je zaměřeno na paliativní péči v nemocnicích, na povědomí o paliativní péči a na vzdělávání zdravotnického personálu v tomto odvětví zdravotnického oboru. Vzhledem k minimální existenci informací z poválečné doby je součástí práce vlastní empirické zkoumání. Diplomová práce se zabývá smrtí jako novodobým tabu moderní společnosti a aspekty spojenými s prožitky pacientů v poslední fázi života. V době poválečného období byl kladen důraz na spiritualitu, avšak byla horší kvalita ubytování a péče v nemocnici. Po roce 1948 v době reálného socialismu je zaznamenán nedostatek psychologické a spirituální podpory, méně času zdravotnického personálu na péči a větší podpora rodiny. V současnosti dochází k postupnému zlepšování, je kladen větší důraz na odbornost, ale menší rodinná soudržnost, a méně prostoru na péči rodiny. Dochází k větší byrokratizaci zdravotní péče, obecně se pečuje o těžší případy a práce se stává náročnější.
Analýza veřejné diskuze na téma postavení žen v rozhodovacích procesech
Švarcová, Markéta ; Dudová, Radka (vedoucí práce) ; Vávra, Martin (oponent)
Diplomová práce se zabývá názory na postavení žen v rozhodovacích procesech. Veřejný i soukromý sektor vykazuje nízkou míru zastoupení žen v rozhodovacích funkcích. V souvislosti s vydáním direktivy Evropské komise o zavedení mechanismů podporujících zvýšení méně zastoupeného pohlaví v dozorčích radách, se rozpoutává diskuze na téma kvotace. Názory na efektivitu kvótních mechanismů v České republice jsou reflektovány v mediálním prostředí. Tato práce si klade za cíl popsat a analyzovat stanoviska veřejné diskuze k mechanismům kvotace. Skrze diskurzivní analýzu mediálních příspěvků, se snaží zjistit, jaké argumentační roviny se vyskytují ve veřejné debatě v souvislosti s tématem zavádění kvotace. Analyzované články jsou datovány do období mezi květnem 2014 a květnem 2015. Jednotlivé argumentační roviny diskurzu jsou systematicky kódovány podle diskursivních pravidel v opakujících se kategoriích. Kategorie jsou dále tematicky slučovány do diskurzivních rovin s ohledem na jejich intertextualitu a intediskurzivitu. Výsledky analýzy jsou pak podrobovány komparaci s vývojem diskurzivního zakotvení tématu kvotace v evropském prostředí.
Bonding matky a novorozence - historické srovnání
Slezáková, Zdeňka ; Dudová, Radka (vedoucí práce) ; Šmídová, Olga (oponent)
Bonding je emoční i biologický proces vytváření pouta mezi matkou a novorozencem, důležitý mimo jiné pro snadnější kojení, rychlejší zotavení matky apod. Pro jeho podporu je důležitý raný kontakt matky s jejím dítětem. Diplomová práce si klade za cíl srovnat diskurz o podpoře bondingu v českém prostředí kolem roku 1980, kdy se objevuje systém rooming-in až do současnosti, přes mezník v letech 1998 - 2000, kdy bylo výsledkem tehdejších změn v porodnictví zřízení Centra aktivního porodu, kde se poskytoval jiný druh porodní a poporodní péče, než byl do té doby známý a v českém prostředí používaný. Důraz bude kladen na vývoj diskurzu, změny v systému péče, které přináší a proměny jeho účastníků a roli, kterou v něm hrají ženy jako příjemkyně péče. Teoretická část přináší představení relativně málo známého pojmu bonding a jeho podpory z biologického a společenského hlediska, v metodologické a empirické části byla k analýze byla použita kvalitativní metoda analýzy diskurzu. Zkoumána byla mediální sdělení, tištěná i elektronická, odborná i laická, která byla k dispozici v každém zkoumaném období. Klíčová slova: Bonding, podpora bondingu, citová vazba, porod, novorozenec, analýza diskurzu, rámcová analýza diskurzu 1
Intenzivní mateřství v českém prostředí
Pavlicová, Martina ; Dudová, Radka (vedoucí práce) ; Šalanda, Bohuslav (oponent)
Diplomová práce "Intenzivní mateřství v českém prostředí" pojednává o fenoménu mateřství. Soustředí se na zachycení podob mateřství ve dvou odlišných sociálních kontextech v České republice, a to s ohledem na ideologii intenzivního mateřství. V návaznosti na zjištěné a citované informace ze sekundárních zdrojů je v předložené diplomové práci nahlíženo na mateřství jako na sociální konstrukt, což dokazuje i analýza primárních dat. K dosažení zvolených cílů byla použita kvalitativní výzkumná strategie. Výstupy z analýzy na problém orientovaných rozhovorů, které byly provedeny s matkami malých dětí z různých sociálních prostředí, poskytují vhled do dvou odlišných realit mateřství. Tato diferenciace mimo jiné dokazuje, že ideologie intenzivního mateřství, jež je citovanými autory představována jako dominantní, není zdaleka přijímána všemi matkami a nelze ji automaticky považovat za v praxi převažující model.
Gender a pracovní síla ve výrobních podnicích na Chomutovsku
Kroupová, Michaela ; Dudová, Radka (vedoucí práce) ; Vávra, Martin (oponent)
Diplomová práce "Gender a pracovní síla ve výrobních podnicích na Chomutovsku" je zaměřena na historicko-sociologicky orientovaný výzkum pracovního obsazení mužů a žen ve výrobních podnicích na Chomutovsku v porovnání uplynulých 50 a 70 let. Hlavními aspekty, které jsou zahrnuty v teoretické části této práce, jsou genderové vztahy ve výrobních podnicích, a to historie postavení žen, genderové horizontální a vertikální segregace včetně mezd a vzdělání pracovních sil. Analyzovaná data jsou čerpána v horizontu období poloviny 20. století a počátku 21. století a jsou zaměřena zejména na výrobní podniky Válcovny Trub a železa a jejich novodobou podobu společnost Sandvik. V diplomové práci jsou v metodické části, pomocí analýzy dat popsány odlišnosti a změny, které proběhly v horizontu 50 a 70 let, v obsazení pracovních sil ve výrobních podnicích s ohledem na gender. KLÍČOVÁ SLOVA Gender, Feminismus, Pracovní síla, Socialismus, Válcovny trub a železa, Výroba, Chomutov

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 33 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
10 DUDOVÁ, Radka
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.